Chystáte zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti? Právna úprava sa mení od októbra 2017


 

 

V minulosti sa realizovali reťazové zlúčenia a splynutia obchodných spoločností, ktorých cieľom bolo vyhnúť sa riadnemu plneniu povinností či už pri likvidácii alebo úpadku týchto spoločností. V nadväznosti na to bola dňa 12. októbra 2017 schválená novela Obchodného zákonníka, ktorou sa (okrem iného) sprísňujú podmienky na zlúčenie, splynutie a rozdelenie obchodných spoločností.

Na splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti sa použijú doterajšie pravidlá, ak bol návrh zmluvy o zlúčení, návrh zmluvy o splynutí alebo návrh projektu rozdelenia schválený predo dňom nadobudnutia účinnosti novely a návrh na zápis zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia do obchodného registra bol podaný najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti novely Obchodného zákonníka. 

Niektoré kľúčové ustanovenia o zlúčení, splynutí a rozdelení nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia novely – dňa 8. novembra 2017 – je teda viac ako pravdepodobné, že na vaše zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti sa budú vzťahovať práve tieto nové pravidlá, ktoré zaviedla novela Obchodného zákonníka.

Aké sú ciele novely?

  • zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností,
  • predchádzať nekalým praktikám pri zlúčeniach, splynutiach a rozdeleniach obchodných spoločností,
  • posilniť zodpovednosť členov orgánov spoločnosti v prípadoch, keď svojím konaním poškodzujú spoločnosť.

 

Ako zistiť, či sú splnené podmienky na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie?


1. Pred začatím  procesu zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia je potrebné zvážiť, či príslušné spoločnosti budú spĺňať nasledovné podmienky

ku dňu účinnosti splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia

 

hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti nepresahuje hodnotu jej majetku (do sumy záväzkov sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti)

nástupnícka spoločnosť alebo zanikajúca spoločnosť nie sú v likvidácii

voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu (splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak správca konkurznej podstaty súhlasí so zlúčením, splynutím alebo rozdelením)

voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie

voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nie je vedené konanie o ich zrušení a nemôžu byť súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené

 

2. Okrem splnenia vyššie uvedených podmienok je nevyhnutné posúdiť splnenie ďalších dvoch podmienok, pričom pri ich posúdení je dôležité rozlišovať medzi splynutím, zlúčením a rozdelením.


Kríza

 

Spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí (v roku 2018 bude spoločnosti hroziť úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov bude menej ako 8 k 100). 

 

Splynutie

zanikajúca spoločnosť nie je v kríze

 

Zlúčenie

zanikajúca spoločnosť a nástupnícka spoločnosť nie sú v kríze

 

Rozdelenie

zanikajúca spoločnosť nie je v kríze

 

Ak je niektorá z vyššie uvedených spoločností v kríze, neznamená to, že proces zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia nie je možné uskutočniť. K návrhu na zápis údajov do obchodného registra sa v takom prípade prikladá písomná správa nezávislého experta, ktorý preskúma návrh zmluvy o zlúčení, návrh zmluvy o splynutí alebo návrh projektu rozdelenia. 

Účinky začatia konkurzného konania

 

Konkurzné konanie sa začína zverejnením uznesenia súdu o začatí konkurzného konania v Obchodnom vestníku.Zlúčenie

voči zanikajúcim spoločnostiam a nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania
 

Rozdelenie

voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania


 

Nastavenie týchto podmienok má za cieľ chrániť práva veriteľov a spoločníkov spoločností zúčastnených na zlúčení, splynutí alebo rozdelení. Aby sa zabezpečil hospodársky cieľ transakcie (t. j. prechod imania a následné pokračovanie v podnikaní nástupníckou spoločnosťou), zúčastnené spoločnosti by mali byť „v dobrej kondícii“.

Dôležitosť splnenia týchto podmienok je zvýraznená aj zavedením zodpovednosti členov orgánov spoločnosti. Členovia orgánov spoločnosti majú povinnosť zdržať sa úkonov smerujúcich k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu spoločnosti, pokiaľ možno predpokladať, že podmienky podľa bodu 1) nie sú splnené. Inak zodpovedajú veriteľom za škodu, ktorú im porušením tejto povinnosti spôsobia.

 

 

 

 

Zúčastnené spoločnosti spĺňajú podmienky na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie. Aký je ďalší postup?

Určenie tzv. rozhodného dňa, t. j. dňa, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z účtovného hľadiska za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti – tento deň môže byť určený najskôr spätne k 1. dňu účtovného obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh zmluvy o zlúčení, návrh zmluvy o splynutí alebo návrh projektu rozdelenia (za predpokladu, že účtovná závierka zostavená ku dňu, ktorý predchádza tomuto dňu, nebola schválená príslušným orgánom);

Určenie audítora – zvolený audítor bude zodpovedný za vypracovanie audítorskej správy (viac pozri nižšie);

Dohoda o ostatných podmienkach zmluvy o zlúčení, zmluvy o splynutí alebo projektu rozdelenia;

Vypracovanie návrhu zmluvy o zlúčení, návrhu zmluvy o splynutí alebo návrhu projektu rozdelenia.

 

 

 

 

Máme v rukách návrh zmluvy o zlúčení, návrh zmluvy o splynutí alebo návrh projektu rozdelenia. Môžu ho príslušné orgány spoločností schváliť?

 

Nie, novela zavádza povinnosť každej zanikajúcej spoločnosti najprv oznámiť správcovi dane (daňovému alebo colnému úradu) skutočnosť, že bol vypracovaný takýto návrh.

V prípade, ak sú obchodné podiely alebo akcie zanikajúcej spoločnosti predmetom záložného práva, zanikajúca spoločnosť má povinnosť oznámiť vypracovanie návrhu zmluvy o zlúčení, návrhu zmluvy o splynutí alebo návrhu projektu rozdelenia aj záložnému veriteľovi.

Zároveň je určená lehota minimálne 60 dní, ktorá musí uplynúť od takéhoto oznámenia správcovi dane, príp. záložnému veriteľovi, do konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodnúť o schválení návrhu zmluvy o zlúčení, návrh zmluvy o splynutí alebo návrhu projektu rozdelenia.

 

 

 

 

 

Vypracovanie správy audítorom

Po tom, ako je schválený návrh zmluvy o zlúčení, návrh zmluvy o splynutí alebo návrh projektu rozdelenia spoločnosti, ešte nemôžu podať návrhy na zápis do obchodného registra. Najprv musí audítor určený v zmluve o zlúčení, v zmluve o splynutí alebo v projekte rozdelenia vypracovať správu, v ktorej audítor osvedčí, že:

  • za predpokladu zachovania stavu zúčastnených spoločností k rozhodnému dňu bude splnená podmienka, že hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti nepresahuje hodnotu jej majetku (pozri bod 1) vyššie)
  • pohľadávky a záväzky zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu (za predpokladu, že zanikajúcou spoločnosťou je spoločnosť, ktorá nemá povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom).

 

 

 

 

 

Podanie návrhu na zápis zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia do obchodného registra

 

Návrh na zápis zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločnosti od obchodného registra musia všetky zanikajúce spoločnosti a nástupnícke spoločnosti podať najneskôr do 30 dní od schválenia návrhu zmluvy o zlúčení, návrhu zmluvy o splynutí alebo návrhu projektu rozdelenia.

Táto lehota neplatí v prípade, ak zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie podlieha súhlasu podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže).

 

Zhrnutie – stručná časová os*

 

* Stručná časová os nezahŕňa všetky kroky potrebné k uskutočneniu zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločnosti.

 

Ako vám môže PwC Legal pomôcť?
 

  • Poradíme Vám vo fáze rokovaní a vo fáze pred realizáciou konkrétneho spôsobu reorganizácie (splynutie/zlúčenie/rozdelenie).
  • Pripravíme návrh štruktúry zvoleného spôsobu reorganizácie (splynutie/zlúčenie/rozdelenie) ako aj potrebnú dokumentáciu.
  • Vyriešime pracovnoprávne, daňové a účtovné aspekty zvoleného spôsobu reorganizácie.

 

 

Kontaktujte nás

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Jana Borská

Jana Borská

Senior Lawyer, PwC Slovakia

Tel: +421 2 59350 728

Sledujte nás