Inovácie a riadenie zmien

Inovácie vo vývoji produktu a v spôsobe predaja

Demografické, sociálne, technologické ako aj zmeny v správaní vedú k rastúcej potrebe inovácií v oblasti vývoja produktu a spôsobe predaja. Dôležitým faktorom úspechu je odhaliť inovačný potenciál poisťovne a spraviť tak významný krok ku kultúre podporujúcej inovácie. V súčasných trhových podmienkach je významným prostriedkom poskytujúcim priestor na rast spoločnosti uvedenie významných inovácií na trh. Inovácie sú tiež prostriedkom na udržanie si talentovaných pracovníkov, avšak nevhodne zvolený prístup môže mať za následok vysoké náklady na inováciu, dlhý čas potrebný na jej zavedenie a riziko spojené s komerčným neúspechom. V ostatnom období nebadať hlavne u životných poisťovní významnejšie inovácie v oblastiach vývoja produktu a spôsobe predaja.

 • Analýza inovačného potenciálu v oblastiach vývoja produktov a ich prínosoch k rastu tržieb spoločnosti
 • Benchmarking distribučných kanálov s best practises
 • Identifikácia odchýlok medzi súčasnými štruktúrami a poprednými inovačnými postupmi s cieľom vytvoriť kultúru umožňujúcu spontánny vznik inovácií
 • Identifikácia najkreatívnejších zamestnancov a ich kompetencií podporujúcich tvorbu nápadov
 • Mapovanie priebehu vzniku inovácie v poisťovni
 • Analýza potrieb a dopadu inovácií spoločnosti na jej zákazníkov

Riadenie zmien

Získať to najlepšie z ľudí naprieč všetkými úrovňami spoločnosti v časoch neustálych zmien je kľúčovým faktorom k udržaniu konkurencieschopnosti. Stratégia, procesy, či technológia samé osebe neprinesú požadované výsledky. Na dosiahnutie požadovaného výsledku je nevyhnutné, aby ľudia akceptovali, prijali, rozvíjali a udržiavali zmenu, s cieľom dosiahnuť hmatateľné výsledky. Úspech v podnikaní je závislý od strategickej prispôsobivosti a schopnosti konať.

 • Príprava štruktúr organizácie tak, aby správne kapacity a zdroje boli pripravené na vykonanie zmeny stratégie
 • Príprava manažérov na riadenie tímov v procese zmeny
 • Uvedenie správnych ľudí so správnymi schopnosťami do vhodných rolí v správny čas
 • Identifikácia ľudí zasiahnutých zmenou a ich zapojenie do procesu zavádzania a udržateľnosti zmeny
 • Zavedenie zmeny podnikovej kultúry ako prvku konkurenčnej výhody
 • Zavedenie kontrolných mechanizmov a potrebnej koordinácie na úspešné riadenie projektov s cieľom dosiahnuť stanovené ciele
 • Zapojenie a motivácia zdrojov s cieľom orientácie na správne činnosti a podpory úsilia o dosahovanie vysokej kvality výstupu
 • Návrh efektívnych stratégií pre rozvoj ľudských zdrojov a ich profesionálny rast.

Kontaktujte nás

Eva Hupková

Eva Hupková

Direktor, Vedúca Akadémie, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 058

Sledujte nás