Informácia o spracúvaní osobných údajov

Úvod


Sme („PwC“ alebo „my“) dôrazne odhodlaní ochraňovať osobné údaje. Toto oznámenie o transparentnosti opisuje prečo a ako získavame a používame osobné údaje a poskytuje informácie o právach jednotlivcov. Môžeme použiť osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, na akékoľvek účely uvedené v tomto oznámení o transparentnosti alebo ako je inak uvedené pri získavaní údajov.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej osoby. PwC spracúva osobné údaje na množstvo účelov a prostriedky získavania, právny základ spracúvania, použitie, sprístupnenie a lehoty uchovávania sa môžu líšiť pre každý účel.

Pri spracúvaní a používaní osobných údajov je našou zásadou byť transparentnými o tom, prečo a ako spracúvame osobné údaje.


Bezpečnosť


Berieme bezpečnosť všetkých údajov, ktoré držíme, veľmi vážne. Dodržiavame medzinárodne uznávané bezpečnostné štandardy a náš riadiaci systém informačnej bezpečnosti týkajúci sa dôverných klientskych údajov má nezávislé osvedčenie, že je v súlade s požiadavkami ISO/IEC 27001: 2013.  Máme zavedený rámec smerníc, postupov a školení, ktoré sa vzťahujú na ochranu osobných údajov, dôvernosť a bezpečnosť a pravidelne prehodnocujeme primeranosť opatrení, ktoré sú zavedené na účely bezpečnosti údajov, ktoré máme.


Naše spracovateľské činnosti


Prosím, pozrite si odseky tohto dokumentu, ktoré sú relevantné pre vás, aby ste zistili viac.


Získavanie osobných údajov


PwC spracúva osobné údaje o kontaktoch (existujúcich a potenciálnych PwC klientoch a/alebo k nim pridružených jednotlivcoch) použitím systémov riadenia vzťahov so zákazníkmi („PwC RVZ“).

Získavanie osobných údajov o kontaktoch a pridávanie týchto osobných údajov do PwC RVZ začína používateľ PwC a  zahŕňa meno, meno zamestnávateľa, titul kontaktu, telefón, e-mail a iné údaje obchodného kontaktu. Okrem toho môže PwC RVZ získavať údaje zo systémov e-mailu (meno odosielateľa, meno prijímateľa, dátum a čas) a kalendára PwC (meno organizátora, meno účastníka, dátum a čas podujatia) týkajúce sa interakcií medzi používateľmi PwC a kontaktmi alebo tretími stranami.  


Použitie osobných údajov


Osobné údaje týkajúce sa obchodných kontaktov môžu byť viditeľné a použité používateľmi PwC, aby sa viac dozvedeli o konte, klientovi alebo príležitosti, ktoré ich zaujímajú, a môžu byť použité na nasledovné účely:

 • rozvíjanie nášho podnikania a služieb,
 • poskytovanie informácií vám o nás a našej škále služieb,
 • sprístupňovanie osobných údajov zamestnancom PwC na účely vykonávania služieb a ponuky nových služieb,
 • identifikácia klientov s podobnými potrebami,
 • vykonávanie analýz ako napríklad o trendoch na trhu, vzťahových mapách alebo predajných príležitostiach.

Okrem toho PwC RVZ používa algoritmus na vyhodnotenie sily interakcií medzi používateľom PwC a kontaktom. Toto hodnotenie je primárne založené na frekvencii interakcie, trvaní, aktuálnosti a čase odozvy. 


Právny základ pre spracúvanie
 

Budeme spracúvať osobné údaje našich obchodných kontaktov na základe našich legitímnych obchodných záujmov alebo súhlasu, ak bola dotknutá osoba požiadaná, aby súhlas vyjadrila. Máme záujem na propagovaní našich služieb alebo poskytovaní správ, o ktorých si myslíme, že budú prijímateľov zaujímať.


Uchovávanie údajov
 

Osobné údaje budú uchovávané v PwC RVZ tak dlho, ako to bude potrebné na účely uvedené vyššie (napr. tak dlho, ako máme alebo potrebujeme mať záznam o vzťahu s obchodným kontaktom).  

 

Kedy a ako zdieľame osobné údaje a miesta spracúvania
 

Budeme zdieľať osobné údaje s ostatnými, iba ak nám to zákon povoľuje. Keď zdieľame údaje s ostatnými, zavedieme zmluvné dohody a bezpečnostné mechanizmy na účely ochrany údajov a na účely dodržiavania našich štandardov týkajúcich sa ochrany údajov, dôvernosti a bezpečnosti.

Sme súčasťou globálnej siete firiem a rovnako ako iní poskytovatelia profesionálnych služieb používame tretie strany, ktoré sú umiestnené v iných krajinách, aby nám pomohli s podnikaním. Vzhľadom na to môžu byť osobné údaje prenesené mimo krajín, kde sa nachádzame my a naši klienti.

Prosím vezmite na vedomie s ohľadom na úpravu osobných údajov legislatívou EÚ: cezhraničné prenosy môžu zahŕňať krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) a do krajín, ktoré nemajú zákony, ktoré poskytujú špecifickú ochranu osobných údajov. Podnikli sme kroky na zabezpečenie, aby všetky osobné údaje boli poskytované s primeranou ochranou a aby všetky prenosy osobných údajov mimo EHP boli uskutočnené zákonne. V prípadoch, kde prenášame osobné údaje mimo EHP do krajiny, ktorá nebola určená Európskou komisiou za krajinu, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany pre osobné údaje, sa prenosy uskutočnia podľa zmluvy, ktorá pokrýva požiadavky EÚ na prenos osobných údajov mimo EÚ, ako napríklad Európskou komisiou odsúhlasené štandardné zmluvné doložky. Štandardné zmluvné doložky odsúhlasené Európskou komisiou sú dostupné tu.

Osobné údaje, ktoré máme, môžu byť prenesené:

 • Iným členským firmám PwC
  Pre podrobnosti o miestach našich členských, firiem, prosím kliknite sem. Môžeme zdieľať osobné údaje s inými členskými firmami PwC, keď to je potrebné na administratívne účely a na poskytovanie profesionálnych služieb našim klientom (napr. pri poskytovaní služieb, ktoré zahŕňajú poradenstvo poskytované členskými firmami PwC na rôznych územiach). Naše obchodné kontakty sú viditeľné a používané používateľmi PwC z iných členských firiem PwC, aby zistili viac o kontakte, klientovi alebo príležitosti, ktorá ich zaujíma (prosím, pozrite odsek týkajúci sa obchodných kontaktov tohto vyhlásenia o ochrane údajov pre viac informácií o spracúvaní údajov tohto druhu).
 • Organizácie tretích strán, ktoré nám poskytujú aplikácie/funkcionality, spracúvanie údajov alebo služby IT.
 • Používame tretie strany, aby nás podporili pri poskytovaní našich služieb a pomohli poskytovať, prevádzkovať a riadiť naše interné systémy IT. Napríklad poskytovatelia informačných technológií, poskytovatelia cloudu založeného na softvére ako služba, manažmentu identít, hostovania a spravovania webových stránok, analýzy údajov, zálohovania dát, bezpečnostných služieb a služieb uchovávania. Servery, ktoré poháňajú a uľahčujú cloudovú infraštruktúru, sú umiestnené v bezpečných dátových centrách po celom svete a osobné údaje môžu byť uchovávane v ktoromkoľvek z nich.
 • Organizácie tretích strán, ktoré nám inak pomáhajú pri poskytovaní tovarov, služieb alebo informácií.
 • Audítori a iní profesionálni poradcovia.
 • Orgány činné v trestnom konaní alebo iné vládne a regulatívne úrady alebo iné tretie strany, ako je vyžadované alebo v súlade s aplikovateľným zákonom alebo predpisom.
 • Občas môžeme dostať žiadosti od tretích strán, ktoré sú na to oprávnené, na sprístupnenie osobných údajov, ako napríklad na kontrolu, že dodržiavame aplikovateľný zákon a predpis, na vyšetrenie údajného trestného činu, na ustanovenie, uplatnenie alebo obranu zákonných práv. Splníme iba žiadosti o osobné údaje, keď to máme povolené v súlade s aplikovateľným zákonom alebo predpisom.

 

Informácie o prevádzkovateľovi údajov a kontaktné údaje
 

Prevádzkovateľom údajov je PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o., alebo taká členská firma PwC uvedená na tomto linku, ktorá je zmluvnou stranou na účely poskytovania alebo prijímania služieb, alebo ten subjekt, ktorý ste oslovili.

Ak máte akékoľvek otázky o tomto vyhlásení o ochrane údajov alebo ako a prečo spracúvame osobné údaje, prosím, kontaktujte nás na:
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o., Karadžičova 2, 815 32 Bratislava

E-mail: sk_privacy@pwc.com  

Telefón: 00421 2 5935 3111
 

Práva fyzických osôb - ako ich uplatniť
 

Fyzické osoby majú určité práva vo vzťahu k svojim osobným údajom a prevádzkovatelia údajov sú zodpovední za plnenie týchto práv. Kde my rozhodujeme, ako a prečo sú osobné údaje spracúvané, sme my prevádzkovateľom údajov a viac informácií o právach, ktoré majú fyzické osoby a ako ich môžu uplatniť, uvádzame nižšie.
 

Prístup k osobným údajom
 

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré držíme ako prevádzkovateľ údajov. Toto právo môže byť uplatnené tak, že nám pošlete e-mail na
sk_privacy@pwc.com alebo použijete na to určený formulár, ktorý je sprístupnený tu.

Zmena osobných údajov


Na aktualizáciu osobných údajov, ktoré nám boli dodané, nám môžete poslať e-mail na sk_privacy@pwc.com  alebo kde je to vhodné, kontaktovať nás prostredníctvom príslušnej registračnej webovej stránky alebo zmenou osobných údajov v príslušných aplikáciách, s ktorými ste sa registrovali.

Keď to bude prakticky možné, hneď ako budeme informovaní, že akékoľvek nami spracúvané osobné údaje už nie sú presné, urobíme opravy (kde je to vhodné) na základe vašich aktualizovaných informácií.
 

Odvolanie súhlasu


Keď spracúvame osobné údaje na základe súhlasu, majú fyzické osoby právo kedykoľvek súhlas odvolať. Vo všeobecnosti nespracúvame osobné údaje na základe súhlasu (keďže sa obyčajne môžeme spoľahnúť na iný právny základ). Na odvolanie súhlasu s naším spracúvaním vašich osobných údajov nám, prosím, pošlite e-mail na sk_privacy@pwc.com , alebo na ukončenie prijímania e-mailov z marketingového zoznamu PwC, prosím, kliknite na linku určenú na odhlásenie v príslušnom e-maile, ktorý ste od nás dostali.


Právo na obmedzenie alebo namietanie voči nášmu spracúvaniu osobných údajov


Máte právo kedykoľvek obmedziť alebo namietať spracúvanie vašich osobných informácií z primeraných dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ spracúvanie nie je vyžadované zo zákona.

V takom prípade nebudeme viac spracúvať alebo obmedzíme spracúvanie takých osobných údajov, pokiaľ nebudeme schopní preukázať presvedčujúce legitímne dôvody na spracúvanie alebo preukázanie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.


Iné práva dotknutých osôb


Toto oznámenie o transparentnosti má za cieľ poskytnúť informácie o tom, ktoré osobné údaje o vás získavame a ako sú použité. Spolu s právami na prístup, zmenu a obmedzenie alebo namietanie spracúvania, na ktoré sa odvolávame vyššie, môžu mať osoby iné práva vo vzťahu k osobným údajom, ktoré držíme, ako napríklad právo na vymazanie/zmazanie a právo na prenosnosť údajov.

Ak si želáte uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, prosím pošlite e-mail na sk_privacy@pwc.com.


Sťažnosti


Dúfame, že to nikdy nebudete považovať za potrebné, ale ak sa chcete sťažovať na naše používanie osobných údajov, prosím, pošlite e-mail s podrobnosťami vašej sťažnosti na sk_privacy@pwc.com. Budeme sa zaoberať akýmikoľvek sťažnosťami, ktoré dostaneme, a odpovieme na ne.

Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pre ďalšie informácie o vašich právach a o tom, ako podať sťažnosť na úrad, sa, prosím, obráťte na https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Sledujte nás