Skip to content Skip to footer
Hľadať

Načítavajú sa výsledky

Reťazové obchody a DPH

 
V podnikateľskej praxi sa často stretávame s reťazovými obchodmi, ktorých predmetom je dodanie toho istého tovaru medzi viacerými podnikateľmi, pričom tovar je prepravený priamo od prvého podnikateľa k poslednému v reťazci. Pri reťazových obchodoch obchodujú medzi sebou vždy minimálne tri spoločnosti, ale často ich je aj viac.
 

Určenie pohyblivej dodávky tovaru

Pri cezhraničných reťazových dodaniach tovaru je väčšinou potrebná registrácia niektorých účastníkov transakcie v inom členskom štáte, kde je miesto zdanenia.

Na účely správnej aplikácie DPH je potrebné určiť, ktorá dodávka tovaru je tzv. pohyblivá (spojená s prepravou). V prípade dodaní v rámci EÚ môže byť takáto dodávka oslobodená od DPH ako intrakomunitárne dodanie. Všetky ostatné dodávky sú potom tzv. nepohyblivé, a teda podliehajú DPH ako lokálne dodania tovaru buď v krajine odoslania, alebo určenia tovaru.

Určenie pohyblivej dodávky v prípade, že prepravu zabezpečuje prvá osoba alebo posledná osoba v reťazci, je pomerne jasné – v týchto prípadoch sa preprava priradí k prvej, resp. k poslednej dodávke v reťazci.

Úprava DPH reťazových transakcií pred rokom 2020 nielen u nás, ale aj v mnohých iných členských štátoch EÚ chýbala, čo spôsobovalo ťažkosti pri určovaní pohyblivej dodávky v prípade, ak prepravu tovaru zabezpečovala prostredná osoba. Pri posudzovaní transakcie bolo potrebné vychádzať predovšetkým z rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie.

 

Nová právna úprava, ktorá je súčasťou celoeurópskeho balíčka opatrení DPH známeho ako Quick Fixes, má za cieľ odstrániť túto neistotu. Určenie pohyblivej a nepohyblivej dodávky sa oproti minulosti výrazne zjednodušilo:

 • ak prepravu zabezpečuje prostredná osoba, transakcia medzi prvým dodávateľom a prostrednou osobou by sa mala považovať za pohyblivú dodávku, ale
 • ak táto prostredná osoba oznámi prvému dodávateľovi IČ DPH priradené v členskom štáte, kde sa preprava začala, pohyblivou by mala byť transakcia medzi prostrednou osobou a jej zákazníkom.

Pre správne určenie ošetrenia DPH reťazových transakcií podľa novej právnej úpravy je potrebné zohľadniť:

 • kto aké DPH číslo použije,
 • ktorý subjekt v reťazci sa kvalifikuje ako prostredná osoba,
 • zmluvné podmienky medzi všetkými zúčastnenými spoločnosťami na obchode,
 • dodacie a prepravné podmienky,
 • kedy dochádza k prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník medzi zúčastnenými spoločnosťami atď.

Reťazové transakcie – triangulácia

Ak nie sú splnené podmienky triangulácie (napr. prepravu zabezpečí SK odberateľ) jedno z dvoch dodaní bude podliehať DPH v príslušnej krajine. 

 

V prípade, že sa na reťazovom obchode zúčastňujú traja obchodníci, existuje za určitých okolností možnosť použitia zjednodušenia známeho ako trojstranný obchod alebo triangulácia.


 

Ak sú splnené všetky zákonné podmienky na zjednodušenie pri trojstrannom obchode:
 • druhá osoba v poradí sa nemusí registrovať v členskom štáte, do ktorého bol tovar odoslaný alebo prepravený z členského štátu odoslania,
 • daňová povinnosť z dodania tovaru je prenesená na tretiu osobu v reťazci, ktorej bol tovar dodaný.
 
Podnikatelia si často ani neuvedomujú, že sú súčasťou reťazovej dodávky, a svoje obchody tak nesprávne ošetria z  pohľadu DPH, z čoho im môže vyplývať riziko nesprávne uplatnenej alebo odpočítanej dane, prípadne riziko, že sa mali registrovať na účely DPH v inom členskom štáte, a s tým súvisiace pokuty.

 


 

Nové jednotné pravidlá pri reťazových obchodoch v rámci EÚ spolu s takým nástrojom, akým je triangulácia (teda trojstranný obchod), ponúkajú dosť široké možnosti na efektívne plánovanie DPH cezhraničných reťazových obchodov. Pri správnom nastavení obchodných podmienok sa podnikatelia môžu vyhnúť nežiadanej registrácii DPH v iných členských krajinách, pripadne preniesť daňovú povinnosť na ďalšiu osobu v reťazci.

 


 

Ako vám môže PwC pomôcť?

graf

S využitím našich praktických skúseností v oblasti reťazových transakcií urobíme analýzu režimu DPH vašich obchodných operácií.

graf

Poukážeme na potenciálne riziká vašich cezhraničných reťazových obchodov a navrhneme, ako tieto riziká eliminovať.

graf

Navrhneme nastavenie obchodnej operácie z pohľadu DPH v nadväznosti na individuálne podmienky a potreby vášho podniku.

graf

Pomôžeme s vypracovaním dokumentácie, ktorá spĺňa požiadavky daňových orgánov.

Kontaktujte nás

Bartosz Jasiolek

Bartosz Jasiolek

Vedúci partner daňového a právneho oddelenia, PwC Slovakia

Christiana Serugová

Christiana Serugová

CEE TLS Lead Relationship Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 903 261 010

Eva Fričová

Eva Fričová

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 268 048

Miloslav Jošt

Miloslav Jošt

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 907 431 857

Boris Školník

Boris Školník

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 904 939 732

Lenka Kollárová

Lenka Kollárová

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 903 690 080

Sledujte nás