Treasury & komoditné poradenstvo

Operatívne Treasury

Manažment likvidity a peňažných tokov

Máte prebytok hotovosti s nízkou výnosnosťou?

Potrebujete zlepšiť viditeľnosť peňažných tokov?

Ponúkame riešenie, ktoré vám prinesie prehľad o hotovosti, pracovnom kapitáli a prognózy peňažných tokov, ktoré sú plne integrované s kľúčovými IT systémami.

Prílkad úspešnej spolupráce

Manažment a riadenie treasury

Odhalili ste nedostatky v kontrolách a v prehľade o finančných rizikách a expozíciách?

Plánujete začať používať nové a komplexné deriváty?

Poskytneme vám poradenstvo a podporu pri návrhu a implementácii vhodného modelu pre riadenie a systém kontrol.

Príklad úspešnej spolupráce

Riadenie rizík

Riadenie komoditných rizík

Máte významné expozície v komoditách (elektrina, plyn, ropa a pod.)?

Pomôžeme vám pochopiť a spravovať vaše expozície voči komoditám s cieľom minimalizovať vplyv volatility na výsledok hospodárenia s možnosťou dosiahnutia daňových benefitov.

Príklad úspešnej spolupráce

Riadenie menových a úrokových rizík

Ste ovplyvnení zmenami kurzov na devízovom trhu?

Majú rozdielne funkčné meny vašich dcérskych spoločností významný vplyv na vaše konsolidované výsledky?

Ponúkame vám efektívne menové riadenie, ktoré má za následok zníženie volatility výkazu ziskov a strát a optimalizáciu daňovej povinnosti a lepšie pochopenie vplyvov zmien kurzov na peňažné toky s cieľom konkurenčnej výhody.

Príklad úspešnej spolupráce

Riadenie kreditného rizika

Ste ovplyvnení kreditnou kvalitou vašich obchodných partnerov a prekvapil vás náhly nárast opravnej položky?

Pomôžeme vám s porozumením metodológie tvorby očakávaných kreditných strát v súlade s IFRS 9 (Expected Credit Loss – ECL), ako aj nastavením prístupu k ich tvorbe.

Príklad úspešnej spolupráce

Regulácia & účtovníctvo

Účtovníctvo finančných inštrumentov

Potrebujete účtovné poradenstvo v dôsledku zmien účtovných štandardov?

Čelíte novej alebo neštandardnej transakcii?

Poskytneme vám účtovné riešenie, ktoré umožňuje lepšie zladenie finančných výsledkov so stratégiou riadenia rizík a je plne integrované s kľúčovými IT systémami.

Regulácia finančného sektora

Strácate sa v mori nových regulácií? IBOR, ESG, Climate stress testing… čo nabudúce?

Zmapujeme, vyhodnotíme, čo je relevantné, a nastavíme procesy.

Kontaktujte nás

Martin Gallovič

Martin Gallovič

Country Managing Partner, PwC Slovakia

Tel: +421 259 350 111

Ľuboš  Kozák

Ľuboš Kozák

Senior manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 911 095 740

Rastislav Petruška

Rastislav Petruška

Partner na oddelení auditu a účtovného poradenstva, PwC Slovakia

Tel: +421 902 953 843

Sledujte nás