Banky sa chystajú na implementáciu PSD2, ale iba málo z nich je pripravených na prichádzajúcu éru otvoreného bankovníctva

24/10/17

Bratislava, 24. október 2017 - Revidovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 o platobných službách na vnútornom trhu (ďalej iba „PSD2“, z angl. EU Payments Services Directive) nadobúda účinnosť už v januári 2018.  V súvislosti s blížiacim sa termínom jej účinnosti spoločnosť  PwC uskutočnila prieskum, ktorý  naznačuje, že len málo bánk je na to pripravených.
bank

S cieľom nového prieskumu pripravenosti na implementáciu PSD2 s podtitulom Čakanie do poslednej chvíle oslovilo PwC 39 vedúcich pracovníkov popredných európskych bánk z 18 európskych krajín. Rozhovory prebehli v prvej polovici roka 2017. Kým dve tretiny respondentov očakávali vplyv PSD2 na všetky bankové funkcie, iba 9 % vedúcich pracovníkov bánk uviedlo, že ich prípravy na PSD2 sa už dostali do fázy implementácie. Začiatkom leta sa celkovo 38 % bánk nachádzalo stále iba v počiatočných fázach posudzovania dosahov chystanej legislatívy.

Vyrovnanie podmienok hospodárskej súťaže na trhu platobných služieb

Zavedenie PSD2 má za cieľ vytvoriť rovnaké podmienky pre nových účastníkov a tradičných hráčov na trhu, a tým ponúknuť viac príležitostí na hospodársku súťaž a inovatívne platobné služby. Podľa revidovanej smernice budú musieť banky v Európskej únii bezpečným spôsobom sprístupniť údaje o svojich klientoch a umožniť prístup k nim tretím stranám. 

Radoslav Ratkovský, Senior manažer finančného poradenstva

 

„PSD2 je jasným dôkazom novo sa rozvíjajúceho sveta otvoreného bankovníctva, v ktorom FinTech spoločnosti, obchodníci a dokonca aj telekomunikačné firmy môžu  vďaka PSD2 výrazne ovplyvniť oblasť platobných služieb,“ hovorí Radoslav Ratkovský, Senior manažér finančného poradenstva.

 

V januári 2018 sa efektívne skončí monopol bánk na informácie o klientskych účtoch a na platobné služby. Pozitívnou správou je, že takmer všetky banky (94 %), ktorých vedúcich pracovníkov PwC oslovilo, sa aktívne zaoberajú PSD2. Dve z troch bánk pritom uvádzajú, že chcú využiť PSD2 na zmenu svojej strategickej pozície.

Marco Folcia, partner PwC a európsky líder na oblasť PSD2

„PSD2 prinesie možnosť komplexnej integrácie viacerých zúčastnených strán. Zladenie s novými regulačnými nariadeniami bude pre mnohé banky veľkou výzvou, hoci samotné dodržiavanie pravidiel — aj keď bude samo osebe náročné — nebude ich jedinou starosťou. Banky potrebujú upraviť svoju súčasnú biznis stratégiu, aby zabránili strate zákazníkov a trhového podielu v prospech agilnejších tretích strán, ktoré sa ich pokúsia vytlačiť z pozície sprostredkovateľa. Banky tak musia analyzovať dynamicky sa meniace prostredie platieb a identifikovať nové príležitosti generovania výnosov z platobných služieb, čo však väčšina z nich dosiaľ neurobila,“  hovorí Marco Folcia, partner PwC a európsky líder na oblasť PSD2.

Banka ako platforma pre agregovanie služieb tretích strán

PwC sa v prieskume pýtalo bánk na pravdepodobnosť prevzatia jedného zo štyroch typov novo vznikajúcich obchodných modelov. Polovica respondentov sústreďuje svoje aktivity na prechod na agregovanie bankových služieb a produktov tretích strán, čo znamená vývoj otvorenej platformy, ktorá by dovoľovala partnerom integrovať svoje produkty a služby do ponuky banky, a zároveň možnosť poskytnutia otvorenej platformy na vývoj nových produktov a služieb prostredníctvom využitia bankového programovacieho rozhrania (API, z angl. application programming interface) a bankových údajov.

 

„Akákoľvek banka, ktorá by to bola schopná dosiahnuť, by sa stala významným hráčom na trhu. Pravda však je, že iba zopár veľkých bánk by mohlo očakávať, že dokáže vybudovať silný partnerský ekosystém. V skutočnosti je otázne, či sa nájde dostatok tretích strán, ktoré budú ochotné sa integrovať s viacerými bankami, vzhľadom na absenciu spoločného štandardu API v rámci Európy. Je zrejmé, že banky sa musia dôsledne zamyslieť nad svojím aktuálnym podnikaním a pozíciou na trhu, pretože prechádzajú do sveta otvoreného bankovníctva,“  dodáva Marco Folcia.

 

Vo svojej správe PwC identifikovalo niekoľko osvedčených prístupov k efektívnej implementácii nariadení PSD2 a adaptácii sa na nové trhové podmienky. Jedným z hlavných odporúčaní je, že banky by mali zabezpečiť zapojenie vrcholového vedenia banky do strategickej prípravy na otvorené bankovníctvo. V súčasnosti sú strategické úvahy prevažne vedľajším produktom projektu zameraného na implementáciu regulačných požiadaviek PSD2, ktorý často zastrešuje oddelenie IT spolu s prevádzkovým oddelením. Vzhľadom na očakávaný vplyv prichádzajúcej  regulácie existuje riziko, že banky, ktoré si zvolia pasívny prístup k PSD2, premeškajú príležitosť stať sa silným hráčom v novom svete otvoreného bankovníctva.

 
PwC spúšťa centrum pre PSD2

Prijatie PSD2 vytvorilo predpoklady na otvorené bankovníctvo, ktoré prináša štandardizovaný prístup ku klientskym dátam a bankovej infraštruktúre. PSD2 zníži bariéry pre vstup tretích strán a FinTech firiem na trh a zároveň bude stimulovať vytváranie nových podnikateľských modelov. Prispôsobenie sa novým požiadavkám prinesie so sebou značné investície na strane bánk.

Aby sme uľahčili bankám prijať požiadavky, ktoré ukladá smernica PSD2, spoločnosť PwC vytvorila Európske centrum excelentnosti, ktoré pomáha spoločnostiam premeniť PSD2 na príležitosť tak na národnej, ako i na celoeurópskej úrovni. Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.pwc.com/psd2.

Poznámky pre editorov:

O prieskume

V prvej polovici roka 2017 – a rok po štúdii Catalyst or Threat (Katalyzátor alebo hrozba) – PwC a spoločnosť Strategy& opätovne analyzovali, ako vnímajú banky smernicu PSD2. Aby sme zachytili perspektívy daného odvetvia, absolvovali sme rozhovory s vedúcimi predstaviteľmi 39 popredných bánk pôsobiacich v 18 krajinách Európy (Taliansko, Dánsko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Slovensko, Česká republika, Belgicko, Fínsko, Luxembursko, Poľsko, Írsko, Švajčiarsko, Španielsko, Portugalsko, Nemecko, Holandsko, Rakúsko a Nórsko). Zistenia analyzovali a vyhodnocovali poprední experti z globálneho centra excelentnosti PwC pre otázky PSD2, ktoré v sebe spája odborníkov so skúsenosťami v oblasti regulácií, technológií a stratégie.

O PwC

V PwC je naším zámerom budovať dôveru v spoločnosti a pomáhať pri riešení závažných problémov. Sme sieťou firiem v 158 krajinách s vyše 236 000 pracovníkmi, ktorí robia všetko pre to, aby poskytovali kvalitné audítorské, daňové a poradenské služby. Priestor, kde nám môžete povedať, čo je pre vás dôležité, ako i ďalšie informácie o PwC nájdete na našej webovej stránke www.pwc.com/sk.

Označenie PwC sa vzťahuje na sieť PwC a/alebo jednu či viacero jej členských firiem, z ktorých každá je samostatným právnym subjektom. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.pwc.com/structure.

© 2017 PwC. Všetky práva vyhradené.

Kontaktujte nás

Radoslav Ratkovský

Radoslav Ratkovský

Manažér, PwC Slovakia

Tel: +421 2 59350 585

Bohdan Hemžal

Bohdan Hemžal

Senior konzultant, PwC Slovakia

Mariana Butkovská

Mariana Butkovská

Marketing & Communications Leader, PwC Slovakia

Tel: +421 904 941 500

Sledujte nás