Daňová Akadémia

Po úspechu daňových študijných programov Škola DPH a Škola dane z príjmov vám Akadémia v spolupráci s daňovými odborníkmi PwC pripravila aktualizovaný študijný program pod názvom Daňová Akadémia.

Pre koho je Daňová Akadémia určená?

Intenzívny študijný program je určený všetkým, ktorí potrebujú mať ucelený prehľad v problematike dane z príjmov právnických osôb a pochopiť aspekty medzinárodného zdaňovaniatransferového oceňovania.

Druhá časť školenia je vhodná pre špecialistov zodpovedných za prípravu DPH priznaní, účtovanie a odpočty DPH, vystavovanie faktúr a správne určenie DPH ošetrenia.

Prednášky sú doplnené príkladmi z praxe s dôrazom na individuálne potreby účastníkov školenia.

Čo vám účasť na programe Daňová Akadémia prinesie?

časti DPH získate prehľad o DPH pravidlách a o ich praktickom využití, čím získate vedomosti potrebné na ľahšie riešenie možných DPH problémov vo vašej praxi. Konkrétne sa zameriame na:

 • DPH ošetrenie transakcií s tovarmi a službami v rámci lokálneho aj zahraničného trhu
 • pravidlá uplatnenia odpočítania dane a povinnú úpravu odpočítania dane v nasledujúcich rokoch
 • praktické precvičenie nadobudnutých teoretických vedomostí na príkladoch z praxe v rámci komplexného príkladu

Časť Daň z príjmov v rámci problematiky dane z príjmov právnických osôb zahŕňa aj oblasť medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania. Cieľom kurzu je získanie uceleného prehľadu o legislatíve v oblasti dane z príjmov právnických osôb a precvičenie znalostí na praktických príkladoch so zameraním sa na:

 • výpočet dane z príjmov právnických osôb
 • medzinárodné aspekty dane z príjmov
 • princípy transferového oceňovania vrátane náležitostí dokumentácie k transferovým cenám

Všetci školitelia na daňovom oddelení PwC, sú špecialisti na daňovú problematiku a majú rozsiahle skúsenosti s fungovaním DzP PO a DPH v slovenských aj medzinárodných spoločnostiach rôznych odvetví:   

 • Zuzana Maronová, senior manažér
 • Michaela Firická, manažér
 • Miroslava Ivanišinová, manažér
 • Ondrej Lišiak, manažér
 • Pavol Párik, manažér
 • Jakub Dvorský, senior associate
 • Lenka Kollárová, manažér
 • Zuzana Šuštiaková, senior konzultant
 • Boris Školník, senior konzultant
 • Mária Králová, senior konzultant
   

Cena školenia

3 moduly:                600 EUR bez DPH

1 modul:                  250 EUR bez DPH

Účastnícke miesto platí pre spoločnosť, účastníci jednotlivých modulov sa môžu striedať.

Modul 1

Daň z príjmov právnických osôb (časť 1)
 • Daňovníci s neobmedzenou/obmedzenou daňovou povinnosťou
 • Predmet dane, oslobodenia od dane
 • Výpočet základu dane
 • Daňové a nedaňové výdavky
 • Náklady daňovo uznateľné po zaplatení
 • Opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávok
 Daň z príjmov právnických osôb (časť 2)
 • Rezervy
 • Záväzky po splatnosti
 • Daňové odpisy dlhodobého majetku
 • Zostatková cena pri vyradení dlhodobého majetku
 • Pravidlá nízkej kapitalizácie
 • Tuzemská zrážková daň
 • Odpočet daňovej straty
 • Preddavky na daň
 • Výpočet dane, podávanie daňových priznaní

Modul 2

Medzinárodné zdaňovanie a transferové oceňovanie
 • Základné princípy medzinárodného zdaňovania
 • Stála prevádzkareň
 • Zrážková daň
 • Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Smernice Európskej únie v oblasti dane z príjmov
 • Základné princípy transferového oceňovania
 • Metódy transferového oceňovania
 • Základné modely podnikania
 • Dokumentácia k transferovým cenám
Transakcie s tovarom
 • Dodanie tovaru
 • Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu
 • Miesto dodania
 • Vznik daňovej povinnosti
 • Základ dane a oprava základu dane
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu a preukazovanie cezhraničných dodaní
 • Trojstranný obchod a reťazové transakcie
 • Osoba povinná platiť daň pri dodaní tovaru
 • Dovoz a vývoz tovaru
 • Daňový zástupca pri dovoze tovaru
 • Oslobodenie pri dovoze tovaru

Modul 3 

Transakcie so službami
 • Dodanie služieb
 • Miesto dodania služieb
 • Prevádzkareň na účely DPH
 • Vznik daňovej povinnosti
 • Osobitná úprava vzniku daňovej povinnosti na základe prijatia platby
 • Základ dane
 • Osoba povinná platiť daň
 • Tuzemské samozdanenie
 • Oslobodené služby od dane s nárokom a bez nároku na odpočet dane 
 • Dodanie a nájom nehnuteľnosti
Odpočítanie dane a ďalšie dôležité témy
 • Odpočítanie dane
 • Koeficient a pomerné odpočítanie dane
 • Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku
 • Dobropisy a ťarchopisy a ich vykazovanie
 • Vrátenie nadmerného odpočtu – lehoty, princípy
 • DPH reporty a Intrastat
 • Komplexný príklad

Čo hovoria naši absolventi?

 • „Školenie hodnotím pozitívne. Oceňujem odborný, profesionálny prístup lektoriek, ako aj veľmi dobre spra-cované študijné materiály. Prípadová štúdia a praktické príklady boli veľmi užitočné a obohatili študijné materiály. Školenie vrelo odporúčam.“

  Ľubica Zaťková, Účtovník

 • „Veľmi dobré školenie na vysokej odbornej úrovni, s výborne spracovanými materiálmi. Ďakujem a odporučím ho aj ostatným kolegom.“

  Tatiana Krchnavá, Manažér pre reporting

Kontaktujte nás

Akadémia PwC

Akadémia PwC

vzdelávací inštitút, PwC Slovakia

Sledujte nás