Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie je súbor pravidiel a postupov upravených zákonom o verejnom obstarávaní, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. Verejné obstarávanie je možné vnímať ako nástroj, ktorý umožní nadobudnúť tovary, služby alebo stavebné práce tak, aby to zodpovedalo finančným a rozpočtovým možnostiam verejného sektora. Postupy verejného obstarávania majú zároveň za úlohu zabezpečiť čo najlepšiu kvalitu nadobudnutých tovarov a služieb. Inými slovami, verejné obstarávanie má za cieľ zabraňovať nadmernému a netransparentnému využívaniu verejných prostriedkov a zabezpečiť nákup tovarov, služieb a stavebných prác hospodárnym a efektívnym spôsobom. Výsledkom verejného obstarávania je uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby bola dosiahnutá čo najlepšia hodnota (čo sa týka množstva, rozsahu a kvality) za vynaložené finančné prostriedky.

Verejný sektor >

Sledujte nás