Valuácia – ocenenie

Valuácia v našom ponímaní predstavuje kvantitatívny proces stanovenia trhovej hodnoty aktíva. Na účely ocenenia definujeme trhovú hodnotu v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre oceňovanie (IVS 104 – Báza ocenenia) ako odhadovanú hodnotu, za ktorú by došlo k predaju predmetného aktíva medzi dobrovoľným predávajúcim a dobrovoľným kupujúcim vo vzájomne nespriaznenom vzťahu, pričom predmetné aktívum bolo pred predajom náležite propagované a každá zo strán by konala informovane, rozumne a bez nátlaku.

Pri nezávislom posúdení odhadu hodnoty spoločnosti používame nasledovné prístupy:

Výnosový prístup, ktorý stanovuje hodnotu spoločnosti na základe očakávaných peňažných tokov v budúcnosti. Tieto peňažné toky sú ďalej diskontované diskontnou sadzbou, ktorá zohľadňuje časovú hodnotu peňazí, ako aj riziko spojené s tvorbou týchto peňažných tokov.

Trhový prístup určuje hodnotu spoločnosti na základe cien porovnateľných verejne obchodovateľných spoločností na trhu a na analýze štatistík odvodených od transakcií v príslušnom odvetví, ako aj predchádzajúcich transakcií týkajúcich sa predmetu ocenenia.

Nákladový prístup stanovuje trhovú hodnotu podniku na základe rozdielu trhovej hodnoty aktív a záväzkov, resp. trhovej hodnoty čistých aktív. Prístup je založený na položkovitom precenení jednotlivých zložiek majetku a záväzkov spoločnosti.

Naše služby sa zameriavajú primárne na oceňovanie podnikov (spoločností), hmotných a nehmotných aktív a duševného vlastníctva pri akvizíciách, fúziách, kúpe a predaji obchodných podielov a zakladaní obchodných podielov (joint venture).

Transakčné poradenstvo a valuácie >

Sledujte nás