Daňová rezidencia

Ak hovoríme o daňovom rezidentovi, t. j. daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou na Slovensku, vo všeobecnosti musia byť splnené podmienky definované v slovenskom zákone o dani z príjmov. Pri fyzických osobách ide o základnú podmienku trvalého pobytu alebo obvyklého zdržiavania sa na území SR (viac ako 183 dní). Právnické osoby sú považované za slovenského daňového rezidenta, ak majú sídlo alebo miesta skutočného vedenia (bližšie definované zákonom) na území SR. Predmetom dane slovenského daňového rezidenta je na základe tohto zákona príjem zo zdrojov na území SR, ako aj príjem plynúci zo zdrojov v zahraničí (pokiaľ zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia neurčuje inak).

Sledujte nás