Audit

Audit skúma informácie, dáta a činnosti s cieľom overiť ich spoľahlivosť a platnosť. Audit musí spracovať kvalifikovaná a nezávislá osoba - audítor. V užšom zmysle je audit overovanie účtovnej závierky a v širšom zmysle akékoľvek podrobné a kritické skúmanie aspektov hospodárenia spoločnosti, organizácie z hľadiska zhody činností a operácií spoločnosti s cieľmi, rozpočtami, pravidlami alebo štandardmi, normami. Audítor vystavuje audítorskú správu ako výsledok auditu. Audit môže byť - štatutárny podľa zákona, bezpečnostný podľa zákona, finančný, procesný, forenzný, strategický a iné.

Audítorské služby >

Sledujte nás