Daňové služby

Pomáháme klientům zorientovat se ve složitém prostředí daní a vyhnout se rizikům. To vše pomocí správného mixu moderních nástrojů a expertízy našich kolegů, kteří se v oblasti daní pohybují často desítky let.

Inovativní technologie šité na míru

Digitalizujeme naše služby, abychom vám mohli poskytnout nové perspektivy, vyšší bezpečnost práce s daty i výstupy v reálném čase.

VAT Spectrum


 • VAT Spectrum je webový nástroj pro přípravu jak DPH přiznání, kontrolních i souhrnných hlášení, tak i Intrastat výkazů. Nástroj funguje na bázi softwaru jako služby. Zaplatíte tak jednu měsíční částku a o nic více se nestaráte. Řešení, které umožňuje přípravu všech DPH a Intrastat výkazů, pomůže s odhalením chyb v reportování, zkontroluje za vás platnost DIČ vašich odběratelů a dodavatelů.
 • Více zde

Ověřování obchodních partnerů v SAP


 • Zkontrolujte si v přímo SAP, zda je váš dodavatel spolehlivý, nebo zda platíte na správný bankovní účet. Naše řešení integrované přímo do systému zároveň uloží výsledek kontroly pro případnou kontrolu ze strany finanční správy.
 • Více zde

Effective Tax Rate


 • Nástroj zobrazující daňovou pozici skupiny vašich firem, resp. jednotlivých spojených osob. Můžete tak stanovit celkovou daňovou pozici a porovnat ji v rámci odvětví a/nebo s konkurencí; zhodnotit svou efektivní daňovou sazbu (ETR) dle konkrétní entity a/nebo jurisdikce a porovnat ETR s nominální sazbou v každé jednotlivé jurisdikci; analyzovat jednotlivé příspěvky daně z příjmů právnických osob (dle entity a jurisdikce) a zaměřit se na podrobnější analýzu. Více informací.

Transfer Pricing Financial Transactions Tool


 • Nástroj určený pro skupiny, které si poskytují velké množství vnitroskupinových úvěrů, umožňuje automaticky stanovit tržní rozpětí hodnot aplikovatelné úrokové míry. Uživatelsky přívětivý software vám uzpůsobíme na míru, včetně odvětvové specializace, credit ratingu, struktury pasiv či splatnosti úvěrů.

Engagement Center


 • Webová platforma umožňující efektivní a bezpečnou výměnu informací a dokumentů mezi klientem a daňovým týmem PwC, sledování postupu prací v reálném čase a přístup ke všem dotazům a odpovědím na jednom místě. To pro naše klienty znamená lepší přehled o stavu zakázky a odstraňuje nutnost získávat a dohledávat informace z e-mailů.
 • Více zde

Fixed Assets Register


 • Veškeré kontroly a analýzy majetku provádíme v našem interně vytvořeném a spravovaném systému FAR (Fixed Assets Register), který umožňuje systémovou revizi celého registru majetku dodaného klientem. Pomocí inteligentních zobrazovacích nástrojů a přehledových tabulek je zajištěna interaktivní prezentace výstupů a zvýraznění identifikovaných rozdílů a nesrovnalostí.

Intelligent Risk Monitoring


 • Naše služba Intelligent Risk Monitoring nabízí automatizované řešení, které umožňuje prověřování velkého množství třetích stran a identifikaci finančních, daňových, podvodných, compliance a dalších rizik.
 • Více zde

CIT Spectrum


 • CIT Spectrum nabízí přehledný a digitalizovaný způsob předávání podkladů a informací potřebných pro přípravu přiznání, minimalizuje počet emailů mezi Vámi a PwC a také množství dotazů spojených s rozsáhlými excelovými soubory. Klíčovou funkcí je chytrý dotazník, který Vám na základě Vašich odpovědí nabídne pouze relevantní otázky. Veškerá komunikace mezi Vámi a PwC se bude odehrávat na zabezpečeném cloudovém rozhraní. Váš PwC tým projde Vaše odpovědi a následně s Vámi prodiskutuje nejasné oblasti.

Naše expertíza v oblasti daní má globální přesah, zároveň je však orientována lokálně. Dokážeme tak nabídnout kvalitní služby našim zákazníkům v České republice. Aktuální výzvy ve světě byznysu ukazují, že daňový poradce musí mít hlubokou znalost zákoutí daňové regulatoriky i technických prostředků, aby daně zpracoval efektivně, při zachování důvěry klienta a s ohledem na jeho potřeby.

Martin Diviš

vedoucí partner PwC pro oblast daňového poradenství

Naše služby

Daňové poradenství pro právnické osoby

Společnost PwC vám nabízí komplexní služby v oblasti daně z příjmu právnických osob. Naši konzultanti spolupracují v České republice i na mezinárodní úrovni, aby vám mohli poskytnout ucelené řešení pro veškeré daňové záležitosti. Zároveň vás budou včas informovat o změnách daňové legislativy, které mají přímý dopad na vaše odvětví. Zajistíme, aby vaše podnikání bylo v souladu se všemi právními předpisy a abyste mohli efektivně řídit své výdaje.

Nabídka služeb

Daňové poradenství pro fyzické osoby

Máme dlouholetou zkušenost s daňovým a právním poradenstvím pro fyzické osoby a s přípravou daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 

Naši odborníci vám poradí např. s:

 • daňovými aspekty finančních investic do cenných papírů, investičních fondů či jiných účastí ve společnostech
 • řešením osobních majetkových záležitostí formou rodinné nadace či svěřenského fondu, ať už v ČR nebo v zahraničí
 • zdaněním investic v zahraničí
 • zdaněním různých typů příjmů (např. kapitálových příjmů, příjmů z nájmu, ze závislé činnosti)
 • daňovými dopady restrukturalizací jako jsou nepeněžité vklady do holdingových společností, fúze nebo jiné přeměny společností, v nichž máte majetkovou účast, vypořádání spoluúčastí v projektech, do nichž investujete spolu s jinými osobami

Daňové poradenství při transakcích

Při realizaci vašich transakcí vám poskytneme veškerou potřebnou podporu v oblasti daní, aby byl zajištěn plný soulad s daňovou legislativou a současně také minimalizována související daňová zátěž a případná rizika.
 

 • Daňová due diligence cílových společností
  Provedeme hloubkovou prověrku daňové pozice cílové společnosti s cílem identifikovat případná rizika, která by mohla mít vliv na ocenění transakce a na další fungování společnosti po její akvizici. Při daňové due diligence mimo jiné úzce spolupracujeme s týmem realizujícím finanční due diligence a týmem právníků, kteří prověřují pozici společnosti z právního hlediska. Služba due diligence může být poskytnuta jak kupujícímu, tak i případně prodávajícímu formou tzv. vendor due diligence.

 • Daňové strukturování transakce
  Pro kupujícího navrhneme optimální strukturu akvizice a financování, pro prodávajícího pak optimální strukturu plánovaného prodeje. Naším cílem je především minimalizovat případnou daňovou zátěž při transakci i po jejím dokončení a umožnit daňový odpočet nákladů (zejména úroků) na financování transakce.

 • Další daňové transakční služby
  Při transakcích poskytujeme i další daňové poradenství, které zahrnuje například daňovou revizi transakční dokumentace (zejména smlouvy o koupi podílu na cílové společnosti), daňovou optimalizaci motivačních plánů pro management, asistenci s implementací akviziční či prodejní struktury apod.

DPH, clo, spotřební a ekologické daně

Odborníci ze skupiny daňového poradenství pro nepřímé daně společnosti PwC poskytují služby v následujících oblastech:

Poradenství v oblasti převodních cen

Náš tým v České republice se specializuje na české i mezinárodní zdanění. Naši experti v oblasti převodních cen disponují znalostmi lokálních specifik a zároveň rozsáhlými mnohaletými zkušenostmi získanými v zahraničí. Díky globální síti PwC navíc můžeme získat podporu od svých kolegů ze zahraničních kanceláří PwC.

Více zde

Znalecké posudky

Znalecký posudek je nezávislé a objektivní hodnocení, které může být jedním z podkladů při rozhodování institucí (například finanční úřad nebo soud). Lze jej také využít jako důkazní prostředek.

Společnost PwC ČR vám, coby znalecký ústav disponující příslušným oprávněním, může vyhotovit znalecký posudek především v těchto oblastech:

 • převodní ceny
 • odečitatelné položky na výzkum a vývoj
 • oceňování se specializací v oblastech:
  • oceňování podniků
  • oceňování nemovitostí
  • oceňování nehmotných aktiv
  • oceňování
  • technologických zařízení a strojů
  • oceňování finančního majetku

Daňová problematika a expertíza PwC v dalších oblastech

Inspirujte se pro váš byznys v našich případových studiích

Další případové studie

 

Příprava výkazů DPH pomocí nástroje VAT Spectrum

Jak významně zefektivnit a zrychlit přípravu měsíčních výkazů DPH

Kontakty

Martin Diviš

Martin Diviš

vedoucí partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 602 749 934

David Borkovec

David Borkovec

partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 369 345