Veřejný sektor

Spolupracujeme na široké škále témat týkajících se veřejného sektoru. Našimi klienty jsou nejčastěji ministerstva, státní organizace, podniky, municipality, výzkumné a vzdělávací instituce. Specializujeme se zejména na oblast udržitelnosti (ESG), digitalizaci veřejného sektoru nebo využívání negrantových finančních nástrojů EU.

S čím dokážeme pomoci

Budujeme chytrou veřejnou správu

Pomáháme s rozvojem eGovernmentu a využívání moderních technologií – od vytváření studií proveditelnosti přes hledání zdrojů pro jejich financování až po vývoj komunikačních platforem mezi občany a úřady.

Připravujeme strategie udržitelnosti

Součástí našeho týmu je Centrum excelence PwC pro dekarbonizaci, které má k dispozici mezinárodní zkušenosti se snižováním emisí skleníkových plynů z řady odvětví – jak ve veřejném sektoru, v průmyslu, tak i ve finančním sektoru.

Získáváme pro naše klienty dotace, investiční pobídky a podporu z finančních nástrojů

Provedeme vás celou dotační procedurou i pohlídáme dodržení všech pravidel. Veřejné správě pomáháme s řízením operačních programů nebo zaváděním negrantových finančních nástrojů.

Největší výzvou pro veřejný sektor jsou požadavky EU související s přechodem na zelenou a digitální ekonomiku. Pomáháme firmám i státu tuto výzvu zvládnout za využití zkušeností naší mezinárodní sítě expertů.

Jan Brázda

partner PwC pro oblast veřejného sektoru

Naše služby v oblasti veřejného sektoru

Digitalizace veřejného sektoru

Vytváříme strategie a koncepce ICT a eGovernmentu pro veřejný sektor

 • Posoudíme současný stav v oblasti eGovernment služeb, backendu a infrastruktury, kybernetické bezpečnosti a navrhneme řešení, která povedou k vyšší efektivitě a bezpečnosti

 • Zmapujeme služby, které mohou být poskytovány digitálně za využití zkušeností z jiných zemí

 • Stanovíme priority pro další rozvoj v oblasti ICT a eGovernmentu

 • Pomůžeme s implementací a řízením projektů včetně získání dotačního financování

Udržitelný byznys a financování

Vytváříme plány pro veřejný sektor v oblasti udržitelnosti (ESG)

 • Posoudíme současný stav (baseline) a navrhneme adaptační a mitigační opatření pro zmírnění klimatického dopadu včetně dlouhodobé strategie udržitelnosti (např. Net zero)

 • Podpora při stanovení klimatických závazků a jejich vazby na KPIs

 • Stanovíme priority a adaptační cíle v jednotlivých oblastech

 • Identifikujeme a navrhneme konkrétní opatření

Udržitelná a inkluzivní veřejná správa

 • Navržení vhodných metrik a metodik pro udržitelné a inkluzivní řízení veřejné správy - např. v oblasti infrastrukturních investic

 • Provedení procesem implementace vybraných opatření - investiční, organizační, personální, finanční

Financování udržitelnosti

 • Pomáháme klientům porozumět zásadám udržitelného financování a faktorům souvisejících s udržitelností, aby měli přístup k veřejným i soukromým investičním pobídkám

 • Pomáháme s úpisem zelených a sociálních dluhopisů

Dotace a investiční pobídky

Pomáháme zajistit financování projektů - od zdrojů financování, přes podmínky programů až po žádost o dotaci

 • Analýza vašeho projektového portfolia, posouzení vhodných dotačních titulů

 • Průběžný monitoring vyhlašování výzev, příprava žádosti o dotaci včetně všech stanovených příloh

 • Asistence při komunikaci s poskytovatelem dotace

Podporujeme klienty při realizaci projektu – zajištění dodržení všech podmínek a pravidel poskytnuté dotace včetně reportingu

 • Nastavení interních procesů souvisejících s řízením dotačních projektů

 • Asistence při vytváření monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, změnových řízení a komunikaci s poskytovatelem dotace

 • Realizace výběrových řízení v souladu s pravidly poskytnuté dotace

Pomáháme s řízením operačního programu – nastavení procesů a dokumentace, nastavení cílů a jejich dosahování

 • Nastavení implementačních struktur a procesů v souladu s legislativními předpisy včetně zpracování manuálů pracovních postupů

 • Hodnocení efektivity a kvality prováděných činností

 • Pomoc s outsourcingem vybraných činností jako doplnění vaší administrativní kapacity

 • Vyhodnocení a analýza vašich programů dle vašich požadavků a potřeb

Strategické dokumenty

Navrhujeme vize a strategie organizací

 • CO a zejména PROČ se má udělat

 • Formulace vize a mise organizace

 • Vrcholové a strategické cíle a jednotlivé iniciativy a měřitelné indikátory

 • Implementační plány a jejich řízení

Zpracováváme studie proveditelnosti

 • Zpracování variantní Studie proveditelnosti na klíč dle požadavku na projekt financovatelný z EU fondů, včetně Cost-benefit analýzy (CBA) a předpokládaného položkového rozpočtu. 

Finanční a ekonomické analýzy pro výběr vhodné varianty řešení

Poskytujeme poradenství při přípravě a interpretaci finanční a ekonomické analýzy: 

 • Vypočítáme dobu návratnosti investičního záměru, čisté současné hodnoty a dalších finančních ukazatelů používaných při zpracování a posuzování investičního záměru.

 • Posoudíme ekonomické dopady zvažované investice.

 • Vytvoříme rozhodovací kritéria pro finální rozhodnutí managementu či Řídícího výboru.

Veřejné podpora

Dodržování pravidel veřejné podpory

Klientům pomáháme pochopit a vyhodnotit oblasti, které mají dopad na veřejnou podporu.

 • Posuzujeme plánovanou realizaci podnikatelského záměru, zda může zakládat veřejnou podporu

 • Připravujeme analýzu scénářů a zasazujeme je do souladu s pravidly veřejné podpory

 • Navrhneme firemní strategie pro poskytování podpory v rámci několika režimů a její možné kumulace (kombinace)

 • Zpracováváme finanční analýzy k prokázání slučitelnosti záměru s pravidly veřejné podpory

 • Pomáháme s nastavením financování v rámci veřejné podpory slučitelné bez nutnosti notifikace, ale i s předchozí notifikací

 • Poradíme s přípravou notifikací u jednorázových podpor, ale i programů

 • Realizujeme na míru šité školení a semináře k problematice veřejné podpory

Inspirujte se pro váš byznys v našich případových studiích

Další případové studie

 

Výstavba dálnice D4: Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Radili jsme vítěznému konsorciu ohledně historicky prvního úspěšného projektu na stavbu dálnice v České republice formou PPP

 

Personální audit v městské organizaci

Umožnili jsme efektivnější nastavení fungování a využití kapacit v příspěvkové organizaci hlavního města

Mohlo by vás zajímat

Kontakty

Jan Brázda

Jan Brázda

partner, Investiční projekty a infrastruktura, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 035

Ondřej Ptáček

Ondřej Ptáček

expert na financování environmentálních projektů, PwC Česká republika

Tel: +420 770 104 795