Účetní poradenství včetně IFRS a US GAAP

Nabízíme ucelená řešení komplexních účetních problémů.

Naše služby

Naši odborníci vám mohou pomoci s následujícími oblastmi:

 • Účetní poradenství** v oblasti českého účetnictví
 • Asistence při sestavení účetních závěrek v souladu s českými účetními předpisy
 • Identifikace, návrhy a revize úprav mezi českým účetnictvím a IFRS včetně asistence při přechodu na IFRS
 • Řešení podnikových přeměn a akvizic dle české legislativy, poradenství při konsolidaci včetně nabídky implementace nástroje e-konsolidace

** Poradenská činnost pro auditované klienty je poskytována při respektování pravidel pro nezávislost auditora stanovených IFAC, SEC, AICPA a Komorou auditorů ČR. Rozsah některých výše uvedených služeb proto může být pro námi auditované klienty omezen.

Poradenské služby

 • Účetní poradenství**,
 • Asistence při sestavení účetních závěrek,
 • Poradenství při při změně účetních standardů (ČÚP / IFRS / US GAAP)
 • Asistence při volbě účetních pravidel v případech, kde standardy umožňují variantní řešení,
 • Identifikace, návrhy a revize úprav mezi účetními standardy,
 • Rozhodnutí o způsobech účtování a oceňování,
 • Řešení podnikových přeměn a akvizic v rámci jednotlivých účetních standardů,
 • Poradenství při konsolidaci včetně nabídky implementace nástroje e-konsolidace,
 • Identifikace dodatečných informací nutných ke splnění požadavků na zveřejňování.

Accounting guides - US GAAP and global editions (k dispozici v anglických originálech)

** Poradenská činnost pro auditované klienty je poskytována při respektování pravidel pro nezávislost auditora stanovených IFAC, SEC, AICPA a Komorou auditorů ČR. Rozsah některých výše uvedených služeb proto může být pro námi auditované klienty omezen.

Auditorské služby

 • Ověřování samostatných nebo konsolidovaných účetních závěrek sestavených v rámci různých účetních standardů,
 • Ověřování mezitímních účetních závěrek,
 • Ověřování skupinových výkazů připravených pro účely konsolidace v souladu se skupinovými pravidly na bázi IFRS / US GAAP.

Nové standardy

Některá účetní řešení mohou být komplexní a založena na profesionálním úsudku. Navíc se mohou některé rámce současných účetních standardů zásadně měnit. To ve výsledku může mít zásadní dopad na koncové účetní jednotky z pohledu nastavení procesů, systémů a vnitřního kontrolního prostředí.

 • Projekt úplného přechodu na nové standardy nebo hlubší zaměření na komplexní oblasti
 • Podpora při zavádění nových standardů – dopad na systémy, kontroly, procesy a pracovníky
 • Sdílení nejlepší praxe v oboru při zavádění nových standardů

Konsolidace

Příprava konsolidované účetní závěrky je spojena s prací pod časovým tlakem a s velkým množstvím nestrukturovaných a často se měnících údajů. Zavedení příslušných postupů a nástrojů se tak stává nezbytným, aby byla zajištěna soustavná kontrola procesů.

Naši odborníci vám mohou pomoci s následujícími oblastmi:

 • Podpora při přípravě konsolidované účetní závěrky
 • Zavedení elektronických nástrojů za účelem usnadnění konsolidačního procesu
 • Optimalizace průběhu konsolidace
 • Účetní poradenství ke specifickým transakcím

E-konsolidace

PwC vytvořila nástroj e-konsolidace, který:

 • je určen pro malé a střední skupiny společností sestavujících konsolidované účetní závěrky podle CZ GAAP, IFRS či jiných standardů,
 • zajišťuje nejen konsolidaci primárních výkazů, ale také značně automatizuje tvorbu přílohy konsolidované účetní závěrky a převod do finálního tištěného výstupu,
 • se přizpůsobuje při implementaci, jejž trvá 4-8 týdnů, potřebám vykazování příslušné společnosti s možností kombinace s výstupy pro manažerské účetnictví (toto přizpůsobování není spjato s dalšími poplatky nad rámec práce konzultantů při implementaci). 

Mezinárodní účetní standardy jsou komplexní a podléhají hojně změnám a novým výkladům. Podobně české účetní předpisy často postrádají jasný návod a ponechávají uživatele ve značné nejistotě v “šedých zónách“.

Proto vám nabízíme pomoc s těmito oblastmi:

 • Poskytování stálého, včasného a praktického účetního vedení v aplikaci IFRS a CZ GAAP
 • Tvorba účetních politik, účetních rozvrhů a úplných účetních manuálů pro společnosti
 • Příprava, revize a sjednocování procesů a účetních postupů pro podnikové procesy 

Účetní konverze jsou komplexní. Ačkoliv klíčové principy může být jednoduché a snadné zavést, detaily konverze bývají ošidné.

Rádi vám proto pomůžeme s těmito oblastmi:

 • Vývoj užitečných a testovaných konverzních nástrojů a identifikace nástrah, které je třeba překonat
 • Podpora komplexním společnostech, které požadují detailní analýzu, stejně jako podnikům s méně komplexními potřebami
 • Globální a vždy aktuální expertní znalost IFRS

Akvizice, prodeje a restrukturalizace představují hlavní růstovou strategii mnohých společností. Podniky potřebují rozumět dopadu strategické investice nebo restrukturalizace na ukazatele ziskovosti a dluhové klauzule. Na základě takového posouzení se mohou společnosti rozhodnout k úpravě smluvních ujednání, příjmu strukturálního rozhodnutí nebo zvýšení oceňovacího potenciálu.

Proto vám nabízíme asistenci v těchto oblastech:

 • Pomoc s účtováním podnikových kombinací
 • Poradenství ke strukturování transakce za účelem snížení nestálosti výsledku po transakci
 • Integrace a účtování po transakci 

Odložená daň, znehodnocení aktiv a výkaz peněžních toků zůstávají hlavními příčinami výskytu významných nesprávností ve finančních výkazech. Často se chyby stávají významnými v průběhu času. Proto jsme vyvinuli elektronické nástroje, které klientům pomáhají zvládnout obtížnost účetního řešení.

Oblasti, ve kterých vám rádi pomůžeme, jsou: 

 • Podpora při přípravě daňových balíčků se zaměřením na odloženou daň
 • Pomoc při revizi modelů znehodnocení aktiv
 • Podpora při přípravě výkazu peněžních toků

Kontakty

Olga Cilečková

Olga Cilečková

Partner, Accounting advisory leader, PwC Česká republika

Tel: +420 724 593 568

Milan Zelený

Milan Zelený

Účetní poradenství včetně IFRS, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 088

Miroslav Šmíd

Miroslav Šmíd

XBRL leader, Účetní poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 724 706 981

Pavel Kulhavý

Pavel Kulhavý

Účetní poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 602 348 927

Zůstaňte s námi v kontaktu