Účetní poradenství včetně IFRS a US GAAP

Nabízíme ucelená řešení komplexních účetních problémů.

České účetnictví

Naši odborníci vám mohou pomoci s následujícími oblastmi:
 

 • Účetní poradenství** v oblasti českého účetnictví
 • Asistence při sestavení účetních závěrek v souladu s českými účetními předpisy
 • Identifikace, návrhy a revize úprav mezi českým účetnictvím a IFRS včetně asistence při přechodu na IFRS
 • Řešení podnikových přeměn a akvizic dle české legislativy, poradenství při konsolidaci včetně nabídky implementace nástroje e-konsolidace

 

** Poradenská činnost pro auditované klienty je poskytována při respektování pravidel pro nezávislost auditora stanovených IFAC, SEC, AICPA a Komorou auditorů ČR. Rozsah některých výše uvedených služeb proto může být pro námi auditované klienty omezen.

IFRS & nové standardy

Poradenské služby

Naši odborníci v oblasti IFRS vám mohou pomoci s následujícími oblastmi:
 

 • Účetní poradenství** v oblasti IFRS
 • Asistence při sestavení účetních závěrek v souladu s IFRS
 • Poradenství při přechodu na IFRS
 • Asistence při volbě účetních pravidel v případech, kde standardy umožňují variantní řešení
 • Identifikace, návrhy a revize úprav mezi českým účetnictvím a IFRS
 • Rozhodnutí o způsobech účtování a oceňování podle IFRS
 • Řešení podnikových přeměn a akvizic dle IFRS 3
 • Poradenství při konsolidaci včetně nabídky implementace nástroje e-konsolidace
 • Identifikace dodatečných informací nutných ke splnění požadavků na zveřejňování podle IFRS

 

** Poradenská činnost pro auditované klienty je poskytována při respektování pravidel pro nezávislost auditora stanovených IFAC, SEC, AICPA a Komorou auditorů ČR. Rozsah některých výše uvedených služeb proto může být pro námi auditované klienty omezen.
 

View more

Auditorské služby

Naši odborníci vám mohou pomoci s následujícími oblastmi:
 

 • Ověřování samostatných nebo konsolidovaných účetních závěrek sestavených v souladu s IFRS/IFRS ve znění přijatém Evropskou unií
 • Ověřování mezitímních účetních závěrek sestavených v souladu s IFRS/IFRS ve znění přijatém Evropskou unií
 • Ověřování skupinových výkazů připravených pro účely konsolidace v souladu se skupinovými pravidly na bázi IFRS

 

View more

Nové standardy

Účetní řešení je komplexní a může být v některých oblastech velmi založeno na úsudku. Kromě toho se současná pravidla mezinárodních účetních standardů zásadně mění. Do určité míry budou ovlivněny všechny společnosti. Změny v účetnictví vyvolají změny hlavních podnikových systémů.

Naši odborníci vám mohou pomoci s následujícími oblastmi:
 

 • Projekt úplného přechodu na nové standardy nebo hlubší zaměření na komplexní oblasti
 • Podpora při zavádění nových standardů – dopad na systémy, kontroly, procesy a pracovníky
 • Sdílení nejlepší praxe v oboru při zavádění nových standardů

View more


US GAAP

Poradenské služby

Naši odborníci v oblasti US GAAP vám mohou pomoci s následujícími oblastmi:
 

 • Účetní poradenství** v oblasti US GAAP
 • Asistence při sestavení účetních závěrek v souladu s US GAAP
 • Asistence při volbě účetních pravidel v případech, kde standardy umožňují variantní řešení
 • Identifikace, návrhy a revize úprav mezi českým účetnictvím a US GAAP
 • Rozhodnutí o způsobech účtování a oceňování podle US GAAP
 • Řešení podnikových přeměn a akvizic dle US GAAP
 • Poradenství při konsolidaci včetně nabídky implementace nástroje e-konsolidace
 • Identifikace dodatečných informací nutných ke splnění požadavků na zveřejňování podle US GAAP
   

Accounting guides - US GAAP and global editions (k dispozici v anglických originálech)

 


** Poradenská činnost pro auditované klienty je poskytována při respektování pravidel pro nezávislost auditora stanovených IFAC, SEC, AICPA a Komorou auditorů ČR. Rozsah některých výše uvedených služeb proto může být pro námi auditované klienty omezen.

 

View more

Auditorské služby

Naši odborníci v oblasti US GAAP vám mohou pomoci s následujícími oblastmi:
 

 • Ověřování samostatných nebo konsolidovaných účetních závěrek sestavených v souladu s US GAAP
 • Ověřování mezitímních účetních závěrek sestavených v souladu s US GAAP
 • Ověřování skupinových výkazů připravených pro účely konsolidace v souladu se skupinovými pravidly na bázi US GAAP

View more

Konsolidace & E-konsolidace

Konsolidace

Příprava konsolidované účetní závěrky je spojena s prací pod časovým tlakem a s velkým množstvím nestrukturovaných a často se měnících údajů. Zavedení příslušných postupů a nástrojů se tak stává nezbytným, aby byla zajištěna soustavná kontrola procesů.

Naši odborníci vám mohou pomoci s následujícími oblastmi:

 • Podpora při přípravě konsolidované účetní závěrky
 • Zavedení elektronických nástrojů za účelem usnadnění konsolidačního procesu
 • Optimalizace průběhu konsolidace
 • Účetní poradenství ke specifickým transakcím

View more

E-konsolidace

PwC vytvořila nástroj e-konsolidace, který:
 

 • je určen pro malé a střední skupiny společností sestavujících konsolidované účetní závěrky podle CZ GAAP, IFRS či jiných standardů,
 • zajišťuje nejen konsolidaci primárních výkazů, ale také značně automatizuje tvorbu přílohy konsolidované účetní závěrky a převod do finálního tištěného výstupu,
 • se přizpůsobuje při implementaci, jejž trvá 4-8 týdnů, potřebám vykazování příslušné společnosti s možností kombinace s výstupy pro manažerské účetnictví (toto přizpůsobování není spjato s dalšími poplatky nad rámec práce konzultantů při implementaci). 

View more

Finanční reporting

Mezinárodní účetní standardy jsou komplexní a podléhají hojně změnám a novým výkladům. Podobně české účetní předpisy často postrádají jasný návod a ponechávají uživatele ve značné nejistotě v “šedých zónách“.

Proto vám nabízíme pomoc s těmito oblastmi:
 

 • Poskytování stálého, včasného a praktického účetního vedení v aplikaci IFRS a CZ GAAP
 • Tvorba účetních politik, účetních rozvrhů a úplných účetních manuálů pro společnosti
 • Příprava, revize a sjednocování procesů a účetních postupů pro podnikové procesy 

Konverze

Účetní konverze jsou komplexní. Ačkoliv klíčové principy může být jednoduché a snadné zavést, detaily konverze bývají ošidné.

Rádi vám proto pomůžeme s těmito oblastmi:

 • Vývoj užitečných a testovaných konverzních nástrojů a identifikace nástrah, které je třeba překonat
 • Podpora komplexním společnostech, které požadují detailní analýzu, stejně jako podnikům s méně komplexními potřebami
 • Globální a vždy aktuální expertní znalost IFRS

Strukturování skupin

Akvizice, prodeje a restrukturalizace představují hlavní růstovou strategii mnohých společností. Podniky potřebují rozumět dopadu strategické investice nebo restrukturalizace na ukazatele ziskovosti a dluhové klauzule. Na základě takového posouzení se mohou společnosti rozhodnout k úpravě smluvních ujednání, příjmu strukturálního rozhodnutí nebo zvýšení oceňovacího potenciálu. 

Proto vám nabízíme asistenci v těchto oblastech:

 • Pomoc s účtováním podnikových kombinací
 • Poradenství ke strukturování transakce za účelem snížení nestálosti výsledku po transakci
 • Integrace a účtování po transakci 

Elektronické nástroje

Odložená daň, znehodnocení aktiv a výkaz peněžních toků zůstávají hlavními příčinami výskytu významných nesprávností ve finančních výkazech. Často se chyby stávají významnými v průběhu času. Proto jsme vyvinuli elektronické nástroje, které klientům pomáhají zvládnout obtížnost účetního řešení.

Oblasti, ve kterých vám rádi pomůžeme, jsou: 
 

 • Podpora při přípravě daňových balíčků se zaměřením na odloženou daň
 • Pomoc při revizi modelů znehodnocení aktiv
 • Podpora při přípravě výkazu peněžních toků

Kontakty

Jiří Zouhar
vedoucí partner, Auditorské služby, PwC Česká republika
Tel: +420 251 152 202
Email

Petr Kříž
partner, Účetní poradenství včetně IFRS, PwC Česká republika
Tel: +420 251 152 045
Email

Milan Zelený
Účetní poradenství včetně IFRS, PwC Česká republika
Tel: +420 251 152 088
Email

Kamil Novák
Účetní poradenství včetně IFRS, PwC Česká republika
Tel: +420 733 613 041
Email

Eva Loulová
Účetní poradenství, PwC Česká republika
Tel: +420 251 152 253
Email

Pavel Kulhavý
Účetní poradenství, PwC Česká republika
Tel: +420 251 152 046
Email

Buďte s námi v obraze