Whistleblowing služby

Efektivně nastavený mechanismus pro hlášení podnětů vám pomůže při budování etické firemní kultury a důvěry jak uvnitř společnosti tak i navenek.

Je vaše společnost připravena na nové legislativní požadavky na ochranu whistleblowerů?

Posílení požadavků na ochranu oznamovatelů ze strany EU bude mít přímé dopady i na české společnosti. Dle aktuálního návrhu zákona na ochranu oznamovatelů jsou právní subjekty v soukromém a veřejném sektoru povinny zavést bezpečné interní kanály pro oznamování, vytvořit postupy pro přijímání oznámení, zajistit utajení totožnosti oznamovatelů a stanovit lhůty pro následné postupy. Aktuální návrh zákona vychází ze Směrnice EU 2019/1937, která stanovuje minimální požadavky a v současné době probíhá proces její implementace do české legislativy.

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů nebyl v ČR dosud přijat. S ohledem na legislativní proces a plánovanou účinnost od 1. července 2023 očekáváme jeho schválení v první polovině roku 2023.

Současný stav právní úpravy ochrany oznamovatele

 • Směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie („Whistleblowing směrnice”), nebyla ve stanovené době do 17. prosince 2021 transponována do českého práva. V současné chvíli není zřejmá nová podoba návrhu zákona a konkrétní  legislativní kroky příslušných orgánů  zatím nejsou známy. Zákonodárce by však měl příslušný český zákon přijmout co možná nejdříve a reflektovat tak minimální požadavky Whistleblowing směrnice.
 • Konkrétní povinnosti dané Whistleblowing směrnicí mají zatím pouze subjekty veřejného sektoru. Ačkoliv soukromé společnosti nejsou v současnosti povinny implementovat interní whistleblowing systém, jejich zaměstnanci a další spolupracující osoby mohou již nyní využít práv daných Whistleblowing směrnicí a určitá protiprávní jednání oznámit přímo Ministerstvu spravedlnosti ČR prostřednictvím jím spuštěného oznamovacího kanálu.
 • Aktuálně pozorujeme na trhu zvýšený zájem o implementaci interních whistleblowing řešení a možnost tak již nyní se připravit na novou právní úpravu a zavést s předstihem interní whistleblowing systém.
 • Řádně a včas zavedený interní whistleblowing systém umožní soukromým společnostem představit zaměstnancům a dalším osobám možnost interního řešení jejich oznámení, náležitě reagovat na veškeré podněty a zajistit kontrolu nad důsledky oznámení v praxi. Odpovědné osoby ve vaší organizaci budou mít současně jasný návod, jak postupovat ještě před schválením příslušného českého zákona. Včasné hodnocení stávajících interních systémů a procesů navíc odhalí jejich možné využití pro účely budoucího whistleblowing systému na základě Whistleblowing směrnice jak v České republice, tak i v ostatních zemích.
 • Pokud obchodní společnost nemá zavedeny žádné oznamovací kanály, které by umožňovaly interně nahlašovat nekalé praktiky, zvyšuje tím riziko, že oznamovatel přímo využije speciální kanál provozovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR. V takovém případě hrozí, že závažná a důvodná podání postoupí Ministerstvo spravedlnosti ČR k řešení dalším kompetentním orgánům, aniž by měla dotčená společnost možnost jakkoliv podání ovlivnit či interně vyřešit. Toto představuje nejen právní, ale i reputační riziko pro každou společnost.

Které subjekty budou muset zavést vnitřní oznamovací systém?

 • Právní subjekty soukromého nebo veřejného sektoru s více než 25 zaměstnanci
 • Veřejní zadavatelé s výjimkou obcí do 5 000 obyvatel
 • Společnosti působící například v následujících oblastech:
  - civilní letectví
  - námořní doprava
  - ropa a zemní plyn
  - poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů
  - podnikání na kapitálovém trhu
  - investiční společnosti a investiční fondy
  - pojištění nebo zajištění

Jaké povinnosti bude nový zákon obnášet?

 • Zřízení komunikačních kanálů pro přijímání a vyřizování oznamování protiprávních jednání
 • Určení příslušné osoby, která bude odpovědná za správu vnitřního oznamovacího systému
 • Dodržení časových lhůt - potvrzení o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne jeho přijetí a informování oznamovatele o přijatých krocích k nápravě protiprávního stavu do 1 měsíce
 • Poskytnutí ochrany svým zaměstnancům ve smyslu ochrany totožnosti či zajištění mechanismů pro identifikaci jakékoliv formy odvetných opatření

Kdy začít s implementací?

 • Zajistěte svým zaměstnancům vhodný a bezpečný kanál a vyhněte se potenciálně negativnímu dopadu na reputaci vaší společnosti
 • Délka procesu implementace se odvíjí od velikosti vaší společnosti a v některých případech může trvat společnostem až 6 měsíců
 • Získejte náskok před ostatními a vyhnete se sankcím, které mohou dosahovat až do výše 1 000 000 Kč

Náš tým odborníků pro vás navrhne služby na míru.

Tým odborníků z PwC zaměřených na oblast Compliance vás provede celým procesem od gap analýzy přes návrh řešení a implementaci systému až k vlastnímu šetření obdržených podnětů vyšetřování a stanovení nápravných opatření.

Mohlo by vás zajímat

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Kateřina Halásek Dosedělová

Kateřina Halásek Dosedělová

Forenzní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 369 351

Tomáš Sádlík

Tomáš Sádlík

Forenzní služby, PwC Česká republika

Tel: + 420 733 672 931

Petr Glogar

Petr Glogar

Právní služby, PwC Legal

Tel: +420 738 233 284

Miloš Sochor

Miloš Sochor

Právní služby, PwC Legal

Tel: +420 734 691 462

Hide