Investiční projekty a infrastruktura

Pomáháme našim klientům v různých fázích přípravy a realizace investičních projektů s cílem dosažení optimálních a inovativních řešení. Podíleli jsme se na úspěšné realizaci projektů v oblastech dopravní, sociální a síťové infrastruktury. Mezi naše klienty patří ministerstva, municipality i soukromí investoři.

Můžeme Vás provést celým životním cyklem projektu nebo Vás podpořit při přípravě a realizaci projektu kdykoliv v jeho průběhu:

Projektové fáze

Iniciace projektu

 • Zorganizujeme workshop se zúčastněnými stranami směřující k definici cílů projektu

 • Pomůžeme s přípravou projektového záměru a identifikací otázek k posouzení

 • Provedeme nezávislé posouzení projektového záměru / strategie

Zhodnocení proveditelnosti projektu

 • Posoudíme, zda je projekt proveditelný, případně doporučíme jednu z variant projektu pro realizaci
 • Vyhodnotíme zájem trhu podílet se na projektu
 • Navrhneme smluvní strukturu realizace projektu
 • Nezávisle posoudíme výši investičních či provozních nákladů projektu
 • Posoudíme finanční dostupnost projektu pro investora a navrhneme alternativy
 • Zhodnotíme rizika projektu a navrhneme jejich ošetření
 • Posoudíme ESG aspekty projektu a jeho udržitelnost (např. soulad s EU taxonomií, klimatické prověření atd..)
 • Posoudíme účetní a daňové dopady projektu
 • Zhodnotíme dopady projektu na deficit a dluh z hlediska ESA2010 (u veřejných investorů) a posoudíme možnost mimobilanční klasifikace
 • Vyhodnotíme možné zdroje financování projektu, včetně možnosti zapojení zvýhodněného financování ze strany multilaterálních bank a finančních institucí (např. EIB, EBRD, NRB, NRF) a možností financování prostřednictvím dluhopisů (včetně zelených bondů) a využití finančních nástrojů (např. v rámci InvestEU)
 • Výstupem naší práce zhodnocení projektu jsou typicky:

  • Studie proveditelnosti

  • Cost benefit analýza

  • Finanční model

 

 

 

 

Příprava realizace projektu

 • Identifikujeme potenciální účastníky projektu (investory, banky, dodavatele apod.)

 • Připravíme informační materiály o projektu pro distribuci potenciálním účastníkům, především:

  • Stručný projektový leták (“teaser”)

  • Informační memorandum

 • Zorganizujeme soutěž mezi dodavateli (projektu či jeho financování):

  • Připravíme zadávací dokumentaci, včetně návrhu kvalifikačních a hodnotících kritérií

  • Zajistíme komunikaci s potenciálními dodavateli

  • Vyhodnotíme nabídky a doporučíme nejvýhodnější z nich

Podpora při uzavírání smluv

 • Poskytneme Vám asistenci při vyjednávání (komerčních) smluvních podmínek / podmínek financování

 • Při změnách projektu Vám poskytneme podporu při přejednání smluvní dokumentace

Řízení projektu

 • Připravíme provozní finanční model projektu a zajistíme jeho průběžnou aktualizaci

 • Poskytneme Vám podporu při kontrole plnění smluvních podmínek, průběhu výstavby a řešení kompenzačních událostí
 • Zorganizujeme proces refinancování a pomůžeme zajistit nejvýhodnější dostupné podmínky

Prodej / vypořádání projektu

 • Identifikujeme potenciální zájemce o koupi projektu

 • Posoudíme hodnotu transakce

 • Zorganizujeme prodejní proces

 • V případě ukončení projektu vypořádáním poskytneme podporu a zpracujeme podklady pro jednání (např. pro výpočet kompenzací)

“S ohledem na situaci na finančních trzích a omezené zdroje je nezbytné při financování infrastrukturních projektů využívat nové finanční instrumenty a zvýhodněné finanční produkty multilaterálních finančních institucí. Jsme rádi, že můžeme využít našich zkušeností z řady úspěšných projektů, u kterých tyto nástroje byly využity. Inovativní přístup k financování na těchto projektech byl oceněn řadou prestižních ocenění.

Jan Brázda

Partner PwC pro oblast veřejného sektoru a infrastrukturních projektů

Referenční projekty

Poradenství vítěznému uchazeči
Dálnice PPP D4


Pomohli jsme konsorciu ViaSallis k vítězství v prvním dálničním PPP projektu v České republice, který byl úspěšně finančně uzavřen v dubnu 2021. V rámci naší podpory jsme připravili komplexní finanční model, pomohli získat výhodné dluhové financování, poskytli daňové a účetní poradenství a podporu při vyjednávání během soutěžního dialogu.

Studie proveditelnosti a zajištění financování
nové linky na spalování odpadů


Dceřiná společnost Statutárního města Brna SAKO Brno připravuje projekt rozšíření spalovny odpadu o novou spalovací linku pro výrobu energie z odpadu. V průběhu přípravy tohoto projektu jsme pro společnost zpracovali studii proveditelnosti tohoto záměru, připravili informační materiály pro banky a doporučili strukturu financování. Nadále spolupracujeme na tomto projektu při zajištění dluhového financování.

Prvotní analýza možností realizace projektu
nové koncertní haly v Rize, Lotyšsko


Pro Ministerstvo kultury Lotyšska jsme připravili předběžnou studii proveditelnosti realizace projektu koncertního sálu národního symfonického orchestru a zhodnotili možné struktury financování, včetně dvou alternativ PPP.

Studie proveditelnosti
pro novou regionální nemocnici v Rumunsku


Město Brašov v Rumunsku zamýšlí postavit zcela novou krajskou nemocnici o 900 lůžkách, která nahradí několik stávajících zařízení. V rámci studie proveditelnosti nové nemocnice jsme vyčíslili náklady na stavbu a provoz nemocnice a příslušnou roční platbu, která bude vyžadována soukromým partnerem za zajištění nemocnice metodou PPP. Studie zahrnovala kromě řady analýz proveditelnosti projektu z ekonomické, technické a právní stránky rovněž zhodnocení jeho socioekonomických dopadů (cost-benefit analýza).

Expertní posouzení studie proveditelnosti
vysokorychlostních železničních tratí


Pro projekt vysokorychlostní železnice v úsecích Praha – Brno – Břeclav a (Brno -) Přerov – Ostrava jsme připravovali odborné posouzení studií proveditelnosti. Naše role spočívala v poskytnutí expertního posudku metodiky použité pro vypracování původní studie proveditelnosti pro oba železniční úseky.

Projekt komunální energetiky
pro město Brno


Pro připravovaný projekt komunálních a komunitních fotovoltaických a foto-termálních systémů na městem vlastněných budovách v Brně jsme zpracovali studii proveditelnosti, včetně ekonomického rámce projektu a obchodního plánu. Na základě této studie se klient rozhodoval o dalším postupu.

Předběžná studie proveditelnosti
Nová městská nemocnice Brno


Pro Statutární město Brno jsme připravili předběžnou studii proveditelnosti nové městské nemocnice, která by mohla nahradit dvě stávající městské nemocnice. Tato studie bude sloužit zastupitelům města Brna jako podklad pro objektivní rozhodování ohledně dalšího postupu ve věci tohoto projektového záměru.

Poradenství vítěznému uchazeči
Vysokoškolské koleje Krakov, Polsko


Uchazeče o realizaci PPP projektu vyskokoškolských kolejí v polském Krakově jsme podporovali od přípravy vítězné nabídky, přes vyjednávání ohledně dluhového a ekvitního financování až po jeho úspěšného načerpání financí pro realizaci projektu.

Posouzení modelů strategického partnerství
mezi veřejným a soukromým sektorem
Chytrá čtvrť Brno Špitálka


Pro Statutární město Brno připravujeme finanční a strategickou analýzu projektu chytré čtvrti Špitálka. Revitalizovaný brownfield má být přeměněn na chytrou čtvrť, která bude sloužit jako kulturní, komerční a rezidenční centrum. V rezidenční oblasti nové čtvrtě bude část bytů vyčleněná pro sociální bydlení.

Studie proveditelnosti
Regenerace strategického brownfieldu
Projekt CÉRKA Trojanovice


Pro obec Trojanovice v Moravskoslezském kraji zpracováváme finanční a strategickou analýzu projektu revitalizace oblasti postižené hornickou činností. Naše role spočívá v posouzení proveditelnosti revitalizace brownfieldu na novou čtvrť, která bude sloužit jako inovativní, kulturní, komerční a rezidenční centrum, včetně bytů určených pro sociální bydlení. Zabýváme se zde i možností využití dotačních titulů v rámci programu Spravedlivé transformace.

Multifunkční sportovní hala
Brno


Zapojili jsme se do přípravy nové moderní multifunkční haly "na zelené louce" ve městě Brně, která bude sloužit sportovním i kulturním účelům, při hledání vhodného investičního a vlastnického modelu s ohledem na finanční, daňové a další aspekty.

Poradenství vítěznému uchazeči
Letiště Záhřeb, Chorvatsko


Pro úspěšného uchazeče o PPP projekt letiště v Záhřebu a přilehlé infrastruktury jsme poskytovali finanční poradenství, včetně zpracování komplexního finančního modelu. Projekt byl vyhodnocen nejlepším evropským PPP projektem roku 2013.


Inspirujte se pro váš byznys v našich případových studiích

Další případové studie

 

Výstavba dálnice D4: Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Radili jsme vítěznému konsorciu ohledně historicky prvního úspěšného projektu na stavbu dálnice v České republice formou PPP

Kontakty

Jan Brázda

Jan Brázda

partner, Investiční projekty a infrastruktura, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 035

Libor Čech

Libor Čech

Investiční poradenství a infrastruktura, PwC Česká republika

Tel: +420 602 115 409