Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Oceňování

Nabízíme nejnovější analytické postupy a komplexní finanční oceňovací modely, které reflektují nejen fungování oceňované společnosti, ale také makroekonomické a odvětvové trendy ovlivňující danou společnost.

Skupina pro strategické oceňování je složena z odborníků specializujících se na jednotlivá průmyslová odvětví a různé účely, pro které jsou oceňovací služby požadovány. Český oceňovací tým je součástí středoevropské a celosvětové sítě oceňovacích služeb PwC, se kterou pravidelně sdílí své poznatky a znalosti. Máme rozsáhlé zkušenosti s oceňováním akcií, podniků, částí závodů a jednotlivých hmotných i nehmotných aktiv v rozličných průmyslových odvětvích a pro specifické účely ocenění.

Naše služby:

Transakce

Ocenění podniků a společností, aktiv a duševního vlastnictví (nehmotná aktiva) při akvizicích, prodejích obchodních podílů, fúzích a zakládání společných podniků (joint-venture) a strategických aliancí. Na strukturování transakcí spolupracujeme s týmem M&A.

View more

Insolvenční řízení

Ocenění v rámci reorganizace, revitalizace nebo likvidace společností ve finanční tísni, vyhotovení znaleckých posudků pro věřitelské výbory, soudy, insolvenční správce i samotné společnosti ve finanční tísni. V návaznosti na finanční plány vypracované restrukturalizačním týmem porovnáme alternativy možného budoucího vývoje včetně kvantifikace dopadů na ocenění společnosti.

View more

Daně

Oceňování podniků, jejich částí či vlastního jmění pro daňové strukturování skupin navržené daňovými specialisty PwC. Oceňování aktiv, stanovení nákladů vlastního kapitálu nebo/i cizího kapitálu pro posouzení splnění principu tržního odstupu (transfer pricing).

View more

Finanční výkaznictví (financial reporting)

Posouzení, identifikace a ocenění nehmotných aktiv, přecenění hmotných aktiv v rámci post-akvizičního procesu alokace kupní ceny (PPA, z angl. Purchase Price Allocation) dle mezinárodních účetních standardů (IFRS). Testování na případné znehodnocení aktiv (tzv. impairment test).

View more

Podpora při soudních sporech, rozhodčích řízeních a dalších způsobech řešení sporů

Znalecké výpovědi a posudky ve sporech týkajících se celých firem, kalkulace ztráty/zisku, stanovení odškodného apod. na základě hloubkové a nezávislé analýzy našich odborníků v oblasti oceňování. Ve spolupráci s forenzním týmem PwC se v roli finančních odborníků podílíme na arbitrážních řízeních i jiných způsobech řešení různých sporů, v rámci nichž jsou řešeny otázky týkající se oceňování nebo hodnoty aktiv.

View more

Znalecký ústav:

PwC je zapsána do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika v rozsahu znaleckého oprávnění pro:
 

Kontakty

Stanislav Kopeček

Stanislav Kopeček

Poradenství při oceňování, PwC Česká republika

Tel: +420 603 280 376

Zůstaňte s námi v kontaktu