Oceňování

Nabízíme nejnovější analytické postupy založené na komplexních finančních oceňovacích modelech, které reflektují nejen fungování oceňované společnosti, ale také makroekonomické a odvětvové trendy ovlivňující danou společnost.

S čím dokážeme pomoci

Transakce

Ocenění podniků a společností, aktiv a duševního vlastnictví (nehmotná aktiva) při akvizicích, prodejích obchodních podílů, fúzích a zakládání společných podniků (joint-venture) a strategických aliancí. Na strukturování transakcí spolupracujeme s týmem M&A.

Daně

Oceňování podniků, jejich částí či vlastního jmění pro daňové strukturování skupin navržené daňovými specialisty PwC. Oceňování aktiv, stanovení nákladů vlastního kapitálu nebo/i cizího kapitálu pro posouzení splnění principu tržního odstupu (transfer pricing).

Podpora při soudních sporech, rozhodčích řízeních a dalších způsobech řešení sporů

Znalecké výpovědi a posudky ve sporech týkajících se celých firem, kalkulace ztráty/zisku, stanovení odškodného apod. na základě hloubkové a nezávislé analýzy našich odborníků v oblasti oceňování. Ve spolupráci s forenzním týmem PwC se v roli finančních odborníků podílíme na arbitrážních řízeních i jiných způsobech řešení různých sporů, v rámci nichž jsou řešeny otázky týkající se oceňování nebo hodnoty aktiv.

Finanční výkaznictví (financial reporting)

Posouzení, identifikace a ocenění nehmotných aktiv, přecenění hmotných aktiv v rámci post-akvizičního procesu alokace kupní ceny (PPA, z angl. Purchase Price Allocation) dle mezinárodních účetních standardů (IFRS). Testování na případné znehodnocení aktiv (tzv. impairment test).

Insolvenční řízení

Ocenění v rámci reorganizace, revitalizace nebo likvidace společností ve finanční tísni, vyhotovení znaleckých posudků pro věřitelské výbory, soudy, insolvenční správce i samotné společnosti ve finanční tísni. V návaznosti na finanční plány vypracované restrukturalizačním týmem porovnáme alternativy možného budoucího vývoje včetně kvantifikace dopadů na ocenění společnosti.

Skupina pro strategické oceňování je složena z odborníků specializujících se na jednotlivá průmyslová odvětví a různé účely, pro které jsou oceňovací služby požadovány. Český oceňovací tým je součástí středoevropské a celosvětové sítě oceňovacích služeb PwC, se kterou pravidelně sdílí své poznatky a znalosti. Máme rozsáhlé zkušenosti s oceňováním akcií, podniků, částí závodů a jednotlivých hmotných i nehmotných aktiv v rozličných průmyslových odvětvích a pro specifické účely ocenění.

Stanislav Kopeček

Ředitel, Poradenství při oceňování

Znalecký ústav:

PwC je zapsána do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika v rozsahu znaleckého oprávnění pro:

Rozhodnutí o rozšíření znaleckého oprávnění ministerstva spravedlnosti ČR pro PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o (pdf 875 KB)

Kontakty

Stanislav Kopeček

Stanislav Kopeček

Poradenství při oceňování, PwC Česká republika

Tel: +420 603 280 376

Zůstaňte s námi v kontaktu