Forenzní služby

Pomůžeme vám v krizových situacích

Klíčem k jejich vyřešení je důvěra, transparentnost a rychle jednání. • Arbitráž
 • Vyšetřování
 • Ověřování Sanctions screening modelu
 • Computer forensics a eDiscovery
 • Corporate intelligence
Arbitráž

Účastníte se rozhodčího řízení? Potřebujete vyčíslit škodu? Zdá se vám nárok druhé strany přehnaný? Hodily by se vám služby ekonomického znalce, který by vám asistoval v probíhajícím sporu? Potřebujete projít všechny relevantní dokumenty, provést ocenění a předložit jednu konkrétní hodnotu?

Případová studie

„Moje firma staví solární elektrárny – jedná se o obchodní oblast svázanou předpisy a častými politickými změnami. V loňském roce jsme uzavřeli smlouvu o výstavbě elektrárny s partnerskou společností. Tři měsíce po podpisu smlouvy, v době již probíhající výstavby, přijala vláda nový zákon, který stanovil dodatečné požadavky na výstavbu elektrárny. Ty vyžadovaly, aby byla část elektrárny přestavěna. Na základě uzavřené smlouvy jsme trvali na tom, že je povinností našeho partnera, aby příslušné díly nahradil. Ten však nesouhlasil a výměnu části elektrárny na vlastní náklady odmítl. Nakonec jsme museli konstrukční díly vyměnit sami, což mělo za následek zvýšení nákladů a zpoždění připojení k rozvodné síti. Přišli jsme tak o vysoké zisky z prodeje energie, kterých jsme mohli mezitím dosáhnout. Potřebovali jsme odborníka, který by vyčíslil vzniklou škodu, někoho se znalostí místních podmínek a zkušeností v oblasti energetiky. Odborníci z PwC přezkoumali stovky našich stavebních dokumentů a faktur, zhodnotili situaci panující na solárním trhu, diskutovali s vedením společnosti, prověřili minulé účetní závěrky a vyčíslili výši skutečných škod a ušlého zisku. Nyní máme k dispozici podrobnou zprávu o vyčíslení škody s vysvětlením výpočtu jednotlivých položek a uznávaného znalce, připraveného vypovídat na slyšení arbitrážního tribunálu. Cítíme, že máme daleko větší šanci tento spor vyhrát.“


Jak vám můžeme pomoci
Vyšetřování

Obdrželi jste anonymní dopis obviňující někoho z vaší společnosti z podvodu, přijetí úplatku, praní špinavých peněz nebo jiného nekalého jednání? Vzbudily účetní nesrovnalosti podezření u vašeho interního auditora? Jste si jisti, že vaše vlastní vyšetřování odhalilo všechny zapojené osoby a plný rozsah ztrát?

Případová studie

„Compliance officer v naší dceřiné společnosti obdržel anonymní dopis obviňující jednoho z manažerů z celé řady trestných činů včetně zpronevěry majetku, úplatkářství a zapojení do podezřelých transakcí s třetími stranami.
Útvar interního auditu dále zjistil, že některé údaje v účetních knihách byly účelově pozměněny.
Před kontaktováním policie a podniknutím dalších kroků jsme si chtěli ověřit, zda se obvinění zakládají na pravdě. Víme, že každé takové vyšetřování je velmi citlivá záležitost a pokud se neprovede správně, může způsobit vážné problémy. Chtěli jsme využít služeb někoho, kdo má v této oblasti dostatečnou zkušenost, a požádali jsme proto PwC o prověření dané situace.
Tým z PwC nejprve přezkoumal dokumentaci včetně příslušných účetních dat a na základě veřejně dostupných informací prověřil subjekty, které by do podvodného jednání mohly být případně zapojeny, (tzv. background check). Jakmile měli pracovníci z PwC jasnější představu o tom, co se stalo, provedli e-mail review a strukturované rozhovory s řadou zaměstnanců s cílem získat více důkazů.
Po skončení vyšetřování nám PwC dodalo komplexní zprávu i příslušné podpůrné důkazní materiály. Ukázalo se, že všechna obvinění popsaná v anonymním dopise se zakládají na pravdě. K našemu překvapení však PwC odhalilo ještě více podvodných jednání, k nimž v naší firmě došlo, a zjistilo, že v podvodném systému byli zapojeni nebo o něm věděli i další zaměstnanci včetně hlavního účetního.
Díky společnosti PwC jsme byli schopni učinit přiměřená opatření ve vztahu k odpovědným zaměstnancům předtím než mohly vzniknout další škody. Předložením závěrečné zprávy však naše spolupráce s PwC neskončila. Jejich odborníci byli nadále v úzkém spojení s našimi právními zástupci při přípravě trestního oznámení. V současné době pak PwC spolupracuje s naším vedením na přípravě akčního plánu, jenž nám pomůže implementovat a správně nastavit interní procesy a kontroly, které budou v budoucnu sloužit jako prevence případných podvodů.“


Jak vám můžeme pomoci
Ověření Sanctions screening modelu

Máte pochybnosti o tom, zda používáte správné sankční seznamy pro screening vašich zákazníků a transakcí? Rádi byste se ujistili, zda screening pokrývá všechny nezbytné informace a že s daty není manipulováno? Zajímá vás, zda je váš sankční filtr správně nastavený a zda plní svůj účel?

Případová studie

„Poté, co nový americký investor dokončil akvizici naší banky, naplánoval v horizontu šesti měsíců tzv. regulatory review (tj. kontrolu souladu s příslušnou legislativou). Proto jsem si chtěl být jist, že můj model zajišťující kontrolu souladu se sankčními předpisy (sanctions screening) je spolehlivý, aktuální a vyhovuje všem příslušným předpisům.
Vzhledem k rostoucí regulační kontrole dodržování sankčních režimů, jejich častým změnám a vysokým pokutám v případě nedodržení předpisů jsem se rozhodl požádat společnost PwC o provedení komplexního ověření sankčního modelu naší banky.
Potřeboval jsem ujištění, že:

 • jsme v souladu se všemi sankčními programy, jak na lokální, evropské, americké, tak i na mezinárodní úrovni;
 • všechny relevantní transakce a zákazníci jsou podrobeni screeningu;
 • s daty není manipulováno;
 • všechny systémy týkající se sankcí a plateb/KYC jsou řádně integrovány a sankční filtr obsahuje všechny relevantní údaje;
 • screeningový filtr je účinný a optimálně nastavený; a
 • naše interní pravidla a postupy jsou účinné a pokrývají všechny aspekty procesů souvisejících se sankcemi.

Odborníci z PwC provedli komplexní hodnocení všech prvků našeho sankčního modelu. Sledovali cestu každé platby přes složité IT systémy banky a v rámci job shadowingu posoudili nastavení příslušných pravidel a postupů.
Kromě toho specialisté z PwC otestovali nastavení sankčního filtru pomocí speciálního softwaru vyvinutého právě PwC a provedli komplexní analýzu výkonnosti našeho sankčního filtru.
Díky této podrobné analýze a kontrole všech procesů spojených se sankcemi jsem byl schopen zaměřit své úsilí na odstranění zjištěných nedostatků, a být tak připraven na plánovanou kontrolu.“


Jak vám můžeme pomoci
Computer forensics a eDiscovery

Máte podezření, že laptopy a emailové schránky vašich zaměstnanců mohou obsahovat důkazní materiál užitečný pro další vyšetřování? Máte podezření, že někdo vyzrazuje vaše důvěrné údaje? Stali jste se vy nebo vaši zaměstnanci oběťmi phishingového útoku?

Případová studie

„Když můj konkurent uvedl na trh téměř totožnou kopii mého výrobku pouhý měsíc poté, co tak učinila má společnost, a to již potřetí za sebou, a jeho produkt byl vždy jen o pár procentních bodů levnější, byl jsem si jist, že někdo z firmy vynáší naše materiály a smlouvy. Měl jsem podezření, že někteří ze zaměstnanců jsou s naším konkurentem v kontaktu. Ale jak to jen dokázat? Chtěl jsem se podívat do jejich počítačů, IT oddělení mi však vysvětlilo, že potřebujeme vysoce specializované technické dovednosti a vybavení, kterými ovšem naše organizace nedisponuje. Nebyl jsem si také jist, zda právní předpisy neomezují přístup k určitým typům informací.
Když jsem se obrátil na společnost PwC, její forenzní odborníci mi vysvětlili technický postup a úzce spolupracovali s naším externím právním poradcem, aby zajistili, že vyšetřování nebude porušovat zákony o ochraně zaměstnanců a ochraně osobních údajů. Po odsouhlasení strategie jejich techničtí experti přišli do naší společnosti a zajistili důkazní materiál z několika laptopů.
Specialisté z PwC pak zpracovali, vyfiltrovali a prozkoumali několik desítek gigabajtů komunikace, vymazaných souborů a dalších důkazů nalezených na laptopech. Velmi brzy poté už mi bylo jasné, kterému zaměstnanci mám položit několik velmi obtížných a velmi specifických otázek.“


Jak vám můžeme pomoci
Corporate intelligence

Obáváte se, že vaši obchodní partneři nejsou důvěryhodní? Myslíte si, že by někdo mohl poškodit vaši pověst? Chcete se ujistit o tom, že integrita a reputace společnosti, kterou kupujete, odpovídá vašim standardům?

Případová studie

„Když jméno naší společnosti začalo být zmiňováno v souvislosti s jedním z našich největších obchodních partnerů, který byl veřejně obviněn z podvodu a korupce, uvědomili jsme si, že lidé v naší místní kanceláři už o většině obvinění z různých zdrojů vědí. My jsme však o těchto místních záležitostech neměli tušení a náš místní tým si neuvědomoval riziko možného ohrožení pověsti naší firmy.
Začali jsme uvažovat nad tím, zda by i jiní obchodní partneři mohli být zapleteni v případných korupčních skandálech nebo podvodech, a v důsledku toho by nás mohli vystavit riziku poškození pověsti. Rychle jsme si uvědomili, že nemáme ani odborné znalosti, ani vnitřní zdroje nezbytné k účinnému a konzistentnímu řešení těchto obav.
Odborníci ze společnosti PwC nám pomohli s nastavením pravidel pro navazování spolupráce s novými obchodními partnery a zároveň zhodnotili pověst našich stávajících obchodních partnerů z různých zemí. V současné době PwC kontroluje dostupné informace a pověst našich potenciálních obchodních partnerů. Spolupráce s PwC nám umožňuje získat informace o firmách po celém světě, aniž bychom museli hledat další kontakty nebo komunikovat s řadou dalších lidí. Místo toho dostáváme standardizované výstupy, které umožňují snadnou orientaci a přitom splňují všechny naše požadavky.
Kromě pravidelně připravovaných background checků uvažujeme i o školení našich zaměstnanců z oddělení nákupu zaměřeném na riziko navázání spolupráce s obchodním partnerem, který neprošel řádnou kontrolou integrity (integrity due diligence). Domníváme se, že díky bohatým zkušenostem z celé řady různých sektorů jsou odborníci z PwC skvěle vybaveni na to, aby našim kolegům přiblížili opatření, jež je třeba přijmout k lepší identifikaci a omezení rizika spolupráce s těmi nesprávnými partnery.“


Jak vám můžeme pomoci

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakty

Sirshar Qureshi
partner, Forenzní služby, PwC Česká republika
Tel: +420 602 348 926
Email

Kateřina Halásek Dosedělová
Forenzní vyšetřování a řešení sporů, PwC Česká republika
Tel: +420 724 369 351
Email

Christoph Rojahn
Forenzní vyšetřování, PwC Česká republika
Tel: +420 731 427 714
Email

Liviu Chirita
Finanční kriminalita, PwC Česká republika
Tel: +420 738 231 233
Email

Pavel Jankech
FTS – Forenzní technologie, PwC Česká republika
Tel: +420 739 342 277
Email

Buďte s námi v obraze