Strategické poradenství

Podnikům ze soukromého i veřejného sektoru pomáháme najít odpovědi na zásadní otázky jejich budoucího směřování, vytvořit jasnou a unikátní strategii pro dosažení jejich cílů a následně ji také realizovat.

Podniková strategie

Strategická analýza společnosti včetně analýzy výkonu a postavení na trhu

 • Provedeme kompletní strategickou analýzu vaší společnosti pomocí detailních analýz relevantního externího prostředí (makroekonomické faktory, tržní prostředí, konkurenční prostředí) a interního prostředí, včetně firemních zdrojů a schopností.
 • Identifikujeme klíčové faktory pro úspěch vaší společnosti a definujeme vaši konkurenční výhodu.

View more

Definice vize a mise

 • Formulace jasné a srozumitelné mise a ambiciózní, ale dosažitelné vize je nezbytným prvním krokem pro vytvoření a implementaci úspěšné růstové strategie. Vhodně formulovaná mise a vize dodávají společnosti jasné směřování a pomáhají zaměstnancům soustředit se na dlouhodobý cíl během procesu implementace.
 • Pomůžeme vám jasně definovat vhodnou misi a stručnou, dosažitelnou, ale ambiciózní vizi, která bude vystihovat vaše cíle a bude vás vést v naplňování vaší strategie.

View more

Definice růstové strategie

 • Na základě strategické analýzy identifikujeme strategické příležitosti pro zvyšování zisku vaší společnosti. Pomůžeme vám ohodnotit tyto příležitosti a vybrat ty nejvhodnější pro vaši společnost.
 • Formulujeme, plánujeme a monitorujeme strategické iniciativy podporující růst vaší firmy.
 • Asistujeme vám při hledání odpovědí na následující otázky:
  • Jaké jsou klíčové strategické příležitosti pro moji firmu? Jaký budoucí vývoj v rámci tržního a konkurenčního prostředí očekávám?
  • Jak mohu nejvhodněji vést firmu v daném období?
  • Jak mohu snížit rizika, kterým je moje firma vystavena?

View more

Definice byznys modelu a plánu

 • Pomůžeme vám definovat udržitelný, konkurenceschopný byznys model a postavit pro něj ambiciózní, ale realistický plán založený na porozumění trhu i vaší společnosti a její konkurenční výhodě.
 • Identifikujeme, jaké změny zavést v provozním a byznys modelu a celkově ve vaší firmě pro zvýšení její ziskovosti a konkurenceschopnosti.

View more

Implementace podnikové strategie

 • Implementace podnikové strategie je zásadním krokem v celém strategickém procesu. Podpoříme vás po celou dobu jejího průběhu.
 • Pomůžeme vám vytvořit časový plán implementace, nastavit procesy pro měření výsledků a monitorování posunu a pomůžeme vám vytvořit strategii interní a externí komunikace změn a poté iniciovat tyto změny.

View more

Zhodnocení strategie veřejných subjektů

 • Strategická analýza a plánování jsou vysoce relevantní nejen pro soukromé podniky, ale i pro veřejné instituce a podniky vlastněné státem.
 • Díky naší rozsáhlé expertíze v poskytování poradenských služeb entitám ve veřejném sektoru jsme schopni podpořit v relevantní analýze a následně tvorbě a implementaci strategie kromě soukromých podniků také veřejné instituce všech velikostí.

View more

Pomoc při vstupu na trh

 • Podpoříme vás při rozhodování týkajícím se zhodnocení nových trhů pomocí revize tržní velikosti, růstového potenciálu, regulatorního a konkurenčního prostředí.
 • Kvantifikujeme potenciální obchodní příležitosti (měřením jejich ziskovosti), pomáháme s provozním plánováním a výběrem obchodních modelů vhodných pro vstup na nové trhy.
 • Identifikujeme a hodnotíme akviziční cíle a joint-ventures, identifikujeme synergie.
 • Detailně posuzujeme pozice akvizičních cílů na trhu (jejich produkty, interní schopnosti, spektra zákazníků) a hodnotíme udržitelnost jejich pozice.

View more


Transakční strategické poradenství

Definice akviziční strategie

 • Akvizice jsou oblíbenou, nicméně náročnou růstovou strategií jak ve fázi plánování, tak ve fázi realizace. K úspěšnému provedení akvizice vám pomůžeme tvorbou detailní akviziční strategie.
 • V první fázi provedeme analýzu a zhodnocení vaší firmy a trhů, na nichž se pohybuje, a trhů, kde zvažujete akvizici.
 • V druhé fázi na základě analýzy definujeme možné varianty strategického směřování a investičních tezí a pomůžeme vám zvolit tu nejvhodnější, a na jejím základě identifikovat nejvhodnější potenciální akviziční cíle. Pomůžeme vám vytvořit atraktivní propozici pro vaše akviziční cíle a strategii komunikace vůči vaší společnosti interně, vůči potenciálním cílům i vůči veřejnosti.

View more

Komerční due diligence

 • Pokud společnost nebo fond soukromého kapitálu plánuje převzetí jiné firmy, je zapotřebí provést důkladnou analýzu současné a plánované výkonnosti cílové společnosti.
 • PwC v takových případech poskytuje Zprávu o komerční due diligence, která zahrnuje komplexní revizi obchodních plánů uvedené společnosti v kontextu předpokládaných tržních podmínek a konkurence v daném odvětví.
 • Díky úzké spolupráci s našimi odborníky na finanční a provozní due diligence poskytují závěry našich zpráv velmi ucelený pohled na plánovanou transakci.

View more

Definice prodejního příběhu pro vstup finančního anebo strategického investora do společnosti

 • Provedeme hloubkové analýzy vaší společnosti, interních zdrojů a schopností, konkurenční výhody a externího tržního a konkurenčního prostředí.
 • Na základě provedených analýz vám pomůžeme vytvořit jasný investiční příběh pro potenciálního finančního investora tak, aby reflektoval zájmy a potřeby vaší společnosti, ale zároveň byl pro investora dostatečně zajímavý a atraktivní.

View more

Analýza dosažitelnosti business plánu

 • Provádíme nezávislá zhodnocení business plánu vaší společnosti či zvažovaného akvizičního cíle.
 • Zhodnotíme minulé výsledky společnosti a její růstový potenciál do budoucna v kontextu zdrojů a schopností společnosti, tržního prostředí a jeho očekávaného vývoje a konkurenčního prostředí.

View more


Programové a projektové řízení

Řízení projektů

 • Poskytneme vám komplexní asistenci s řízením vašich projektů, od určení cílů projektů, přes volbu  způsobů a nástrojů práce po vytvoření metod pro dosažení úspěchu.
 • Pomůžeme vám vhodně definovat cíle projektu – vytvoříme fundamentální stanovy projektu včetně stanovení jasných cílů, definice jednotlivých projektových rolí a odpovědností a nastavení časové náročnosti jednotlivých úkonů.
 • Zvolíme nejvhodnější způsoby a nástroje práce – definujeme způsob komunikace a její následné projektové koordinace, provádíme projektovou koordinaci vůči externím i interním účastníkům projektu, zastřešujeme change management.
 • Pomůžeme vám zabezpečit úspěch vašeho projektu – identifikujeme, pravidelně sledujeme a reportujeme projektová rizika včetně navržení plánů na zmírnění dopadu rizik, vedeme pravidelné schůzky o aktuálním stavu a vývoji na projektu projektovému sponzorovi.

View more

Implementace projektové kanceláře

 • Pomůžeme vám implementovat zásady projektového managementu do řízení projektů ve vaší společnosti.
 • Pomůžeme vám vytvořit technické nástroje projektového managementu pro zajištění nejvyšší kvality zpracování projektu.

View more

Řízení transformačních projektů a fúzí společností

 • Máme zkušenosti i s řízením rozsáhlých transformačních a fúzních projektů. Provádíme kompletní projektové řízení ve všech fázích transformačních projektů.

View more


Marketingové poradenské služby

Vytvoření marketingové strategie

 • Nedostatečný růst a stále komplexnější prostředí digitálních médií představují příležitost pro marketing jako strategický nástroj podporující organický růst firmy.
 • Na základě hloubkových analýz společnosti a externích faktorů vytvoříme kompletní marketingovou strategii umožňující diferenciaci vůči konkurenci a podporu organického růstu firmy. Využijeme všechna dostupná data na to, abychom získali hloubkové pochopení zákazníka, které vám následně pomůžeme transformovat do vývoje nových produktů, služeb nebo samotné obchodní strategie připravené k implementaci.

View more

Audit značky

 • Audit značky nestranně zhodnotí silné a slabé stránky značky a stanoví její vizi, tj. kým chce značka být vůči svému zákazníkovi, aby přispěla k naplnění firemních cílů. Tento audit je nutným krokem k vybudování silné značky, která dokáže zákazníkovi přislíbit konkrétní vlastnosti a zážitek a následně jej naplnit během fáze zkušenosti s výrobkem či službou.
 • Provedeme zhodnocení postavení společnosti na trhu (mise, vize, hodnoty, organizační struktura, obchodní model, finanční výkonnost atd.) a nezávislé zhodnocení klíčových prvků značky.
 • Stanovíme vizi značky a vytvoříme detailní plán pro její dosažení.

View more

Zhodnocení a návrh positioningu značky

 • Definice pozice značky z pohledu vnímání zákazníka musí vzít v úvahu její silné a slabé stránky, stejně jako její konkurence. To je předpoklad pro odlišení a úspěch v dnešním překomunikovaném prostředí. Definice odlišující pozice značky v konkurenčním prostředí tak navýší poptávku po produktech nebo službách společnosti, která umožní požadovat vyšší cenu, vytvoří větší objem prodejů nebo obojí.
 • Zanalyzujeme současnou pozici značky ve vnímání zákazníka, definujeme, jakou pozici chce značka vlastnit, a určíme, s kým značka o tuto pozici soupeří. Doporučíme alokaci potřebných zdrojů, způsob přizpůsobení komunikace značky a návrh pozice značky v konkurenčním kontextu.

View more

Značková architektura

 • Značková architektura definuje roli jednotlivých značek v portfoliu společnosti a jak přispívají k naplnění cílů obchodní marketingové strategie.
 • Správné vymezení jednotlivých značek v rámci značkové architektury zlepšuje vnímání společnosti zákazníkem, maximalizuje přínos jednotlivých značek i pozici firmy jako celku vůči konkurenci.
 • Provedeme analýzu postavení jednotlivých značek v rámci celkového portfolia značek společnosti. Zhodnotíme vnímaní jednotlivých značek společnosti zákazníkem, jejich postavení a roli v rámci portfolia a jak odpovídají na zákaznické potřeby. Navrhneme nejvhodnější značkovou architekturu v rámci cílů celkové obchodní a marketingové strategie.

View more

Komunikační strategie

 • Analýza komunikačních kanálů poskytne společnosti doporučení jak, proč a do kterých komunikačních kanálů efektivně investovat. Správné nastavení komunikačních kanálů pomůže společnosti zvýšit návratnost investic do marketingových kampaní, protože k dosažení zákazníka budou využity kanály, které jsou s ohledem na něj nejefektivnější.
 • Provedeme zhodnocení současného nastavení mixu komunikačních kanálů společnosti, zhodnocení efektivity reklamního sdělení, dopad na cestu zákazníka a vnímání značky pomocí datové analýzy a zákaznických rozhovorů.
 • Navrhneme komunikační sdělení s největším pozitivním dopadem na zákazníka a efektivní mix tradičních a digitálních komunikačních kanálů včetně definice zadání a výběru kreativní a mediální agentury, které zajistí realizaci komunikačních aktivit.

View more

Strategie působení firmy na sociálních sítích

 • Strategie působení firmy na sociálních sítích definuje roli společnosti ve vztahu k zákazníkům využívajícím tyto technologické a komunikační platformy. Správné využití sociálních sítí napomůže společnosti získat relevantní poznatky od specifických zákaznických skupin, podpořit jejich povědomí o značce, poskytnout jim lepší zákaznickou zkušenost a tím zvýšit firemní výnosy.
 • Provedeme zhodnocení využití sociálních sítí zákazníkem včetně analýzy technologických platforem, které společnost aktuálně používá, jejich zamýšlenou roli v cestě zákazníka a zhodnocení efektivity jejich využití v dosahování nastavených cílů.
 • Navrhneme nejvhodnější strategii působení společnosti na sociálních sítích a zhodnocení ekonomických dopadů vybraných opatření.

View more

Nastavení procesu zhodnocení marketingových investic

 • Nastavení procesu zhodnocení marketingových investic umožní firmě kvantifikovat jejich dopad na prodeje a následně zvýšit jejich efektivitu. Využití ekonometrických a finančně analytických nástrojů kvantifikuje dopad marketingových investic na prodeje a nabídne příležitost pro optimalizaci celého marketingového rozpočtu společnosti pro jeho větší efektivitu.
 • Provedeme analýzu současného přístupu k měření marketingových investic a doporučíme nejvhodnější nastavení procesu jejich zhodnocení za účelem optimalizace těchto investic podle míry efektivity a v kontextu marketingové strategie.

View more


Zvyšování prodejní efektivity

Strategie uvedení produktu nebo služby na trh

 • Účelem této strategie je definovat kroky pro efektivní uvedení hodnotové propozice nové nabídky na vybraných trzích cílovým zákazníkům. Vytvoření strategie umožní pragmatický pohled na reálná očekávání zákazníků, možnosti trhu a provozní kapacity společnosti s ohledem na uvedení nové nabídky a následný proces vedoucí k úspěšné realizaci strategie.
 • Provedeme analýzu relevantních segmentů trhu a jejich prioritizaci a analýzu cílové zákaznické skupiny.
 • Navrhneme hodnotovou nabídku produktu anebo služby tak, aby odpovídala cílovým zákazníkům a provozním kapacitám společnosti, dále nejvhodnější distribuční strategii a prodejní kanály a sladění příslibu značky a produktové nabídky s cílovým trhem a prodejními kanály.

View more

Produktová strategie

 • Pomůžeme vám dosáhnout udržitelné konkurenceschopnosti přizpůsobením nabídky požadavkům vašich zákazníků.
 • Za tímto účelem zanalyzujeme vaši nabídku a nabídky vaší konkurence (ceny, produktů, podpory prodeje). Provádíme spotřebitelskou segmentaci a profilování a rozebíráme vliv navrhovaných změn na současné obchodní operace.

View more

Analýza zákaznické cesty

 • Analýza klíčových faktorů zákaznické cesty z pohledu společnosti umožní nový způsob vnímání rozhodovacího procesu zákazníka a identifikuje oblasti pro zlepšení firemní výkonnosti. Poskytne nový pohled na rozhodovací proces zákazníka o koupi produktu či služby, přičemž budou identifikovány oblasti v rámci firemních procesů a aktivit, které představují prostor pro zlepšení.
 • Zpracujeme koncepci zákaznické cesty a identifikujeme firemní procesy a další oblasti, které vyžadují hlubší analýzu pro zlepšení firemní výkonnosti.

View more

Analýza motivace zákazníka a zhodnocení produktového portfolia

 • Správně definovaná zákaznická segmentace poskytne hloubkový pohled na zákazníka a identifikuje jeho specifické potřeby nutné pro objektivní zhodnocení produktové nabídky. Efektivní zákaznická segmentace je základním vstupem pro všechny procesy strategického marketingu, od určení klíčového prvku produktu pro daný zákaznický segment až po jeho cílenou komunikaci s využitím relevantních kanálů.
 • Provedeme sběr a analýzu dat o zákaznících a identifikujeme opomenuté a nespokojené zákazníky. Následně zhodnotíme atraktivitu produktového portfolia společnosti dle jednotlivých zákaznických segmentů a tržního potenciálu jednotlivých segmentů.

View more

Analýza zákaznické spokojenosti

 • Analýza zákaznické spokojenosti kvalitativně zhodnotí současné vlastnosti produktů a služeb, a v případě potřeby navrhne nutné změny pro zvýšení jejich atraktivity.
 • Provedeme analýzu dopadů zákaznické spokojenosti v návaznosti na různé atributy produktu nebo služby a analýzu vnímání jednotlivých vlastností vybraných produktů nebo služeb.
 • Navrhneme a ověříme koncepci úpravy atributů vybraných produktů nebo služeb pro zvýšení zákaznické spokojenosti.

View more

Preferenční analýza

 • Preferenční analýza zkoumá kvantitativně odezvu zákazníků na klíčové prvky produktu s cílem navrhnout takové alternativy, které výrazně zvýší jeho atraktivitu v očích zákazníka. Přizpůsobení produktů a služeb touhám a potřebám koncového zákazníka zvyšuje jejich atraktivitu na trhu, což se pozitivně odrazí na zvýšených výnosech společnosti.
 • Provedeme analýzu vnitřních atributů produktu a preferovaných atributů zákazníkem. Identifikujeme klíčové atributy produktu a prozkoumáme zákaznické reakce na různé jejich alternativy.
 • Zhodnotíme vybrané položky produktového portfolia dle zákaznických podnětů a navrhneme změny vybraných atributů pro jednotlivé produkty a služby.

View more

Strategie přístupu ke generacím Y a Z

 • Přizpůsobení produktového portfolia a komunikace společnosti novým hodnotám generace Y a Z vytvoří předpoklady pro zajištění zákaznické poptávky nejen v současnosti, ale i v budoucnu, a zároveň vytváří významnou konkurenční výhodu.
 • Provedeme komplexní analýzu chování, potřeb, přání, motivací zákazníků společnosti z generací Y a Z a zhodnocení relevance atributů produktového portfolia společnosti dle zjištěných poznatků.
 • Navrhneme strategii přístupu ke generacím Y a Z včetně modifikace produktového portfolia, návrhu komunikačních kanálů, přístupu ke zlepšení zákaznického doporučení atd. 

View more

Diagnostika a návrh zákaznické zkušenosti

 • Zákaznická zkušenost představuje rozhodující faktor pro udržení věrnosti zákazníka a dobrého jména firmy. Proto je nezbytné navrhnout firemní procesy v souladu s očekáváním zákazníků.
 • Provedeme zhodnocení současného stavu zákaznické zkušenosti a analýzu interních a externích faktorů ovlivňující její současný stav.
 • Navrhneme zákaznickou zkušenost v souladu se strategií a značkou společnosti spolu s vyčíslením ekonomických dopadů implementace navrhovaných změn do business plánu společnosti.

View more

Analýza zákaznického doporučení

 • Analýza zákaznického doporučení umožní rozdělit zákazníky do segmentů dle jejich osobní míry podpory značky, což společnosti umožní nastavit individuální přístup ke každé skupině a rozhodnout, do kterých zákazníků investovat s nejvyšší návratností.
 • Provedeme segmentaci zákazníků dle míry jejich zákaznického doporučení s důrazem na pochopení racionální a emoční stránky zákaznického chování v tomto ohledu.
 • Vytvoříme návrh individuálního přístupu k jednotlivým zákaznickým segmentům spolu se zhodnocením ekonomických dopadů preferovaných přístupů.

View more

Multichannel strategie

 • Multichannel strategie poskytne návrh efektivního nastavení prodejních kanálů s cílem podpořit dostupnost produktu největšímu počtu zákazníků pro ně preferovaným způsobem. Optimálně nastavená multichannel strategie zlepší dostupnost celého produktového portfolia a pomůže společnosti dosáhnout vyšších tržeb.
 • Provedeme analýzu současné pozice jednotlivých prodejních kanálů a jejich využívání zákazníkem a zhodnocení možností online obchodu a využití mobilních technologií.
 • Navrhneme nastavení optimální multichannel strategie s cílem nabídnout zákazníkům konzistentní nákupní zážitek napříč všemi kanály a vyčíslíme odhadovaný dopad doporučených změn.

View more

Zhodnocení přístupu k zákaznické loajalitě včetně analýzy přínosu věrnostních programů

 • Úroveň loajality zákazníků při opětovném nákupu produktů se výrazně liší, proto je třeba definovat individuální přístup v tomto ohledu k jednotlivým zákaznickým segmentům. Správné nastavení věrnostních programů se odrazí na zvýšené loajalitě zákazníků, což bude mít pozitivní vliv na výnosy společnosti i na její profitabilitu.
 • Provedeme analýzu současné úrovně podpory loajality zákazníků společnosti a segmentaci zákazníků dle jejich loajality včetně zhodnocení jejich ekonomického přínosu společnosti.
 • Navrhneme přístup k jednotlivým zákaznickým segmentům dle jejich loajality a zhodnotíme ekonomický model věrnostního programu včetně doporučení pro dosažení cílů.

View more


Strategické poradenství spojené s digitální transformací

Vytvoření strategie firmy v oblasti digitální transformace

 • Provedeme analýzu současné pozice firmy s ohledem na obor podnikání, konkurenční prostředí a další faktory.
 • Následně posoudíme vývoj digitalizace a technologického aspektu a vytvoříme strategii firmy v oblasti digitální transformace společně se zapojením týmu Technology Consulting. 

View more

Analýza proveditelnosti strategie firmy v oblasti digitální transformace

 • Provedeme zhodnocení připravenosti organizace klienta na fázi vývoje trhu, zohlednění alternativních scénářů, potvrzení strategie a stanovení cílů společně s týmem Technology Consulting. Posoudíme připravenost organizace z technologického aspektu implementace včetně výběru vhodných technologií pro konkrétního klienta s ohledem na stávající technologickou platformu.

View more

Pravidelná revize strategie a cílů s ohledem na rozvoj technologií a trhu

 • Pravidelně revidujeme a upravujeme strategii a cíle s ohledem na rozvoj technologií a trhu.
 • Zohledňujeme nové skutečnosti a upravujeme KPIs projektu dle potřeby.

View more


Kontakty

Jan Hadrava

Jan Hadrava

Fúze a akvizice a Strategie, PwC Česká republika

Tel: +420 724 373 655

Buďte s námi v obraze