Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Bankovnictví a finanční služby

dollar img

Společnosti finančního sektoru, které spadají pod dohled České národní banky, prokázaly během minulé recese významnou míru stability. Kromě bank samotných si výkonnost udržely i další firmy z odvětví jako například pojišťovny. Dceřiné společnosti řady mezinárodních finančních skupin dokonce pomáhaly zmírňovat nepříznivé dopady působící na mateřské společnosti v zahraničí.

V současné době čelí finanční instituce na českém a slovenském trhu novým výzvám souvisejícím především s rozvojem online produktů a služeb, ale i zvýšeným regulatorním požadavkům. Nelze přehlédnout také vzrůstající míru konkurence v odvětví danou jak expanzí některých stávajících hráčů, tak příchodem nových zahraničních společností na český trh. Dynamicky se rozvíjí retailové bankovnictví a to zejména financování domácností.

Díky našemu týmu složeného z expertů na problematiku podnikového managementu, marketingu, financí, regulatoriky nebo řízení rizik podporujeme banky a finanční společnosti v České i Slovenské republice již 25 let.

Strategické poradenství

Úpravy či přizpůsobení stávajících strategií bank a finančních institucí odráží v poslední době zejména rozvoj online prostředí, které se stalo součástí každodenního života. Ti, kdo chtějí svým klientům poskytovat vynikající servis, přizpůsobují tomuto fenoménu nejen své strategie, ale i procesy a každodenní provoz banky.

Řízení vztahů se zákazníky, udržení a další zvyšování zákaznické spokojenosti, adekvátní distribuční model, management procesů a informací týkajících se zákazníků jsou klíčové pro udržení dlouhodobé profitability a růstu. Při správném využití dostupných dat o svých klientech jsou banky schopné nabízet atraktivní produkty cíleně a tím podporovat dosahování pozitivních ekonomických výsledků.

Banky se stávají moderními poskytovateli služeb a mimo distribuci produktů prostřednictvím pobočkové nebo zprostředkovatelské sítě nabízejí rovněž „bezkontaktní“ elektronické bankovnictví, které je nezbytností pro další rozvoj tohoto segmentu.
 

Naše služby:

 
 • firemní/tržní strategie
 • klientské strategie pro jednotlivé segmenty
 • zákaznická zkušenost
 • tvorba a distribuce produktů/ produktový management
 • řízení dlouhodobé hodnoty zákazníka (CLV) a životního cyklu klienta a produktu
 • cenotvorba
 • řízení distribuční sítě
 • zlepšování procesů pro zákazníka (front-office procesy)
 • optimalizace back office procesů
 • aktualizace distribučního modelu
 • banking a e-řešení
 • Business Intelligence

 

Kontaktní osoby:

 


 

Více o poradenství pro banky a finanční instituce

View more

Operations

Poskytování komplexnějších zákaznických řešení se v současné době projevuje především požadavkem na rychlejší reakce ze strany bank a finančních institucí směrem k zákazníkům a zároveň roste tlak na zjednodušování jednotlivých klientských interakcí – jednoduchý proces sjednání produktů, jednodušší znění smluv, srozumitelné obchodní podmínky, snadná správa produktů atp.

S těmito trendy jsou spjaty investice do technologií, které posouvají bankovní technologie opět na vyšší úroveň a to včetně mobilních platforem.

Současně s rozvojovými aktivitami však zeštíhlovací procesy ve finančních institucích vytvářejí tlak na efektivitu a výkonnost stávajících systémů, obslužných modelů i distribuce. Najít správně vyvážený mix poměru nákladů a výnosů pro další udržitelný rozvoj se tak stává čím dál obtížnější.
 

Pro naše klienty dodáváme:

 • vyhodnocení výkonnosti poboček a jejich srovnání s konkurencí
 • posouzení funkčnosti a výkonnosti všech klientských kontaktních bodů
 • optimalizace nákladů
 • zvýšení efektivity procesů
 • Lean a Six Sigma
 • optimalizace procesu vymáhání


Kontaktní osoby:

 


 

Více o poradenství pro banky a finanční instituce

View more

Informační technologie

Současným trendem v informačních technologiích bank je snaha o centralizaci a optimalizaci systémů i operací, což s sebou přináší sjednocování datových skladů, zakládání kompetenčních center, off-shoring apod. V poslední době je trendem, že české banky figurují v pilotních projektech zavádění nových řešení, jež jsou později implementovány v rámci skupiny. Současně však stále trvají tlaky na snižování nákladů, což platí i v prostředí informačních technologií.

 

Naše služby:

 • využití elektronických informačních kanálů
 • elektronické bankovnictví
 • péče o zákazníky a marketing (služby CRM)
 • řízení správy zákaznických dat včetně jejich zabezpečení
 • Business inteligence systémového campaign management
 • možnosti využití sociálních sítí

 

Kontaktní osoby:

 

View more

Finance

V současné neklidné situaci na trhu je pro banky mnohdy obtížné upravovat roční rozpočty tak, aby odpovídaly aktuálnímu výhledu. Větší flexibility je možné dosáhnout implementací adaptivního plánování a rozpočtování podpořenou adekvátním měřením výkonnosti a motivace managementu i zaměstnanců. Z hlediska udržení profitability a likvidity je nezbytně nutné dobře porozumět nákladové alokaci a přísnějším regulatorním pravidlům.

 

Naše služby:

 • výběr a zavedení vhodné cenové politiky
 • nastavení nebo optimalizace systémů řízení nákladů včetně ABC metodiky
 • poradenství spojené s vyhodnocením kvality úvěrového portfolia
 • optimalizace systémů řízení rizik
 • Corporate Performance Management (včetně formování vize a strategie, procesů plánování a rozpočtování, reportingu spojeného s řízením investic, motivace zaměstnanců)
 • Business Inteligence, finanční a obchodní reporting

View more

Audit

Poskytujeme externí auditorské služby a prověrky podle mezinárodních standardů i podle auditorských směrnic platných v České republice. Bankovním klientům se věnuje náš specializovaný tým auditorů s dlouhodobou zkušeností v auditu bank a ostatních finančních institucí. Ostatní služby mimo rozsah auditu poskytujeme našim auditním klientům s přihlédnutím k příslušným etickým standardům auditorské profese s cílem zamezení konfliktu zájmů.

Více zde

 

Kontaktní osoba:

 • Petr Kříž
  partner, Auditorské služby
  Tel: +420 251 152 045

View more

Regulace

Finanční regulace se stává stále složitějším komplexem opatření, které ve státech skupiny G20 reflektují současné pokrizové prostředí. Implementována je rozsáhlá mezinárodní regulační agenda, stejně tak jako lokální normy omezující pravděpodobnost dalšího selhání trhu. Předpisy se v jednotlivých zemích často navzájem liší nebo jsou dokonce v rozporu a časové rámce pro jejich zavedení nejsou sjednocené. Účastníci trhu tak čelí značným problémům v udržení přehledu o rozvíjejícím se regulačním rámci, nejsou k dispozici dostatečné kapacity k jeho analýze a následné implementaci. Tým našich expertů je připraven společně s vámi tato témata řešit a podílet se na nastavení adekvátního systému řízení rizik, který umožní pečlivě řídit expozici vůči jednotlivým rizikům vzhledem k celkové strategii banky.


Naše služby:

 • strategická příprava na nově vzniklou regulaci platebního styku - Payment Services Directive 2 (PSD2)
 • příprava na nově vzniklé regulace v rámci evropské Banking Union (Asset Quality Review, Single Supervisory Mechanism diagnostic, Banking Recovery and Resolution, Risk Model Review, AnaCredit atd)
 • implementace MiFID II/MiFIR a propojených regulací (PRIIPs, MAD2, MAR)
 • automatická výměna informací o účtech (Common Reporting Standard, FATCA)
 • governance a operační modely pro oblasti řízení rizik a complience
 • regulatorní monitoring
 • zvýšení efektivity vymáhání
 • risk reporting
 • řízení strategického, kreditního, tržního a operačního rizika
 • bankovní identita - bankID

 

Kontaktní osoba:

 

Více referenčních studií z oblasti regulace a řízení rizik Vám rádi zašleme, prosím kontaktujte nás.

View more

Řízení rizik

Tým FS Risk poskytuje poradenské služby bankám v oblasti kvalitativních aspektů řízení rizik. Naše agenda je zaměřena jak na finanční rizika (tržní riziko, úvěrové riziko), tak i na nefinanční riziko (operační riziko), které v konečném důsledku ovlivňují celkovou kapitálovou a likviditní situaci banky. Působíme v CEE a vybraných zemích Euroasie, kde úzce spolupracujeme s místními kancelářemi PwC.

Naše projekty obvykle zahrnují benchmarking na "leading market practice" pro danou oblast, kde využíváme našich znalostí a praxe bankovního prostředí. Identifikujeme oblasti pro zlepšení stávajících procesů a navrhujeme vhodná řešení. Naším typickým klientem je oddělení Řízení rizik, ale také podporujeme týmy Treasury a nebo Interní audit.

Tým FS Risk je "center of excelence" pro modelování úvěrového rizika v rámci projektů Asset Quality Review (pod hlavičkou ECB). Náš tým úspěšně realizoval AQR projekty nejen v CEE regionu, ale i Mongolsku, Kazachstánu a dalších zemích.

 

Naše služby:

 • Relevantní regulace Basel 2 a 3, připravovaná Basel 4
 • ECB Asset Quality Review včetně přípravných projektů na AQR
 • Analýza integrity dat (Data Integrity Validation)
 • Optimalizace procesů řízení rizik
 • Kontrola interních předpisů vs. regulace
 • Řízení kapitálu
 • Řízení likvidity
 • Řízení tržního rizika (IR/FX risk management)
 • Řízení úvěrového rizika (kvalitativní)
 • Řízení operačních rizik
 • Regulace ECB, EBA a ČNB vztahující se k řízení rizik a/nebo kapitálu
 • Risk culture a Risk governance
 • Školení zaměstnanců bank a regulátorů v oblasti řízení rizik

 

Kontaktní osoby:

Jiří Mach
Poradenské služby
Tel: +420 703 186 914

  

Jaroslav Nedvěd
Poradenské služby
Tel: +420 724 917 897
 

 

View more

Poradenství pro lidské zdroje

Lidský kapitál je jedním z nejcennějších zdrojů v rámci každé úspěšné firmy. Oblast lidských zdrojů musí být sladěna s firemní strategií, podporovat zákaznickou orientaci a přinášet inovace do všech částí podnikání firmy. To často vyžaduje realizaci a měření investic do lidského kapitálu, transformace služeb HR za účelem dosažení efektivity či nastavení transparentní komunikace správné motivace a dobře zvládnuté řízení změny.

 

Naše služby:

 • optimalizace a audit HR procesů
 • měření návratnosti investic do lidského kapitálu
 • změny organizační struktury, procesů, rolí, odpovědností
 • řízení pracovního výkonu (performance management)
 • řízení spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců
 • strategické plánování potřeb v oblasti pracovní síly (workforce management, talent management)
 • podpora při vysílání zaměstnanců do zahraničí
 • řízení mezinárodní mobility
 • řízení zavádění změn do způsobu fungování a kultury organizace
 • řízení a rozvoj lidí
 • příprava assessment center
 • posílení nebo změna firemní kultury a interní komunikace
 • role HR oddělení jako interního partnera ve společnosti

 

Kontaktní osoby:

View more

PwC Legal / Bankovnictví a finance

Banky, poskytovatelé úvěrů, investoři, věřitelé a dlužníci spoléhají na naši odbornost v oblasti bankovnictví a financí, a to jak v komerčním, tak ve veřejném sektoru. Díky naší spolupráci v rámci PwC naši klienti získávají unikátní kombinaci inovativního právně-daňového poradenství v prvotřídní kvalitě.

Nabízíme sofistikované poradenství ve vztahu k celému spektru finančních produktů, včetně syndikovaných úvěrů, spekulativního a akvizičního financování, produktových derivátů, finanční regulatoriky a insolvence a restrukturalizace.

Díky perfektnímu mezinárodnímu zázemí a místním odborníkům asistujeme našim klientům při nabývání finančních prostředků jak lokálně, tak v mezinárodních transakcích ve střední a východní Evropě, případně kdekoli na celém světě.

 

Naše služby:

 • financování akvizic
 • mezzaninové a podřízené financování
 • syndikované úvěry
 • projektové financování
 • zástavní financování
 • finanční restrukturalizace
 • podmínky půjček a sekuritizací
 • strukturované financování a sekuratizace
 • regulatorní rámec
 • bankovnictví
 • trh s dluhovým a vlastním kapitálem
 • private equity, rizikový kapitál
 • daňové plánování a struktury
 • projektová strukturalizace a management
 • insolvence a restrukturalizace, včetně před-insolvenčního řízení

 

Kontaktní osoby:

 

View more

Daňové poradenství / Odčitatelná položka na výzkum a vývoj

Zákon o daních z příjmu umožňuje poplatníkům odečíst od základu daně 100 % nákladů vynaložených při realizaci projektů VaV. Daňová úspora spočívá v tom, že daňový subjekt uplatní příslušné náklady dvakrát, a to jako daňově uznatelný náklad a položku odčitatelnou od základu daně.

Základním kritériem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních (příbuzných) činností je přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty.


Příklady výzkumu a vývoje v bankovním sektoru:

 • výzkum metod projektování, vývoje, používání nebo údržby softwaru;
 • výzkum a vývoj související s elektronickým bankovnictvím, internetovými službami a aplikacemi e-commerce;
 • vývoj rizikových modelů úvěrové politiky (např. modely Basel II).


Naše služby:

 • pomoc s identifikací projektů vhodných pro podporu formou odčitatelné položky na výzkum a vývoj.
 • příprava zákonem požadované dokumentace ve spolupráci s vašimi odborníky.
 • vyčíslení a maximalizace odčitatelné položky na výzkum a vývoj.

View more

Kontakty

Marek Richter

Marek Richter

partner, Auditorské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 542 520 170

Zůstaňte s námi v kontaktu