Bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálové trhy

Zaměřujeme se na budoucnost finančních trhů a služeb a poskytujeme poradenství v oblasti rizik, regulatoriky, kybernetické bezpečnosti, nových technologií, měnící se struktury a potřeb zákazníků, a taktéž rostoucích možností ve FinTech odvětví. Oblasti jako digitalizace, Big Data či Customer Care jsou našim denním chlebem při spolupráci s profesionály v bankách a pojišťovnách, které patří mezi naše dlouholeté klienty.

S čím dokážeme pomoci

Digitální transformace

Pomáháme firmám zorientovat se v digitálním světě, pochopit, co nově očekávají jejich klienti, a navrhnout strategii, jak mohou dál úspěšně rozvíjet a transformovat svůj byznys do digitálního prostředí. To vše děláme iterativním způsobem za využití rapidního prototypování, abychom mohli ihned ověřit reálný obchodní potenciál.

Vstup na kapitálové trhy

Poskytujeme komplexní poradenství při vstupu na kapitálové trhy a společně s klienty realizujeme důležité změny v jejich společnosti, které jim umožňují stát se efektivnějšími a zajímavějšími pro investory. Vstup na burzu je zásadním krokem v životě firmy, který byste měli činit s podporou zkušených profesionálů.

ESG agenda

Tlak na udržitelné podnikání rychle roste ze strany investorů, koncových zákazníků i regulačních orgánů. Společnosti tak musí činit dostatečné kroky v environmentální a sociální udržitelnosti (ESG). Pomůžeme vám s nastavením ESG strategie, nefinančním reportingem, plány týkajících se uhlíkové neutrality a dalšími oblastmi.

Auditní služby

Ve vaší společnosti provedeme audit či prověrku podle auditorských směrnic Komory auditorů České republiky, Mezinárodních standardů auditu či další vámi vybrané regulatoriky (např. zahraniční). V rámci standardního auditního balíčku 100% využíváme digitální auditní technologie, které máme k dispozici, a poskytneme vám nezávislou zprávu o možnostech zvýšení provozní i kontrolní efektivity vaší společnosti.

Post merger integrační projekty

Máme bohaté zkušenosti s prodejem či fúzí velkých, nadnárodních společností, a to jak z pohledu businessu, tak systémové integrace. Rádi s vámi připravíme klientskou migraci, navrhneme interní procesy a obě organizace adaptujeme na změnu. Zajistíme řízení projektu, přípravu datové a systémové migrace, návrh cílové aplikační architektury a komunikaci se všemi zúčastněnými.

Bankovnictví prochází turbulentním obdobím, kdy musí pružně reagovat na proměny trhů, regulatoriky, zákaznického chování, nové trendy jako blockchain či nadějné startupy ve FinTech odvětví. Pomáháme našim klientům pochopit měnící se prostředí, ve kterém podnikají. Vytvoříme a následně pomůžeme realizovat strategii, díky které budou poskytovat atraktivní portfolio služeb při současném zachování důvěry zákazníků a dodržení všech regulatorních aspektů.

Petr Ložek

Leader PwC pro oblast bankovnictví, finanční služby a pojišťovnictví

Naše služby

Strategické poradenství

Aktuální strategie bank a finančních institucí jsou zaměřeny na maximální klientskou vstřícnost a srozumitelnost poskytovaných služeb. Zásadní se stal rozvoj online prostředí, které se stalo součástí každodenního života. Zároveň stále platí, že online není vhodné řešení pro všechny a i klasické obchodní sítě hrají zásadní roli.

Rádi Vám pomůžeme s nastavením řízení vztahů se zákazníky, udržení a další zvyšování zákaznické spokojenosti. Na základě analýzy distribučního modelu a produktového portfolia navrhneme jeho optimalizaci se zaměřením na udržení dlouhodobé profitability a růstu. Naši odborníci na zákaznickou zkušenost zmapují Vaše customer journeys a identifikují, kde jsou klíčové momenty, kde získávate, ale i ztrácíte, Vaše zákazníky. Pomůžeme Vám analyzovat

Naše služby:
 

 
 • firemní/tržní strategie
 • klientské strategie pro jednotlivé segmenty
 • tvorba a distribuce produktů/ produktový management
 • aktualizace distribučního modelu
 • řízení distribuční sítě včetně definice provizních modelů
 • zlepšování procesů pro zákazníka (front-office procesy)
 • optimalizace back office procesů
 • digital banking a e-řešení

Operations

Poskytování komplexnějších zákaznických řešení se v současné době projevuje především požadavkem na rychlejší reakce ze strany bank a finančních institucí směrem k zákazníkům a zároveň roste tlak na zjednodušování jednotlivých klientských interakcí – jednoduchý proces sjednání produktů, jednodušší znění smluv, srozumitelné obchodní podmínky, snadná správa produktů atp.

S těmito trendy jsou spjaty investice do technologií, které posouvají bankovní technologie opět na vyšší úroveň a to včetně mobilních platforem.

Současně s rozvojovými aktivitami však zeštíhlovací procesy ve finančních institucích vytvářejí tlak na efektivitu a výkonnost stávajících systémů, obslužných modelů i distribuce. Najít správně vyvážený mix poměru nákladů a výnosů pro další udržitelný rozvoj se tak stává čím dál obtížnější.

Pro naše klienty dodáváme:

 • optimalizace procesu vyhodnocení výkonnosti poboček a jejich srovnání s konkurencí
 • posouzení funkčnosti a výkonnosti všech klientských kontaktních bodů
 • optimalizace nákladů
 • zvýšení efektivity procesů
 • Lean a Six Sigma

Front-office transformace

Pomáháme firmám zorientovat se v digitálním světě, pochopit, co nově očekávají jejich klienti, a definujeme s nimi, jak mohou dál úspěšně rozvíjet a transformovat svůj byznys do digitálního prostředí. To vše děláme iterativním způsobem za využití rapidního prototypování, abychom mohli ihned ověřit reálný obchodní potenciál. "Mock-up" prototyp dodáme do dvou týdnů, funkční prototyp do osmi.

Pro naše klienty dodáváme:

 • digitální transformace od strategie po realizaci
 • řízení zákaznické zkušenosti, tvorba Person a user journeys
 • rapidní prototypování
 • vytváření nových obchodních modelů a příležitostí
 • multi- a omni-kanálová transformace
 • ověření a vyhodnocení digitálních dovedností a porovnání s konkurencí na CCE trhu, benchmarking mobilních aplikací

Finance

V současné neklidné situaci na trhu je pro banky mnohdy obtížné upravovat roční rozpočty tak, aby odpovídaly aktuálnímu výhledu. Větší flexibility je možné dosáhnout implementací adaptivního plánování a rozpočtování podpořenou adekvátním měřením výkonnosti a motivace managem entu i zaměstnanců. Z hlediska udržení profitability a likvidity je nezbytně nutné dobře porozumět nákladové alokaci a přísnějším regulatorním pravidlům.

Naše služby:

 • výběr a zavedení vhodné cenové politiky
 • nastavení nebo optimalizace systémů řízení nákladů včetně ABC metodiky
 • poradenství spojené s vyhodnocením kvality úvěrového portfolia
 • optimalizace systémů řízení rizik
 • Corporate Performance Management (včetně formování vize a strategie, procesů plánování a rozpočtování, reportingu spojeného s řízením investic, motivace zaměstnanců)
 • Business Inteligence, finanční a obchodní reporting

 

Regulace

Finanční regulace se stává stále složitějším komplexem opatření, které ve státech skupiny G20 reflektují současné pokrizové prostředí. Implementována je rozsáhlá mezinárodní regulační agenda, stejně tak jako lokální normy omezující pravděpodobnost dalšího selhání trhu. Předpisy se v jednotlivých zemích často navzájem liší nebo jsou dokonce v rozporu a časové rámce pro jejich zavedení nejsou sjednocené. Účastníci trhu tak čelí značným problémům v udržení přehledu o rozvíjejícím se regulačním rámci, nejsou k dispozici dostatečné kapacity k jeho analýze a následné implementaci. Tým našich expertů je připraven společně s vámi tato témata řešit a podílet se na nastavení adekvátního systému řízení rizik, který umožní pečlivě řídit expozici vůči jednotlivým rizikům vzhledem k celkové strategii banky.

Naše služby:

 • příprava na regulace v rámci evropské Banking Union (Asset Quality Review, Single Supervisory Mechanism diagnostic, Banking Recovery and Resolution, Risk Model Review, AnaCredit atd)
 • implementace MiFID II/MiFIR a propojených regulací (PRIIPs, MAD2, MAR)
 • automatická výměna informací o účtech (Common Reporting Standard, FATCA)
 • governance a operační modely pro oblasti řízení rizik a compliance
 • regulatorní monitoring
 • zvýšení efektivity vymáhání
 • risk reporting
 • řízení strategického, kreditního, tržního a operačního rizika
 • bankovní identita - bankID

 

Řízení rizik

Tým Řízení finančních rizik poskytuje poradenské služby bankám a finančním institucím v oblasti kvalitativních aspektů řízení rizik. Naše agenda je zaměřena jak na finanční rizika (tržní riziko, úvěrové riziko), tak i na nefinanční rizika (operační rizika), která v konečném důsledku ovlivňují celkovou kapitálovou a likviditní situaci banky. Působíme v zemích EU, CEE a vybraných zemích Eurasie, kde úzce spolupracujeme s místními kancelářemi PwC.
Naše projekty obvykle zahrnují benchmarking na "leading market practice" pro danou oblast, kde využíváme našich znalostí jak z praxe v bankovním prostředí tak i související regulace (včetně nejnovějších trendů v regulaci, např. ESG). Identifikujeme oblasti pro zlepšení stávajících procesů řízení rizik a navrhujeme vhodná řešení. Naším typickým klientem je tým Řízení rizik, ale podporujeme také týmy Treasury nebo Interní audit.
Tým se dále zaměřuje na procesy kontroly úvěrového rizika v rámci projektů Asset Quality Review (pod hlavičkou ECB). Jakožto "center of excellence" pro AQR oblast v rámci PwC EMEA jsme úspěšně realizovali projekty v CEE regionu, zemích eurozóny, ale i v Mongolsku nebo Kazachstánu.

Pokrýváme následující témata:
 

 
 • ECB Asset Quality Review, včetně přípravných projektů na AQR
 • Analýza integrity dat (Data Integrity Validation)
 • Řízení kapitálu
 • Řízení likvidity
 • Řízení tržního rizika
 • Řízení úvěrového rizika 
 • Řízení operačních rizik
 • Kultura řízení rizik včetně Risk governance (Risk Appetite Framework)
 • Nastavení governance pro agregaci dat a jejich reporting (v procesu řízení rizik)  
 • Resolution a Recovery planning

Tým Modelování finančních rizik pomáhá finančním institucím se efektivně orientovat v oblasti kvantitativního řízení rizik. Naším cílem je poskytovat vysoce kvalitní služby a řešení prostřednictvím našich kvalifikovaných odborníků. Naši konzultanti mají zkušenosti s vývojem, validací, či auditem široké škály modelů v oblastech tržního a úvěrového rizika.
Naše výjimečná technická vybavenost nám umožňuje rozšířit rozsah poskytovaných služeb nad rámec vývoje a validace běžných modelů i do oblasti analýzy velkých dat, modelů umělé inteligence, případně vývoje kvantitativního software na míru. Při práci využíváme zejména SAS, Python, R, SQL, apod.

Naše služby:

 • Vývoj statistických modelů

 • Validace modelů

 • Stress testing

 • ESG modelování

 

V oblastech:

 • Skóring úvěrové kvality, risk based pricing, strategie poskytování úvěrů

 • NPL a vymáhací proces

 • Opravné položky dle IFRS 9 / US GAAP

 • IRB-A / IRB-F modely dle CRR

 • CCAR/DFAST modely

 • Oceňování komplexních derivátů

Kybernetická bezpečnost

Pomůžeme vám vyřešit problémy v oblasti kybernetické bezpečnosti bez ohledu na jejich rozsah. Dokážeme dodat uzavřený projekt, poskytnout dlouhodobou bezpečnost-jako-službu nebo vás provést kompletní transformací kybernetické bezpečnosti vaší organizace.

 • Information Security Management
 • Cyber Resilience
 • Threat Management

Více na Cyber & Privacy

ESG

 • Komplexní strategie udržitelnosti podnikání
 • Odpovědné investování a finance
 • Nefinační reporting a SDG cíle
 • Dekarbonizace
 • Související daňové a právní regulace
 • Řešení platových nerovností

Inspirujte se pro váš byznys v našich případových studiích

Další případové studie

 

Krizové cvičení ve virtuální realitě

Jak management banky na vlastní kůži zažil situace, jež by ve skutečnosti nikdy nechtěl zažít

Mohlo by vás zajímat

Kontakty

Petr Ložek

Petr Ložek

vedoucí partner, Consulting, PwC Česká republika

Tel: +420 724 258 609