Energetický sektor

Energetika a distribuce prochází zásadní transformací a změnami a my vám pomůžeme udržet si náskok i zákazníky.

S čím dokážeme pomoci

Budujeme chytré sítě

Stavíme centrální aplikace pro akvizici dat z chytrých sítí a jejich zpracování, abychom optimalizovali chod distribučních sítí v prostředí nové, decentralizované energetiky, se zapojením aktivních zákazníků (prosumerů).

Budujeme zákaznické systémy nové generace

Implementujeme systémy nové generace, které zkracují firmám „time to market“ nových produktů a služeb z měsíců či týdnů na hodiny a definujeme skupiny zákazníků s největší pravděpodobností přijetí nabídky.

Inteligentní správa infrastrukturních aktiv

Pomáháme snižovat náklady za současného zvýšení provozní spolehlivosti a bezpečnosti v průběhu celého životního cyklu infrastrukturních aktiv.

Připravujeme strategie udržitelnosti

Součástí našeho týmu je Centrum excelence PwC pro dekarbonizaci, které má k dispozici mezinárodní zkušenosti se snižováním emisí skleníkových plynů z řady odvětví včetně energetiky.

Energetika prochází v současnosti nejzásadnější transformací od dob vzniku centrálně orientovaného uspořádání odvětví, od výrobce až po spotřebitele. Pomáháme našim zákazníkům překonat výzvy této transformace a maximálně využít příležitostí, které přináší.

Michal Osladil

Energy & Utilities Leader PwC ČR

Naše služby v oblasti energetiky a distribučních sítí

Chytré sítě a obnovitelné zdroje

Nástup éry smart přístupů k energetice a obnovitelných zdrojů energie mění způsob, jakým výrobci i spotřebitelé přemýšlejí o elektrické energii. Digitální technologie proměňují celý technologický i hodnotový řetězec a pomáhají vytvářet svět distribuované výroby, v němž čím dál větší podíl zákazníků vyrábí, ukládá a spotřebovává elektřinu samostatně. To vše přináší nové výzvy, se kterými vám umíme poradit: 

 • studie proveditelnosti, tvorba business case v oblasti energetiky
 • finanční plánování, modelování, poradenství v regulatorních aspektech
 • příprava výběrového řízení v oblasti energetiky
 • implementace smart IT technologií
 • projektová a governance podpora při výstavbě sítí a zdrojů energie
 • analýza dodavatelského řetězce
 • poradenství s provozem a údržbou sítí a zdrojů energie

Distribuce elektrické energie & správa aktiv

Pomáháme zavádět inovativní metody správy infrastrukturních aktiv s cílem zvýšit provozuschopnost, snížit náklady na údržbu a zajistit vysokou spolehlivost. Chytré řízení aktiv založené na digitalizovaných nástrojích a prověřených metodách je stále důležitější pro firmy i jejich zákazníky, stejně jako automatizace a zvyšování konektivity. V oblasti distribuce energie pomáháme našim klientům čelit následujícím výzvám: 

 • zajištění co nejefektivnějšího využití nových technologií, včetně chytrých řešení
 • komplexní analýza dat pomocí metod umělé inteligence a strojového učení, která přispívá ke snížení celkových nákladů a růstu výkonu
 • zvýšení provozní efektivity skrze výběr a optimalizaci relevantních metrik
 • navýšení robustnosti finančního řízení a tlaku na výkon – zavedení interních procesů a metrik, které již v návrhu směřují ke zvýšení odpovědnosti řídících pracovníků, podpoře rozhodování na základě dat a zvýšení provozní efektivity

Digitální zákaznická transformace

Očekávání zákazníků se mění spolu s novými standardy v oblasti digitálních technologií a služeb, což zvedá laťku i pro společnosti podnikající v oblasti energií. Pro spoustu zákazníků se zároveň stala čistá energie vyráběná v místě spotřeby normou. To může mít zásadní vliv na vaši strategii a vztahy se zákazníky. Poradíme vám s:

 • vytvořením validní, na zákazníky orientované strategie
 • odpovědí na potřeby zákazníků a maximalizaci vašeho potenciálu
 • jak přemýšlet chytře o chytrých technologiích
 • zajištěním vhodných informačních technologií a služeb, které budou v souladu s celkovou strategií společnosti
 • zvyšováním způsobilosti a know-how v oblasti datové analytiky v CRM
 • korektním rozdělením na insourcované a outsourcované zákaznické služby

Obchod s komoditami a řízení rizik

Důležitost trhu s energiemi roste společně s větší globální provázaností, fragmentací produkce i množstvím účastníků trhu. Nutnost vysoké flexibility v oblasti nákupní strategie se v poslední době ukázala jako klíčová i z pohledu řízení finančních a operačních rizik. Zajišťujeme také implementaci moderních technologií (např. blockchain) pro zvýšení efektivity v oblasti obchodování. Naše služby zahrnují:

 • identifikaci příležitostí pro aplikaci blockchainu a digitálních technologií
 • nastavení korektní strategie, vytvoření jasných politik pro chování na trhu, které jsou konzistentní s vaší obchodní strategií a mírou akceptace rizika
 • sladění vašich aktivit a rozvoje se změnami na komoditním trhu
 • efektivní řízení rizik, poradenství v oblasti kontrol a systémů řízení rizik
 • implementace obchodních procesů a systémů
 • zajištění governance a compliance v oblasti komoditních trhů

Návrh trhů

Funkční a efektivní návrh (design) trhů je klíčový pro jejich provoz, musí přitom držet krok s vývojem v oblasti digitálních či blockchain technologií. PwC poskytuje poradenství energetickému sektoru po celém světě, a to včetně regulatoriky, návrhu komoditních trhů a adaptace na změny v odvětví. Zajišťujeme například:

 • analýzu budoucího designu komoditních trhů v souladu s technologickým pokrokem
 • předpověď a implementace změn na trhu
 • poradenství v oblasti konkurenčních vztahů
 • evaluaci míry návratnosti projektů
 • benchmarkování systémů
 • prověření souladu s regulatorními požadavky a návrh úprav vedoucích k jeho zajištění

Financování obchodů

Současná míra kontinuální transformace trhu s energiemi je bezprecedentní, což mění tvář celého sektoru. Konsolidace je hybnou silou stejně jako vstup nových hráčů na trh, tzv. prosumerů; vznikají strategické aliance; zvyšuje se konvergence mezi sektory. PwC vám pomůže mimo jiné:

 • zajistit výhodné obchody a vytvářet hodnotu skrze partnerství, spojení, fúze a restrukturalizace
 • pracovat s vámi na vytvoření celkové strategie, tvorbě hodnoty, jednání s partnery
 • provést hladkou exekuci domluveného obchodu a identifkovat případné neshody a rizika v rámci vyjednávacího procesu
 • vymyslet a implementovat změny vedoucí k zajištění synergií, vylepšení a bezproblémové integrace napříč obchodními partnerstvími
 • zajistit detailní prověření transakčních rizik napříč všemi typy smluv a připravit strategii mitigace těchto rizikových faktorů

Adaptace na krizové situace

Současná krizová situace se mění ze dne na den, energetické společnosti však plánují měsíce i roky dopředu a potřebují zajistit stabilitu i pružnost reakce na rozličné scénáře. Oblast Business Continuity je důležitější než kdy dříve, proto vám PwC pomůže připravit se na změny v odvětví, jež se dějí v důsledku bezprecedentní pandemické situace:

 • zajistíme plánování rizikových scénářů a reakce na ně
 • zvýšíme úroveň tzv. resilience (odolnosti) vůči finančním i nefinančním vlivům
 • budeme akcelerovat vaši digitální transformaci a cestu k automatizaci
 • promítneme lekce získané v době pandemie do způsobu, jakým pracujete
 • zajistíme návrat dodavatelských řetězců i interních postupů do doby před krizovou situací

Mohlo by vás zajímat

Kontakty

Michal Osladil

Michal Osladil

Energy & Utilities Leader, PwC Česká republika

Tel: +420 737 264 063