cPPA: Corporate Power Purchase Agreements

Úspora nákladů na energie, snížení uhlíkové stopy či cesta k Net Zero. Podnikové smlouvy o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů pomáhají řešit potřebu stabilizace dodávek a ceny zelené energie i splnit ekologické cíle.

Na základě zkušeností, které jsme získali během realizace mnoha smluv cPPA na různých trzích, poskytujeme služby, které řeší všechny potřeby odběratelů energie – od získání nabídek z trhu, jejich vyhodnocení a posouzení skutečných nákladů a ziskovosti smlouvy až po vyjednávání a realizaci. 

Patříme do sítě PwC, která je složena ze zemí střední a východní Evropy. Od roku 2021 jsme pro naše klienty dokončili více než 20 projektů cPPA.

Co je to PPA/cPPA?

Podnikové smlouvy o výkupu elektřiny (cPPA) jsou dlouhodobé smlouvy o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE), např. fotovoltaických, větrných a hydro, jež byly uzavřeny přímo mezi výrobcem energie a podnikovými spotřebiteli. Umístění energetického zdroje nemá žádná omezení, neboť dohody mohou být jak přeshraniční, tak i vnitropodnikové.

Smlouvy cPPA jsou atraktivním řešením pro podniky, jejichž spotřeba elektřiny přesahuje ~20 GWh ročně.

Výrobci mají o cPPA zájem, protože tyto smlouvy mohou navázat na výrobu většiny jejich produktůz obnovitelných zdrojů energie.

Jaké jsou typy smluv cPPA?

Fyzické smlouvy, které zahrnují fyzickou dodávku elektřiny mezi smluvními stranami.

Virtuální smlouvy, což jsou dvoustranné finanční nástroje, jejichž cílem je zajistit cenu elektřiny pro obě strany (podobně jako u tradičních komoditních swapů/smluv o rozdílu).

Existuje několik způsobů objemového vypořádání v rámci cPPA, z nichž nejoblíbenější jsou:

Pay-as-produced

 • Předpokládá hodinovou fakturaci – zohledňujeme hodinovou výrobu zdroje a tržní ceny za každou hodinu. Tato metoda nenabízí možnost předem určit přesný objem elektřiny. Platí pro fyzické i virtuální cPPA.

Pay-as-nominated

 • Mechanismus podobný pay-as-produced, kdy se vyúčtování provádí na základě hodinové výroby elektřiny, ale objem odběru se předpovídá v krátkém předstihu (obvykle 24 hodin).

Garantovaná křivka

 • Předem definované objemové vypořádání, které se utváří podle předpokládaného profilu výroby z obnovitelného zdroje energie.

Baseload

 • V tomto případě je objem vypořádání znám předem, což znamená, že výrobce souhlasí s vypořádáním pevného objemu v každé hodině daného období. Rozlišujeme měsíční baseload (vypořádání stejného objemu v každé hodině měsíce) a roční baseload (stejný objem vypořádaný v každé hodině roku).

Jaké jsou výhody?

Úspora ceny elektřiny.

Elektřina nabízená prostřednictvím cPPA je obvykle levnější než elektřina nabízená maloobchodníky a obchodovaná na energetických burzách. Rozdíly mohou dosahovat až několika desítek procent.

Dlouhodobě predikovatelná cena elektřiny.

Smlouvy cPPA jsou jedinou reálnou možností, jak dlouhodobě (více než pět let) zafixovat náklady na nákup energie. Vyšší předvídatelnost nákladů pozitivně ovlivňuje podniky bez ohledu na jejich velikost a odvětví.

Využívání obnovitelných zdrojů.

Smlouvy cPPA jsou celosvětově schváleným opatřením, která pomáhají s realizací cílů v oblasti zelené energie. Tento typ smluv je navíc upřednostňován v evropských předpisech a hojně využíván globálními hráči téměř ve všech (nejen) energeticky náročných odvětvích.

~ 22 %

Odhadovaná úspora na nákupu elektřiny formou smlouvy cPPA podle tržních podmínek pro 1. čtvrtletí 2023

Faktory, které je třeba zvážit před podpisem smlouvy cPPA:

 • Jak správně řešit rizika nejistoty a volatility spojená s výrobou energie z obnovitelných zdrojů?

 • Jak se připravit na náročný proces vyjednávání s výrobcem energie?

 • Jaké daňové, právní a účetní aspekty je třeba zvážit na počátku vyjednávacího procesu?

Jaké jsou výzvy?

Úspory plynoucí ze smlouvy cPPA jsou sice z obchodního hlediska důležité, jsou však spíše příjemným benefitem. Hlavním cílem smlouvy je vyhnout se rizikům spojeným s cenami a dodávkami elektřiny. Hlavní hodnotou pro příjemce je definovaná efektivní cena elektřiny krytá smlouvou po dobu jejího trvání.

Smlouvy cPPA, navzdory svému obrovskému potenciálu souvisejícímu se zelenou energií a možnými úsporami, nejsou z účetního hlediska nejjednoduššími smlouvami. To se týká zejména virtuálních cPPA, které jsou finančními nástroji a jako takové je třeba je ke každému datu vykazování vykazovat v reálné hodnotě.

Proto je i přes mnohé výhody cPPA důležité si uvědomit složitost procesu a problémy s ním spojené. Smlouvy vyžadují řádné stanovení cílů a přípravu na proces vyjednávání. Pokud tato rizika nejsou ve smlouvě řádně ošetřena, mohou vést k finančním ztrátám a, v dlouhodobém horizontu, ke ztrátě kontroly nad náklady na elektřinu.

Jak můžeme pomoci?

Klientům poskytujeme plnou podporu při řešení všech potřeb souvisejících se spotřebou energie – od analýzy potenciálu cPPA společnosti přes proces uvádění na trh, získávání nabídek od uchazečů, analýzu ziskovosti a hodnocení rizik až po podporu při vyjednávání a podpis cPPA s výrobci.

Žádost o nabídku

V PwC máme CEE cPPA Hub – iniciativu, která spojuje týmy PwC z Bulharska, Estonska, České republiky, Maďarska, Lotyšska, Polska, Rumunska, Slovenska, Chorvatska a dalších zemí jižní Evropy, které se podílejí na projektu cPPA.

S klientem se scházíme na workshopech,  na nichž je řečeno vše podstatné k efektivnímu rozhodování v rámci projektu. Během workshopů se snažíme o to, aby klient dostatečně porozuměl obchodním, účetním, daňovým a právním důsledkům, které vyplývají z podpisu smlouvy cPPA. Tento model spolupráce pomáhá zvýšit povědomí klienta o genezi smlouvy, časovém harmonogramu projektu a také nastiňuje posloupnost konkrétních kroků, které klient musí podniknout, aby podepsal výhodnou smlouvu.

S čím jsme naším klientům už pomohli

 • Vypracování strategie na podporu výkupu elektřiny z OZE (s využitím cPPA) a podpora při její realizaci
 • Studie proveditelnosti pro zavedení zajišťovacího účetnictví v oblasti cenového rizika v souvislosti s výkupem energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím cPPA
 • Podpora v oblasti energetické strategie včetně zajištění energie z obnovitelných zdrojů (prostřednictvím cPPA) v rámci dekarbonizační strategie
 • Vypracování strategie pro uzavírání smluv o dodávkách elektřiny z obnovitelných zdrojů prostřednictvím cPPA v kombinaci s podporou při její operacionalizaci
 • Vypracování strategie pro získávání elektřiny z obnovitelných zdrojů s využitím smlouvy cPPA
 • Podpora při prodeji elektřiny z obnovitelných zdrojů s využitím dlouhodobé podnikové smlouvy o výkupu elektřiny

Kontaktujte nás

Jan Brázda

Partner a Sustainability Leader, PwC Česká republika

+420 731 635 035

E-mail

Olga Cilečková

Partner, Accounting advisory leader, PwC Česká republika

+420 724 593 568

E-mail

Ondřej Ptáček

ESG projekty a strategie, PwC Česká republika

+420 770 104 795

E-mail

Libor Čech

Investiční poradenství a infrastruktura, PwC Česká republika

+420 602 115 409

E-mail

Slovníček

cPPA

Podniková smlouva o nákupu elektřiny – smlouva mezi výrobcem elektřiny a odběratelem (bez přímého zprostředkování obchodníka s výjimkou služeb sleevingu/BRP).

Sleever/BRP

Sleever nebo BRP (Balancing responsible party), v závislosti na jurisdikci jsou jeho povinnosti ekvivalentní sleevingovým službám (zprostředkování mezi výrobním zdrojem a odběratelem v případě fyzické smlouvy o nákupu elektřiny).

Vnitrostátní cPPA

Smlouva mezi odběrateli a výrobci nacházejícími se ve stejné zemi

Přeshraniční cPPA (XB)

Toto řešení se využívá v případě nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou energie z obnovitelných zdrojů ze strany odběratelů, resp. zdrojů OZE. Taková situace může nastat např. v případě, že v dané zemi není dostatečná poptávka po cPPA, a proto může výrobce usilovat o uzavření smlouvy o dodávce energie s odběratelem nacházejícím se v zahraničí. Vzhledem k četným problémům, kterým čelí fyzické dohody (zajištění přeshraničních přenosových práv), se XB cPPA uzavírají ve virtuálním/finančním modelu. To je však spojeno s několika regulačními, daňovými a obchodními riziky (mj. bazická a měnová rizika), která je třeba zvážit a pokud možno zmírnit v rámci procesu získávání zdrojů.

Typy zařízení na výrobu energie z OZE

 • Fotovoltaika (PV) – Tato technologie se vyznačuje velkým rozdílem mezi elektřinou vyrobenou ve dne (v době špičky) a v noci (v hodinách mimo špičku) a vysokou závislostí na povětrnostních podmínkách.
 • Větrná energie na pevnině – ačkoli je denní profil výroby u této technologie považován za stabilní, množství vyrobené energie do značné míry závisí na povětrnostních podmínkách.
 • Větrná energie na moři – technologie s nejvyšší stabilitou mezi uvažovanými zdroji
 • Biomasa a bioplyn - tyto technologie umožňují řízení výroby elektřiny podle potřeby, a tím mohou přispívat ke stabilizaci elektrické sítě
 • Voda - množství vyrobené energie sice závisí na povětrnostních podmínkách, ale obvykle tato technologie umožňuje alespoň částečné řízení výroby elektřiny podle potřeby, čímž může přispívat ke stabilizaci elektrické sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu