Ochrana osobních údajů pro žadatele o zaměstnání

My („PwC“, „my“ nebo „náš“ a odvozené tvary) jsme pevně odhodláni chránit osobní údaje.  V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se popisuje, proč a jakým způsobem shromažďujeme a používáme osobní údaje, a jsou zde uvedeny informace o právech jednotlivců.  Jsme oprávněni používat osobní údaje, které nám byly poskytnuty, pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo pro jiné účely uvedené na místě, kde jsou údaje shromažďovány.

Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné žijící osoby.  Společnost PwC zpracovává osobní údaje pro řadu účelů, přičemž způsob shromažďování, zákonný základ zpracování, způsob použití, možnosti sdělení a doba uchovávání údajů se mohou pro každý účel lišit. 

Při shromažďování a používání osobních údajů je naší zásadou být transparentní, pokud jde o důvod a způsob zpracování osobních údajů.

Zabezpečení

Zabezpečení všech údajů nebereme v žádném případě na lehkou váhu.  Dodržujeme mezinárodně uznávané bezpečnostní standardy a náš systém řízení bezpečnosti informací ohledně důvěrných údajů našich klientů je předmětem nezávislého osvědčení o splnění požadavků normy ISO/IEC 27001: 2013.  Máme zaveden rámec zásad, postupů a školení, které upravují ochranu údajů, důvěrnost a zabezpečení, a pravidelně ověřujeme vhodnost opatření, která jsme zavedli za účelem zajištění bezpečnosti údajů, které uchováváme.

Shromažďování ​osobních ​údajů

Společnost PwC zpracovává osobní údaje žadatelů o zaměstnání v rámci procesu náboru nových zaměstnanců. Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, případně od našich spolupracujících partnerů, podle typu náborového řízení. V souvislosti s náborovým řízením nových zaměstnanců budeme shromažďovat Vaše kontaktní a identifikační údaje, informace ohledně Vašeho dosaženého vzdělání, pracovních zkušeností a další informace týkajících se Vašeho zaměstnání, případně další informace, které nám poskytnete ve svém životopisu či motivačním dopisu či vyplníte v našem náborovém osobním dotazníku. V průběhu procesu náboru nových zaměstnanců můžeme rovněž využít informace ze sociálních sítí (jako první zdroj informací budou využity profesionální sociální sítě, např. LinkedIn) a z prostředí internetu (pouze informace týkající se Vašeho profesionálního života) za účelem ověření skutečností Vámi tvrzených v průběhu náborového procesu. Tyto nebudeme dále zpracovávány.

V této souvislosti si Vás dovolujeme požádat, abyste nám neposkytoval žádné osobní údaje patřící do “speciální kategorie osobních údajů”. Konrétně se jedná o údaje vypovídající o Vašem rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nabo členství v odborech, včetně Vašich genetických údajů či biometrických údajů (sloužících k Vaší jedinečné identifikaci) a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

Používání ​osobních ​údajů

Vaše osobní údajů můžeme použít k následujícím účelům:

  • Vaší účasti v náborovém řízení na specifickou pracovní pozici.
  • Na základě Vašeho souhlasu za účelem informování Vás o pracovních příležitostech v PwC.
  • Na základě Vašeho souhlasu za účelem informování Vás o náborových akcích organizovaných PwC.

Právní základ zpracování

PwC zpracovává Vaše osobní údaje na základě odpovídajícího právního důvodu. V případě, kdy budete reagovat na naši nabídku pracovní pozice či v rámci jednání o této pracovní pozici bude právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů jednání o uzavření smlouvy či plnění smlouvy, obdobně pokud projevíte zájem o uzavření jiného typu smluvního vztahu s námi. Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat na základě požadavků platných právních předpisů.

Rovněž tak můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu v rámci náborového procesu či na základě Vašeho souhlasu v souladu s podmínkami v něm vyjádřenými.

V případě, kdy náborové řízení nebude úspěšně ukončeno, můžeme dále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.

Uchovávání údajů

V případě úspěšného náborového řízení s Vámi můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat v rámci následného pracovního poměru nebo jiného typu smluvního vztahu, v souladu s požadavky platné právní úpravy.

Osobní údaje neúspěšných kandidátů budou smazány po uplynutí šesti měsíců od skončení výběrového řízení jehož jste se zúčastnil, pokud nám z Vaší strany nebude udělen souhlas s jejich dalším zpracováním.

Sdílení údajů a místa jejich zpracování

Osobní údaje budeme sdílet s jinými osobami jen tehdy, bude-li to právně přípustné.  Při sdílení údajů s jinými osobami uplatňujeme smluvní ujednání a bezpečnostní mechanismy k ochraně údajů a dodržování našich standardů ochrany osobních údajů, důvěrnosti a zabezpečení.

Jsme součástí globální sítě společností a příležitostně můžeme využít pro svou činnost třetí osoby, které se nacházejí v jiných zemích.  V důsledku toho mohou být osobní údaje předávány mimo země, kde se nacházíme my a naši klienti.

Pokud jde o osobní údaje podléhající právním předpisům EU, upozorňujeme, že přeshraniční předávání může směřovat do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“) a do zemí, které nemají právní předpisy upravující zvláštní ochranu osobních údajů. Přijali jsme kroky k tomu, aby veškeré osobní údaje byly poskytovány s odpovídající ochranou, a aby veškeré předávání osobních údajů mimo EHP probíhalo v souladu s právními předpisy.  V případě předávání osobních údajů mimo EHP do země, kterou Evropská komise neoznačila za zemi zajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, bude předávání probíhat na základě smlouvy, která bude zahrnovat požadavky EU na předávání osobních údajů mimo EHP, jako jsou například standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. 

Osobní údaje které zpracováváme mohou být předány:

  • Jiným členským společnostem PwC (vice informací o PwC společnostech je k dispozici na www.pwc.com/structure). Pro podrobnosti o umístěních našich členských společností navštivte naše webové stránky https://www.pwc.com/gx/en/about/office-locations.html#/. Osobní údaje můžeme sdílet s jinými členskými společnostmi PwC, je-li to nezbytné pro administrativní účely.
  • Třetím stranám, které nám poskytují aplikace/funkcionality, služby zpracování údajů nebo služby IT.
  • Při poskytování našich služeb nám asistují některé třetí strany, které nám pomáhají poskytovat, provozovat a řídit naše vnitřní IT systémy.  Jedná se například o poskytovatele informačních technologií, softwaru založeného na cloudovém řešení jako služby, správy identit, hostingu a správy webových stránek, analýzy dat, zálohování dat, zabezpečení a ukládání dat.  Servery, na kterých je provozována tato cloudová infrastruktura a které umožňují její provozování, se nacházejí v zabezpečených datových centrech po celém světě a osobní údaje mohou být ukládány na kterémkoli z nich.
  • Třetí strany, které nám jinak asistují při poskytování zboží, služeb nebo informací.
  • Auditoři a jiní odborní poradci.
  • Policejní a jiné státní a správní orgány nebo jiné třetí osoby podle platných právních předpisů a v souladu takovými předpisy.
  • Příležitostně můžeme obdržet žádost třetích osob, které mají oprávnění seznamovat se s osobními údaji, například pro účely kontroly, zda dodržujeme platné právní předpisy, vyšetřování podezření z trestné činnosti, či pro účely vzniku, uplatňování nebo obrany práv.  Takové žádosti o osobní údaje vyhovíme jen tehdy, pokud jsme k tomu oprávněni v souladu s platnými právními předpisy.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Uznáváme, že povinnost k zachování transparentnosti není jednorázovou záležitostí, a budeme proto toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně aktualizovat.

Toto prohlášení o ochraně soukromí bylo naposledy aktualizováno dne 11. listopadu 2019.

Správce údajů a kontaktní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je taková ze společností  PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář, PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. nebo PricewaterhouseCoopers IT Services, s.r.o., PricewaterhouseCoopers IT Services Limited, odštěpný závod, kterou jste v rámci náborového procesu oslovil.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně tohoto prohlášení o ochraně soukromí nebo ohledně toho, jak a proč zpracováváme osobní údaje, kontaktujte nás na adrese:


Email: cz_dpo@pwc.com


PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4

Práva fyzických osob a způsob jejich uplatnění

Jednotlivci mají určitá práva ke svým osobním údajům a správci osobních údajů jsou povinni taková práva naplňovat.  Rozhodujeme-li, jak a proč budou zpracovávány osobní údaje, jsme správcem údajů a níže pro tento případ uvádíme další informace o právech, která příslušejí fyzickým osobám a jakým způsobem mají být uplatněna.


Přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k osobním údajům, které uchováváme jako správce údajů.  Toto právo lze uplatnit zasláním e-mailu na adresu cz_dpo@pwc.com.


Změna osobních údajů

Chcete-li aktualizovat osobní údaje, které jste nám poskytli, můžete nám poslat e-mail na adresu cz_dpo@pwc.com nebo nás případně kontaktovat prostřednictvím relevantní registrační webové stránky nebo změnou osobních údajů uložených v relevantní aplikaci, ve které jste se registrovali.

Bude-li to prakticky možné, jakmile budeme informováni, že jakékoli osobní údaje, které zpracováváme, již nejsou přesné, provedeme (případně) příslušné opravy na základě vámi aktualizovaných informací.


Odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů nám prosím zašlete e-mail na adresu cz_privacy@pwc.com.


Právo omezit nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo kdykoli omezit nebo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to z přiměřených důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací, pokud zpracování nevyžadují právní předpisy.

V takovém případě nebudeme dále zpracovávat osobních údaje nebo jejich zpracování omezíme, nebudeme-li schopni prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování nebo pro určení či uplatnění právních nároků nebo obranu proti takovým nárokům.


Další práva subjektů údajů

Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a jak je používáme.  Stejně jako výše uvedená práva na přístup, změnu a omezení zpracování nebo na podání námitky proti zpracování mohou mít fyzické osoby i další práva ve vztahu k osobním údajům, které uchováváme, jako je například právo na výmaz a právo na přenositelnost údajů.  

Pokud chcete uplatnit některá z těchto práv, zašlete prosím e-mail na adresu cz_dpo@pwc.com.  


Stížnosti

Věříme, že to nikdy nebude třeba, ale kdybyste přesto chtěli podat stížnost ohledně našeho používání Vašich osobních údajů, zašlete prosím e-mail s podrobnostmi o vaší stížnosti na adresu cz_dpo@pwc.com.  Jakékoli stížnosti, které obdržíme, prošetříme a vyjádříme se k nim.

Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů (posta@uoou.cz). Další informace o svých právech a způsobu podání stížnosti naleznete na www.uoou.cz.

 

Kontakty

Lucie Řízková

Lucie Řízková

Audit Talent Acquisition Partner, PwC Česká republika

Alice Kitzlerová

Alice Kitzlerová

Technology Consulting Talent Acquisition Partner, PwC Česká republika

Ornella Musilová

Ornella Musilová

Consulting Talent Acquisition Partner, PwC Česká republika

Lea Winterová

Lea Winterová

Tax & Legal Services Talent Acquisition Partner, PwC Česká republika

Monika Stuchlíková

Monika Stuchlíková

Technology & Risk Assurance Talent Acquisition Partner, PwC Česká republika

Karolína Adámková

Karolína Adámková

Internal Firm Services Talent Acquisition Partner, PwC Česká republika

Tel: +420 731 131 848

Kristýna Pokorná

Kristýna Pokorná

Deals & Consulting Talent Acquisition Partner, PwC Česká republika