Restrukturalizace a insolvence

 

Obtížné a nestálé ekonomické prostředí, rychlé tržní změny, hrozba nových konkurentů, dynamický rozvoj technologií, všechny tyto faktory mohou být příčinou finančních problémů společnosti.

 

 

Bez odpovídajících opatření je společnost vystavena riziku ztráty finanční výkonnosti a následně finanční krizi. Naštěstí lze symptomy blížící se finanční krize zpravidla včas rozpoznat a reagovat tak na ně odpovídajícím způsobem.

Finanční problémy mohou mít řadu příčin, proto je nezbytné, aby společnosti a jejich vlastníci příznaky blížících se problémů včas odhalili a přijali odpovídající opatření. Včasné rozpoznání varovných signálů a odpovídající odborná pomoc je klíčová pro zachování hodnoty společnosti.

 

 

Každé stádium krize podniku je doprovázeno specifickými varovnými signály a vyžaduje odlišné řešení

 

Stádium krize podniku

V každé fázi krize jsme schopni rychle identifikovat problematické oblasti, navrhnout řešení „na míru“, směřující k zachování hodnoty společnosti, a následně tato řešení společně s managementem úspěšně implementovat. I proto je PwC největším globálním poskytovatelem poradenských služeb při restrukturalizacích a insolvencích. Služby poskytujeme veřejně obchodovaným a soukromým společnostem, státním podnikům i orgánům státní správy.

Tým našich odborníků má mnohaleté zkušenosti s rozsáhlými restrukturalizačními projekty napříč sektory, realizovanými jak na území České republiky, tak i v ostatních státech střední a východní Evropy.

Našim cílem je nabídnout konkrétní řešení, která našim klientům reálně pomáhají. Vytváříme tak jedinečné hodnoty, které nemají na trhu srovnání. Naši poradci využívají odborných znalostí a zkušeností sdílených v rámci globální sítě PwC, které přizpůsobuje potřebám klientů na národní i mezinárodní úrovni. Služby poskytujeme veřejně obchodovaným a soukromým společnostem, státním podnikům i orgánům státní správy.

 

 

Nabídka našich služeb:

 

Nezávislé zhodnocení společnosti

Nezávislé zhodnocení pro věřitele i společnost samotnou nabízíme v případě, že společnost vykazuje sníženou výkonnost, je v problémech, nebo v krizi. Výstupem je objektivní materiál hodnotící podmínky fundamentální životaschopnosti společnosti, který slouží také jako platforma pro hledání řešení mezi zainteresovanými stranami (věřitelé, management, akcionáři atd.).

Hlavní činnosti 

 • Zhodnocení historické a plánované výkonosti podniku
 • Zhodnocení současné finanční situace a výhledu krátkodobé likvidity
 • Poskytnutí transparentního pohledu na současnou situaci společnosti
 • Navržení možných řešení současné situace zainteresovaným stranám
 • Určení předpokladů pro dlouhodobou udržitelnost podniku za stávajících tržních podmínek

View more

Revitalizace podniku

Za předpokladu, že společnost zná příčiny poklesu výkonnosti, případně krize, může reagovat přípravou a následně přijetím potřebných opatření. Pomáháme společnostem připravit a následně implementovat plán restrukturalizačních opatření ve strategické, provozní a finanční oblasti. Jednáme cíleně, abychom pomohli klientům stabilizovat situaci v krátkodobém horizontu a vytvořit tím podmínky pro přípravu střednědobých a dlouhodobých opatření směřujících k obnovení hodnoty společnosti.

Hlavní činnosti

Identifikace a implementace strategických opatření -> Navést společnost správným směrem.

 • Posílení obchodní strategie (rozšíření prodejních kanálů, produktových řad, pokrytí trhu atd.)
 • Posílení obchodní funkce
 • Racionalizace produktového portfolia
 • Analýza marketingu
 • Optimalizace korporátní struktury skupiny (např. sloučení/likvidace dceřiných společností), a to i z daňového hlediska, ve spolupráci s naším daňovým oddělením
 • Odprodej neprovozních aktiv
 • Přenastavení interních procesů (centralizace prodejní nebo nákupní funkce apod.)

Identifikace a implementace provozních opatření -> Ziskovost a zlepšení likvidity

 • Analýza ziskovosti dle kategorie produktu, služby, lokality apod.
 • Udržitelné snížení nákladů
 • Optimalizace provozních kapacit
 • Zlepšení likvidity a pracovního kapitálu
 • Implementace systému klíčových ukazatelů výkonnosti

Příprava a asistence při vyjednávání konceptu Finanční restrukturalizace -> Stabilizace kapitálové struktury

 • Detail v sekci Finanční restrukturalizace

View more

Optimalizace pracovního kapitálu

V případech, kdy je potřeba zajistit přísun peněžních prostředků, jsme připraveni pomoci managementu s návrhy a implementací tzv. „quick wins“ při uvolňování prostředků vázaných v pracovním kapitálu. Máme rozsáhlou zkušenost s optimalizací a řízením pracovního kapitálu napříč mnoha odvětvími.

Hlavní činnosti

 • Uvolnění vázaných prostředků z jednotlivých složek pracovního kapitálu tzv. „cash conversion cycle“
 • Příprava srovnávací analýzy parametrů pracovního kapitálu společnosti se skupinou podobných podniků a identifikace možností ke zlepšení („benchmarking“)
 • Identifikace potenciálních, rychle aplikovatelných opatření tzv. „quick wins“ a dlouhodobě udržitelných opatření pro zlepšení pracovního kapitálu
 • Zavedení opatření k dlouhodobému zlepšení likvidity 

View more

Finanční restrukturalizace

Za předpokladu, že společnost zná příčiny poklesu výkonnosti, případně krize, může reagovat přípravou a následně přijetím potřebných opatření. Jestliže situace umožňuje mimosoudní řešení formou finanční restrukturalizace, pomáháme společnostem připravit a následně implementovat restrukturalizační plán.

Společnostem pomáháme alternativně refinancovat existující dluh, navrhnout a realizovat restrukturalizaci rozvahy, optimalizovat kapitálovou strukturu a získat nové možnosti financování (např. formou mimobilančního financování).

Hlavní činnosti

Refinancování

 • Zhodnocení kapitálové struktury
 • Testování covenantů, revize zajištění
 • Vyjednání změny bilaterálního financování na strukturované
 • Sjednání dohody o dočasném pozastavení splátek

Restrukturalizace

 • Příprava a implementace restrukturalizační strategie
 • Asistence při přípravě obchodního plánu a budoucího výhledu při zohlednění navrhovaných variant restrukturalizace
 • Návrh úprav zajišťovacích instrumentů v návaznosti na zvolenou restrukturalizační strategii

Získávání finančních prostředků

 • Podpora při zajišťování financování, zajištění projektového řízení a komunikace se zájemci o poskytnutí financování
 • Výběr poskytovatele financování prostřednictvím tendrů
 • Asistence při identifikaci optimální míry zadlužení
 • Asistence při modifikaci kapitálové struktury
 • Podpora při nastavování covenantů

Řízení zúčastněných stran

 • Analýza zúčastněných stran, stanovení vyjednávací taktiky
 • Zajištění komplexního řízení tendrů, komunikace se zájemci o financování
 • Koordinace hlavních zúčastněných stran
 • Monitorování vývoje hospodaření a cash flow

View more

EFO - Estimated financial outcome

Proces vyjednávání konkrétních restrukturalizačních opatření je často výzvou vzhledem k informační asymetrii mezi zúčastněnými stranami. Posouzení navrhovaného mimosoudního řešení může být ovlivněno nepřesným vnímáním pozice jednotlivých věřitelů a jejich zajišťovacích instrumentů, které může být diametrálně odlišné v případě soudního (insolvenčního) řízení. EFO slouží jako podklad pro srovnání podmínek navrhované mimosoudní restrukturalizace s alternativním scénářem hypotetické insolvence. Příprava EFO zahrnuje indikativní ocenění společnosti a jejích aktiv, a také určení potenciálních nároků, mezi které by se tato hodnota rozdělovala.

EFO slouží jako nástroj, který určí vliv insolvence na (i) hodnotu společnosti, pokud bude prodána jako „going concern“, nebo po částech; (ii) rozředění věřitelů z titulu rozvahových pohledávek, věřiteli s prioritními nároky a věřiteli z titulu podrozvahových položek, které by se krystalizovaly pouze v insolvenčním řízení a (iii) priority nároků věřitelů na uspokojení pohledávek v dané jurisdikci.

Hlavní činnosti

 • Definování hypotetických scénářů, které jsou k dispozici
 • Příprava indikativního ocenění pomocí cash flow modelů a na bázi ocenění aktiv, včetně modelování vlivu různých scénářů na hodnotu společnosti
 • Odhad potenciálních nároků, které by se krystalizovaly v každém scénáři, 
 • s ohledem na specifika spojená s danou jurisdikcí a prioritou nároků
 • Odhad uspokojení zajištěných a nezajištěných věřitelů v každém scénáři

View more

Poradenství v insolvenci

Složité a proměnlivé ekonomické prostředí, rychlé změny trhu, nová konkurence či nové technologie – všechny tyto faktory mohou vyvolat finanční tíseň. Pokud zůstanou bez odezvy, mohou v konečném důsledku ohrozit samotnou existenci společnosti. Za určitých okolností, po posouzení možných variant, je řízený insolvenční proces nejvhodnějším řešením finanční tísně. Jindy je insolvence neplánovanou a nečekanou událostí. V obou případech je nutné ochránit především hodnotu společnosti a maximalizovat uspokojení, což vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti s insolvenčním řízením.

Hlavní činnosti

Proces před zahájením insolvence

 • Předpřipravená reorganizace a moratorium
 • Obrana proti šikanózním insolvenčním návrhům
 • Estimated Financial Outcome

Insolvenční řízení

 • Řízení likvidity
 • Zajištění úvěrového či mimobilančního financování
 • Navržení strategie restrukturalizace
 • Příprava a správa soupisu a ocenění majetkové podstaty
 • Příprava reorganizačního plánu
 • Podpora při zpeněžování majetkové podstaty
 • Příprava a realizace prodejního procesu podniku v tísni
 • Revize potenciálně odporovatelných právních úkonů
 • Příprava podkladů pro věřitelské výbory či schůze věřitelů
 • Koordinace zainteresovaných stran (management, akcionáři, věřitelé, správce, ostatní poradci)
 • Interim management

Proces po ukončení insolvenčního řízení

 • Podpora při převzetí podniku novým nabyvatelem
 • Podpora při distribuci výtěžku zpeněžení v rámci rozvrhů
 • Podpora při integraci podniku do struktury nabyvatele

View more

Řízené ukončení činnosti (Optimised exit)

V případě, že některá z dceřiných společností, nebo samostatná část podniku dosahuje podprůměrných výsledků, jsme schopni vám pomoci najít strategii, která optimalizuje hodnotu vašeho podniku. Ve spolupráci s vámi odhalíme problémy, zhodnotíme dostupné možnosti a asistujeme při implementaci společně zvoleného řešení. Pomáháme vám identifikovat a řídit rizika procesu, jehož cílem je růst hodnoty společnosti pro vlastníky prodejem, restrukturalizací, uzavřením, či pozvolným ukončením činnosti části podniku nebo dceřiné společnosti se slabou výkonností.

Snažíme se vyhnout „fire-sale“ scénáři. „Fix and sell“, námi preferovaná varianta, při které restrukturalizujeme společnost a využijeme našich širokých znalostí s prodejem, abychom maximalizovali výtěžek celé transakce. V některých případech zvažujeme také možnost fúze, či akvizice, pokud by to vedlo ke zvýšení prodejní hodnoty.

Řízené ukončení činnosti - během plánovaného období bychom potom postupně ukončovali provoz, dopracovávali existující objednávky, prodávali majetek a maximalizovali kolekci pohledávek. Někdy ovšem může být nejvýhodnější ukončit činnost podniku co nejdříve.

Hlavní činnosti

 • Uvolnění kapitálu a jeho reinvestice do podniku
 • Pomoc při využití zdrojů produktivněji jinde v podniku
 • Udržení reputace společnosti a zamezení šíření negativní publicity
 • Využití našich osvědčených metod, s cílem vyhnout se zpožděním a překážkám typickým pro vyčlenění či prodej části podniku, čímž přineseme úspory v nákladech a nejvyšší možné uspokojení

View more

Realizace M&A transakcí pro podniky ve finanční tísni (Distressed M&A)

PwC podporuje vlastníky společností, které čelí akutnímu nedostatku peněžních prostředků, nebo insolvenčním správcům pověřeným prodejem jejich majetku v tísni, ať už se jedná o prodej celého podniku, či vybraných aktiv.

Hlavní činnosti

 • Zhodnocení možností prodeje v tísni
 • Asistence při přípravě data roomu
 • Ocenění podniku a jeho aktiv
 • Identifikace a oslovení potenciálních investorů
 • Příprava teaseru a informačního memoranda
 • Příprava transakční dokumentace
 • Asistence při due-diligence a poskytování informací potencionálním investorům
 • Koordinace zainteresovaných stran v rámci prodejního procesu
 • Podpora při převzetí podniku novým nabyvatelem
 • Podpora při integraci podniku do struktury nabyvatele

View more

Nesplácené úvěry (Non-performing loans)

Naše služby v této oblasti se zaměřují na zhodnocení a prodej portfolií či jednotlivých nesplácených úvěrů. Poskytujeme poradenství bankám a jiným finančním institucím při prodeji nesplácených úvěrů. Naše služby zahrnují zhodnocení portfolia, provedení due – diligence,  přípravu informačních memorand a ohodnocení aktiv, včetně zhodnocení možností jejich prodeje. Identifikujeme potenciální investory a zprostředkováváme vyjednávání o prodeji a finalizaci transakce. Investorům do portfolií nesplácených úvěrů nabízíme komplexní poradenství v nákupním procesu a provedení detailního due – diligence portfolia.   

Hlavní činnosti

Zhodnocení portfolia

 • Zhodnocení portfolia, jeho stratifikace a segmentace
 • Portfolio due-diligence a ověřování předpokladů
 • Navržení optimální prodejní strategie daného portfolia

Posouzení trhu

 • Zhodnocení zájmu strategických a finančních investorů (testování trhu)
 • Návrh kroků vedoucích k optimalizaci hodnoty portfolia

Prodej pohledávek

 • Implementace prodejní strategie portfolia
 • Příprava teaseru a informačního memoranda
 • Příprava transakční dokumentace
 • Řízení vztahu s investory a podpora při vyjednávání
 • Výběr investorů a uzavření transakce

Nákup pohledávek

 • Nákupní strategie portfolia
 • Portfolio due-diligence pro potenciální investory
 • Podpora při vyjednávání transakce

Prevence vzniku nesplacených pohledávek

 • Analýza možností zlepšení inkas pohledávek
 • Implementace systému klíčových ukazatelů výkonnosti
 • Vytvoření a implementace strategií inkasa pohledávek

View more


Kontakty

Petr Smutný
partner, Podnikové poradenství
Tel: +420 251 151 215
Email

Edward Macnamara
partner,
Restrukturalizace a insolvence v CEE
Tel: +420 251 151 210
Email

Buďte s námi v obraze