Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Restrukturalizace a insolvence

Finanční problémy mohou mít řadu příčin. Proto je nezbytné, aby společnosti a jejich vlastníci příznaky blížících se problémů včas odhalili a přijali odpovídající opatření.Každé stádium krize podniku je doprovázeno specifickými varovnými signály a vyžaduje odlišné řešení

V každé fázi krize jsme schopni rychle identifikovat problematické oblasti, navrhnout řešení „na míru“ směřující k zachování hodnoty společnosti a následně tato řešení společně s managementem úspěšně implementovat. Usilujeme o to nabídnout konkrétní řešení, která našim klientům reálně pomáhají. Vytváříme tak jedinečné hodnoty, jenž nemají na trhu srovnání. I proto je PwC největším globálním poskytovatelem poradenských služeb při restrukturalizacích a insolvencích.

Nabídka našich služeb:

Nezávislé zhodnocení společnosti

Nezávislé zhodnocení pro věřitele i společnost samotnou nabízíme v případě, že společnost vykazuje sníženou výkonnost, je v tísni nebo v krizi. Výstupem je nezávislá zpráva hodnotící podmínky fundamentální životaschopnosti společnosti, sloužící také jako platforma pro hledání řešení mezi zainteresovanými stranami (věřitelé, management, akcionáři atd.).

Hlavní činnosti 

 • zhodnocení historické a plánované výkonosti podniku
 • zhodnocení současné finanční situace a výhledu krátkodobé likvidity
 • pomoc při nalezení a vyčíslení příčin zhoršené výkonnosti podniku
  poskytnutí transparentního pohledu na současnou situaci společnosti
  navržení možných řešení současné situace zainteresovaným stranám
 • určení předpokladů pro dlouhodobou udržitelnost podniku 

View more

Komplexní revitalizace podniku

Pomáháme společnostem připravit a následně implementovat plán restrukturalizačních opatření ve strategické, provozní a finanční oblasti. Jednáme cíleně, abychom pomohli klientům stabilizovat situaci v krátkodobém horizontu, a vytvořit tak podmínky pro přípravu střednědobých a dlouhodobých opatření k obnovení hodnoty společnosti. Tato opatření klientovi následně pomáháme definovat a implementovat.

Hlavní činnosti

Identifikace a implementace strategických opatření -> Navést společnost správným směrem

 • posílení obchodní strategie (rozšíření prodejních kanálů, produktových řad, pokrytí trhu atd.)
 • posílení obchodní funkce
 • racionalizace produktového portfolia
 • analýza marketingu
 • optimalizace korporátní struktury skupiny (např. sloučení/likvidace dceřiných společností), a to i z daňového hlediska, ve spolupráci s naším daňovým oddělením
 • odprodej neprovozních aktiv
 • přenastavení interních procesů (centralizace prodejní nebo nákupní funkce apod.)

Identifikace a implementace provozních opatření -> Ziskovost a zlepšení likvidity

 • analýza ziskovosti dle kategorie produktu, služby, lokality apod.
 • udržitelné snížení nákladů
 • optimalizace provozních kapacit
 • zlepšení likvidity a pracovního kapitálu
 • implementace systému klíčových ukazatelů výkonnosti

Příprava a asistence při vyjednávání konceptu Finanční restrukturalizace -> Stabilizace kapitálové struktury

 • detail v sekci Finanční restrukturalizace

View more

Optimalizace pracovního kapitálu

V případech, kdy je potřeba zajistit přísun peněžních prostředků, jsme připraveni pomoci managementu s návrhy a implementací tzv. „quick wins“ při uvolňování prostředků vázaných v pracovním kapitálu. Máme rozsáhlou zkušenost s optimalizací a řízením pracovního kapitálu napříč mnoha odvětvími.

Hlavní činnosti

 • uvolnění vázaných prostředků z jednotlivých složek pracovního kapitálu tzv. „cash conversion cycle“
 • příprava srovnávací analýzy parametrů pracovního kapitálu společnosti se skupinou podobných podniků a identifikace možností ke zlepšení („benchmarking“)
 • identifikace potenciálních, rychle aplikovatelných opatření tzv. „quick wins“ a dlouhodobě udržitelných opatření pro zlepšení pracovního kapitálu
 • zavedení opatření k dlouhodobému zlepšení likvidity 

View more

Finanční restrukturalizace

Jestliže situace umožňuje mimosoudní řešení formou finanční restrukturalizace, pomáháme společnostem připravit a následně implementovat restrukturalizační plán.

Společnostem pomáháme navrhnout a realizovat restrukturalizaci rozvahy, optimalizovat kapitálovou strukturu, refinancovat existující dluh a získat nové možnosti financování (např. formou mimobilančního financování).

Hlavní činnosti

Finanční restrukturalizace

 • příprava a implementace restrukturalizační strategie
 • asistence při přípravě obchodního plánu a budoucího výhledu při zohlednění navrhovaných variant restrukturalizace
 • návrh úprav zajišťovacích instrumentů v návaznosti na zvolenou restrukturalizační strategii 

Řízení zúčastněných stran

 • analýza zúčastněných stran, stanovení vyjednávací taktiky
 • zajištění komplexního řízení tendrů, komunikace se zájemci o financování
 • koordinace hlavních zúčastněných stran
 • monitorování vývoje hospodaření a cash flow

Refinancování úvěrů

 • zhodnocení kapitálové struktury
 • testování covenantů, revize zajištění
 • vyjednání změny bilaterálního financování na strukturované
 • vyjednání lepších podmínek financování
 • sjednání dohody o dočasném pozastavení splátek

Podpora při získávání finančních prostředků

 • podpora při zajišťování financování, zajištění projektového řízení a komunikace se zájemci o poskytnutí financování
 • výběr poskytovatele financování prostřednictvím tendrů
 • asistence při identifikaci optimální míry zadlužení
 • asistence při modifikaci kapitálové struktury
 • podpora při nastavování covenantů

View more

EFO - Estimated financial outcome (model uspokojení věřitelů pro různé scénáře řešení)

Proces vyjednávání konkrétních restrukturalizačních opatření je často výzvou vzhledem k informační asymetrii mezi zúčastněnými stranami. Posouzení navrhovaného mimosoudního řešení může být ovlivněno nepřesným vnímáním pozice jednotlivých věřitelů a jejich zajišťovacích instrumentů, které může být diametrálně odlišné v případě soudního (insolvenčního) řízení. EFO slouží jako podklad pro srovnání podmínek navrhované mimosoudní restrukturalizace s alternativním scénářem hypotetické insolvence. Příprava EFO zahrnuje indikativní ocenění společnosti a jejích aktiv a také určení potenciálních nároků, mezi které by se tato hodnota rozdělovala.

EFO slouží jako nástroj, který určí vliv insolvence na (i) hodnotu společnosti, pokud bude prodána jako „going concern“, nebo po částech; (ii) rozředění věřitelů z titulu rozvahových pohledávek, věřiteli s prioritními nároky a věřiteli z titulu podrozvahových položek, které by se krystalizovaly pouze v insolvenčním řízení a (iii) priority nároků věřitelů na uspokojení pohledávek v dané jurisdikci.

Hlavní činnosti

 • definování hypotetických scénářů, které jsou k dispozici
 • příprava indikativního ocenění pomocí cash flow modelů a na bázi ocenění aktiv, včetně modelování vlivu různých scénářů na hodnotu společnosti
 • odhad potenciálních nároků, které by se krystalizovaly v každém scénáři,
  s ohledem na specifika spojená s danou jurisdikcí a prioritou nároků
 • odhad uspokojení zajištěných a nezajištěných věřitelů v každém scénáři

View more

Poradenství v insolvenci

Za určitých okolností, po posouzení možných variant, je řízený insolvenční proces nejvhodnějším řešením finanční tísně. Jindy je insolvence neplánovanou a nečekanou událostí. V obou případech můžeme ochránit především hodnotu společnosti a maximalizovat uspokojení, což vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti s insolvenčním řízením.

Hlavní činnosti

Proces před zahájením insolvence

 • předpřipravená reorganizace a moratorium
 • obrana proti šikanózním insolvenčním návrhům
 • Estimated Financial Outcome

Insolvenční řízení

 • řízení likvidity
 • zajištění úvěrového či mimobilančního financování
 • navržení strategie restrukturalizace
 • příprava a správa soupisu a ocenění majetkové podstaty
 • příprava reorganizačního plánu
 • podpora při zpeněžování majetkové podstaty
 • příprava a realizace prodejního procesu podniku v tísni
 • revize potenciálně odporovatelných právních úkonů
 • příprava podkladů pro věřitelské výbory či schůze věřitelů
 • koordinace zainteresovaných stran (management, akcionáři, věřitelé, správce, ostatní poradci)
 • interim management

Proces po ukončení insolvenčního řízení

 • podpora při převzetí podniku novým nabyvatelem
 • podpora při distribuci výtěžku zpeněžení v rámci rozvrhů
 • podpora při integraci podniku do struktury nabyvatele

View more

Optimální ukončení činnosti (Optimised exit)

V případě, že některá z dceřiných společností nebo samostatná část podniku dosahuje podprůměrných výsledků, jsme schopni vám pomoci najít strategii optimalizující hodnotu vašeho podniku. Ve spolupráci s vámi odhalíme problémy a zhodnotíme dostupné možnosti, a pak vám asistujeme při implementaci společně zvoleného řešení. Pomáháme vám identifikovat a řídit rizika procesu, jehož cílem je růst hodnoty společnosti pro vlastníky prodejem, restrukturalizací, uzavřením či pozvolným ukončením činnosti části podniku nebo dceřiné společnosti se slabou výkonností.

Snažíme se vyhnout „fire-sale“ scénáři. „Fix and sell“, námi preferovaná varianta, při které restrukturalizujeme společnost a využijeme našich širokých znalostí s prodejem, abychom maximalizovali výtěžek celé transakce. V některých případech zvažujeme také možnost fúze či akvizice, pokud by to vedlo ke zvýšení prodejní hodnoty.

Řízené ukončení činnosti - během plánovaného období bychom potom postupně ukončovali provoz, dopracovávali existující objednávky, prodávali majetek a maximalizovali kolekci pohledávek. Někdy ovšem může být nejvýhodnější ukončit činnost podniku co nejdříve.

Hlavní činnosti

 • uvolnění kapitálu a jeho reinvestice do podniku
 • pomoc při využití zdrojů produktivněji jinde v podniku
 • udržení reputace společnosti a zamezení šíření negativní publicity
 • využití našich osvědčených metod s cílem vyhnout se zpožděním a překážkám typickým pro vyčlenění či prodej části podniku, čímž přineseme úspory v nákladech a nejvyšší možné uspokojení

View more

Prodej společnosti v tísni (Distressed M&A)

Umíme nabídnout podporu s řízením prodejního procesu vlastníkům společností, které čelí akutnímu nedostatku peněžních prostředků, nebo insolvenčním správcům pověřeným prodejem majetku v rámci konkurzu či reorganizace, ať už se jedná o prodej celého podniku či vybraných aktiv.

Hlavní činnosti

 • zhodnocení možností prodeje v tísni
 • asistence při přípravě data roomu
 • ocenění podniku a jeho aktiv
 • identifikace a oslovení potenciálních investorů
 • příprava teaseru a informačního memoranda
 • příprava transakční dokumentace
 • asistence při due-diligence a poskytování informací potencionálním investorům
 • koordinace zainteresovaných stran v rámci prodejního procesu
 • podpora při převzetí podniku novým nabyvatelem
 • podpora při integraci podniku do struktury nabyvatele

View more

Prodej portfolií nesplácených úvěrů (NPLs)

Poskytujeme poradenství bankám a jiným finančním institucím při prodeji nesplácených úvěrů. Naše služby zahrnují zhodnocení portfolia, provedení due – diligence, přípravu informačních memorand a ohodnocení aktiv včetně zhodnocení možností jejich prodeje. Identifikujeme potenciální investory a zprostředkováváme vyjednávání o prodeji a finalizaci transakce.   

Hlavní činnosti

Zhodnocení portfolia

 • zhodnocení portfolia, jeho stratifikace a segmentace
 • portfolio due-diligence a ověřování předpokladů
 • navržení optimální prodejní strategie daného portfolia

Posouzení trhu

 • zhodnocení zájmu strategických a finančních investorů (testování trhu)
 • návrh kroků vedoucích k optimalizaci hodnoty portfolia

Prodej pohledávek

 • implementace prodejní strategie portfolia
 • příprava teaseru a informačního memoranda
 • příprava transakční dokumentace
 • řízení vztahu s investory a podpora při vyjednávání
 • výběr investorů a uzavření transakce

Nákup pohledávek

 • nákupní strategie portfolia
 • portfolio due-diligence pro potenciální investory
 • podpora při vyjednávání transakce

Prevence vzniku nesplacených pohledávek

 • analýza možností zlepšení inkas pohledávek
 • implementace systému klíčových ukazatelů výkonnosti
 • vytvoření a implementace strategií inkasa pohledávek

View more


Kontakty

Petr Smutný

Petr Smutný

partner, Podnikové poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 602 648 602

Zůstaňte s námi v kontaktu