Forenzní služby

View this page in: English
 • Vedete v České republice nebo v zahraničí obchodní spor?
 • Vytěžili jste z vaší akvizice nebo podobné transakce maximum? Máte dostatečně ošetřené kupní či prodejní smlouvy?
 • Obáváte se hospodářské kriminality ve vašem podniku? Chcete jí předejít?
 • Došlo ve vašem podniku k významné pojistné události? Museli jste stáhnout výrobek z trhu?
 • Dodržuje vaše společnost všechny platné právní předpisy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti?
 • Porušuje někdo vaše práva duševního vlastnictví nebo licenční smlouvy?

Naši forenzní specialisté vám ve všech těchto situacích mohou pomoci. Ať již potřebujete vyřešit nějaký problém (jako je hospodářská trestná činnost či vzniklý obchodní spor), nebo hledáte preventivní opatření (např. na omezení rizika podvodů), vždy se můžete opřít o oddělení Forenzních služeb PwC.

Naše síť oddělení Forenzních služeb je nejrozsáhlejší na světě – zahrnuje 63 zemí a zaměstnává více než 1400 odborníků. Máme tak značné zkušenosti s řešením obtížných situací v řadě různých průmyslových odvětví a jurisdikcí. České oddělení Forenzních služeb je součástí rychle rostoucího středo- a východoevropského forenzního týmu s přibližně 50 zaměstnanci, mezi nimiž jsou např. auditoři, inženýři, ekonomové a odborníci na informační technologie, ale i bývalí pracovníci státní správy a policejní vyšetřovatelé. 


Nabízíme tyto služby:

Vyšetřování

Náš vyšetřovací tým vám pomůže při prevenci, odhalování, vyšetřování a nápravě důsledků podvodů, hospodářské a finanční kriminality včetně majetkové zpronevěry, úplatkářství a porušování etických pravidel. Naši finanční vyšetřovatelé, v úzké spolupráci s odborníky na forenzní technologie , dokáží vypátrat podvody, odhalit plný rozsah ztrát, analyzovat získané důkazy a připravit závěrečné zprávy, které mohou být v případě potřeby použity jako důkazní materiál. Pomůžeme vám i při snaze o znovunabytí ztracených aktiv.

Řízení rizik podvodů

Pro klienty, kteří se obávají možného rizika podvodů, provádíme prověrky interních kontrolních systémů a programů firemní etiky. Poskytujeme komplexní praktické poradenství zahrnující všechny aspekty řízení rizik hospodářské kriminality – od zhodnocení aktuálních rizikových oblastí v organizaci přes otestování současných programů proti podvodům, až po vyvinutí a implementaci nových preventivních kontrol a systémů.

Obchodní spory

Většina podniků se dříve či později setká s obchodním sporem. Může jít o neshodu s dodavatelem, se zákazníkem, se státním orgánem nebo o celou řadu souvisejících sporných otázek. Pomůžeme vám v jakékoliv fázi celého procesu, ať se jedná o neformální jednání, soudní při, vyjednávání, nebo arbitráž. Poskytujeme například nezávislé poradenství klientům zvažujícím vstup do sporu, provádíme vyšetřování a analýzu důkazních materiálů včetně jejich případného obhájení před soudem a nabízíme pomoc a poradenství při řešení sporů.

Mezinárodní arbitráže

Náš zkušený tým odborníků na mezinárodní arbitráže poskytuje účetní, finanční a ekonomické poradenství a odborná svědectví v arbitrážních procesech týkajících se složitých obchodních otázek. Pomáháme svým klientům a jejich právním zástupcům nalézt a analyzovat všechny finanční, ekonomické a obchodní dopady sporu. Může se jednat např. o spory z porušení smluv, spory související s fúzemi a akvizicemi nebo s porušením investičních smluv.

Akvizice a akcionářské spory

Oddělení Forenzních služeb nabízí řadu služeb spojených s koupí a prodejem podniku a se spory mezi akcionáři a partnery ve společnostech se společnou majetkovou účastí. Pomáháme klientům během procesu fúze či akvizice tak, abychom minimalizovali riziko sporu a maximalizovali hodnotu transakce. V případech, kdy se sporům nelze vyhnout, vám naši specialisté pomohou dosáhnout co nejlepšího výsledku pomocí speciálně navrženého způsobu řešení.

Naše služby v oblasti akvizic a akcionářských sporů zahrnují např.:

 • forenzní hloubkovou prověrku (due diligence) před uzavřením transakce zahrnující například prověření klíčových zaměstnanců a obchodních partnerů, přehled potenciálních rizik podvodů apod.
 • kontrolu kupních či prodejních smluv před zavřením transakce s cílem identifikovat jejich možné slabiny a pomoc při přípravě klíčových účetních principů tak, aby se zabránilo dodatečnému snížení finální ceny
 • kontrolu závěrečných výkazů s cílem dosáhnout maximálních výhod plynoucích ze smlouvy o koupi či prodeji
 • prověrku dodržování protikorupčních předpisů a amerického protikorupčního zákona FCPA (Foreign Corrupt Practices Act)
 • pomoc při případných sporech následujících po dokončení transakce
 • pomoc s otázkami záručních podmínek, včetně případných soudních sporů.

Forenzní technologie

V dnešní době, kdy je naprostá většina všech obchodních záznamů vytvářena a uchovávána v elektronické podobě, je získávání a analýza elektronických dat nezbytnou součástí vyšetřování a řešení sporů. Spojili jsme dovednosti a schopnosti různých odborníků z našich řad, abychom pro své klienty vytvořili komplexní řešení v oblasti zpracovávání elektronických dat. S pomocí špičkových programů a aplikací ve vysoce zabezpečených forenzních laboratořích (jedna z nich je v Praze) dokážeme efektivně vyhledat, obnovit, zabezpečit, zanalyzovat a zpracovat obrovská množství elektronických dat. Dbáme přitom na dodržení všech právních postupů a na ochranu dat.

Více informací

Spory z práv duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví, jako jsou např. patenty, autorské právo či průmyslové vzory, často patří k nejhodnotnějším aktivům společnosti. V případě sporu týkajícího se práv duševního vlastnictví působíme v roli nezávislého experta, což obvykle zahrnuje vyčíslení škody způsobené porušením práv duševního vlastnictví klienta.

Zabezpečení licenčních práv

Naše celosvětová síť odborníků na licenční práva pomáhá společnostem optimalizovat zdroje příjmů z licenčních poplatků a zhodnocovat a chránit jejich duševní vlastnictví. Naši odborníci provedli stovky kontrol plateb licenčních poplatků v různých průmyslových odvětvích po celém světě. V naprosté většině případů těchto kontrol jsme objevili podhodnocení výnosů z licenčních poplatků způsobené administrativní či účetní chybou nebo chybnou interpretací licenční smlouvy.

Pojistné nároky

Pojištění majetku, výrobků, zaměstnanců a zisku je klíčovou součástí řízení podnikových rizik. PwC poskytuje nezávislé poradenství a pomoc při řízení pojistných nároků a pojistných rizik jak pojištěncům, tak pojišťovacím institucím. Můžeme např. zajistit odborné vyčíslení škody. Náš specializovaný tým vám pomůže minimalizovat nepříznivé dopady případné pojistné události na vaše podnikatelské aktivity, zákazníky a na činnost vedení společnosti.

Ochrana proti praní špinavých peněz

Společnosti zejména ve finančním sektoru musí pečlivě dbát na zavedení dostatečných opatření na ochranu proti praní špinavých peněz, jinak se vystavují vážnému riziku poškození dobré pověsti a porušení právních předpisů. PwC vám pomůže vyvinout a zavést účinné a zároveň finančně přijatelné procesy a kontrolní mechanismy proti riziku finanční kriminality, včetně podvodů, praní špinavých peněz a zneužívání postavení na trhu. Pomáháme i subjektům, které musí zavést nápravná opatření na základě rozhodnutí regulačního orgánu.

Pomoc při kapitálových projektech

Kapitálové projekty představují značné investice podnikatelských zdrojů. V řadě případů přitom tyto projekty nejsou dokončeny v rámci původního rozpočtu, včas nebo nesplňují požadovaná kvalitativní kritéria. Naši odborníci na různá průmyslová odvětví poskytují odborné poradenství a pomoc zaměřenou na minimalizaci rizik, vyvinutí správných dodavatelských procesů a na strategie projektového řízení. Asistujeme také při řešení případných sporů. Dokážeme podrobně prozkoumat a zdokumentovat všechny technické problémy, které se mohou během sporů z kapitálových projektů vyskytnout, a stanovit související náklady a výši škod.

Vyšetřování pro porušení předpisů

V důsledku nedávných velkých firemních skandálů v USA kladou dnes úřady i veřejnost mimořádný důraz na spolehlivost a pravdivost finančních výkazů společností. Evropské společnosti registrované na amerických kapitálových trzích podléhají předpisům americké Komise pro cenné papíry (SEC) a Ministerstva spravedlnosti USA. Mimoto jsou v případě účetních nesrovnalostí tyto společnosti a jejich vedoucí pracovníci osobně vystaveni riziku hromadných žalob dotčených osob. Náš tým se specializuje na pomoc podnikům podléhajícím předpisům SEC v oblasti řízení a minimalizace rizika akciových sporů a při dodržování právních předpisů. Naši forenzní odborníci vám dokáží pomoci mimo jiné s požadavky odstavce č. 404 zákona Sarbanes Oxley, amerického protikorupčního zákona FCPA nebo s šetřením podle odstavce 10A zákona SEC z roku 1934 (novelizován v roce 1995).