Chemický reporting

Pomůžeme vám zabezpečit včasný a přesný reporting do databází Evropské chemické agentury v souladu s platnou legislativou

Máte přehled o veškerých oznamovacích povinnostech ve vztahu k nebezpečným chemickým látkám a směsím?

Od počátku roku 2021 jsou pro evropské výrobce, dovozce, a v některých případech i distributory vybraných chemických látek a výrobků s jejich obsahem stanoveny nové reportingové povinnosti. Ty vyplývají z jednotné evropské i novelizované české legislativy. Informace o chemických látkách nebezpečných pro lidské zdraví nebo životní prostředí je od 1. 1. 2021 nutné uvádět do databáze PCN spravované Evropskou chemickou agenturou (ECHA). Společnosti uvádějící na trh výrobky s obsahem nebezpečných chemikálií musí své výrobky registrovat v databázi SCIP.

V České republice se dle dostupných dat povinnost týká několika stovek subjektů všech velikostí. Pokuty za nesplnění oznamovacích povinností mohou dosahovat až 1 000 000 Kč. Ověříme, zda a v jakém rozsahu podléhá vaše společnost povinnému reportingu agentuře ECHA, a pomůžeme vám s přípravou podkladů pro odeslání nezbytných oznámení.

Více informací

Jakých látek, směsí a zboží se povinný chemický reporting týká?

  • Chemických látek nebezpečných pro lidské zdraví nebo životní prostředí, které společnosti uvádí na evropský trh v České republice (a/nebo jiném státě EU) 
  • Výrobků s obsahem nebezpečných chemikálií, resp. látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), vyšším než 0,1 % hmotnosti 
  • Prověříme kompletní portfolio vašich výrobků s cílem pečlivě analyzovat vaši oznamovací povinnost

Jak se mění reporting pro české orgány ochrany životního prostředí?

  • Nové databáze na evropské úrovni postupně nahrazují český registr Chemických látek a prostředků (CHLAP), do kterého bylo nutné údaje hlásit do konce roku 2020
  • Český registr jako takový ale nezaniká a nadále platí povinnost jej používat pro oznamování informací o detergentech bez škodlivých vlastností a biocidech
  • Tým odborníků PwC prověří vaši oznamovací povinnost na národní i evropské úrovni současně

Jakým způsobem se naše společnost registruje do databází agentury ECHA?

  • Samotné registraci musí předcházet analýza portfolia výrobků vaší společnosti a chemických látek a směsí, se kterými v provozu pracujete.
  • PwC vám pomůže s registrací do systému agentury ECHA, přípravou oznámení a jeho podáním.
  • Společnosti často řeší problémy při neochotě dodavatele poskytnout informace o složení daného výrobku. Pomůžeme vám se těmto situacím vyhnout a/nebo je efektivně řešit.
  • Zajistíme komplexní posouzení transakcí vaší společnosti z pohledu chemického a ekologického reportingu a jeho propojení s ostatními daněmi a poplatky.

Proč využít služeb PwC

Máme široké zkušenosti s poradenstvím společnostem všech velikostí při detekci výrobků, které je potřeba hlásit agentuře ECHA, zabezpečením komunikace s jejich dodavateli, a dohledem nad řádným splněním oznamovací povinnosti v souladu s předpisy.

Reporting se vztahuje na společnosti bez ohledu na jejich velikost nebo sféru působení. Kromě subjektů podnikajících v odvětví blízkých chemickému průmyslu jde např. o společnosti z oblasti automotive, elektro a další průmyslové závody. Prověříme, zda se mezi ně neřadíte také vy.

Seznam chemických látek, které je třeba oznamovat agentuře ECHA, je velmi rozsáhlý a stále se rozrůstá. Je proto možné, že část společností o své oznamovací povinnosti vůbec neví. Díky našim zkušenostem dokážeme identifikovat potenciální oblasti, kde je zavedení reportingu nezbytné.

Podělíme se o své know-how a pomůžeme vám s implementací prověřených postupů, procesů a technologií nutných k zajištění úplnosti informací a dokumentace k vašim produktům, kterých se týká povinné oznamování.

Kontakty

Martin Diviš

Martin Diviš

vedoucí partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 602 749 934

Michaela Vraná

Michaela Vraná

Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 734 798 882

Barbora Novotná

Barbora Novotná

Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 730 184 601