R&D odpočet, investiční pobídky, dotace


Víte o všech možnostech finanční podpory z veřejných zdrojů, na něž by váš podnik mohl dosáhnout? V České republice existuje několik způsobů financování investic a výzkumných a vývojových činností prostřednictvím veřejné podpory. Ta zahrnuje jak přímé poskytnutí finančních prostředků z veřejných rozpočtů na konkrétní investiční projekt, tak nepřímé formou slevy na dani či odpočtu od základu daně. V České republice se konkrétně jedná o:

 • investiční pobídky formou slevy na dani, převodu pozemku za zvýhodněnou cenu či přímé finanční podpory
 • dotace ze Strukturálních a investičních fondů EU
 • odpočet od základu daně na výzkum a vývoj

Naši odborníci mají vynikající přehled o hospodářské soutěži, systémech investičních pobídek na regionální, národní i mezinárodní úrovni i legislativě EU. Poskytnou vám tak komplexní poradenské služby související se všemi aspekty čerpání investičních pobídek, veřejných dotací a grantů, slev na dani, prostředků ze strukturálních fondů EU či z jiných veřejných zdrojů.


Naše služby

Komplexní analýza pozitiv a negativ spojených s investováním v České republice. Daňové poradenství související s níže uvedenými oblastmi s ohledem na efektivní využití veřejných zdrojů pro vaši investici.

Investiční pobídky

 • podpora při zpracování a vyřizování žádosti o investiční pobídku s cílem dosáhnout co nejvýhodnějších podmínek pro udělení pobídky
 • kontrola plnění všech podmínek vyplývajících z udělení veřejné podpory během celého období, na nějž se pobídka vztahuje
 • zajištění maximálního využití udělené pobídky
 • zajištění všech požadovaných dokladů a dokumentace

Více informací

Odpočet od základu daně na výzkum a vývoj

 • asistence při přípravě dokumentace k projektu výzkumu a vývoje („VaV“)
 • posouzení možnosti uplatnění odečitatelné položky na VaV
 • asistence při přípravě monitorovacích zpráv k projektu VaV
 • zpracování závazného posouzení nákladů vynaloženým v rámci projektu VaV
 • zpracování znaleckého posudku k ekonomické části projektu VaV

Dotace ze strukturálních a investičních fondů EU

 • monitoring dotačních příležitostí
 • podpora při zpracování a vyřizování žádosti o podporu
 • asistence při řízení průběžných změn v projektu
 • asistence v průběhu čerpání dotací (příprava žádosti o platbu a její kalkulace, vypořádání dotace, způsob účtování dotace atp.)

Firemní aktivity, pro které lze získat podporu

 • zavedení nové, rozšíření stávající výroby
 • realizace projektů v oblasti inovací či výzkumu a vývoje  
 • zavedení energetických úspor ve výrobě
 • realizace interních školení, zřízení školicího střediska
 • realizace veřejně prospěšných projektů (muzea, školy, oprava kulturních památek atd.)
 • investice do infrastruktury cestovního ruchu (zřízení ubytovacích kapacit, kongresová turistika, výstavba sportovišť atd.)

 

Kontakty

Jan Brázda

Jan Brázda

partner, Investiční projekty a infrastruktura, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 035

Petr Mašek

Petr Mašek

Daňové a právní služby, PwC Česká republika

Tel: +420 724 369 356