Aká je aktuálna situácia na trhu v odmeňovaní?

Zobraziť túto stránku v: English

Získajte aktuálne výsledky štúdie PayWell 2016, kontaktuje Janu Steskálovú, tel.: +421 2 59350 685

Radi by ste mali vo svojich rukách nástroj, ktorý vám pomôže pri riadení ľudského kapitálu? Zaujímajú vás trendy v personálnej politike a stratégií?

Interaktívna štúdia PayWell – nástroj na plánovanie odmeňovania poskytuje aktuálny prehľad situácie v odmeňovaní na trhu vrátane informácií a trendov týkajúcich sa personálnej politiky a stratégie. Máme zmapovaných takmer 500 pracovných pozícií.

Výstupy zo štúdie vám pomôžu efektívne plánovať odmeňovania vašich zamestnancov, uspieť v konkurencii o získanie, udržanie a motiváciu kvalitných pracovníkov. Pomáhajú tiež pri prehodnocovaní stratégie odmeňovania, vrátane klasifikácie pracovných pozícií, prípravy rozpočtu mzdových nákladov, vytvárania štruktúry a úrovní platov, identifikácie nefinančných stimulov, návrhov riešení v súvislosti s daňovou optimalizáciou, či prepojenia odmeňovania na hodnotenie výkonu zamestnancov.

Čo všetko dostanete

Výstupy projektu PayWell sú k dispozícii on-line v slovenskom a anglickom jazyku. Kompletný výstup obsahuje:

 • JobPage – prehľadná analýza miezd pre danú pozíciu usporiadaná na jednom liste (formát A4)
 • Individuálne porovnanie – nástroj, ktorý umožňuje interaktívne porovnávať platové údaje spoločnosti s trhovými dátami a podľa potreby ich modelovať
 • Správa o zamestnaneckých výhodách - prehľadne obsahovo a graficky spracované analýzy poskytujú pohľad na benefity poskytované na slovenskom trhu, v sektoroch a podľa pracovných kategórií
 • Individuálne porovnanie poskytovaných benefitov - porovnanie balíka poskytovaných benefitov vo vašej spoločnosti s celým trhom aj sektorom
 • Materiály zaoberajúce sa aktuálnou pracovnou legislatívou
 • Katalógy pracovných pozícií s popismi práce
 • Prílohy - aktuálne trendy v riadení ľudských zdrojov

Ako ste na tom v porovnaní s vašou konkurenciou?

Porovnajte sa s ďalšími spoločnosťami vo vašom sektore a zistite, ktoré indikátory riadenia ľudských zdrojov majú vplyv na finančné výsledky vašej spoločnosti.

Zistite viac o štúdií HR Controlling

Štúdie sa tento rok zúčastnilo 290 spoločností v 18 sektoroch. Najlepšie platí sektor informačných a komunikačných technológií, ktorý v tomto roku predbehol dlhodobo prvú farmáciu pričom celoslovenský trhový priemer presahuje o viac ako pätinu. Nad trhovým priemerom platí aj bankovníctvo. Najmenej platí strojárstvo.

Sektorové indexy – ICT je viac ako o pätinu nad celoslovenským trhovým priemerom

 • V tomto roku došlo k zmene na prvom mieste, kde sektor ICT po dlhšej dobe vystriedal dlhodobo prvý farmaceutický sektor. Sektor ICT odmeňuje o 22 %, resp. o viac ako pätinu ako je celoslovenský trhový priemer.
 • Nasleduje bankovníctvo, automobilový priemysel a energetika.
 • Najmenej platí strojárstvo; 22 % pod úrovňou celoslovenského trhového priemeru.

 „Výsledky tohtoročného prieskumu v porovnaní s minulým rokom ukázali, že základné mzdy v automobilovom priemysle boli vyššie ako v energetike. K miernemu zlepšeniu na úrovni základných miezd oproti minuloročným výsledkom došlo okrem ICT aj v bankovníctve.“ dodáva P. Lackó

Skutočné a plánované nárasty miezd

 • Firmy na Slovensku plánujú v roku 2016 zvyšovať základné mzdy o 2,9 %, čo je zvýšenie na úrovni plánu pre rok 2015.
 • Pre rok 2015 pôvodne plánovali nárast miezd o 3,2 %, reálne zvýšenie bolo napokon podľa štúdie PayWell o 2,8 %.
 • Najvyššie nárasty miezd v roku 2015 podľa PayWell zaznamenali v sektore Poisťovníctvo a v Automobilovom priemysle.
 • Najpomalšie rástli v roku 2015 mzdy v energetike.
 • Najväčšie zvýšenie základných miezd v roku 2016 plánuje sektor služieb a ICT.
 • Naopak najmenší nárast základných miezd sa plánuje v sektoroch bankovníctva a energetiky.

Zvyšovanie miezd (priemer)

Základné mzdy

Pôvodný plán 2015

Reálne zvýšenie 2015

Plán 2016

Celá vzorka

3,2%

2,8%

2,9%

Bankovníctvo

1,4%

-

1,9%

Poisťovníctvo

3,4%

3,8%

3,1%

Finančné služby

2,7%

2,7%

2,4%

Informačné a kom. technológie (ICT)

4,0%

2,3%

3,9%

Shared Service Centers (SSC)

3,0%

-

3,3%

Logistika a zasielateľstvo

2,1%

-

2,3%

Obchod a distribúcia

4,1%

3,3%

2,8%

Rýchloobrátkový tovar (FMCG)

2,7%

2,7%

2,3%

Služby

3,8%

-

4,7%

Energetika

1,4%

1,0%

1,6%

Dovozcovia automobilov

2,3%

-

2,3%

Automobilový priemysel

3,8%

3,8%

2,8%

Elektrotechnický priemysel

-

-

3,0%

Strojárenský priemysel

3,3%

2,4%

2,9%

Výroba

3,4%

3,2%

2,9%

Farmácia

2,9%

2,9%

2,8%

Regionálne rozdiely vo výške odmeňovania

 • Štúdia PayWell opätovne potvrdila skutočnosť, že najvyššie platy sú v Bratislave, resp. v západoslovenskom kraji.
 • Úroveň garantovaných miezd na západnom Slovensku je 14,7 % pod úrovňou Bratislavy. Východné Slovensko je tesne za západným (16, 5 % pod úrovňou Bratislavy) a nasleduje stredoslovenský región (16, 6 % pod úrovňou Bratislavy).

Najčastejšie poskytované benefity

V roku 2015 (máj 2014 – apríl 2015) dosahovali náklady vynaložené na zamestnanecké výhody v priemere na jedného zamestnanca 829 Eur ročne. V porovnaní s výsledkom minuloročného prieskumu je to nárast o 15 Eur na jedného zamestnanca.

Medzi najčastejšie poskytované benefity na Slovensku patrí:

 • stravovanie formou stravných lístkov,
 • poskytovanie mobilných telefónov a úhrada nákladov spojená so súkromnými hovormi,
 • podpora spoločenských, kultúrnych resp. športových akcií pre zamestnancov,
 • poskytovanie dní pracovného voľna navyše,
 • poskytovanie príspevkov na poistenie,
 • poskytovanie vzdelávania (ktoré priamo nesúvisí s rozvíjaním oblasti potrebnej pre výkon práce),
 • poskytovanie zliav na produkty či služby spoločnosti.

Zistite viac, kontaktuje Janu Steskálovú, tel.: +421 2 59350 685 a získajte štúdiu PayWell 2016 – nástroj na riadenie a odmeňovanie.