HR Controlling

Dovoľujeme si Vás pozvať do ďalšieho ročníka štúdie HR Controlling, ktorý už po 14. krát otvára oddelenie Poradenstva pre ľudské zdroje spoločnosti PwC.

V tomto roku prinášame našim klientom vítané zmeny:
 • jednoduchosť vypĺňania dotazníka, ktorý sme skrátili a zamerali ho na oblasti, ktoré naši klienti sledujú a vyhodnocujú najčastejšie;
 • rozšírené konzultácie k výsledkom štúdie;
 • interaktívne online výstupy;
 • posun termínu zberu dát (február – marec) s cieľom poskytnúť viac priestoru na vypĺňanie dotazníka;
 • dodanie výstupov skôr ako po iné roky.

Ak máte záujem o bližšie informácie, radi sa s Vami osobne stretneme, prípadne, prosím, kontaktujte nášho konzultanta Viktora Mihóka na tel.č.: +421 902 911 044. 

Oblasť ľudských zdrojov a jednotlivé procesy v nej sa často považujú za ťažko merateľné. Štúdia HR Controlling poskytuje spoločnostiam nástroj na monitorovanie kľúčových indikátorov ľudských zdrojov (ĽZ), ktoré majú vplyv na ich finančné výsledky.

HR Controlling (v minulosti HR Benchmarking) je pravidelný prieskum PwC, ktorý skúma kľúčové indikátory riadenia ĽZ. Umožňuje sledovať previazanosť medzi efektivitou systému riadenia ĽZ, finančnými výsledkami spoločnosti a jej celkovou produktivitou.

Prieskum vychádza z medzinárodnej metodológie inštitútu PwC Saratoga. Metodológia poskytuje empiricky overený model merania výkonnosti v riadení ĽZ, ktorý sa používa vo viac ako 35 krajinách sveta.

V prieskume meriame takmer 100 indikátorov v oblasti riadenia ĽZ rozdelených do nasledovných oblastí: firemné výsledky, odmeňovanie a zamestnanecké výhody, správanie v organizácii, nábor a výber, vzdelávanie a rozvoj a organizačná štruktúra. Spoločnosti sa v jednotlivých skúmaných oblastiach môžu porovnávať v rámci sektoru, celej slovenskej vzorky, podľa veľkosti spoločnosti, rastu obratu alebo jednotlivých pracovných kategórií.

Výstupy projektu HR Controlling sú k dispozícii on-line v slovenskom a anglickom jazyku. Kompletný výstup obsahuje:

Záverečná správa

 • kompletná analýza takmer 100 kľúčových HR indikátorov (KPI)
 • porovnanie s trhom a dostupnými sektormi
 • prehľadné grafické a tabuľkové zobrazenie kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov
 • prehľad všetkých indikátorov vrátane metodiky ich výpočtu

HR Scorecard

 • môže slúžiť ako výkaz o personálnom riadení pre vrcholový manažment spoločnosti
 • umožňuje porovnanie vnútorného nastavenia systému riadenia ĽZ v spoločnosti s trhovými výsledkami

Contact us

Ľudmila Guerin
Manažér
Tel: +421 901 911 854
E-mail

Viktor Mihók
Konzultant
Tel: +421 902 911 044.
E-mail

Sledujte nás