EU Taxonomie, ESG a udržitelnost

v kontextu udržitelných financí, investic a pravidel fondů EU 2021–2027

Kurz pro územní samosprávy a státní sektor

Co jsou ESG investice? Jaká jsou pravidla environmentálně udržitelných investic dle EU Taxonomie? Jak provádět klimatické, environmentální a sociální prověřování investic? Jaký je vztah ESG investic k pravidlům fondů EU 2021–2027 na straně jedné a k udržitelnému financování bank a jiných finančních institucí na straně druhé? Jaký mají ESG investice vztah k nefinančnímu výkaznictví firem a finančních institucí? Jak se ESG týká investičního plánování a majetkového pojištění? Jak ESG integrovat do správy, přípravy investic a veřejných zakázek Vaší obce, města či státní instituce? 

Náš šestidenní kurz obsahující 42 hodin školení akreditovaný u Ministerstva vnitra (pro úředníky územních samospráv) Vám v dané oblasti poskytne nejen ucelené klíčové doménové znalosti, ale umožní si i vyzkoušet jejich použití na skutečné případové studii během interaktivních workshopů.
 

Moduly

Modul 1: ESG a EU Taxonomie – základy, význam, oblasti uplatnění, příklady aplikace a výhled

První modul bude věnován představení tématu ESG, EU Taxonomie, jakož i hlavním zásadám k nim se vážícím (DNSH a EE1st), včetně jejich uplatnění v rámci fondů EU 2021–2027. Dále budou prezentovány dva příklady technických screeningových kritérií dle EU Taxonomie na budovy a představena unijní “Strategie financování přechodu k udržitelnému hospodářství”. V praktické části (workshopu) se budou ve dvou skupinách řešit dvě případové studie (projekty) z pohledu klasifikace dle EU Taxonomie. 

Modul 1 bude zahrnovat zejména následující témata:

 • nový typ projektů a investic – ESG projekty a investice,

 • základy EU Taxonomie a zásada „významně nepoškozovat“ (DNSH),

 • zásada „energetické účinnosti v první řadě“ (EE1st),

 • aplikace EU Taxonomie projekty fondů EU 2021–2027,

 • strategie financování udržitelnosti EU a výhled dalšího vývoje.

Modul 2: Základy pravidel udržitelnosti na investičních projektech fondů EU 2021–2027

V druhém modulu budou prezentovány základy pravidel udržitelnosti investičních projektů fondů EU dle dvou klíčových metodik (technických pokynů) EK, konkrétně na klimatické prověření infrastruktury a prověření udržitelnosti pro účely Fondu InvestEU. V praktické části (workshopu) se budou předběžně ve dvou skupinách řešit dvě případové studie (projekty) z pohledu klimatického prověřování.

Modul 2 bude zahrnovat zejména následující témata:

 • základní pravidla prověřování,

 • klimatický rozměr udržitelnosti,

 • environmentální a sociální rozměr udržitelnosti,

 • horizontální pravidla a ekonomické hodnocení operací,

 • informační povinnosti.

Modul 3: Klimatické (mitigace a adaptace) prověřování investičních projektů

Třetí modul bude věnován představení podrobnějších pravidel klimatického prověřování investičních projektů fondů EU dle metodiky (technických pokynů) EK na klimatické prověřování infrastruktury. V praktické části (workshopu) se budou v podrobnostech ve dvou skupinách řešit dvě případové studie (projekty) z pohledu klimatického prověřování.

Modul 3 bude zahrnovat zejména následující témata:

 • základy klimatického prověřování,

 • prověřování z hlediska zmírnění změny klimatu,

 • prověřování z hlediska přizpůsobení ke změně klimatu,

 • dokumentace klimatického prověřování a verifikace,

 • klimatické požadavky a dopady do projektového cyklu.

Modul 4: Environmentální a sociální prověřování investičních projektů

Čtvrtý modul bude věnován prezentaci podrobnějších pravidel environmentálního a sociálního prověřování investičních projektů fondů EU dle metodiky (technických pokynů) EK na prověřování udržitelnosti pro účely Fondu InvestEU. V praktické části (workshopu) se budou ve dvou skupinách řešit dvě případové studie (projekty) z pohledu environmentálního prověřování.

Modul 4 bude zahrnovat zejména následující témata:

 • základy environmentálního a sociálního prověřování,

 • fáze 1: ověření (screening),

 • fáze 2: podrobná analýza (proofing),

 • pozitivní program,

 • podávání zpráv a monitoring.

Modul 5: Správa, standardy a systémy řízení kvality ve vztahu k udržitelnosti a ESG

Pátý modul bude věnován vznikajícím metodikám a dobré praxi v oblasti správy, standardů a systémů řízení kvality v oblasti ESG. Budou jimi zejména metodiky TCFD, GHG Protokol, SBTi, PAS 2080, ISO 14091, PCRAM a SECAPy, jakož i jejich aplikace ve světě. Dále bude ve větších podrobnostech představena metodika EK k uplatnění zásady „energetické účinnosti v první řadě“. V praktické části (workshopu) se budou ve dvou skupinách řešit dvě případové studie (projekty) z pohledu sociálního prověřování.

Modul 5 bude zahrnovat zejména následující témata:

 • TCFD, její doporučení a metodiky,

 • GHG Protokol, Science Based Targets (SBTi) a Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP),

 • metodika zásady EE1st, řízení uhlíku na infrastruktuře a adaptace na klimatickou změnu,

 • korporátní správa změny klimatu.

Modul 6: Projektový cyklus a veřejné zadávání versus udržitelnost a ESG

V závěrečném modulu bude prezentováno téma, jak udržitelnost a ESG začlenit do projektového cyklu investičních projektů, včetně nástrojů, které je možné k prověřování udržitelnosti použít. Dále bude prezentována integrace pravidel udržitelnosti a ESG do přípravy, provedení zadávacích řízení, jakož i řízení smluvních vztahů při realizaci veřejných zakázek. V praktické části (workshopu) se budou ve dvou skupinách řešit dvě případové studie (projekty) z pohledu zadávání veřejných zakázek a obsahu projektových smluv.

Modul 6 bude zahrnovat zejména následující témata:

 • projektový cyklus versus prověřování udržitelnosti,

 • kontrolní seznamy (klimatický, environmentální, sociální) prověřování udržitelnosti,

 • environmentálně a sociálně odpovědné zadávání,

 • etické nakupování, Know Your Custumer a ISO 20400:2017,

 • smlouvy o veřejných zakázkách, zelené nakupování versus udržitelnost a ESG.

Podrobnosti ke kurzu

Šestidenní cyklus prezenčních seminářů & workshopů zahrnuje:

 • 2 x 70 minut seminář (dopolední část)

 • 2 x 20 minut diskuse a otázky&odpovědi

 • 1 x 120 minut pracovních workshopů (odpolední část) k případovým studiím k aplikaci prezentovaných témat

Dopolední část bude vždy zajištěna minimálně jedním lektorem a odpolední část minimálně dvěma lektory. Účastníci modulu obdrží elektronické verze prezentací v PDF a soupisy zdrojů informací ke každému výukovému dni.

Školení probíhá hybridní formou – můžete se zúčastnit jak prezenčně, tak i online. Je tedy pouze na Vás, jakou formu si pro který modul zvolíte. Délka trvání je uvedena u jednotlivých modulů. Školení bude probíhat v českém jazyce, některé podkladové materiály mohou být dostupné pouze v angličtině.

 

Hlavní (primární) cílovou skupinou kurzu jsou úředníci územních samospráv a státního sektoru působící zejména v následujících oblastech:

 • investic a správy majetku,
 • přípravy a realizací projektů (včetně fondů EU),
 • kontroly ve veřejné správě,
 • financování,
 • strategií a plánování.
 •  

Na účastníky nejsou kladeny žádné formální vstupní požadavky.

 

Po ukončení každého modulu obdrží každý učastník z řad úředníků územních samospráv osvědčení (diplom) o jeho absolvování v příslušném rozsahu, a to v souladu s akreditací programu u Ministerstva vnitra. Ostatní účastníci obdrží osvědčení (diplom) o jeho absolvování bez odkazu na akreditaci u Ministerstva vnitra.

Pokud jste dosud neabsolvovali program ESG & nefinanční reporting, můžete se přihlásit ZDE.

Lektoři

Petr Dovolil

Petr Dovolil je právním, institucionálním, politickým a regulačním expertem s více než 22letými konzultačními zkušenostmi, zejména v oblasti vývoje environmentálních strategií a politik, udržitelnosti, změny klimatu, rozvoje infrastruktury a odolnosti měst se zaměřením na dopravu, vodní hospodářství, odpady a energetiku. Zaměřuje se na evropské a české právo životního prostředí (např. voda, odpady), veřejné služby (především vodovody a kanalizace, odpadové hospodářství, městská doprava a energetika), partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), veřejné zakázky (smlouvy veřejné zakázky a koncese), státní podpora, smlouvy o veřejných službách, granty a finance, politika soudržnosti, rozvoj venkova, správa aktiv infrastruktury, odolnost vůči klimatu, udržitelnost měst a ESG (zejména EU Taxonomie).

Jan Pejter

Jan Pejter je inženýr v energetice, člen Asociace energetických specialistů ČR a certifikovaný profesionál na měření a ověřování energetických úspor (CMVP®) organizace EVO®. Má více než 20 let zkušeností v poradenství v energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie, energetické politiky a legislativy, energetických služeb se zárukou, studií proveditelnosti, hodnocení a financování energetických projektů. Jan má všestranné zkušenosti s úsporami energie a energetickým managementem v průmyslu a v sektoru budov, pracoval na projektech ve všech hlavních průmyslových sektorech a také pro mezinárodní finanční instituce např. EIB, EBRD, UNDP a státní správu České republiky nebo bankovní instituce ve střední a východní Evropě.

Strahinja Mladenović

Strahinja Mladenović působí jako ESG manažer v PwC Česká republika v oblasti environmentálního inženýrství se zaměřením na obnovitelné zdroje energie a projekty ve veřejném sektoru. Před nástupem do PwC vedl desítky environmentálních projektů s mezinárodní působností. Strahinja je certifikovaný Environmental Site Assessor a provedl environmentální due diligence ve více než 40 lokalitách jak na území ČR, tak v zahraničí. Má více než 8 let zkušeností v oblasti ochrany životního prostředí včetně projektů, kde spolupracoval nejen s komunálním a veřejným sektorem, ale také s rozvojovými agenturami (UNDP, ČRA) a finančními institucemi (EBRD, EIB). Mimo jiné byl vedoucím sektoru na dvou projektech Green City Action Plan v Tbilisi a Lvově a řídil několik projektů podporovaných ČRA a Rozvojovým programem OSN.

Lucie Martincová

Lucie Martincová působí jako seniorní konzultantka v PwC Česká republika v oblasti ESG (Environmentální, Sociální a Governance / Řízení) se zaměřením na dekarbonizační a vodíkové strategie firem i veřejného sektoru, spravedlivou transformaci k nízkouhlíkové ekonomice, práci s komunitami, diverzitu a inkluzi a na přístup k udržitelnému financování. Lucie se aktivně věnuje tvorbě edukačních materiálů na téma ESG, například jako jedna z hlavních koordinátorek PwC ESG Talks a České ESG Survey, a zároveň jako lektorka různých workshopů, např. na sociální prověřování udržitelnosti investičních projektů či udržitelné inovace skrze design. Je držitelkou certifikátu CFA in ESG Investing a aktivně se věnuje šíření povědomí o ESG v CEE regionu.

Ondřej Ptáček

Ondřej Ptáček má více než 14 let odborných zkušeností v záležitostech souvisejících s řízením, veřejnou správou, finančním sektorem a přístupem k financím, zejména poté v oblasti systémové integrace, správy IS, veřejné podpory, notifikace, řízení programů veřejné podpory a finančních nástrojů. V minulosti působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako expert na veřejnou podporu v oddělení investičních pobídek a strukturálních fondů. Pracoval také jako ředitel v české rozvojové bance ČMZRB, kde byl zodpovědný za vlastnictví a rozvoj dvou bankovních systémů (CRM a DMS) či v Evropském investičním fondu. Nyní působí jako ředitel a vedoucí 2 týmů – ESG a veřejný sektor v PwC České republika.

Kateřina Mandulová

Kateřina Mandulová je seniorní konzultantka v PwC Legal s více než 18letými zkušenostmi z mezinárodních advokátních kanceláří a interních pozic v mezinárodních korporacích (Tesco Stores, ČEZ). Kateřina vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy spolu s pařížskou univerzitou Paris II, Panthéon-Assas a získala magisterský titul LL.M. (Master of Law) na College of Europe v Bruggách. Většinu své právní praxe se specializuje na ESG a udržitelnost, hospodářskou soutěž a zajištění právních norem. Poskytuje poradenství ve všech oblastech veřejné regulace, corporate governance, zadávání veřejných zakázek, státní podpory a financování EU.

Radka Nedvědová

Radka je manažerka a lektorka PwC Akademie s více než dvacetiletou zkušeností napříč různými obory. Účastnila se a vedla auditorské a poradenské projekty a své zkušenosti využívá pro rozvoj klientů i zaměstnanců PwC v oblasti profesního vzdělávání a udržitelného rozvoje. V ESG týmu PwC se zaměřuje na nefinanční reporting a související regulace, a spolupracuje na analýze a nastavení ESG strategií a dialogu se stakeholdery.

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o je vzdělávací institucí akreditovanou podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – číslo akreditace AK/I-18/2022.

Vzdělávacímu programu byla přidělena tato čísla akreditace: 

 • AK/PV-1057/2022 – průběžné vzdělávání pro úředníky
 • AK/VE-505/2022 – průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky.

Osvědčení o absolvování programu podle tohoto zákona bude udělena pouze úředníkům územních samosprávných celků, kteří se program absolvují prezenční formou.

 

Struktura školení

Termín Kurz Jazyk Místo Cena bez DPH Cena s DPH    
Na vyžádání

EU Taxonomie, ESG a udržitelnost v kontextu udržitelných financí, investic a pravidel fondů EU 2021–2027
Kurz pro územní samosprávy a státní sektor

CZE

PwC & Online

29 000 Kč*

35 090 Kč*

Kontaktujte nás

* Pro členy SMO ČR poskytujeme 10 % slevu.

Struktura kurzu

Modul 1 ESG a EU Taxonomie
Základy pravidel udržitelnosti EU na investičních projektech fondů EU 2021–2027
Modul 2 Klimatické (mitigace a adaptace) prověřování investičních projektů
Environmentální a sociální prověřování investičních projektů
Modul 3 Správa, standardy a systémy řízení kvality ve vztahu k udržitelnosti a ESG
Projektový cyklus a veřejné zadávání versus udržitelnost a ESG

Tento kurz je určen pro územní samosprávy a státní sektor.
Kurz pro soukromý sektor a veřejné podniky je ZDE.

 

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu