Udržitelná aktiva a projekty: EU Taxonomie, ESG a DNSH v kontextu financování, fondů EU a ESRS

Kurz pro soukromý sektor a veřejné podniky

Co jsou ESG investice? Jaká jsou pravidla environmentálně udržitelných investic dle EU Taxonomie? Jak provádět klimatické, environmentální a sociální prověřování investic? Jaký je vztah ESG investic k pravidlům fondů EU 2021–2027 na straně jedné a k udržitelnému financování bank a jiných finančních institucí na straně druhé? Jaký mají ESG investice vztah k nefinančnímu výkaznictví firem a finančních institucí, zejména k novým obecným Evropským standardům pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS) vydaným 31. července 2023? Jak se ESG týká Vašich obchodních a finančních plánů a majetkového pojištění? Jak ESG integrovat do správy, řízení projektového cyklu investic a nakupování Vaší společnosti? 

Náš čtyřdenní kurz rozdělený do dvou modulů Vám v dané oblasti poskytne nejen ucelené klíčové doménové znalosti, ale umožní si i vyzkoušet jejich použití během interaktivních workshopů na skutečné případové studii.
 

Moduly

Modul 1: ESG, EU Taxonomie a DNSH v kontextu ESRS

ESG a EU Taxonomie – základy, význam, oblasti uplatnění, příklady aplikace a výhled
Základy pravidel udržitelnosti na investičních projektech fondů EU 2021–2027

První den bude věnován představení tématu ESG, EU Taxonomie, jakož i hlavním zásadám k nim se vážícím (DNSH a EE1st), včetně jejich uplatnění v rámci fondů EU 2021–2027. Dále budou prezentovány dva příklady technických screeningových kritérií dle EU Taxonomie na budovy a představena unijní “Strategie financování přechodu k udržitelnému hospodářství”. V praktické části (workshopu) se budou ve dvou skupinách řešit dvě případové studie (projekty) z pohledu klasifikace dle EU Taxonomie. 

Druhý den budou prezentovány základy pravidel udržitelnosti investičních projektů fondů EU dle dvou klíčových metodik (technických pokynů) EK, konkrétně na klimatické prověření infrastruktury a prověření udržitelnosti pro účely Fondu InvestEU. Dále budou v kontextu udržitelných projektů a aktiv prezentovány základy Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS). V praktické části (workshopu) se budou předběžně ve dvou skupinách řešit dvě případové studie (projekty) z pohledu klimatického prověřování.

Modul 1 bude zahrnovat zejména následující témata:

 • nový typ projektů a investic – ESG projekty a investice,

 • základy EU Taxonomie a zásada „významně nepoškozovat“ (DNSH),

 • zásada „energetické účinnosti v první řadě“ (EE1st),

 • aplikace EU Taxonomie projekty fondů EU 2021–2027,

 • strategie financování udržitelnosti EU a výhled dalšího vývoje,

 • základní pravidla prověřování a základy ESRS,

 • klimatický rozměr udržitelnosti,

 • environmentální a sociální rozměr udržitelnosti,

 • horizontální pravidla a ekonomické hodnocení operací,

 • podnikové finance pro obecné účely a informační povinnosti.

Modul 2: Prověřování udržitelnosti investic v kontextu ESRS

Klimatické (mitigace a adaptace) prověřování investičních projektů a ESRS Environmentální a sociální prověřování investičních projektů a ESRS

První den bude věnován představení podrobnějších pravidel klimatického prověřování investičních projektů fondů EU dle metodiky (technických pokynů) EK na klimatické prověřování infrastruktury. Budou také ukázány souvislosti s obsahem environmentálních a sociálních výkazů Evropských standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS) z 31. července 2023 a jejich vazby na přípravu a realizaci udržitelných aktiv a projektů. V praktické části (workshopu) se budou v podrobnostech ve dvou skupinách řešit dvě případové studie (projekty) z pohledu klimatického prověřování.

Druhý den bude věnován prezentaci podrobnějších pravidel environmentálního a sociálního prověřování investičních projektů fondů EU dle metodiky (technických pokynů) EK na prověřování udržitelnosti pro účely Fondu InvestEU. V praktické části (workshopu) se budou ve dvou skupinách řešit dvě případové studie (projekty) z pohledu environmentálního prověřování.

Modul 2 bude zahrnovat zejména následující témata:

 • základy klimatického prověřování,

 • prověřování z hlediska zmírnění změny klimatu versus ESRS E1,

 • prověřování z hlediska přizpůsobení ke změně klimatu versus ESRS E1,

 • dokumentace klimatického prověřování a verifikace,

 • klimatické požadavky a dopady do projektového cyklu,

 • základy environmentálního prověřování versus ESRS E2 až ESRS E5,

 • základy sociálního prověřování versus ESRS S1 až ESRS S4,

 • fáze 1: ověření (screening),

 • fáze 2: podrobná analýza (proofing),

 • pozitivní program,

 • podávání zpráv a monitoring.

Podrobnosti ke kurzu

Čtyřdenní dvoumodulový škálovatelný (je možné přihlásit se jen na vybraný modul) cyklus seminářů a workshopů zahrnuje:

 • 2 x 70 minut seminář (dopolední část)

 • 2 x 20 minut diskuse a otázky a odpovědi

 • 1 x 120 minut pracovních workshopů (odpolední část) k případovým studiím k aplikaci prezentovaných témat

Dopolední část bude vždy zajištěna minimálně jedním lektorem a odpolední část minimálně dvěma lektory. Účastníci modulu obdrží elektronické verze prezentací v PDF a soupisy zdrojů informací ke každému výukovému dni.

Školení probíhá hybridní formou – můžete se zúčastnit jak prezenčně, tak i online. Je tedy pouze na Vás, jakou formu si pro který modul zvolíte. Délka trvání je uvedena u modulů. Školení bude probíhat v českém jazyce, některé podkladové materiály mohou být dostupné pouze v angličtině.
 

Hlavní (primární) cílovou skupinou kurzu jsou jednotlivci ze soukromého sektoru a veřejných podniků (ve vlastnictví státu či územních samospráv) působící zejména v následujících oblastech:

 • investice a správa majetku,

 • příprava a realizace projektů (včetně fondů EU),

 • kontrola a controlling,

 • tvorba strategií a plánování,

 • nakupování, zadávání zakázek a smlouvy.
   

   

Na účastníky nejsou kladeny žádné formální vstupní požadavky.

 

Po ukončení každého modulu obdrží každý učastník osvědčení (diplom) o jeho absolvování.

Pokud jste dosud neabsolvovali program ESG & nefinanční reporting, můžete se přihlásit ZDE.
 

Lektoři

Petr Dovolil

Petr Dovolil je právním, institucionálním, politickým a regulačním expertem s více než 22letými konzultačními zkušenostmi, zejména v oblasti vývoje environmentálních strategií a politik, udržitelnosti, změny klimatu, rozvoje infrastruktury a odolnosti měst se zaměřením na dopravu, vodní hospodářství, odpady a energetiku. Zaměřuje se na evropské a české právo životního prostředí (např. voda, odpady), veřejné služby (především vodovody a kanalizace, odpadové hospodářství, městská doprava a energetika), partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), veřejné zakázky (smlouvy veřejné zakázky a koncese), státní podpora, smlouvy o veřejných službách, granty a finance, politika soudržnosti, rozvoj venkova, správa aktiv infrastruktury, odolnost vůči klimatu, udržitelnost měst a ESG (zejména EU Taxonomie).

Jan Pejter

Jan Pejter je inženýr v energetice, člen Asociace energetických specialistů ČR a certifikovaný profesionál na měření a ověřování energetických úspor (CMVP®) organizace EVO®. Má více než 20 let zkušeností v poradenství v energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie, energetické politiky a legislativy, energetických služeb se zárukou, studií proveditelnosti, hodnocení a financování energetických projektů. Jan má všestranné zkušenosti s úsporami energie a energetickým managementem v průmyslu a v sektoru budov, pracoval na projektech ve všech hlavních průmyslových sektorech a také pro mezinárodní finanční instituce např. EIB, EBRD, UNDP a státní správu České republiky nebo bankovní instituce ve střední a východní Evropě.

Strahinja Mladenović

Strahinja Mladenović působí jako ESG manažer v PwC Česká republika v oblasti environmentálního inženýrství se zaměřením na obnovitelné zdroje energie a projekty ve veřejném sektoru. Před nástupem do PwC vedl desítky environmentálních projektů s mezinárodní působností. Strahinja je certifikovaný Environmental Site Assessor a provedl environmentální due diligence ve více než 40 lokalitách jak na území ČR, tak v zahraničí. Má více než 8 let zkušeností v oblasti ochrany životního prostředí včetně projektů, kde spolupracoval nejen s komunálním a veřejným sektorem, ale také s rozvojovými agenturami (UNDP, ČRA) a finančními institucemi (EBRD, EIB). Mimo jiné byl vedoucím sektoru na dvou projektech Green City Action Plan v Tbilisi a Lvově a řídil několik projektů podporovaných ČRA a Rozvojovým programem OSN.

Lucie Martincová

Lucie Martincová působí jako seniorní konzultantka v PwC Česká republika v oblasti ESG (Environmentální, Sociální a Governance / Řízení) se zaměřením na dekarbonizační a vodíkové strategie firem i veřejného sektoru, spravedlivou transformaci k nízkouhlíkové ekonomice, práci s komunitami, diverzitu a inkluzi a na přístup k udržitelnému financování. Lucie se aktivně věnuje tvorbě edukačních materiálů na téma ESG, například jako jedna z hlavních koordinátorek PwC ESG Talks a České ESG Survey, a zároveň jako lektorka různých workshopů, např. na sociální prověřování udržitelnosti investičních projektů či udržitelné inovace skrze design. Je držitelkou certifikátu CFA in ESG Investing a aktivně se věnuje šíření povědomí o ESG v CEE regionu.

Ondřej Ptáček

Ondřej Ptáček má více než 14 let odborných zkušeností v záležitostech souvisejících s řízením, veřejnou správou, finančním sektorem a přístupem k financím, zejména poté v oblasti systémové integrace, správy IS, veřejné podpory, notifikace, řízení programů veřejné podpory a finančních nástrojů. V minulosti působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako expert na veřejnou podporu v oddělení investičních pobídek a strukturálních fondů. Pracoval také jako ředitel v české rozvojové bance ČMZRB, kde byl zodpovědný za vlastnictví a rozvoj dvou bankovních systémů (CRM a DMS) či v Evropském investičním fondu. Nyní působí jako ředitel a vedoucí 2 týmů – ESG a veřejný sektor v PwC České republika.

Kateřina Mandulová

Kateřina Mandulová je seniorní konzultantka v PwC Legal s více než 18letými zkušenostmi z mezinárodních advokátních kanceláří a interních pozic v mezinárodních korporacích (Tesco Stores, ČEZ). Kateřina vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy spolu s pařížskou univerzitou Paris II, Panthéon-Assas a získala magisterský titul LL.M. (Master of Law) na College of Europe v Bruggách. Většinu své právní praxe se specializuje na ESG a udržitelnost, hospodářskou soutěž a zajištění právních norem. Poskytuje poradenství ve všech oblastech veřejné regulace, corporate governance, zadávání veřejných zakázek, státní podpory a financování EU.

Radka Nedvědová

Radka je manažerka a lektorka PwC Akademie s více než dvacetiletou zkušeností napříč různými obory. Účastnila se a vedla auditorské a poradenské projekty a své zkušenosti využívá pro rozvoj klientů i zaměstnanců PwC v oblasti profesního vzdělávání a udržitelného rozvoje. V ESG týmu PwC se zaměřuje na nefinanční reporting a související regulace, a spolupracuje na analýze a nastavení ESG strategií a dialogu se stakeholdery.

Struktura školení

Termín Kurz Jazyk Místo Cena bez DPH Cena s DPH    
Na vyžádání

Udržitelná aktiva a projekty: EU Taxonomie, ESG a DNSH v kontextu financování a fondů EU
Kurz pro soukromý sektor a veřejné podniky

CZE

PwC & Online

31 900 Kč*

38 599 Kč*

Kontaktujte nás

*  Moduly programu lze absolvovat odděleně. Cena za modul je 17 900 Kč bez DPH (21 659 Kč s DPH).

Struktura kurzu

Modul 1 ESG a EU Taxonomie – základy, význam, oblasti uplatnění, příklady aplikace a výhled
Základy pravidel udržitelnosti na investičních projektech fondů EU 2021–2027
Modul 2 Klimatické (mitigace a adaptace) prověřování investičních projektů
Environmentální a sociální prověřování investičních projektů

Tento kurz je určen pro soukromý sektor a veřejné podniky.
Kurz pro územní samosprávy a státní sektor je ZDE.

 

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu