Poskytnutí osobních údajů

Máte-li zájem dostávat naše odborné newslettery, marketingové materiály a pozvánky na odborné semináře, konference a společenské akce organizované PwC, žádáme Vás o stažení a vyplnění přiloženého formuláře.

Formulář: Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Formulář, prosím, vyplňte a:

 • uložte jako přílohu e-mailu a odešlete z e-mailové adresy, kterou jste uvedli ve formuláři, na e-mailovou adresu: pwc.news.cz@cz.pwc.com

 • NEBO vytiskněte, vyplňte, podepište a zašlete poštou na adresu:

  PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
  CONSENT
  Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4

  nebo

  faxem na +420 251 156 111


Starší čísla našich newsletterů jsou volně ke stažení na našich webových stránkach: Tax, Legal & Business News, IFRS News.

Společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. a/nebo PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. a/nebo PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář tak udělíte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů a k šíření obchodních sdělení v souladu s českou legislativou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Udělení vašeho souhlasu je dobrovolné a můžete je kdykoliv odvolat.

Udělením svého souhlasu zároveň potvrzujete, že jste byl(a) obeznámen(a) se svým právem na přístup a kontrolu svých osobních údajů zpracovaných společnostmi PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

 1. "Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

  • b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 2. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

 3. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 4. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo.

 5. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

 6. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

 7. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí."

Domníváte-li se, že Vaše práva jsou porušována, jste oprávněni zaslat svou stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací naleznete na webových stránkách www.uoou.cz.

Buďte s námi v obraze:

PwC ČR na Facebooku PwC ČR na LinkedIn PwC ČR na Twitteru Instagram logoPwC ČR na YouTube