Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Menu

O nás

Loading Results

IFRS semináře

Se standardy IFRS máme bohaté zkušenosti, o které se s Vámi rádi podělíme

Zdokonalte s námi své IFRS znalosti

Se standardy IFRS pracujeme každý den, a proto jsme Vám schopni nabídnout teoretické znalosti i zkušenosti z aktuální praxe. 
Naše školení mají interaktivní podobu – budete řešit řadu případových studií a praktických příkladů, které Vám pomohou pochopit danou problematiku do detailu. Z IFRS seminářů si odnesete znalosti a dovednosti, které budete moct následně využít v praxi. 

 

IFRS semináře

Konsolidace – základy dle IFRS standardů, rozdíl oproti českým účetním standardům & účtování

Během kurzu se seznámíte se základními pravidly konsolidace existující skupiny a účtování při akvizicích a prodejích podniků dle českých účetních standardů i IFRS.

Co se na kurzu naučíte:
 • dozvíte se podrobnosti o standardech IFRS 10, IAS 28, IFRS 3 a IFRS 5,
 • procvičíte si praktické příklady týkající se základních konsolidačních úprav – jde zejména o vyloučení vzájemných vazeb se zaměřením na zásoby a majetek pořízený v rámci skupiny, goodwill či odloženou daň při akvizici,
 • získáte informace týkající se problematických aspektů účtování o přeměnách (fúze a rozdělení), a to z pohledu CZ GAAP i v kontextu dopadů do IFRS účetní závěrky IFRS 10, IAS 28, IFRS 3 a IFRS 5.

Cena: 6 900 Kč bez DPH

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás

Konsolidace – složité skupiny, transakce pod společnou kontrolou, konsolidované cash flow

Během kurzu se seznámíte s dopady transakcí pod společnou kontrolou. 

Co se na kurzu naučíte:
 • dozvíte se podrobnosti o problematice kontroly v případech, kdy kontrola není definována dle vlastnického podílu,
 • získáte přehled o problematice specifik vnitroskupinových transakcí nebo transakcí s vlastníky, které nejsou uzavřeny za tržních podmínek,
 • budete mít informace ohledně dopadů kapitalizace úrokových nákladů na skupinu.

Cena: 6 900 Kč bez DPH

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás

Cash Flow aneb jak sestavit výkazy o peněžních tocích nepřímou metodou

Během kurzu se dozvíte, jak správně sestavit výkaz peněžních toků pomocí nepřímé metody krok po kroku.

Co se na kurzu naučíte:
 • odnesete si osvědčené příklady dobré praxe,
 • získáte přehled nejčastějších úprav – jde zejména o daně, majetek, zápočty či kapitalizaci,
 • seznámíte se s hlavními rozdíly ve struktuře cash flow podle standardů CZ GAAP a IFRS a dále s problematickými aspekty při sestavování konsolidovaného cash flow.

Cena: 3 900 Kč bez DPH

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás

IFRS aktuality

Během kurzu se seznámíte s nejnovějším vývojem a trendy v oblasti IFRS

Co se na kurzu naučíte:
 • získáte přehled o aktuálně zaváděných změnách v oblasti účetních standardů,
 • dozvíte se podrobnosti o upřesněních, výjimkách či praktických zjednodušeních, které vyplývají zejména z potřeby řešit nové ekonomické problémy či právní otázky pro účely účetnictví (např. ošetření úlev na nájemném v nájemních smlouvách v důsledku covidu-19 nebo přístup k reformě IBOR),
 • získáte informace o klíčových tématech školení:
  • co je nového ve standardech IFRS (IAS 37, IAS 1, IAS 16, SaaS atd.),
  • důsledky covidu-19 na finanční výkaznictví,
  • reforma IBOR,
  • pracovní plán IASB,
  • kryptoměna.

Cena: 6 900 Kč bez DPH

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás 

IFRS 15 – vykazování výnosů

Vykazování výnosů je jednou z nejsledovanějších "disciplín" finančních analytiků - na kurzu budete mít možnost seznámit se s praktickými zkušenostmi s implementací IFRS 15.

Co se na kurzu naučíte:
 • podělíme se s vámi o řešení situací, kdy zákazník platí dodavateli, zákazník v rámci smlouvy získává významná práva, dodavatel je zmocněncem jiného subjektu, zákazník má právo nebo povinnost vrátit koupené zboží, dodavatel dodává do konsignačního skladu,
 • seznámíte se s novými požadavky na zveřejnění, které dříve nebyly požadovány a od roku 2018 jsou povinné a zjistíte jaká zveřejnění je třeba poskytnout navíc v souvislosti s přechodem na IFRS 15. 

Cena: 6 900 Kč bez DPH

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás 

IFRS 16 účtování leasingů - v praxi

Kurz Vám přinese informace o zásadních změnách účtování operativních leasingů, které budou rozeznávány u nájemců na rozvaze.

Co se na kurzu naučíte:
 • seznámíte se s metodami výpočtu a účtování nových aktiv a závazků vztahujících se k operativnímu leasingu,
 • dozvíte se podrobnosti o specifických ustanovení smluv (opce na prodloužení, indexace, variabilní nájem, garance zůstatkové ceny apod.) a dále o změnách smluv a jejich dopadech na výši aktiv i závazků,
 • obeznámíte se s dopady nového standardu na klíčové finanční ukazatele, finanční rizika a interní systémy a procesy,
 • budete vědět, co dělat v den přechodu a jak se na něj dopředu připravit.

Cena: 6 900 Kč bez DPH

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás 

Odložená daň dle českých účetních standardů a IFRS

Tento seminář se zabývá problematikou účtování odložené daně dle českých účetních standardů a IFRS.

Co se na kurzu naučíte:
 • naučíte se klíčové principy a způsoby výpočtu odložené daně jak podle IFRS, tak podle českých účetních předpisů,
 • získáte přehled o správném sestavení efektivní daňové sazby pro zveřejnění v příloze IFRS účetní závěrky,
 • seznámíte se vybranými případy z hlediska účetní a daňové problematiky. 

Cena: 3 900 Kč bez DPH

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás

Základy účtování dle IFRS a rozdíl oproti českým účetním standardům

Cílem tohoto kurzu je představit vám IFRS jako globálně používaný účetní systém a vyzdvihnout hlavní rozdíly IFRS v porovnání s účetními předpisy České republiky pro podnikatelské subjekty.

Co se na kurzu naučíte:
 • seznámíte se s IFRS jako globálně používaným účetním systémem a pochopíte hlavní rozdíly IFRS v porovnání s účetními předpisy České republiky pro podnikatelské subjekty,
 • získáte přehled o Koncepčním rámci, základním kameni IFRS, a zjistíte jaké standardy se používají při sestavování a zveřejňování účetní závěrky,
 • porozumíte standardům, které obvykle bývají pro podnikatelské subjekty vykazující podle IFRS nejvíce relevantní - řadí se mezi ně například standardy řešící dlouhodobý majetek, včetně leasingů a aktivace výpůjčních nákladů, finančních aktiv a zásob a rovněž závazky včetně rezerv, finančních závazků a daně ze zisku,
 • seznámíte se se standardy, které se zabývají vykazováním výnosů z hlavní podnikatelské činnosti,
 • u jednotlivých probíraných standardů získáte i přehled rozdílů oproti tomu, jak danou oblast řeší (anebo případně neřeší) účetní předpisy platné v České republice.

Cena: 6 900 Kč bez DPH

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás 

Základy Treasury

Během tohoto kurzu bude pozornost věnována těmto tématům: role a struktura treasury; cash management, management likvidity; platby a bankovní služby; bankovní vztahy; vklady na peněžním trhu/půjčky; deriváty finančních trhů - forwardy, swapy; bezpečnost treasury; kontrola a audit.

Co se na kurzu naučíte:
 • porozumíte významu jednotlivých rolí v rámci treasury, a to ve vztahu k financím, likviditě a dalším bankovním aktivitám,
 • získáte informace o klíčových rizikových oblastech a dozvíte se, jak k nim přistupovat,
 • dozvíte se o důležitosti role treasury,
 • seznámíte se s aktivitami souvisejícími s treasury mimo oblast BSC a jejich interakcí s BSC procesy.

Cena: 5 500 Kč bez DPH

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás

Základy finančního účetnictví dle US GAAP

Během tohoto kurzu se seznámíte se základy finančního účetnictví dle US GAAP a porozumíte US GAAP rámci a jeho zásadám.

Co se na kurzu naučíte:
 • získáte přehled o informacích zveřejňovaných v rámci účetní závěrky,
 • naučíte se zpracovat události po rozvahovém dni,
 • seznámíte se s účtováním výnosů a zásob,
 • během kurzu se zaměříte na finanční nástroje, hotovost a peněžní ekvivalenty, hmotný majetek, nehmotný majetek, aktiva určená k prodeji, účetnictví související s pronájmem, ztráta ze snížení hodnoty,
 • zjistíte potřebné informace o podmíněných závazcích, rezervách a opravných položkách, odložené dani, funkční měně, přehledu o peněžních tocích.

Cena: 9 900 Kč bez DPH

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás 

Základy finančního účetnictví dle IFRS

Během tohoto kurzu se seznámíte se základy finančního účetnictví dle IFRS a porozumíte IFRS rámci a jeho zásadám.

Co se na kurzu naučíte: 
 • získáte přehled o nejdůležitějších aspektech IFRS - účetní závěrka, účetní pravidla, účetní odhady a opravy chyb, události po rozvahovém dni, hmotný majetek, nehmotný majetek, investiční majetek, náklady na půjčku, snížení hodnoty hmotných a nehmotných aktiv,
 • seznámíte se s následujícími oblastmi: zásoby, rezervy a opravné položky, vykazování výnosů ze smluv se zákazníky, odložená daň, zaměstnanecké benefity, úhrady vázané na akcie,
 • pochopíte výpočet odložené daně, základy finančních nástrojů, dopady změn směnných kurzů, leasingu ze strany nájemce i pronajímatele, mezitímní účetní výkaznictví a dozvíte se o budoucnosti IFRS.

Cena: 9 900 Kč bez DPH

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás 

Jakékoliv další kurzy nebo semináře zaměřené na IFRS
Vám velmi rádi připravíme a ušijeme na míru na základě
Vašich konkrétních potřeb, očekávání a požadavků. 

 

Kontakty

Kamila Menšíková

Kamila Menšíková

Training Coordinator, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 735 701 535

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu