IFRS semináře

Se standardy IFRS máme bohaté zkušenosti, o které se s Vámi rádi podělíme

Zdokonalte s námi své IFRS znalosti

Se standardy IFRS pracujeme každý den, a proto jsme Vám schopni nabídnout teoretické znalosti i zkušenosti z aktuální praxe. 
Naše školení mají interaktivní podobu – budete řešit řadu případových studií a praktických příkladů, které Vám pomohou pochopit danou problematiku do detailu. Z IFRS seminářů si odnesete znalosti a dovednosti, které budete moct následně využít v praxi. 

 

IFRS kurzy

IFRS aktuality 2024 – pokročilá úroveň

Kurz Vám poskytne aktuální informace o všech novinkách a trendech v IFRS, včetně rozhodnutí IFRIC, a bude je ilustrovat na praktických příkladech a otázkách.

Kromě novelizací se budou probírat i další aktuální témata, jako jsou požadavky na podávání zpráv o udržitelnosti a ESG, jak zaúčtovat uhlíkové kompenzace, problémy daňové klasifikace s příklady ze života ve střední a východní Evropě atd.

Kurz pokrývá následující oblasti: 
 • IFRS 18 – Prezentace a zveřejňování v účetní závěrce,

 • ESG Aktuální témata – ESRS, S1 a S2,

 • účtování uhlíkových kompenzací,

 • krátkodobý vs. dlouhodobý závazek – praktické příklady (novela IAS 1),

 • jaká účetní pravidla zveřejnit v účetní závěrce? - praktické příklady (novela IAS 1),

 • globální aktuální témata a klasifikace daní prostřednictvím příkladů,

 • IFRS 17 Aktuální témata - praktické příklady pro nepojišťovny,

 • vybraná rozhodnutí z agend IFRIC a rozhodnutí ESMA o vymáhání,

 • nové změny standardů, rozhodnutí IFRIC a pracovní plán IASB.

Bližší informace:

Termín: Termín bude vypsán
Formát: online školení
Jazyk: angličtina
Cena: 10 900 Kč bez DPH

Zaregistrujte se zde
 

Akvizice, reorganizace skupiny a konsolidace

Kurz poskytuje šestiměsíční přístup k IFRS10 Konsolidovaná účetní závěrka a IAS28 Investice do přidružených a společných podniků e-learningovým modulům ihned po registraci, takže si budete moct osvěžit své základní znalosti o IFRS před samotným kurzem.

Akvizice, reorganizace skupiny – kurz pokrývá následující témata: 
 • úvod do konsolidace – aktuální otázky, nejčastější problémy,

 • různé typy účetních výkazů – který poskytuje nejvyšší hodnotu v různých situacích,

 • kdo a kdy má být konsolidován – vytvoření skupiny, definice kontroly,

 • zvláštní účetní otázky akvizic,

 • dopad reorganizací skupiny, související otázky.

Konsolidace – kurz pokrývá následující témata: 
 • konsolidace s praktickými příklady,

 • účetní problematika vyřazení,

 • metoda vlastního kapitálu v praxi,

 • odsouhlasení samostatné a konsolidované účetní závěrky,

 • tipy pro přezkoumání konsolidované účetní závěrky,

 • co dělá účetní závěrku „dobrou“?

Bližší informace:

Termín: Termín bude vypsán
Formát: online školení
Jazyk: angličtina
Cena: 10 900 Kč bez DPH/oba kurzy nebo 5 900 Kč bez DPH/jeden kurz

Zaregistrujte se zde
 

Corporate treasury – vybrané účetní problémy

Během praktického školení získáte komplexní znalosti o nejběžnějších derivátech a zajišťovacích transakcích v oblasti corporate treasury spolu s jejich účetním zpracováním podle IFRS. Zároveň získáte také přehled o účetním zpracování finančních dohod se zákazníky a dodavateli. 

Naše školení doporučujeme všem, kteří pracují v oblasti účetnictví a controllingu, a zájemcům o corporate treasury.

Kurz pokrývá následující témata: 

Úvod do corporate treasury

 • jakým rizikům je společnost vystavena,

 • strategie a cíle řízení rizik,

 • hlavní typy derivátů a jejich účetní zpracování.

Účtování o zajištění podle IFRS

 • jaký je účel zajišťovacího účetnictví,

 • podmínky pro použití zajišťovacího účetnictví,

 • hlavní typy zajišťovacího účetnictví,

 • praktické příklady podle IFRS.

Faktoring a dodavatelské financování

 • účtování faktoringových smluv podle IFRS,

 • účetní zachycení dodavatelských finančních dohod podle IFRS,

 • dopady těchto ujednání na účetní závěrku a klíčové ukazatele výkonnosti.

Bližší podrobnosti:

Termín: Termín bude vypsán
Formát:
 online školení
Jazyk: angličtina
Cena: 10 900 Kč bez DPH

Zaregistrujte se zde
 

IFRS semináře – na vyžádání

Konsolidace – základy dle IFRS standardů, rozdíl oproti českým účetním standardům & účtování

Během kurzu se seznámíte se základními pravidly konsolidace existující skupiny a účtování při akvizicích a prodejích podniků dle českých účetních standardů i IFRS.

Co se na kurzu naučíte:
 • dozvíte se podrobnosti o standardech IFRS 10, IAS 28, IFRS 3 a IFRS 5,
 • procvičíte si praktické příklady týkající se základních konsolidačních úprav – jde zejména o vyloučení vzájemných vazeb se zaměřením na zásoby a majetek pořízený v rámci skupiny, goodwill či odloženou daň při akvizici,
 • získáte informace týkající se problematických aspektů účtování o přeměnách (fúze a rozdělení), a to z pohledu CZ GAAP i v kontextu dopadů do IFRS účetní závěrky IFRS 10, IAS 28, IFRS 3 a IFRS 5.

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás

Konsolidace – složité skupiny, transakce pod společnou kontrolou, konsolidované cash flow

Během kurzu se seznámíte s dopady transakcí pod společnou kontrolou. 

Co se na kurzu naučíte:
 • dozvíte se podrobnosti o problematice kontroly v případech, kdy kontrola není definována dle vlastnického podílu,
 • získáte přehled o problematice specifik vnitroskupinových transakcí nebo transakcí s vlastníky, které nejsou uzavřeny za tržních podmínek,
 • budete mít informace ohledně dopadů kapitalizace úrokových nákladů na skupinu.

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás

Cash Flow aneb jak sestavit výkazy o peněžních tocích nepřímou metodou

Během kurzu se dozvíte, jak správně sestavit výkaz peněžních toků pomocí nepřímé metody krok po kroku.

Co se na kurzu naučíte:
 • odnesete si osvědčené příklady dobré praxe,
 • získáte přehled nejčastějších úprav – jde zejména o daně, majetek, zápočty či kapitalizaci,
 • seznámíte se s hlavními rozdíly ve struktuře cash flow podle standardů CZ GAAP a IFRS a dále s problematickými aspekty při sestavování konsolidovaného cash flow.

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás

IFRS 15 – vykazování výnosů

Vykazování výnosů je jednou z nejsledovanějších "disciplín" finančních analytiků - na kurzu budete mít možnost seznámit se s praktickými zkušenostmi s implementací IFRS 15.

Co se na kurzu naučíte:

 • podělíme se s vámi o řešení situací, kdy zákazník platí dodavateli, zákazník v rámci smlouvy získává významná práva, dodavatel je zmocněncem jiného subjektu, zákazník má právo nebo povinnost vrátit koupené zboží, dodavatel dodává do konsignačního skladu,
 • seznámíte se s novými požadavky na zveřejnění, které dříve nebyly požadovány a od roku 2018 jsou povinné a zjistíte jaká zveřejnění je třeba poskytnout navíc v souvislosti s přechodem na IFRS 15. 

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás 

IFRS 16 účtování leasingů – v praxi

Kurz Vám přinese informace o zásadních změnách účtování operativních leasingů, které budou rozeznávány u nájemců na rozvaze.

Co se na kurzu naučíte:
 • seznámíte se s metodami výpočtu a účtování nových aktiv a závazků vztahujících se k operativnímu leasingu,
 • dozvíte se podrobnosti o specifických ustanovení smluv (opce na prodloužení, indexace, variabilní nájem, garance zůstatkové ceny apod.) a dále o změnách smluv a jejich dopadech na výši aktiv i závazků,
 • obeznámíte se s dopady nového standardu na klíčové finanční ukazatele, finanční rizika a interní systémy a procesy,
 • budete vědět, co dělat v den přechodu a jak se na něj dopředu připravit.

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás 

Odložená daň dle českých účetních standardů a IFRS

Tento seminář se zabývá problematikou účtování odložené daně dle českých účetních standardů a IFRS.

Co se na kurzu naučíte:
 • naučíte se klíčové principy a způsoby výpočtu odložené daně jak podle IFRS, tak podle českých účetních předpisů,
 • získáte přehled o správném sestavení efektivní daňové sazby pro zveřejnění v příloze IFRS účetní závěrky,
 • seznámíte se vybranými případy z hlediska účetní a daňové problematiky. 

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás

Základy účtování dle IFRS a rozdíl oproti českým účetním standardům

Cílem tohoto kurzu je představit vám IFRS jako globálně používaný účetní systém a vyzdvihnout hlavní rozdíly IFRS v porovnání s účetními předpisy České republiky pro podnikatelské subjekty.

Co se na kurzu naučíte:
 • seznámíte se s IFRS jako globálně používaným účetním systémem a pochopíte hlavní rozdíly IFRS v porovnání s účetními předpisy České republiky pro podnikatelské subjekty,
 • získáte přehled o Koncepčním rámci, základním kameni IFRS, a zjistíte jaké standardy se používají při sestavování a zveřejňování účetní závěrky,
 • porozumíte standardům, které obvykle bývají pro podnikatelské subjekty vykazující podle IFRS nejvíce relevantní - řadí se mezi ně například standardy řešící dlouhodobý majetek, včetně leasingů a aktivace výpůjčních nákladů, finančních aktiv a zásob a rovněž závazky včetně rezerv, finančních závazků a daně ze zisku,
 • seznámíte se se standardy, které se zabývají vykazováním výnosů z hlavní podnikatelské činnosti,
 • u jednotlivých probíraných standardů získáte i přehled rozdílů oproti tomu, jak danou oblast řeší (anebo případně neřeší) účetní předpisy platné v České republice.

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás 

Základy Treasury

Během tohoto kurzu bude pozornost věnována těmto tématům: role a struktura treasury; cash management, management likvidity; platby a bankovní služby; bankovní vztahy; vklady na peněžním trhu/půjčky; deriváty finančních trhů – forwardy, swapy; bezpečnost treasury; kontrola a audit.

Co se na kurzu naučíte:
 • porozumíte významu jednotlivých rolí v rámci treasury, a to ve vztahu k financím, likviditě a dalším bankovním aktivitám,
 • získáte informace o klíčových rizikových oblastech a dozvíte se, jak k nim přistupovat,
 • dozvíte se o důležitosti role treasury,
 • seznámíte se s aktivitami souvisejícími s treasury mimo oblast BSC a jejich interakcí s BSC procesy.

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás

Základy finančního účetnictví dle US GAAP

Během tohoto kurzu se seznámíte se základy finančního účetnictví dle US GAAP a porozumíte US GAAP rámci a jeho zásadám.

Co se na kurzu naučíte:
 • získáte přehled o informacích zveřejňovaných v rámci účetní závěrky,
 • naučíte se zpracovat události po rozvahovém dni,
 • seznámíte se s účtováním výnosů a zásob,
 • během kurzu se zaměříte na finanční nástroje, hotovost a peněžní ekvivalenty, hmotný majetek, nehmotný majetek, aktiva určená k prodeji, účetnictví související s pronájmem, ztráta ze snížení hodnoty,
 • zjistíte potřebné informace o podmíněných závazcích, rezervách a opravných položkách, odložené dani, funkční měně, přehledu o peněžních tocích.

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás 

Základy finančního účetnictví dle IFRS

Během tohoto kurzu se seznámíte se základy finančního účetnictví dle IFRS a porozumíte IFRS rámci a jeho zásadám.

Co se na kurzu naučíte: 
 • získáte přehled o nejdůležitějších aspektech IFRS - účetní závěrka, účetní pravidla, účetní odhady a opravy chyb, události po rozvahovém dni, hmotný majetek, nehmotný majetek, investiční majetek, náklady na půjčku, snížení hodnoty hmotných a nehmotných aktiv,
 • seznámíte se s následujícími oblastmi: zásoby, rezervy a opravné položky, vykazování výnosů ze smluv se zákazníky, odložená daň, zaměstnanecké benefity, úhrady vázané na akcie,
 • pochopíte výpočet odložené daně, základy finančních nástrojů, dopady změn směnných kurzů, leasingu ze strany nájemce i pronajímatele, mezitímní účetní výkaznictví a dozvíte se o budoucnosti IFRS.

Máte zájem o seminář? Kontaktujte nás 

Termíny a detaily školení

Termín Kurz CPD body Jazyk

Místo

Cena bez DPH Registrace
Termín bude vypsán Akvizice, reorganizace skupiny a konsolidace 16

ENG

Online

10 900 Kč

Přihlásit se

Termín bude vypsán Akvizice a reorganizace skupiny 8

ENG

Online

5 900 Kč

Přihlásit se

Termín bude vypsán Konsolidace 8

ENG

Online

5 900 Kč

Přihlásit se

Termín bude vypsán Corporate treasury – vybrané účetní problémy 8

ENG

Online

10 900 Kč

Přihlásit se

Termín bude vypsán

IFRS aktuality 2024

8

ENG

Online

10 900 Kč

Přihlásit se

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Seznamte se se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/terms-conditions.html

Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie *

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Junior Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu