Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Menu

O nás

Loading Results

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro klienty PwC Akademie

Věnujte prosím pozornost našemu prohlášení o ochraně osobních údajů níže, abyste získali informace o tom, jak zpracováváme a zároveň chráníme Vaše osobní údaje.

Úvod

My („PwC“, „nás“ nebo „náš“) jsme pevně odhodláni chránit osobní údaje. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, proč a jakým způsobem shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje a poskytuje informace o Vašich právech. Vaše osobní údaje můžeme použít k účelům uvedeným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo na jiné účely uvedené při získávání údajů.

Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné žijící osoby.

Při shromažďování a používání Vašich osobních údajů je naší zásadou být transparentní v tom, proč a jakým způsobem zpracováváme osobní údaje.

Bezpečnost

Zabezpečení všech dat, která uchováváme, bereme velmi vážně. Dodržujeme mezinárodně uznávané bezpečnostní standardy a náš systém řízení informační bezpečnosti týkající se důvěrných dat klientů je certifikován tak, aby splňoval požadavky normy ISO / IEC 27001: 2013. Máme zaveden rámec směrnic, postupů a školení týkajících se ochrany údajů, důvěrnosti a bezpečnosti a pravidelně přehodnocujeme přiměřenost opatření, zavedených za účelem zabezpečení námi uchovávaných údajů.

Shromažďování osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme v rámci registračního procesu a v průběhu kurzu. Vaše osobní údaje nám mohou být poskytnuty přímo Vámi nebo Vaším zaměstnavatelem v závislosti na typu školení poskytovaného PwC Academy.

V souvislosti s poskytováním služeb PwC Academy budeme zpracovávat pouze osobní údaje, nezbytně nutné k poskytnutí požadovaného typu kurzu, nejčastěji Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o zaměstnání a informace o Vašem profesním životě.

Žádáme Vás, abyste nám neposkytovali žádné informace týkající se „zvláštních kategorií osobních údajů“, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, o genetických a biometrických údajích (pokud se používají pro účely identifikace), o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být použity pro následující účely:

 • komunikace s Vámi během procesu registrace a v průběhu kurzu;
 • organizace školení (registrace, příprava materiálů a školení atd.);
 • ověření kvalifikace pro školení a vydání osvědčení;
 • rozvíjení našich služeb, poskytování informací o nás a námi poskytovaných službách, které by Vás mohly zajímat;
 • příprava nabídky školení v souladu s požadavky klientů;
 • provádění analýz, například v souvislosti s vývojem trhu, mapami vztahů či obchodními příležitostmi;
 • údržba a užívání našich interních IT systémů.

Právní základ pro zpracování

- Plnění smlouvy – zpracování Vašich osobních údajů probíhá za účelem sjednání a plnění smlouvy, které jste smluvní stranou.

- Oprávněný zájem – Vaše osobní údaje můžeme zpracovat na základě našich oprávněných obchodních zájmů spočívajících v přímém marketingu našich služeb nebo poskytnutí informací, o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat.

- Souhlas – Vaše údaje můžeme zpracovávat také na základě svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného projevu Vaší vůle, vyjádřeného ve Vašem souhlasu za podmínek v něm stanovených.

Uchovávaní dat

Vaše osobní údaje budou uchovány na vzdělávací platformě PwC Academy a v lokální databázi PwC Academy.

V případě, že souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů, budou data uchována za podmínek uvedených ve Vašem souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat (vizte, níže část Odvolání souhlasu).

Za účelem přímé marketingové komunikace můžeme Váš kontaktní e-mail zpracovávat po dobu 10 let po dokončení kurzu. Z odběru naši budoucí komunikace se můžete kdykoliv odhlásit kliknutím na odkaz v příslušném e-mailu, který od nás obdržíte.

Ve zbývajícím rozsahu budou Vaše osobní údaje uchovány tak dlouho, dokud je budeme potřebovat pro účely, pro které jsme oprávněni je zpracovávat, nebo pokud Vy nebo my můžeme uplatnit vzájemné právní nároky, obecně ale ne déle než po dobu 4 let po ukončení kurzu.

Kdy a jak sdílíme osobní údaje, místa zpracování

Vaše osobní údaje budeme sdílet, pouze pokud nám to zákon povoluje. Když tak činíme, uplatňujeme smluvní ujednání a zavádíme bezpečnostní mechanismy, abychom chránili Vaše data a zároveň dodržovali naše vlastní standardy ochrany osobních údajů, důvěrnosti a bezpečnosti.

Jsme součástí globální sítě společností a společně s dalšími poskytovateli odborných služeb využíváme třetí strany se sídlem v jiných zemích, aby nám pomohli s vykonáváním naší podnikatelské činnosti. V důsledku toho mohou být Vaše osobní údaje předány do zemí, kde naše společnosti nesídlí.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud jde o osobní údaje upravené právními předpisy Evropské Unie, přeshraniční přenosy mohou zahrnovat země mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“) a země, které nemají specifickou právní úpravu zaměřenou na ochranu osobních údajů. Podnikli jsme kroky, abychom zajistili, že všechny osobní údaje budou předány s odpovídající ochranou a všechny přenosy osobních údajů mimo EHP prováděny v souladu se zákonem. Pokud přenášíme osobní údaje mimo EHP do země, kterou Evropská komise neuznává jako zemi uplatňující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, bude převod probíhat dle smlouvy obsahující požadavky EU na přenos osobních údajů mimo EHP, jakými jsou Evropskou Komisí schválené, vzorové smluvní doložky.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme, mohou být předány:

 • Jiným členským společnostem sítě PwC. Podrobnosti o jejich umístění naleznete na adrese https://www.pwc.com/gx/en/about/office-locations.html#/. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s ostatními členskými společnostmi sítě PwC, je-li to nutné pro administrativní účely a pro účely poskytování odborných služeb našim klientům (např. při poskytování služeb zahrnujících poradenství členských společností sítě PwC sídlících v různých zemích). Využíváme třetích stran za účelem podpory při poskytování našich služeb a taktéž podpory, provozu a správy našich interních IT systémů. Jsou jimi například poskytovatelé informačních technologií, cloudového softwaru, správy identit, hostingu a správy webových stránek, analýzy dat, zálohování dat, zabezpečení a skladování. Servery podporující a zajišťující cloudovou infrastrukturu, jsou umístěny v zabezpečených datových centrech po celém světě a vaše osobní data mohou být uchovávána v kterémkoli z nich.
 • Třetím stranám (např. lektoři), které nám jinak pomáhají při poskytování služeb nebo informací.
 • Auditoři a jiní odborní poradci.
 • Orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné moci, případně jiným třetím stranám na základe právních předpisů.
 • Příležitostně můžeme obdržet žádosti od oprávněných třetích stran o zpřístupnění osobních údajů, které zpracováváme, například za účelem kontroly dodržovaní právních předpisů, vyšetřování podezření z trestné činnosti, či pro účely, vzniku, uplatňování nebo obrany práv. Uvedeným žádostem vyhovíme pouze tehdy, pokud jsme povinni tak učinit v souladu s platnými právními předpisy.

Správce dat a kontaktní informace

Správcem Vašich údajů je PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o. nebo ta z členských společností sítě PwC, uvedených na adrese https://www.pwc.com/gx/en/about/office-locations.html, která je smluvní stranou, za účelem poskytování nebo přijímání služeb, nebo společností, kterou jste kontaktovali.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, námitky vůči zpracování Vašich osobních údajů společností sítě PwC, či dotazy ohledně Vašich práv, kontaktujte nás prosím na adrese:

PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o.; City Green Court, Hvězdova 2c, 140 00 Praha 4, Česká republika.

E-mail: cz_dpo@pwc.com

Vaše práva a jak je uplatňovat

Máte určitá práva k Vašim osobním údajům a my, jako správce údajů, jsme zodpovědní za plnění těchto práv. Pokud rozhodujeme, jak a proč se osobní údaje zpracovávají, jsme správcem údajů a níže uvádíme další informace o Vašich právech a způsobu jejich uplatňování.

Přístup k osobním údajům

Máte právo na přístup k osobním údajům, které uchováváme jako správce údajů. Toto právo lze uplatnit zasláním e-mailu na adresu cz_dpo@pwc.com.

Změna osobních údajů

Chcete-li aktualizovat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, můžete nám poslat e-mail na adresu cz_dpo@pwc.com, nebo nás případně kontaktovat prostřednictvím příslušné registrační webové stránky nebo změnou osobních údajů uložených v příslušných aplikacích, ve kterých jste se zaregistrovali.

Bude-li to prakticky možné, jakmile budeme informováni, že jakékoli osobní údaje, které zpracováváme, již nejsou aktuální, provedeme opravy na základě Vámi aktualizovaných informací.

Odvolání souhlasu

V případě, že zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Osobní údaje obvykle na základě souhlasu nezpracováváme (neboť zpravidla vycházíme z jiného právního základu).  K odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů nám prosím zašlete e-mail na adresu cz_privacy@pwc.com, případně ke zrušení odběru e-mailů na základě marketingového seznamu společnosti PwC klikněte prosím na odkaz na odhlášení v příslušném e-mailu, který jste od nás obdrželi.

Právo omezit zpracování osobních údajů nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo kdykoli omezit nebo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to z přiměřených důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací, pokud zpracování nevyžadují právní předpisy. V takovém případě nebudeme dále zpracovávat osobní údaje nebo jejich zpracování omezíme, nebudeme-li schopni prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování nebo pro určení či uplatnění právních nároků nebo obranu proti takovým nárokům.

Další práva subjektů údajů

Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je používáme. Stejně jako výše uvedená práva na přístup, změnu a omezení zpracování nebo na podání námitky proti zpracování, mohou mít fyzické osoby i další práva ve vztahu k osobním údajům, které uchováváme, jako je například právo na výmaz a právo na přenositelnost údajů.

Pokud chcete uplatnit některá z těchto práv, zašlete prosím e-mail na adresu cz_dpo@pwc.com.

Stížnosti

Věříme, že to nikdy nebude třeba, ale kdybyste přesto chtěli podat stížnost ohledně našeho zpracování osobních údajů, zašlete prosím e-mail s podrobnostmi o Vaší stížnosti na adresu cz_dpo@pwc.com. Jakékoli stížnosti, které obdržíme, prošetříme a vyjádříme se k nim.

Máte rovněž právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů (posta@uoou.cz). Další informace o svých právech a způsobu podání stížnosti naleznete na www.uoou.cz.

Automatizované rozhodování

Vaše osobní údaje nebudou používány pro automatizované rozhodování, včetně profilování, jehož důsledkem by mohl být zásah do Vašich práv a právem chráněných zájmů, nebo které by Vás mohlo jinak podstatně ovlivnit.

Zpracování vašich přesných údajů

Je důležité, abychom zpracovávali Vaše aktuální osobní údaje. Informujte nás prosím neprodleně o změnách Vašich osobních údajů.

Aktualizace tohoto dokumentu

Tento dokument můžeme aktualizovat. Aktualizovaná verze bude vždy zveřejněna na našich webových stránkách. Toto oznámení bylo naposledy aktualizováno                12. prosince 2019.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí je závaznou česká verze.

 

Kontakty

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Kamila Menšíková

Kamila Menšíková

Junior Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 735 701 535

Anna Tubert

Anna Tubert

Junior Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Zůstaňte s námi v kontaktu