ESG, udržitelnost a nefinanční reporting

Vzdělávací kurzy, které vás provedou problematikou ESG od A až po Z

ESG, udržitelnost
a nefinanční reporting

ESG (Environmental, Social and Governance) je jednou z největších výzev ve světě byznysu. Firmy si uvědomují, že jejich environmentální a sociální dopad má pro jejich dlouhodobou udržitelnost a konkurenceschopnost naprosto zásadní význam.
Naše expertíza, know-how a odborné znalosti nám umožnily připravit komplexní nabídku vzdělávacích kurzů, které vám pomohou získat přehled o nejnovějších změnách, novinkách a trendech v oblasti ESG a udržitelnosti. Vybrat si můžete ze široké nabídky školení zaměřených na nefinanční reporting, měření uhlíkové stopy nebo udržitelná aktiva a projekty.

 

ESG novinky a aktuality

 

Finalizace pokynů k aplikaci ESRS standardů v ESG reportingu

EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) vydal 31. května 2024 finalizované verze implementačních pokynů k aplikaci ESRS standardů v ESG reportingu. Více najdete na odkazu výše.

Proč studovat s PwC Akademií?

Globální síť pro sdílení znalostí a zkušeností

Jsme součástí globální sítě PwC profesionálů, která pokrývá problematiku ESG v různých odvětvích.

Spoluvytváříme budoucnost ESG

Odborníci ze sítě PwC spolupracují s mezinárodními organizacemi, které určují budoucí ESG trendy a regulace.

Flexibilita a aktuálnost

Neustále sledujeme vývoj ESG trendů a regulací, abyste měli vždy nejčerstvější informace.

Zkušení experti

Komplexní vzdělávací řešení v oblasti ESG zastřešují zkušení odborníci, kteří mají bohaté zkušenosti přímo z praxe v oblasti ESG.

Oceňované zprávy o udržitelnosti

PwC experti mají dlouholetou praxi v přípravě ESG reportů, které získávají ocenění i pozornost cílových skupin.

Prakticky zaměřené a interaktivní kurzy

Naše vzdělávací programy jsou vysoce interaktivní a důkladně vás připraví na vaši roli v ESG a nefinančním reportingu.

ESG kurzy

ESG & nefinanční reporting

ESG agenda se dynamicky rozvíjí a rostou očekávání kladená na firmy ohledně udržitelnosti jejich aktivit a produktů. ESG reporting je nástrojem, jak o odpovědném přístupu k životnímu prostředí, společnosti a řízení informovat zainteresované strany, např. obchodní partnery (zákazníky, dodavatele), investory, zaměstnance, regulátory i veřejnost.

Povinnost vykazovat informace o udržitelnosti (ESG) ukládá velkým podnikům v EU směrnice CSRD, standardy ESRS a EU taxonomie. V oblasti ESG vzniká i mnoho dalších regulací a trendů, ve kterých je potřeba se zorientovat.
Zjistěte v přehledu, koho se bude týkat povinný ESG reporting

Studijní program se skládá ze čtyř prakticky zaměřených modulů a je vhodný pro zájemce, kteří potřebují mít přehled či spolupracovat na přípravě ESG strategie a reportingu z jakékoli role (legal & compliance, finance, HR, vztahy s investory, nákup, logistika, životní prostředí, prodej, marketing atd.). Kromě začátečníků jej ocení i zkušenější ESG koordinátoři.

Obsah programu:
 • ESG přehledně: Co znamená ESG, proč je důležité a jaké má přínosy. Praktické ukázky z různých odvětví. Orientace v ESG reportech – co v nich hledat a jak je číst.
 • ESG reporting – regulace a dobrovolné rámce: Na koho se vztahuje povinnost ESG reportingu a od kdy. Přehled povinných a dobrovolných reportingových požadavků (CSRD, EFRAG – ESRS, ISSB – IFRS SRS, GRI, SASB, TCFD).
 • Příprava ESG reportu – obsah: Výběr témat pro ESG reporting (mapování relevantních témat, prioritizace – hodnocení dvojí významnosti/double materiality). Rozsah vykazování (za koho – firma, skupina, hodnotový řetězec). Principy kvalitního reportingu. Zainteresované strany.
 • Příprava ESG reportu – postup: Praktický návod – fáze a kroky při přípravě ESG reportu. Složení reportingového týmu. Předvídání a prevence typických problémů.
Podrobnosti ke kurzu:

Časová dotace: 4 x 3 hodiny
Lektorka: Radka Nedvědová

Registrace na kurz

 

ESG reporting pro zkušené – upgrade z GRI na ESRS

Obsah tohoto kurzu jsme navrhli pro účastníky, kteří již mají s ESG reportingem zkušenosti a nepotřebují tedy začínat od základů.

Oceníte jej zejména tehdy, pokud již připravujete zprávu o udržitelnosti, ať dobrovolně či povinně, například podle mezinárodní metodiky Global Reporting Initiative (GRI Standards). Ta sice představuje velmi kvalitní základ pro naplnění budoucích povinností, které velkým podnikům a skupinám v EU ukládá směrnice CSRD. I tak vás ale čeká několik zásadních rozdílů, které si vyžádají důkladnou přípravu.

Provedeme vás hlavními rozdíly mezi dobrovolným (např. GRI) a povinným CSRD reportingem a vysvětlíme jejich praktické dopady na obsah zprávy, proces reportingu i řízení udržitelnosti.

Zaměříme se například na tyto otázky:
 • hodnocení dvojí významnosti (double materiality) – rozšířené o perspektivu finančních dopadů,
 • vzájemné návaznosti, podobnosti a rozdíly mezi GRI a ESRS požadavky a ukazateli,
 • nové povinně zveřejňované údaje dle ESRS (co je jinak nebo navíc),
 • začlenění odvětvových ukazatelů po dobu absence sektorových standardů ESRS,
 • povinné začlenění informací dle nařízení EU o Taxonomii (pro většinu firem dosud nebyly povinné),
 • požadavky na strukturu a formát zprávy, integrace do výroční zprávy,
 • naplnění zákonných požadavků v případě využití osvobození při konosolidaci mateřskou společností,
 • povaha a rozsah povinného ověření auditorem.
Podrobnosti ke kurzu: 

Časová dotace: 3,5–4 hodiny
Lektorka: Radka Nedvědová

Registrace na kurz

 

Povinný ESG reporting – EU CSRD & ESRS standardy

V červenci 2023 byla schválena první sada standardů ESRS, které prakticky upravují požadavky Směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti – CSRD na reporting udržitelnosti (ESG) v Evropské unii. Vykazovací povinnost se týká velkých podniků a skupin, které musí tyto informace povinně začlenit do výročních zpráv.

Na kurzu se naučíte orientovat ve složité struktuře ESRS standardů tak, abyste s jistotou věděli, co kde hledat a jak se standardy pracovat. Osvojíte si základní pravidla a principy reportingu, včetně požadavků na zajištění kvality pro budoucí povinné ověření (audit). Seznámíte se se strukturou, tématy a požadavky na vykazované informace pro hlavní pilíře (E, S, G). Naučíte se odlišit požadavky podle úrovně závaznosti (povinné minimum nebo nezávazné doporučení, možnosti odkladu na později).

Obsah kurzu:
 • průřezové standardy ESRS 1 a ESRS 2:
  • obecné požadavky a informace, které musí zveřejňovat všechny povinné subjekty,
  • strategie, dopady, rizika a příležitosti – přístup k jejich řízení, výsledky – ukazatele,
  • princip dvojí významnosti (double materiality),
  • náležitá péče a vykazování hodnotového řetězce,
  • časové horizonty,
  • struktura a prezentace zprávy,
 • životní prostředí: E1 Změna klimatu, E2 Znečištění, E3 Vodní a mořské zdroje, E4 Biologická rozmanitost a ekosystémy, E5 Využívání zdrojů a oběhové hospodářství,
 • společenské otázky: S1 Vlastní pracovní síla, S2 Pracovníci v hodnotovém řetězci, S3 Dotčené komunity, S4 Spotřebitelé a koncoví uživatelé,
 • správa a řízení: G1 Chování podniků.

Kurz je vhodný pro zájemce, kteří budou koordinovat nebo spolupracovat na přípravě povinného ESG reportingu pro naplnění požadavků ESG regulací – CSRD a ESRS. EU taxonomii se věnuje samostatný kurz.

Podrobnosti ke kurzu:

Časová dotace: 2 dny
Lektorka: Radka Nedvědová

Registrace na kurz

 

Povinný ESG reporting – EU Taxonomie

 

Taxonomie je relativně novým nařízením EU, jehož cílem je směřování privátních financí k udržitelným aktivitám. Přináší jednotný klasifikační a definiční systém ekonomických aktivit, které jsou z pohledu EU považovány za udržitelné s ohledem na stanovené cíle EU. V neposlední řadě přináší také zveřejňovací povinnosti pro společnosti a skupiny působící na území EU.

Implementace taxonomického reportingu je složitá disciplína, která vyžaduje perfektní znalost nařízení a související evropské legislativy.

Obsah kurzu:
 • identifikace tzv. způsobilých aktivit,
 • analýza technických screeningových kritérií,
 • zhodnocení dodržování minimálních záruk v oblasti lidských práv,
 • způsob tvorby a výpočtu povinných KPIs pro nefinanční instituce,
 • podoba Taxonomického reportu.
Podrobnosti ke kurzu:

Časová dotace: 1 den
Lektor: Matěj Schánilec

Registrace na kurz

 

Výpočet a vykazování uhlíkové stopy

Zveřejnění uhlíkové stopy organizace nebo produktu začíná vyžadovat evropská legislativa, financující banky i významní odběratelé. Naučíme vás, z čeho se uhlíková stopa skládá, jak se počítá, a jaké cesty vedou k jejímu snižování.

Na školení se seznámíte s následující problematikou a pojmy:
 • emise skleníkových plynů – co zahrnují a jak se měří:
  • scope 1 (přímé emise),
  • scope 2 (nepřímé emise z nakupované energie) – location based vs. market based metoda,
  • scope 3 (ostatní nepřímé emise) – downstream, upstream,
 • emisní koeficienty, přepočet na CO2 ekvivalent,
 • uhlíková stopa podniku (organizace),
 • uhlíková stopa produktů,
 • uhlíková neutralita vs. Net Zero – offsety a kompenzace,
 • standardy pro výpočet a vykazování uhlíkové stopy – GHG Protocol, ISO 14064, ISO 14067, CDP,
 • fáze výpočtu uhlíkové stopy, stanovení rozsahu,
 • dekarbonizace – SBTi, cíle a způsoby snižování emisí.
Podrobnosti ke kurzu: 

Časová dotace: 1 den
Lektoři: Martina Rozkošná, Josef Novotný

Registrace na kurz

 

Udržitelná aktiva a projekty: EU Taxonomie, ESG a DNSH v kontextu financování a fondů EU

Školení pro soukromý sektor a veřejné podniky

Co jsou ESG investice? Jaká jsou pravidla environmentálně udržitelných investic dle EU Taxonomie? Jak provádět klimatické, environmentální a sociální prověřování investic? Jaký je vztah ESG investic k pravidlům fondů EU 2021–2027 na straně jedné a k udržitelnému financování bank a jiných finančních institucí na straně druhé? Jaký mají ESG investice vztah k nefinančnímu výkaznictví firem a finančních institucí? Jak se ESG týká vašich obchodních a finančních plánů a majetkového pojištění? Jak ESG integrovat do správy, řízení projektového cyklu investic a nakupování Vaší společnosti? 

Tento šestidenní kurz rozdělený do tří modulů vám v dané oblasti poskytne nejen ucelené klíčové doménové znalosti, ale umožní si i vyzkoušet jejich použití během interaktivních workshopů na skutečné případové studii.

Moduly programu:
 • ESG, EU Taxonomie a DNSH v kontextu ESRS,
 • Prověřování udržitelnosti investic v kontextu ESRS.

Kontaktujte nás pro více informací

 

EU Taxonomie, ESG a udržitelnost v kontextu udržitelných financí, investic a pravidel fondů EU 2021–2027

Školení pro územní samosprávy a státní sektor

Co jsou ESG investice? Jaká jsou pravidla environmentálně udržitelných investic dle EU Taxonomie? Jak provádět klimatické, environmentální a sociální prověřování investic? Jaký je vztah ESG investic k pravidlům fondů EU 2021–2027 na straně jedné a k udržitelnému financování bank a jiných finančních institucí na straně druhé? Jaký mají ESG investice vztah k nefinančnímu výkaznictví firem a finančních institucí? Jak se ESG týká investičního plánování a majetkového pojištění? Jak ESG integrovat do správy, přípravy investic a veřejných zakázek vaší obce, města či státní instituce? 

Tento šestidenní kurz obsahující 42 hodin školení akreditovaný u Ministerstva vnitra (pro úředníky územních samospráv) vám v dané oblasti poskytne nejen ucelené klíčové doménové znalosti, ale umožní si i vyzkoušet jejich použití na skutečné případové studii během interaktivních workshopů.

Moduly programu:
 • ESG a EU Taxonomie – základy, význam, oblasti uplatnění, příklady aplikace a výhled,
 • základy pravidel udržitelnosti EU na investičních projektech fondů EU 2021–2027,
 • klimatické (mitigace a adaptace) prověřování investičních projektů, 
 • environmentální a sociální prověřování investičních projektů,
 • správa, standardy a systémy řízení kvality ve vztahu k udržitelnosti a ESG,
 • projektový cyklus a veřejné zadávání versus udržitelnost a ESG.

Pro více informací nás kontaktujte

 

Přehled kurzů

Váháte nad výběrem kurzu a zvažujete, které školení zvolit, aby splnilo vaše očekávání? Připravili jsme přehlednou navigaci, která vám s výběrem pomůže. 

Přihlásit se na vybraný kurz

Termíny a detaily školení

Termíny kurzů 

Kurzy CPD body
Jazyk Místo Cena bez DPH Registrace
24.–25. 9. 2024
9:00–17:00
Povinný ESG reporting – EU CSRD & ESRS standardy 14

CZE

PwC & Online

19 800 Kč

Přihlásit se

30. 9. 2024
7. 10. 2024
14. 10. 2024
21. 10. 2024
13:30–16:30
ESG & nefinanční reporting
12 CZE PwC & Online
17 900 Kč Přihlásit se

9. 10. 2024
16. 10. 2024
23. 10. 2024
30. 10. 2024
13:30–16:30

ESG & Non-financial reporting

12 ENG Online 17 900 Kč Přihlásit se
29. 10. 2024
13:00–16:30
ESG reporting for experienced professionals – upgrading from GRI to ESRS 3.5 ENG Online 4 500 Kč Přihlásit se
4. 11. 2024
9:00–15:00

Povinný ESG reporting – EU Taxonomie

5

CZE

PwC & Online

11 900 Kč

Přihlásit se

19.–20. 11. 2024
9:00–17:00
Mandatory ESG reporting – EU CSRD & ESRS Standards 14

ENG

Online

19 800 Kč

Přihlásit se

21. 11. 2024
9:00–15:00
Mandatory ESG reporting – EU Taxonomy 5

ENG

Online

11 900 Kč

Přihlásit se

25. 11. 2024
9:00–17:00
Výpočet a vykazování uhlíkové stopy
7 CZE PwC & Online 11 900 Kč Přihlásit se
4. 12. 2024
9:00–17:00
Carbon footprint measurement and disclosure 7 ENG Online 11 900 Kč Přihlásit se
Na vyžádání ESG reporting pro zkušené – upgrade z GRI na ESRS 3.5 CZE PwC & Online 4 500 Kč Kontaktujte nás

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

* Školení probíhají hybridní formou – můžete se zúčastnit jak prezenčně, tak online. Formu kurzu můžete později kdykoliv změnit.

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Seznamte se se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/terms-conditions.html

Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie *

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Lektoři

Radka Nedvědová

Lektorka programu ESG & nefinanční reporting

Radka je manažerka a lektorka PwC Akademie s více než dvacetiletou zkušeností napříč různými obory. Účastnila se a vedla auditorské a poradenské projekty a své zkušenosti využívá pro rozvoj klientů i zaměstnanců PwC v oblasti profesního vzdělávání a udržitelného rozvoje. V ESG týmu PwC se zaměřuje na nefinanční reporting a související regulace, a spolupracuje na analýze a nastavení ESG strategií a dialogu se stakeholdery. Je členkou mezinárodní pracovní skupiny PwC pro CSRD a ESRS.

Martina Rozkošná

Lektorka pro kurz Měření a vykazování uhlíkové stopy

Martina je senior konzultantka s pětiletou zkušeností v environmentální oblasti se zaměřením především na odpadové hospodářství, udržitelný rozvoj, cirkulární ekonomiku, ochranu vod a ovzduší. V ESG týmu se věnuje především oblasti kalkulace uhlíkové stopy od nastavení individuálního rozsahu kalkulace pro každého klienta, přes kalkulaci emisí jednotlivých scopů po vytvoření inventory reportu.

Markéta Jechová

Lektorka pro kurz Měření a vykazování uhlíkové stopy

Markéta pracuje na pozici manažerky v oblasti ESG služeb. Zaměřuje se především na projekty výpočtu uhlíkové stopy a s tím související vývoj výpočetních nástrojů. Markéta dále podporuje klienty v přípravě ESG reportů. Do portfolia služeb jejího týmu patří také audity zaměřené šířeji na ESG data a reportingové procesy nebo v užším smyslu zaměřené pouze na správnost výpočtu uhlíkové stopy.

Josef Novotný

Lektor pro kurz Měření a vykazování uhlíkové stopy

Josef je konzultantem v oddělení služeb udržitelnosti. V současnosti se věnuje problematice ESG reportingu dle GRI standardu a výpočtu uhlíkové stopy jak společnosti, tak produktu. Má zkušenosti s analýzou dat, tvorbou stresových scénářů a s přípravou různých klientských reportů. Dlouhodobě spolupracuje s českými i zahraničními univerzitami.

Matěj Schánilec

Lektor pro kurz ESG reporting – povinnosti v EU (zaměření na taxonomii)

Matěj je manažerem v oddělení Účetního poradenství a auditu v PwC. Má více než 8 let zkušeností v oblasti řízení finančních a nefinančních projektů pro klienty zejména s ohledem na optimalizaci a modernizaci reportingových procesů, či zavádění nových reportingových frameworků v rámci společností.
Matěj je PwC specialista na reporting dle Taxonomie EU. Má za sebou zkušenosti z přípravy taxonomických reportů a je členem PwC Taxonomy pracovní skupiny na regionální úrovni. Kromě taxonomie se Matěj podílí také na reportingových projektech dle GRI, TCFD, či plánované CSRD. Od roku 2022 je Matěj členem taxonomické expertní skupiny PwC Corporate Reporting Services.
Matěj má praktické znalosti a zkušenosti se zaváděním taxonomických reportů pro korporace. Zároveň má také několik let zkušeností
s poradenstvím v oblasti IFRS, IFRS konsolidací a konverzí na IFRS finanční výkaznictví.

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu