Nefinanční/ESG reporting

Provedeme vás celým procesem nastavení ESG struktury až po ESG reporting v souladu s mezinárodně uznávanými standardy. Pomůžeme vám připravit se na audit ESG dat podle nové směrnice EU CSRD, který bude brzy povinnou součástí výročních zpráv velkých společností.

Co to je ESG reporting?

 • ESG reporting je nefinanční reporting (také zpráva o udržitelnosti) zaměřený na oblasti environment, social a governance. Evropská komise představila návrh směrnice k nefinančnímu reportingu CSRD (nahradí NFRD), která rozšiřuje působnost na všechny velké společnosti a do budoucna stanovuje povinný audit nefinančních dat podle standardů pro vykazování udržitelnosti ESRS. Cílem je postavit důležitost ESG dat na úroveň dat finančních.

Co to je EU Taxonomie ESG?

 • V rámci EU Taxonomie jsou definovány jasné technické parametry pro označení aktivity za udržitelnou. Technologie musí splňovat jak hlavní indikátor (např. uhlíkovou stopu produktu), tak pravidla týkající se omezování vedlejších negativních efektů (např. nakládání s vodou či odpady). 
  Taxonomie ESG bude s největší pravděpodobností sloužit pro vyhodnocování udržitelnosti v rámci zelených certifikací, veřejných zakázek či přístupu k financování.

S čím dokážeme pomoci

K nefinančnímu reportingu přistupujeme komplexně. Naši experti vás spolehlivě provedou celým procesem nastavení ESG struktury ve společnosti až po samotný ESG report.

1

ESG Dvojí materialita

Stanovení materiálních ESG oblastí, z nichž bude vycházet struktura reportu.

2

Gap analýza ESRS indikátorů a politik

Dle výsledků dvojí materiality a regulatorních požadavků směrnice CSRD vypracujeme komplexní plán dosažení souladu s touto regulací (včetně datové připravenosti).

3

Nastavení nebo redefinice cílů a akčních plánů

Nastavte cíle tak, aby správně vypovídaly o vašich ambicích.

4

Nastavení ESG governance a reportingových procesů

Odpovědnosti a role musí být jasně stanoveny, aby došlo ke splnění daných cílů.

5

ESG rizika

Pomůžeme s nastavením výkaznictví ESG rizik dle požadavků ESRS.

6

EU Taxonomie

Tvorba metodického přístupu včetně identifikace aktivit a vyhodnocení technických screeningových kritérií.

7

Výpočet ESRS indikátorů

Zajistíme správnost sběru dat a výpočet všech ESRS indikátorů, které společnost bude muset vykázat v reportu, včetně uhlíkové stopy Scope 1, 2 a 3.

8

Příprava nefinančního reportu

Tvorba reportu v souladu s mezinárodně uznávanými standardy.

9

Nezávislé ověření zprávy o udržitelnosti nebo vybraných ukazatelů

Zvyšte kredibilitu zveřejněných nefinančních informací prostřednictvím nezávislého a objektivního prověření od auditorů.

Naše služby v oblasti nefinančního reportingu

ESG Dvojí materialita

Přínosy

Obdržíte seznam materiálních oblastí, který je:

 • v souladu s novou legislativou CSRD (koncepce ESG reportingu, stanovení ESRS indikátorů, doporučení ESG politik),
 • srozumitelný a čitelný pro investory a obchodní partnery,
 • v souladu se specifiky Vašeho byznysu,
 • sestavený s dlouhodobým záměrem, stabilní a důvěryhodnodný,
 • propojený se strategickými záměry a ambicí vedení společnosti.

Výstup

Vyhodnocení témat (na úrovni topic, subtopic nebo sub-sub-topic):

 • materiálních dopadů (negativní, pozitivní),
 • rizik a příležitostí (riziko nebo příležitost).

Set témat a s nimi související ESRS indikátory strategické oblasti doporučené ESG politiky.

Gap analýza ESRS indikátorů a politik

Přínosy

Komplexní souhrn nefinančních dat, které budou splňovat požadavky CSRD legislativy:

 • Zveřejnění všech potřebných nefinančních informací pro investory, banky, veřejnost a jiné obchodní partnery, kvantitativní i kvalitativní parametry
 • Reporting existujících politik

Kvantitativní údaje jsou obvykle doplněny o kvalitativní informace například v podobě politik či programů, které podpoří dosahování ukazatelů v příslušných oblastech.

Výstup

Výstupem je ucelený seznam reportingových povinností dle ESRS s provedenou gap analýzou a high-level metodicky zpracovaná interpretace požadavků směrnice.

To společnosti umožní identifikovat klíčové oblasti a konkrétní kroky potřebné k vytvoření kvalitního ESG rámce a oblasti, na které se má zaměřit, včetně přesnějšího odhadu související časové náročnosti.

Zároveň provedeme srovnání v rámci benchmarku.

Nastavení nebo redefinice cílů a akčních plánů

Přínosy

Jasně definované cíle, které je možné sdílet s investory a bankami, politickou scénou, zaměstnanci a studenty v rámci hodnocení tzv. forward looking approach. Budete schopni prokázat:

 • existenci veřejně publikovaných kvantifikovaných KPIs,
 • nastavení strategie udržitelnosti a plánu (roadmapy) jejího naplňování,
 • transparentní vykazování o postupu v plnění cílů.

Výstup

Výstupem bude formulace závazných krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých strategických cílů určených k veřejné publikaci.

 

Nastavení ESG governance a reportingových procesů

Přínosy

Tato služba vám přinese:

 • efektivní uskutečňování strategie udržitelnosti prostřednictvím governance struktury,
 • prolnutí principů udržitelnosti do DNA celé společnosti,
 • připravenou reportingovou strukturu pro nového manažera/y udržitelnosti,
 • možnost reportovat investorům existenci a podobu governance struktury.

Výstup

Výstupem je robustní řídicí ESG struktura, v níž budou jasné rozhodovací pravomoci a pravidelný přísun nefinančních dat v podobě reportingu a která zajistí efektivní dosažení stanovených akčních cílů.

Tvorba ESG reportingového manuálu, jednotného postupu pro celou organizaci a související ESG politiky.

ESG rizika

Přínosy

Investoři pravidelně provádí vyhodnocení ESG rizik proto, aby porozuměli tomu, jaké dopady může mít změna klimatu a související legislativa vydávaná Evropskou unií na strategické postavení společnosti. Zároveň dokládání ESG rizik je součástí vykazovacích povinností pod ESRS, které zajišťují jistotu, že:

 • rizika spojená se změnou klimatu jsou identifikována a brána na zřetel,
 • příležitosti jsou prozkoumány a jejich potenciálu je využito k celkovému růstu a rozvoji společnosti.

Reportování ESG rizik je pro většinu společností povinné na základě výsledku vyhodnocení dvojí materiality.

Výstup

Sekce v reportu o udržitelnosti, která je zaměřená na vyhodnocení ESG rizik dle požadavků ESRS. Směrnice, jež se týká ESG rizik, obsahuje:

 • provedení analýzy scénářů klimatických rizik,
 • identifikaci a klasifikaci rizik na základě stanovené metodologie, závažnosti apod.,
 • návrh mitigačních opatření pro každé riziko,
 • posouzení finančních dopadů,
 • nastavení struktury pro řízení rizik,
 • přiřazení metrik pro řízení rizik.

EU Taxonomie

Přínosy

 • Jasný a transparentní způsob, jak komunikovat podíl a využití udržitelných investic, obratu a provozních nákladů společnosti finančním podnikům a investorům.
 • Nastavení reportingové struktury a procesů, zvyšování kvalifikace a know-how zaměstnanců společnosti.
 • Připravenost skupiny na nové vykazovací povinnosti, které vstoupí v platnost v roce 2025 a budou zahrnovat vykazování v rámci všech šesti klimatických cílů.

Výstup

 • Posouzení hospodářských činností společnosti a identifikace aktivit způsobilých dle Taxonomie
 • Klasifikace aktiv společnosti v souladu s funkcí a klasifikací dle taxonomie
 • Identifikace aktivit dle taxonomie na základě vyhodnocení technických screeningových kritérií a souladu s minimálními zárukami
 • Metodologie pro nastavení a kalkulaci povinných KPI
 • Příprava taxonomického reportu včetně povinných kvalitativních a kvantitativních informací

Výpočet ESRS indikátorů

Přínosy

Poskytneme vám Gap analýzu a obecný komentář ESRS standardů, přesto v prvním roce doporučujeme podporu také se sběrem dat a high-level kontrolu dat. Pro mnoho přispěvatelů se jedná o první rok reportingu:

 • Rychlejší sběr dat, metodická podpora v průběhu sběru
 • Poskytnutí platformy pro sběr dat, pokud není využíván software, který umožní konzistentní a úplný sběr dat ve strukturovaném formátu
 • Kontrola dat, a tedy vyšší přesnost dat v prvním roce
 • Kalkulace uhlíkové stopy společnosti v povinném rozsahu a souladu s GHG protokolem

Výstup

Výstupem dokončeného kroku dvojí materiality bude souhrn ESRS parametrů, ke kterým se společnost dle zákona vyjadřuje. Poskytneme vám podporu při sběru dat, jež je nezbytná k naplnění reportingových povinností:

 • Templaty pro sběr dat
 • Projektová podpora sběru dat
 • High-level kontrola poskytnutých dat
 • Konsolidace dat v případě skupiny

Příprava nefinančního reportu

Přínosy

 • Srozumitelná a strukturovaná prezentace výsledků udržitelnosti investorům, zákazníkům, obchodním partnerům a ostatním stakeholderům, díky struktuře reportu připraveného dle mezinárodně uznávanými standardy
 • Způsob pro komunikaci cílů na poli udržitelnosti včetně mapování jednotlivých kroků k jejich dosažení
 • Od roku 2025 povinnost výkaznictví pro všechny společnosti s více než 250 zaměstnanci (údaje za rok 2024)

Výstup

 • Nefinanční report ve vámi vybrané jazykové verzi (český nebo anglický jazyk), vytvořený dle CSRD v předem schváleném rozsahu obsahující matici významnosti udržitelnosti i indikátory popisující současný stav vyspělosti společnosti
 • Indikátory dle ESRS standardů budou zveřejněny v rozsahu, který nám umožní současná dostupnost dat

Variantně jsme schopni službu nabídnout ne v plně komplexní variantě, kdy se naše spolupráce omezí na metodické poradenství a revizi klíčových sdělení s cílem zajištění dostatečné kvality výstupu, v tomto případě nefinančního reportu. Vypracování konečného reportu tak bude na klientovi.

Vzdělávejte se v ESG, nefinančním reportingu a udržitelnosti

esg trainings

Kurzy PwC Akademie pro začátečníky i experty

Vyberte si ze široké nabídky.

Více informací

Kontakty

Pavel Štefek

Pavel Štefek

partner, nefinanční reporting a měření uhlíkové stopy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 081

Ondřej Rybka

Ondřej Rybka

nefinanční reporting a měření uhlíkové stopy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 588 122

Petra Jirková Bočáková

Petra Jirková Bočáková

Nefinanční reporting, PwC Česká republika

Tel: +420 603 436 056

Radka Nedvědová

Radka Nedvědová

Nefinanční reporting a vzdělávání, PwC Česká republika

Tel: +420 724 561 326