Nefinanční/ESG reporting

Provedeme vás celým procesem nastavení ESG struktury až po ESG reporting v souladu s mezinárodně uznávanými standardy. Pomůžeme vám připravit se na audit ESG dat podle nové směrnice EU CSRD, který bude brzy povinnou součástí výročních zpráv velkých společností.

Co to je ESG reporting?

 • ESG reporting je nefinanční reporting (také zpráva o udržitelnosti) zaměřený na oblasti environment, social a governance. Evropská komise představila návrh směrnice k nefinančnímu reportingu CSRD (nahradí NFRD), která rozšiřuje působnost na všechny velké společnosti a do budoucna stanovuje povinný audit nefinančních dat podle standardů pro vykazování udržitelnosti ESRS. Cílem je postavit důležitost ESG dat na úroveň dat finančních.

Co to je EU Taxonomie ESG?

 • V rámci EU Taxonomie jsou definovány jasné technické parametry pro označení aktivity za udržitelnou. Technologie musí splňovat jak hlavní indikátor (např. uhlíkovou stopu produktu), tak pravidla týkající se omezování vedlejších negativních efektů (např. nakládání s vodou či odpady). 
  Taxonomie ESG bude s největší pravděpodobností sloužit pro vyhodnocování udržitelnosti v rámci zelených certifikací, veřejných zakázek či přístupu k financování.

S čím dokážeme pomoci

K nefinančnímu reportingu přistupujeme komplexně. Naši experti vás spolehlivě provedou celým procesem nastavení ESG struktury ve společnosti až po samotný ESG report.

1
Stanovení klíčových ESG oblastí

Prioritizace správných ESG oblastí je základní klíč k úspěchu.

2
Výběr a stanovení ESG indikátorů vykazovaných v reportu

Propojení ESG indikátorů se strategickými cíli společnosti a prioritizovanými oblastmi.

3
Nastavení nebo redefinice cílů a akčních plánů

Nastavte cíle tak, aby správně vypovídaly o vašich ambicích.

4
Nastavení ESG governance a reportingových procesů

Odpovědnosti a role musí být jasně stanoveny, aby došlo ke splnění daných cílů.

5
Příprava nefinančního reportu

Tvorba reportu v souladu s mezinárodně uznávanými standardy.

6
Nezávislé ověření zprávy o udržitelnosti nebo vybraných ukazatelů

Zvyšte kredibilitu zveřejněných nefinančních informací prostřednictvím nezávislého a objektivního prověření od auditorů.

Naše služby v oblasti nefinančního reportingu

Stanovení klíčových ESG oblastí

Přínosy

Obdržíte seznam klíčových oblastí:

 • srozumitelný a čitelný pro investory a obchodní partnery
 • v souladu se specifiky vašeho byznysu
 • vystavěný se záměrem dlouholeté stability a důvěryhodnosti
 • propojený se strategickými záměry a ambicemi vedení společnosti/skupiny
 • ve světle nové legislativy „Green Deal“


Náš přístup

Provedeme prvotní screening sloužící k určení strategických priorit včetně:

 • legislativního skenu (EU taxonomy, FitFor55 atd.)
 • potřeb reportingu nefinančních dat investorům a bankám – SFDR
 • benchmarku odvětví
 • informací obdržených vámi od vašich stakeholderů

Zpracovaná data budou podkladem pro strategický workshop vedení společnosti.


Výstup

Výstupem validovaným prostřednictvím workshopu bude odsouhlasený rámec oblastí postavený na vybraných cílech dle mezinárodního rámce SDGs.

 

Výběr a stanovení ESG indikátorů měřených a vykazovaných v reportu

Přínosy

Komplexní souhrn nefinančních dat, která

 • je třeba zveřejnit pro investory, banky, veřejnost a jiné obchodní partnery (SFDR, EU Taxonomy),
 • budou rozdělena na klíčové indikátory (KPIs) a ostatní reportované ukazatele.

Kvantitativní údaje jsou obvykle doplněny meziresortními programovými agendami, které podpoří dosahování ukazatelů v příslušných oblastech.


Náš přístup

Dle stanovených klíčových oblastí a SDGs cílů stanovíme přesné požadavky na sběr dat a měření v souladu s regulací typu SDG targets, GRI standardy a EU Taxonomy. Dále provedeme gap analýzu existujících dat vůči požadavkům finančních institucí dle SFDR, které bude nutné reportovat při žádosti o financování.

Cílem je získat komplexní, ale zároveň efektivní strukturu dat, která společnost bude sbírat a analyzovat pro účely reportingu i obchodní aktivity, jako je získání úvěru. Dalším záměrem je nastavení tzv. „base year“, na jehož základě budou stanovené strategické cíle porovnávány.


Výstup

Výstupem je ucelený seznam nefinančních dat, která budou od roku 2021 dále pravidelně měřena a vyhodnocována. Některé z nich navázané na strategické cíle a jejich plnění, jiné sledované z důvodu nefinančního výkaznictví. 

 

Nastavení nebo redefinice cílů a akčních plánů

Přínosy

Jasně definované cíle, které je možné sdílet s investory a bankami, politickou scénou, zaměstnanci a studenty v rámci hodnocení tzv. forward looking approach. Budete schopni prokázat:

 • existenci veřejně publikovaných kvantifikovaných KPIs,
 • nastavení strategie udržitelnosti a plánu (roadmapy) jejího naplňování,
 • transparentní vykazování o postupu v plnění cílů.


Náš přístup

Na základě současného stupně pokročilosti jednotlivých oblastí udržitelnosti zhodnotíme realistické možnosti i strategické směřování top managementu. Nastavíme dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle, které následně potvrdí vedení společnosti a budou určeny k publikaci jako veřejně závazné (lze také ponechat jako interní např. po dobu 1 roku).

Navíc vypracujeme high-level roadmapu včetně milníků pro dosažení daných cílů.


Výstup

Výstupem bude formulace závazných krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých strategických cílů určených k veřejné publikaci.

 

Nastavení ESG governance a reportingových procesů

Přínosy

Tato služba vám přinese:

 • efektivní uskutečňování strategie udržitelnosti prostřednictvím governance struktury,
 • prolnutí principů udržitelnosti do DNA celé společnosti,
 • připravenou reportingovou strukturu pro nového manažera/y udržitelnosti,
 • možnost reportovat investorům existenci a podobu governance struktury.


Náš přístup

Pomůžeme s nastavením nové robustní a efektivní governance struktury včetně:

 • nastavení „sustainability circle“ rozhodovací skupiny, která řeší úspěšnost plnění jednotlivých agend, potřebné financování a řízení změn a hodnotí pokrok oproti plánu,
 • nastavení systému reportingu mezi jednotlivými úrovněmi,
 • doporučení pro komunikaci se zaměstnanci a stakeholdery.


Výstup

Výstupem je silná řídicí struktura, které budou přiděleny rozhodovací pravomoci a pravidelný přísun nefinančních dat v podobě reportingu a která zajistí efektivní dosažení stanovených strategických cílů.

Příprava nefinančního reportu

Přínosy

Report připravený podle mezinárodně uznávaného standardu přináší:

 • jasný a strukturovaný způsob prezentace výsledků pro investory, zákazníky, obchodní partnery a další stakeholdery, 
 • platformu pro komunikaci cílů udržitelnosti a reporting, 
 • splnění povinnosti, která od roku 2024 (reporting za rok 2023) platí pro všechny společnosti nad 250 zaměstnanců.


Náš přístup

Pomáháme s řízením projektu tvorby reportu včetně: 

 • sladění obsahu textu a dat se strategií udržitelnosti a maticí významnosti,
 • zajištění souladu s požadavky GRI,
 • zajištění souladu s požadavky SFDR,
 • úpravy textu pro zajištění čitelnosti a vyváženosti délky a smysluplnosti textu,
 • grafický design podle identity značky (pokud je požadován).


Výstup

Nefinanční report v anglické/české verzi vytvořený dle GRI v předem schváleném rozsahu obsahující indikátory důležité z pohledu legislativy SFDR. 

Jak indikátory dle GRI, tak indikátory vyžadované SFDR budou zveřejněny v rozsahu, který nám umožní současná míra a dostupnost dat.  

 

Kontakty

Pavel Štefek

Pavel Štefek

partner, nefinanční reporting a měření uhlíkové stopy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 081

Petra Jirková Bočáková

Petra Jirková Bočáková

Nefinanční reporting, PwC Česká republika

Tel: +420 603 436 056

Yuliia Barbotko

Yuliia Barbotko

Nefinanční reporting, PwC Česká republika

Tel: +420 735 701 527

Lukáš Pýcha

Lukáš Pýcha

Nefinanční reporting, PwC Česká republika

Tel: +420 731 427 723