Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Loading Results

Co je FATCA?

Jaký bude mít dopad na vaši firmu?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) je nový daňový zákon, který byl přijat v USA v roce 2010 jako součást balíčku zákonů Hiring Incentives to Restore Employment (HIRE). Účelem tohoto zákona je zabránit americkým občanům vyhýbat se zdanění příjmů prostřednictvím jejich převodu do zahraničních finančních institucí a investic do zahraničních aktiv. FATCA klade na zahraniční finanční instituce zvýšené nároky na postup identifikace amerických osob investujících na neamerické bankovní účty nebo do neamerických aktiv a zavádí s tím související specifické kontrolní postupy a další povinnosti.

V souladu s ustanoveními zákona FATCA by finanční instituce definované tímto zákonem, zejména tedy banky, správci majetku, pojišťovny a penzijní fondy měly uzavřít smlouvu s Internal Revenue Service (IRS). Uzavření takové smlouvy je však pouze prvním krokem k harmonizaci interních procesů ve finančních institucích s legislativou FATCA. K úspěšné implementaci všech požadavků tohoto zákona bude nutné sladit všechny dotčené klíčové oblasti, zejména procesní postupy, risk management a IT a analyzovat právní a daňové dopady přijatých opatření.

V případě neuzavření smlouvy s IRS či nedodržení ostatních zákonem stanovených podmínek mohou zahraniční finanční instituce čelit významným sankcím - jakákoliv příchozí americká platba spadající do režimu zákona FATCA bude předmětem 30% srážkové daně. FATCA zároveň spolupracujícím zahraničním finančním institucím ukládá povinnost shromažďovat určité informace o držitelích účtů. Pokud držitel účtu odmítne požadované informace poskytnout, jeho účet bude klasifikován jako nespolupracující a jakákoliv příchozí americká platba připisovaná na jeho účet bude též předmětem 30% srážkové daně, která bude sražena připisující spolupracující finanční institucí a následně odevzdána IRS.

Na co se připravit před přijetím FATCA?

Finanční instituce budou muset v rámci implementace zákona FATCA realizovat významné procesní a systémové změny. Ačkoliv většina ustanovení zákona FATCA nabude účinnosti až v polovině roku 2013, většina nadnárodních finančních skupin již začala podnikat první kroky k zavedení nových procesů a systémů. Aby dostály požadavkům zákona FATCA ve stanovené lhůtě, podnikají v současné době následující kroky:

  • Zhodnocení současného stavu systémů a procesů
  • Posouzení typu právní entity a zhodnocení zákonných požadavků, které FATCA konkrétní entitě ukládá
  • Výběr vhodné strategie implementace zákona FATCA
  • Tvorba akčního plánu realizace potřebných změn

S čím vám může PwC pomoci?

Abychom Vám byli schopni co nejefektivněji pomoci s implementací FATCA a zároveň minimalizovali vliv změn na běžné fungování Vaší finanční instituce, vytvořili jsme síť specialistů FATCA na klíčových trzích po celém světě. Naši profesionálové jsou součástí Global Information Reporting (GIR) skupiny, která sdružuje specialisty, kteří se zabývají mezinárodním daňovým právem, zároveň jsou však zkušenými odborníky v oblasti lokálních právních předpisů a obchodního prostředí.

V České republice jsme sestavili tým FATCA specialistů se zkušenostmi z různých oborů (poradenství, daně, audit a právo), kteří mají zkušenosti s FATCA projekty (zhodnocení současného stavu, provedení rozdílové analýzy a poskytování školení FATCA) ve finančních institucích v České republice i v zahraničí. FATCA tým v České republice klade zvýšený důraz na redukci administrativní zátěže spojené s implementací FATCA a je schopen připravit řešení na míru pro finanční instituce podnikající nejen na českém trhu.

Naši experti zároveň monitorují aktuální situaci ohledně plánovaného uzavření „Dohody o implementaci FATCA“ mezi českou a americkou vládou a související plánované legislativní změny.

Pro pomoc a podporu s implementací FATCA a informace o aktuálním vývoji příslušných právních předpisů kontaktujte členy našeho týmu.

Kontakty

Vincent Santamaria

Vincent Santamaria

Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 733 612 785

Zůstaňte s námi v kontaktu