Etika a transparentnost

Naše prestiž a dlouhodobý úspěch závisí na důvěryhodnosti, profesionalitě a mravní integritě každého zaměstnance. Proto jsme vytvořili etický rámec zahrnující příslušné směrnice a pravidla. Zároveň se snažíme o vytváření kultury, která podporuje etické jednání, bezúhonnost, objektivitu a profesionální způsobilost.

Náš Etický kodex je postaven na globálním účelu společnosti PwC (vytvářet důvěru ve společnost a řešit důležité problémy) a na soustavě hlavních sdílených hodnot. Náš Kodex stanovuje společný rámec toho, jak se máme chovat, podnikat a správně jednat. Toto zahrnuje i nutnost ozvat se, setkáme-li se se situací, která není v souladu s naším Kodexem nebo našimi hodnotami.

Chápání, porozumění a jednání v souladu s Kodexem je základem pro nás, odborníky z PwC, a základem hodnot, jež vyznáváme.

Etická linka je důležitý nástroj, který mohou všichni zaměstnanci využít pro sdělení jakéhokoliv problému nebo stížnosti na neetické jednání.

Firemní strategie nezávislosti nám umožňuje zajistit, aby obchodní vztahy vznikaly a fungovaly bez vedlejších finančních zájmů, bez osobních či podnikatelských vztahů s našimi auditovými klienty a jejich přidruženými organizacemi. Všichni zaměstnanci jsou povinni zúčastnit se interaktivního školení a každoročně vyplnit potvrzení vlastní nezávislosti.

Naše důvěryhodnost závisí také na integritě našich klientů. Pracujeme pouze pro takové společnosti, jejichž podnikatelské aktivity jsou v souladu se zákonem a neporušují etické principy. Zavedli jsme důkladné procesy na vyhodnocování možného dopadu spolupráce s potenciálními i stávajícími klienty na naše dobré jméno na trhu.

Každoročně provádíme průzkum spokojenosti klientů s našimi službami. Neustálý dialog s klienty o kvalitě služeb a o hodnotách, které jim přinášíme, je klíčovou součástí vzájemných dobrých vztahů.

Coenraad („Coeni“) van Beek

Interview: Proč máme Etický kodex?

Coenraad („Coeni“) van Beek, který je celosvětově odpovědný za etické chování společnosti PwC, odpovídá na několik otázek týkajících se Etického kodexu.

1. Co obsahuje Etický kodex PwC a proč jej společnost má?

Coeni: Etický kodex je v podstatě souhrn pravidel popisujících chování, které očekáváme od svých zaměstnanců. Proč něco takového potřebujeme? PwC pochopitelně poskytuje své služby v souladu s platnými zákony, nařízeními a interními předpisy. Tato pravidla však nestanoví, jak máme jednat. My si ale myslíme, že pro naše klienty, zaměstnance a další subjekty, s nimiž přijdeme do styku, je důležité, aby znali naše hodnoty a věděli, jaké chování od nás mohou očekávat.
 

2. Je Etický kodex nějakým způsobem propojen s profesní praxí?

Coeni: Asi nepřekvapí, když řeknu, že Etický kodex je nedílnou součástí naší každodenní práce ve všech koutech světa. Kodex nijak nemění podstatu našich služeb, ale určuje, jak přitom máme jednat. Kodex přímo vychází z existujících firemních hodnot, kterými jsou prvenství, dokonalost a týmová práce, a ukazuje, jak tyto hodnoty máme naplňovat v denní praxi.

3. Je Etický kodex jenom soubor pravidel nebo obsahuje i postihy za porušení?

Coeni: Je odpovědností každého zaměstnance a partnera PwC, aby důsledně a náležitě dodržoval zásady Etického kodexu a pravidla PwC a pomáhal přitom ostatním. S těmi, kdo poruší kodex nebo jiná pravidla, bude vedeno disciplinární řízení a při závažném porušení může nastat i rozvázání pracovního poměru. Naším hlavním úkolem bylo zajistit, aby všechny společnosti PwC ve světě zavedly opatření, která pomáhají zaměstnancům chápat a splňovat zásady Kodexu. Dodržování Kodexu si zajišťuje každá země zvlášť, protože právní a profesní požadavky se stát od státu liší. Doporučuji těm, kteří navštíví tuto stránku, aby si kodex vytiskli, a až budou mít chvilku, si ho přečetli – zvláště část „Naše zodpovědnost“, která se zabývá právě otázkou dodržování těchto pravidel. 

4. Na jedné straně kodexu stojí:„Chceme pracovat pouze pro klienty, jimž můžeme nabídnout dostatečně kvalitní služby, pro takové, kteří si cení spolupráce s námi a jejichž působení je v souladu se zákony i morálními zásadami.“ Znamená to, že se můžete rozhodnout, že nebudete pracovat pro klienta, který nesplňuje tato kritéria?

Coeni: Určitě. Zavedli jsme velice striktní program na řízení rizik a kvality práce. Než nějakou zakázku přijmeme, pečlivě si v rámci možností potenciálního klienta prověříme, včetně způsobu a etiky podnikání. Každý rok své klienty znovu posuzujeme a rozhodujeme se, zda pro ně budeme dále pracovat. Pokud je to nezbytné, zakázku odmítneme nebo od ní odstoupíme.

5. A konečně, jak zajišťujete, aby Etický kodex, který vznikl už v roce 2002, byl stále aktuální?

Coeni: Cítíme, že je důležité, aby naši klienti, zaměstnanci i subjekty, s nimiž spolupracujeme, věděli, jaké jednání mohou od PwC očekávat. Úspěch etického programu musí být dlouhodobý, proto jsme například vytvořili celosvětovou síť lidí, kteří mají v jednotlivých zemích tento program podporovat a prosazovat (tzv. šampióni pro etiku), připravili jsme školení pro zaměstnance, zavedli jsme komunikační kanály, například tzv. linky pomoci (helpline), jejichž prostřednictvím mohou zaměstnanci řešit možné problémy. Celý program průběžně monitorujeme. Díky tomu, že náš etický program v globálním měřítku neustále aktivně řídíme a podporujeme, máme jistotu, že je aktuální a platný. 

Kontakty

Tomáš Bašta

Tomáš Bašta

Business Conduct Leader, PwC Česká republika

Tel: +420 251 152 087

Buďte s námi v obraze: