CIPD Associate Diploma in People Management –⁠ Level 5

Získejte mezinárodní certifikaci v oblasti HR a posuňte svou kariéru o úroveň výš

Kvalifikace CIPD – Level 5

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) je přední světovou organizací sdružující více než 160 000 odborníků z oblasti lidských zdrojů, vzdělávání, rozvoje a řízení lidí. Mezinárodně uznávaná CIPD certifikace spojuje HR profesionály a lídry a prokazuje profesionalitu a získané odborné znalosti v oblasti lidských zdrojů.
Kurz CIPD Level 5 je navržen tak, aby Vám pomohl prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti people management (řízení lidí), rozšířil vaše znalosti v oblasti HR a přispěl k vašemu kariérnímu růstu. Kromě certifikované kvalifikace vedoucí k členství v CIPD, získáte znalosti potřebné pro řízení klíčových HR oblastí a naučíte se, jak vést lidi, řídit talenty, strategicky plánovat nebo nastavit spravedlivé odměňování.  

Playback of this video is not currently available

21:55

Rozhovor | CIPD kvalifikace

Rozhovor s absolventem CIPD kvalifikace

Podívejte se na rozhovor s absolventem CIPD programu. Co mu kvalifikace přinesla? Proč se pro studium rozhodl? A jak se dostal na jednu z největších mezinárodních akcí v oblasti HR? To a mnohem více se dozvíte ve videorozhovoru. 

Moduly programu

Modul 1: Profesionální chování a odměňování zaměstnanců

Tento modul se zabývá tím, jak profesionální chování, které zahrnuje například etické jednání a inkluzivitu, může pomoct vybudovat pozitivní vztahy ve firmě a podpořit celkovou spokojenost zaměstnanců. Modul se zároveň zaměřuje na to, jaký dopad má profesionální chování na jednotlivce a jak může v konečném důsledku ovlivnit jejich výkon. 

V rámci modulu se seznámíte s profesionálním a etickým chováním a dozvíte se, co obnáší být skutečným profesionálem a jak lze uplatnit osobní a etické hodnoty, zapojit se do diskuze a vyjádřit svůj názor a ovlivnit ostatní. Zároveň se naučíte prosazovat inkluzivní a kolaborativní strategie a dozvíte se, jak navrhnout řešení, která přispívají k budování pozitivních pracovních vztahů. V neposlední řadě prokážete odhodlání profesně se rozvíjet a zlepšovat prostřednictvím poznání toho, co role profesionála skutečně obnáší. 

Co se naučíte:
 • budete umět jednat profesionálně a postupovat v souladu s etickým kodexem při jednání s lidmi,
 • naučíte se prosazovat inkluzivní a kolaborativní strategie, které podpoří pozitivní vztahy na pracovišti,
 • prokážete vůli neustále se vzdělávat, profesně se rozvíjet a zlepšovat svůj výkon.

Modul 2: Praxe založená na důkazech

Tento modul se zaměřuje na analýzu ukazatelů s cílem zlepšit rozhodovací proces a poskytnout ucelený pohled na kritické myšlení a na způsoby, kterými ho lze ovlivňovat. 

Porozumíte konceptům, nástrojům a metodám, které se používají k diagnostice problémů, výzev a příležitostí. Pochopíte principy kritického myšlení a dozvíte se, jak mohou různé perspektivy vnímání ovlivnit rozhodování. Zároveň se naučíte, jak prostřednictvím klíčových dat a informací změřit dopad a přidanou hodnotu, kterou lidé firmám přinášejí.

Co se naučíte:
 • porozumíte strategiím efektivního kritického myšlení a rozhodování,
 • pochopíte, proč jsou důležité strategie rozhodování a jak mohou pomoct při řešení mezilidských konfliktů,
 • budete schopni změřit dopad a přínos práce pro firmu.

Modul 3: Pracovní vztahy

Tento modul zkoumá klíčové metody a postupy, které přispívají ke zlepšení vztahů mezi zaměstnanci a k vytváření lepších pracovních podmínek, které mohou významně ovlivnit výkonnost organizace. 

V rámci modulu porozumíte metodám, které se zaměřují na zlepšení pracovního života a pochopíte rozdíl mezi „účastí“ a „zapojením“ zaměstnanců. Modul se zároveň věnuje konfliktům a nevhodnému chování. Seznámíte se s nově objevujícími se trendy v oblasti konfliktů, firemních sankcí, mediace a arbitráže. Zároveň zjistíte, jak lze řešit různá disciplinární řízení a jak efektivně postupovat při řešení různých sporů a stížnostech. V neposlední řadě se seznámíte se základy kolektivního pracovního práva a typech zastupování zaměstnanců.

Co se naučíte:
 • porozumíte zaměstnancům a seznámíte se s osvědčenými praktikami na podporu lepšího pracovního života,
 • porozumíte různým formám konfliktního jednání a zjistíte, jak efektivně řešit spory,
 • dozvíte se, jak řešit nedostatečnou výkonnost a jiné disciplinární záležitosti zákonným způsobem,
 • pochopíte úlohu orgánů odborových organizací v pracovněprávních vztazích.

Modul 4: Výkonnost organizace a kultura v praxi

Tento modul zkoumá souvislosti mezi organizační strukturou a pracovním trhem. Analyzuje faktory a trendy, včetně digitálního prostředí, které mají dopad na obchodní strategii a plánování lidských zdrojů a zaměřuje se na vliv kultury, spokojenost zaměstnanců a jejich chování při řízení změn a výkonnosti organizace.

Během tohoto modulu pochopíte souvislosti mezi organizační strukturou, strategií a provozním prostředím firmy. Naučíte se analyzovat vnější faktory a trendy a určovat priority a vyhodnocovat problémy organizace. Zároveň zjistíte, jak interpretovat teorie a modely organizačního a lidského chování. Kromě toho se dozvíte, jak budovat rozmanitost v rámci firmy, jejímž cílem je podpořit pozitivní kulturu uvnitř společnosti. V neposlední řadě se naučíte vyhodnocovat souvislosti mezi životním cyklem zaměstnance a vaší prací a zjistíte, jak může práce s lidmi podpořit strategické směřování organizace. 

Co se v rámci modulu naučíte:
 • pochopíte souvislosti mezi organizační strukturou, strategií a provozním prostředím firmy,
 • porozumíte organizační kultuře a teoretickým pohledům na to, jak se lidé chovají v práci,
 • zjistíte, jak lze podpořit dosažení obchodních cílů.

Modul 5: Strategie odměňování

Tento modul se zabývá tím, jak interní a externí faktory podnikání ovlivňují strategii odměňování. Modul se zároveň věnuje i dopadu nákladů na odměny a zaměřuje se na to, jak důležité je podporovat manažery při rozhodování o odměnách. 

V rámci modulu se seznámíte s principy odměňování a poznáte, jakou roli hraje odměňování v kultuře a výkonnosti společnosti. Zároveň pochopíte, jak výkonnost zaměstnanců a celé organizace ovlivňuje odměňování a benefity, které společnosti nabízejí. Naučíte se, jak lze jednotlivá data shromažďovat a měřit a jak se orientovat v datech pro benchmarking. Kromě toho získáte přehled o zaměstnaneckých výhodách a seznámíte se s legislativními požadavky, které ovlivňují strategii odměňování. V neposlední řadě zjistíte, jak podporovat manažery a jak zajistit, aby jejich rozhodnutí v oblasti odměňování byla v souladu s dohodnutými postupy. 

Co se naučíte:
 • pochopíte dopad jednotlivých přístupů k odměnám,
 • naučíte se analyzovat a srovnávat data a informovat o přístupech v odměňování,
 • pochopíte, jak podporovat liniové manažery při rozhodování o odměnách.

Modul 6: Leadership a rozvoj managementu

Tento modul se blíže zaměřuje na leadership a na to, jak moc je vedení společnosti zásadní pro rozvoj správné kultury a pracovního prostředí, které je soudržné, rozmanité, inovativní a vysoce výkonné. Výběr správných nástrojů a přístupů, které podpoří rozvoj leadershipu má v konečném důsledku dopad na efektivitu organizace.

V rámci modulu se seznámíte s rolí lídrů a manažerů v různých kontextech a zjistíte, jaké jsou jejich požadované dovednosti a kompetence. Kromě toho zjistíte, jaká je úloha HR v rozvoji vedení a managmentu a jak důležitou roli zde hraje diverzita a inkluze. V neposlední řadě se naučíte vyhodnotit úspěšné leadership programy, zjistit rozsah zapojených zúčastněných stran a zhodnotit dopad, který má leadership a vedení firmy na společnost.

Co se naučíte:
 • pochopíte jaké znalosti a dovednosti by měl mít efektivní leadership a vedení firmy,
 • seznámíte se s různými přístupy ke vzdělávání za účelem rozvoje lídrů a manažerů,
 • pochopíte iniciativy na podporu rozvoje firemního leadershipu a vedení.

Modul 7: Talent management a plánování lidských zdrojů

Tento modul se zabývá otázkami efektivního plánování pracovní síly v organizaci. Zároveň se věnuje analýze potenciálních nákladů, které se pojí s neefektivním náborem nových zaměstnanců a také nástrojům, které lze využít za účelem minimalizace rizik spojených s přijímáním nových zaměstnanců. 

V rámci modulu se seznámíte s posledními trendy v oblasti náboru a pochopíte, jaký dopad má měnící se trh práce na rozhodování o lidských zdrojích. Poznáte metody a přístupy, které se využívají při plánování náboru nových zaměstnanců a při plánování nástupnictví a současně s tím budete moct zhodnotit silné a slabé stránky různých metod recruitmentu. Kromě toho se seznámíte s trendy v oblasti fluktuace zaměstnanců a s přístupy určených pro rozvoj a udržení talentů a dozvíte se, jak organizace vytvářejí tzv. „talent pools“. Zároveň zjistíte, jak řídit smluvní ujednání a onboarding nových zaměstnanců.

Co se naučíte:
 • pochopíte současné trendy na trhu práce a jejich význam pro plánování pracovní síly,
 • porozumíte účelu a důležitosti plánování pracovní síly,
 • pochopíte účel a dopad efektivního talent managementu,
 • dozvíte se, jak důležitá jsou smluvní ujednání a efektivní onboarding.

CIPD Associate Diploma in People Management je dvanáctiměsíční program skládající se ze 7 modulů zahrnující interaktivní workshopy a další vzdělávací aktivity.

Proč studovat CIPD program s PwC Akademií? 
 • PwC Akademie je Centre of Excellence pro kvalifikaci CIPD,
 • během studia získáte přehled o nejnovějších přístupech a trendech v oblasti HR, zdokonalíte své znalosti v oblasti pracovněprávních vztahů, talent managementu, řízení výkonu a mnoha dalších oblastech a učiníte další krok vedoucí ke kariérnímu růstu,
 • seznámíte se s best practices v oblasti lidských zdrojů a budete mít možnost zapojit se do diskuze nejen s lektorem, ale i s dalšími účastníky programu, se kterými budete moct sdílet své dosavadní zkušenosti,
 • v průběhu studijního programu budete zpracovávat hodnocené případové studie pod vedením vysoce kvalifikovaných a zkušených HR odborníků z PwC, kteří disponují akreditací na vedení CIPD výuky a mají rozsáhlé odborné a školící dovednosti,
 • po splnění všech požadavků a úspěšném dokončení celého programu získáte mezinárodně uznávanou CIPD kvalifikaci, která je potvrzením kvalit a známkou profesní způsobilosti v dané oblasti, příslibem lepších kariérních vyhlídek a zdrojem nejrůznějších výhod.

 

Tato kvalifikace rozšiřuje a podporuje hlubší úroveň porozumění v otázkách spjatých s HR a přirozeně rozvíjí odborné znalosti v oblasti lidských zdrojů. Program ocení jednotlivci, kteří aspirují na vedoucí pozice a chtějí přispět svými znalostmi a dovednostmi k vytvoření přidané hodnoty v organizaci nebo pracují v roli manažera a vedou tým lidí.

CIPD Level 5 je vhodný především pro:
 • profesionály s desetiletou praxí v oblasti HR (např. recruitment, odměňování, talent management, pracovněprávní vztahy atd.),
 • HR Business partnery či HR lídry, kteří vedou celé oddělení a chtějí přispět k jejich rozvoji.

 

Poplatky

V ceně kurzu nejsou zahrnuty následující poplatky: CIPD registrační poplatek (140 GBP), vstupní poplatek (40 GBP), členský poplatek na 12 měsíců (98 GBP) a obnovovací členský poplatek na další rok (98 GBP). 

 

Po úspěšném dokončení programu získáte CIPD certifikát, členství v CIPD a označení „Assoc. CIPD“ za Vaším jménem. Mezinárodně oceňovaný titul zvýší Vaši důvěryhodnost a otevře Vám dveře k novým pracovním příležitostem.

 

Vanda Šinková

Vanda je členem profesní organizace CIPD a jako certifikovaná školitelka zastřešuje studijní programy v zemích střední a východní Evropy. Vanda zároveň řídí CIPD Centre of Excellence pro CEE region. Věnuje se koučinku a vede školení soft skills pro manažery i řadové pracovníky na Slovensku i v zahraničí. Vanda byla více než 15 let zodpovědná za veškerou agendu řízení lidských zdrojů v PwC, kde se věnovala organizačnímu rozvoji a rozvoji talentů, strategickému HR managementu, talent managementu a řízení změn.

 

Termíny a detaily školení

Termín Kurz CPD body Jazyk Místo Cena bez DPH Registrace

Termín bude vypsán

CIPD Level 5

75 ENG Online

72 000 Kč*

Přihlásit se

* Cena kurzu nezahrnuje následující poplatky: CIPD registrační poplatek (147 GBP), vstupní poplatek (40 GBP), členský poplatek na 12 měsíců (104 GBP) a obnovovací členský poplatek na další rok (104 GBP). 

Struktura programu Časový harmonogram Date
Úvodní webinář 9:00–12:00 Termín bude vypsán
Modul 1: Profesionální chování a odměňování zaměstnanců 9:00–13:00
Modul 2: Praxe založená na důkazech 9:00–13:00
Modul 3: Pracovní vztahy 9:00–13:00
Modul 4: Výkonnost organizace a kultura v praxi 9:00–13:00
Modul 5: Strategie odměňování 9:00–13:00
Modul 6: Leadership a rozvoj managementu 9:00–13:00
Modul 7: Talent management a plánování lidských zdrojů 9:00–13:00

Povinná pole jsou označena hvězdičkou(*)

Osobní údaje účastníka

Fakturační údaje

Seznamte se se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie https://www.pwc.com/cz/cs/akademie/terms-conditions.html

Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami PwC Akademie *

Beru na vědomí, že vyplněním formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené zpracovávány entitami ze sítě PwC uvedenými v části „Správce údajů a kontaktní údaje" v prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) na základě oprávněného zájmu výše uvedených entit ze sítě PwC pro účely vyřízení mého požadavku.

Přečtěte si, prosím, naše prohlášení o ochraně osobních údajů, kde se dozvíte více o našem přístupu k osobním údajům a o vašich právech, zejména právu vznést námitku vůči zpracování.

Kontakty

Anna Tubert

Anna Tubert

Business Developer, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Zůstaňte s námi v kontaktu