Právní a daňový servis PwC

Sledujeme pro vás nejnovější vývoj v oblasti vládních nařízení a změn zákonů v souvislostí s epidemií Covid-19

Právo a veřejná podpora

 • Povinnosti zaměstnavatele v době karantény a možnosti kompenzace v podobě vyplacení náhrady mzdy
 • Možnosti veřejné podpory pro malé a střední podniky - půjčky, státní garance a další
 • Pracovně-právní nástroje pro zaměstnavatele pro řešení stávající krize - dovolená, neplacené volno a další

Čtěte víc

Daně a pojistné

 • Možnost podat přiznání k dani z příjmů prodloužena pro všechny poplatníky až do 1. července 2020
 • Zavedení „loss carryback“ - uplatnění daňové ztráty vzniklé za rok 2020 zpětně za roky 2019 i 2018
 • Lhůta pro podání DPH reportů ani lhůta pro úhradu daně se nemění, možnost prominutí sankcí za pozdní podání, či úroku za pozdní platbu

Čtěte víc

Právo a veřejná podpora

Pracovní právo

Aktualizace k 27. březnu 2020, 9:00

Klikněte na otázku pro zobrazení odpovědi.

Někteří vaši zaměstnanci mají nařízenu karanténu. Zároveň však nemusíte uzavřít celý provoz. Jaké jsou vaše povinnosti vůči zaměstnancům v karanténě? Můžete získat kompenzaci od státu za související náklady?


Z důvodu usnesení Vlády ČR v rámci krizových opatření došlo k plošnému uzavření některých provozů, mezi které patří i váš. Jaké máte povinnosti vůči zaměstnancům a jaké jsou nároky na kompenzaci s ohledem na vynaložené náklady?


Vaše firma nebyla plošně uzavřena, můžete pracovat, ale významná část vašich zaměstnanců má nařízenu karanténu nebo pečuje o dítě v rámci ošetřování. Ostatní zaměstnanci však z tohoto důvodu nemohou pracovat. Jaké máte povinnosti a nároky?


Váš jediný nebo dominantní dodavatel zastavil výrobu. Můžete a chcete vyrábět, ale nedodává vám suroviny, materiál nebo výrobky, které zároveň nemůžete získat od jiného dodavatele. Co můžete dělat se zaměstnanci a máte nějaké nároky?


Váš jediný nebo dominantní odběratel/zákazník zastavil nebo podstatně omezil výrobu nebo nepoptává vaše služby, a proto musíte omezit výrobu/poskytování služeb. Nemůžete ani vyrábět na sklad. Jaké máte možnosti v souvislosti se zaměstnanci?


Vaše firma/provozovna patří mezi vládní výjimky a nemusíte uzavřít/omezit svůj provoz. Dobrovolně jste však přerušili nebo omezili provoz/výrobu. Jaké máte povinnosti a nároky ve vztahu k zaměstnancům?


Krajská hygienická stanice nebo Ministerstvo zdravotnictví uzavřelo/omezilo provoz naší firmy nebo obec, ve které se firma nebo provoz nachází, a to na základě epidemiologického opatření. Jaké mám nároky?


Jaké další nástroje máte jako zaměstnavatel pro řešení současné situace?


Jaké nároky má zaměstnanec, kterého se přímo týká onemocnění COVID-19 či karanténa?


 

Veřejná podpora

Aktualizace k 27. březnu 2020, 9:00

Klikněte na otázku pro zobrazení odpovědi.

Jste malým nebo středním podnikatelem a vaše ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledky výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření? Potřebujete sehnat rychle peníze na provoz svého podnikání? Bez ručitele se vám stávající komerční banka zdráhá již existující úvěr navýšit?


Jakou pomoc nabízí Evropská unie?


Smluvní vztahy

Aktualizace k 27. březnu 2020, 9:00

Klikněte na otázku pro zobrazení odpovědi.

Co dělat, když nemůžete plnit své smluvní povinnosti?


Co dělat, když váš dodavatel nemůže plnit své povinnosti?


Co dělat, pokud po vás někdo požaduje náhradu škody za porušení smluvní povinnosti?


Náhrada škody od státu

Aktualizace k 27. březnu 2020, 9:00

Klikněte na otázku pro zobrazení odpovědi.

Můžete v souvislosti s opatřeními COVID-19 požadovat náhradu vzniklé škody po státu?


Daně a pojistné

Daň z příjmů

Aktualizace k 24. březnu 2020, 14:00

V oblasti daně z příjmů právnických a fyzických osob, poplatník, který (i) nepodléhá povinnému auditu anebo (ii) neudělil plnou moc daňovému poradci za účelem přípravy a podání daňového přiznání, může využít následujících opatření bez nutnosti prokazování souvislostí s šířením koronaviru:

 • Prominutí pokut za opožděné podání přiznání, a to nejdéle do 1. července 2020.
 • Prominutí úroků z prodlení za opožděnou platbu daňového nedoplatku, a to nejdéle do 1. července 2020.

Poplatníci, kteří (i) podléhají povinnému auditu anebo (ii) udělili plnou moc daňovému poradci za účelem přípravy podání daňového přiznání, podávají daňové přiznání do 1. července 2020.

Záloha na daň z příjmů fyzických a právnických osob splatná k 15. červnu 2020 bude prominuta (tzn. nemusí se uhradit, aniž by to bylo sankcionováno). Jedná se o druhou zálohu u čtvrtletních plátců a první záloha v případě pololetních plátců.

Daňovou ztrátu vytvořenou za rok 2020 (přiznání k dani z příjmů podávané v roce 2021) bude možné zpětně započíst oproti daňovému základu vytvořenému za rok 2018 a 2019 (institut „loss carryback”). Týká se právnických i fyzických osob. Toto opatření vyžaduje ještě novelu zákona o daních z příjmů.

 

Pojistné

Aktualizace k 26. březnu 2020, 19:15

Prezident podepsal nový zákon stanovující, že OSVČ nejsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění za měsíce březen až srpen 2020. Byla-li záloha na pojistné zaplacena za některý kalendářní měsíc tohoto období, použije se na úhradu splatných závazků a poté záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020.

Současně dojde ke snížení pojistného na důchodové pojištění OSVČ za rok 2020 za každý měsíc výše uvedeného období, ve kterém byla činnost alespoň část měsíce vykonávána. Roční pojistné se snižuje o částky minimálních záloh, tj. o 2 544 Kč, jde-li o OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost a o 1 018 Kč, jde-li o OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Prozatím není řešeno prodloužení lhůty pro podání přehledu na sociální pojištění za rok 2019.

Prezident také podepsal zákon prodlužující lhůtu pro podání přehledu na zdravotní pojištění za rok 2019 do 3. srpna 2020.

OSVČ byly prominuty minimální zálohy na pojistné na zdravotní pojištění (2 352 Kč) od začátku března do konce srpna 2020. OSVČ, které platí vyšší než minimální zálohy, zaplatí za uvedené období pouze rozdíl. Pojistné, které by OSVČ byla povinna v tomto období platit formou záloh, lze bez sankcí doplatit až formou doplatku pojistného na zdravotní pojištění za rok 2020.

Ošetřovné podle Prezidentem podepsaného zákona bude vypláceno po celou dobu uzavření škol (nikoliv jen 9 dní), a to rodičům s dětmi do dovršení 13ti let věku. V rámci podpůrčí doby je možné se v čerpání mezi rodiči vystřídat.

Vláda dnes představila bližší podmínky pro poskytování ošetřovného pro OSVČ. Ošetřovné by mělo činit 424,- Kč za den, maximálně 13.144,- Kč měsíčně. Stejně jako u zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok rodiče s dětmi do 13 let věku bez stanovení spodní věkové hranice, a to po celou dobu uzavření školních a předškolních zařízení (po prokázání, že druhý z rodičů nečerpá ošetřovné v rámci svého zaměstnaneckého poměru). O ošetřovné budou OSVČ žádat prostřednictvím živnostenských úřadů.

 

Daň z přidané hodnoty

Aktualizace k 24. březnu 2020, 14:00

Lhůta pro podání DPH reportů ani lhůta pro úhradu daně se nemění. V oblasti DPH jsou platná následující opatření:

 • Plošné prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, pokud povinnost uhradit pokutu vznikne v období od 1. března 2020 do 31. července 2020.
 • Pokud plátce DPH prokáže důvody jakkoliv související s nákazou koronavirem (typicky se jedná o nemoc nebo karanténu účetních nebo jiných klíčových zaměstnanců, jejichž absence zapříčinila nemožnost plnit daňové povinnosti; významný pokles ve výnosech z důvodu rozšíření nákazy):
  • Prominutí úroku z prodlení.
  • Prominutí úroku souvisejícího s posečkáním úhrady daně nebo s rozložením její úhrady na splátky.
  • Automatické prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, pokud finanční úřad rovněž promine jednu ze dvou výše uvedených sankcí.
  • Prominutí ostatních sankcí za opožděné podání kontrolního hlášení (sankce od 10 000 Kč do 50 000 Kč). Vztahuje se na případy, kdy je žádost podána v rozmezí od 1. března 2020 do 31. července 2020.
  • Plošné prominutí správních poplatků za přijetí žádostí o výše uvedená prominutí.

Prominutí úroků z prodlení je možné až poté, co byla zcela uhrazena daň, k níže se toto příslušenství váž. Pokuty za nepodání kontrolního hlášení je možné prominout až poté, co je dané kontrolní hlášení podáno.

Pokud Vás zajímají celosvětové změny v oblasti DPH, navštivte náš Global VAT Online.

 

Ostatní daně

Aktualizace k 24. březnu 2020, 14:00

Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Možnost podat přiznání “bezsankčně” až do 31. srpna 2020.

V těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí.

 

Elektronická evidence tržeb

Aktualizace k 26. březnu 2020, 15:00

Povinnost elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET je dočasně pozastavena, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.

 

Obecně platná ustanovení daňového řádu

Aktualizace k 24. březnu 2020, 14:00

Možnost požádat správce daně o posečkání se zaplacením daně nebo zaplacení daně ve splátkách. Nutnost prokázat důvody. Případně žádost o prominutí úroku z prodlení při pozdním zaplacení daně.

 

Naši experti na daně a právo

David Borkovec

Vedoucí partner, Daňové a právní služby , PwC Česká republika

+420 724 369 345

E-mail

Martin Diviš

Partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

+420 251 152 574

E-mail

Tomáš Hunal

Partner, Daňové a právní služby, PwC Česká republika

+420 251 152 516

E-mail

Radek Buršík

Partner, PwC Legal

+420 251 152 509

E-mail

Petr Kincl

Partner, PwC Legal

+420 251 152 905

E-mail