Uhlíkové clo CBAM

Pomůžeme vám s implementací Nařízení mechanismu CBAM a připravíme vás na reporting uhlíkového cla.

Co to je CBAM neboli uhlíkové clo? 

 • V červenci 2021 přijala Evropská komise návrh nařízení na zavedení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, anglicky Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Podstatou CBAM je výběr tzv. uhlíkového cla z dovozu surovin a výrobků, jejichž výroba je spojena s emisí velkého množství skleníkových plynů. Konečným důsledkem tohoto nařízení bude od roku 2026 povinnost dovozců na základě emisí obsažených v dovezeném zboží nakupovat tzv. CBAM certifikáty, jejichž cena bude odvozena od ceny evropských emisních povolenek.

Koho se CBAM týká?

 • CBAM se týká dovozců následujících komodit a produktů ze třetích zemí: železa a oceli, hliníku, cementu, elektrické energie, vodíku, hnojiv, některých prekurzorů (aktivní katodové materiály) a omezeně i navazujících výrobků (např. šrouby a vruty).

Jak CBAM funguje?

 • Nařízení o CBAM je účinné od 1. října 2023, kdy začalo tzv. přechodné období. Během něj mají dovozci zboží povinnost pouze informovat o emisích obsažených v dovezeném zboží – CBAM tedy v současnosti není spojeno s platební povinností. Přechodné období bude trvat do 31. prosince 2025. 
 • Od 1. ledna 2026 bude nutné se při dovozu vybraného zboží registrovat u celní správy ČR jako schválený deklarant, podávat roční CBAM hlášení a platit za emise obsažené v dovezeném zboží formou tzv. CBAM certifikátů.

Kdo za správu CBAM odpovídá? 

 • V České republice je správa CBAM sdílena mezi Celní správu ČR, která spravuje přístupy na tzv. Přechodného CBAM registru, a Ministerstvo životního prostředí ČR, které má na starost výklad legislativy a komunikaci s Evropskou komisí.

Jak se emise obsažené v dovezeném zboží spočítají?

 • Obsažené emise se počítají pomocí metod daných evropskou legislativou a na základě informací o skutečných emisích vznikajících při výrobě, které může dovážejícím společnostem poskytnout pouze výrobce zboží ze třetí země. 
 • K dispozici jsou i standardní hodnoty emisí stanovené Evropskou komisí. Jejich použití je ale časově a hodnotově omezené.

V jaké podobě budou informace předávány?

Zpráva CBAM

Čtvrtletní výkaz podávaný v přechodném období vždy do konce následujícího měsíce po konci čtvrtletí.

Obsahuje informace o:

 • výrobci zboží ze třetí země, včetně místa výroby
 • celkovém množství dovezeného zboží v tunách nebo megawatthodinách (elektřina)
 • celkových skutečně obsažených emisích v tunách emisí CO₂ na tunu/megawatthodinu
 • celkových skutečně obsažených nepřímých emisích v tunách emisí CO₂ na tunu (neplatí pro elektřinu)
 • ceně uhlíku uhrazené v zemi původu zboží
 • dalších specifických parametrech dle druhu dováženého zboží

Prohlášení CBAM

Roční výkaz podávaný od roku 2026 - vždy k 31. květnu následujícího roku.

Bude obsahovat informace o:

 • celkovém množství dovezeného zboží v tunách nebo megawatthodinách
 • celkových obsažených emisích v tunách emisí CO₂ na tunu/megawatthodinu
 • celkovém počtu odevzdávaných CBAM certifikátů dle celkových obsažených emisí po případném snížení o cenu uhlíku zaplacenou v zemi původu

S čím dokážeme pomoci

Náš tým je připraven pomoci s povinnostmi spojenými s CBAM:

V rámci naší asistence zajistíme analýzu podkladů o dovozech Vaší společnosti a stanovení, které z dovážených výrobků spadají pod definici tzv. CBAM zboží dle evropské legislativy. Analýza je prováděna na základě přehledu HS kódů dováženého zboží, jeho popisu a země původu a může zahrnovat také poradenství s celním zařazením tohoto zboží. 

Výstup: Seznam dovážených výrobků, které podléhají CBAM legislativě.

V rámci školení o délce 2 - 3 hodiny Vás provedeme CBAM legislativou, pravidly pro vykazování a také praktickou přípravou výkazů. Také projdeme ESG a právní aspekty této povinnosti. 

Výstup: Osobní školení pro Vaši společnost

Revize smluvní dokumentace s dodavateli zboží, které bylo identifikováno jako podléhající CBAM, včetně návrhu odpovídajících změn, které odpovídají legislativním požadavkům, a které budou v budoucnosti sloužit k plnění povinností stanovených dotčenou právní úpravou.

Výstup: Přehled smluvní dokumentace s jasnými návrhy na změnu pro jednání s dodavateli.

Příprava vzorových emailů v anglickém jazyce pro komunikaci s dodavateli CBAM zboží, kde budou shrnuty požadavky na informace o dodávaném zboží a zohledněna specifika jednotlivých komodit. Součástí tohoto emailu bude také jednotný formulář pro sběr dat od dodavatelů a podrobná informace ke způsobu výpočtu emisí obsažených v dodávaném zboží.

Výstup: Ucelený výstup k požadovaným informacím, které je možné zaslat dodavatelům

Asistence s registrací do Přechodného CBAM Portálu, následnou tvorbou CBAM výkazů a nastavením reportingového procesu. Pomůžeme Vám při přípravě CBAM reportu a pomoci s jeho podáním v zákonném termínu, ať už tzv. “na klíč”, tj. připravíme Vám výkaz přímo k podání, nebo Vás provedeme jeho přípravou přímo v Přechodném CBAM Portálu. 

Výstup: Včas podaný CBAM výkaz

Pomůžeme Vám při přípravě a implementaci vnitřních směrnic ve Vaší společnosti, tak aby docházelo k minimalizaci případných škod/sankcí, které mohou být způsobeny nedodržením jednotlivých regulatorních požadavků CBAM. 

Výstup: Dokumentace zajišťující správnou implementaci CBAM ve Vaší společnosti

Kontakty

Aleš Reho

Aleš Reho

Uhlíkové clo (CBAM), PwC Česká republika

Tel: +420 731 477 937

Barbora Novotná

Barbora Novotná

Uhlíkové clo (CBAM), PwC Česká republika

Tel: +420 730 184 601

Olga Kaizar

Olga Kaizar

Associate Partner, PwC Legal

Tel: +420 602 344 681