Finance

Mezi hlavní cíle finanční funkce dnes patří vytváření přidané hodnoty a identifikování příležitostí ke zlepšení finanční výkonnosti podniku. Efektivní finanční funkce dokáže minimalizovat čas nutný ke zpracování standardních transakčních informací a reportování, a tím umožňuje vykonávat činnosti s přidanou hodnotou, jako je podpora vedení při rozhodovacích procesech, zabezpečení podnikových pravidel a finanční disciplíny a zajištění souladu s tzv. best business practices.

Náš tým má rozsáhlé zkušenosti s asistencí při formulaci vhodného přístupu k zavedení změn ve funkcích finančního oddělení. S naší pomocí začne finanční funkce současně ovlivňovat kontrolní elementy, náklady a výkonnost v přímé souvislosti s podnikovou strategií. Zároveň pomůže vytvořit strukturu a kulturu schopnou reagovat na měnící se podmínky.

Vyberte si oblast, která vás zajímá:

Transformace finanční funkce

Transformace funkcí finančního oddělení je rozsáhlý program změn, který může posunout vnímání finančního oddělení jako tradiční podpůrnou instituci k roli obchodního partnera a poradce pro vedení podniku.


Mezi typické problémy, s nimiž se můžete setkat, patří:

 • finanční funkce není vhodně přizpůsobena podpoře podnikání
 • vysoké náklady a nedostatečná efektivnost finančního oddělení
 • struktura a odpovědnost nezaručují efektivní řízení
 • funkce finančního oddělení vyžaduje standardizaci, aby došlo ke zlepšení efektivnosti a shody s předpisy a interními pravidly


Našim klientům dodáváme:

 • revizi standardů finančního kontrolingu, procesů, dat, organizace, lidských zdrojů a systémů
 • benchmarking klíčových procesů a finančních aktivit
 • mapování procesů
 • modelování finanční funkce v souladu s best practices a strategickými a operativními cíli
 • hodnocení použitých KPI (Key Performance Indicators)
 • konzultace v oblasti reorganizace finančních procesů podpůrných funkcí
 • hodnocení kompletních klíčových pozic v rámci finanční organizace

View more

Řízení výkonu

Dynamika a rychlost konkurence v podnikatelském prostředí vyžaduje, aby společnosti hledaly konkurenční výhodu. Tuto výhodu představuje kvalitní řízení výkonnosti procesů, které klientům umožňuje zeštíhlit společnost a transformovat ji do zákaznicky orientované organizace.

Nedílnou součástí řízení výkonosti jsou klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs), které směrují společnost ke stanoveným cílům, určují odpovědnost za výkon jednotlivých pracovníků i kolektivu a poskytují stimulační mechanismus pro dosažení požadovaných výkonnostních cílů. Definované KPIs se v praxi musí promítnout do manažerských informací (MI). Systém MI pomáhá řídit výkonnost celkového procesu v souladu se strategií na všech úrovních řízení.

Jednotná podstata řízení a měření výkonnosti navíc umožňuje společnostem rozvinout a implementovat systém, který konkurence dokáže jen obtížně napodobit.


Mezi typické problémy, s nimiž se můžete setkat, patří:

 • Manažerské informace jsou:
  • připravovány, ale nevyužívány
  • příliš podrobné na to, aby mohly být využity vedením
  • nedostatečné pro rozhodování vedení
  • skokové z důvodu průběžného vývoje systému
  • dostupné se zpožděním
 • Jak snížit časovou náročnost tvorby rozpočtu a rozvinout postupné upřesňování prognóz, abychom zvýšili efektivitu procesu finančního plánování?
 • Jak zautomatizovatplánování, reportování a analyticko-reportovací procesy prostřednictvím standardních datových modelů a systémů?
 • Jak efektivně sladit a zredukovat strukturu nákladů?
 • Jak zlepšit operativní činnost prostřednictvím měření a kontrolování výsledků v reálném čase?
 • Jak zlepšit integritu dat a zvýšit transparentnost manažerských informací?
 • Jak lépe propojit a sladit program odměn s podnikovou strategií?


Pro naše klienty dodáváme:

 • návrh nebo optimalizace procesu rozpočtování a prognózování
 • návrh systému MI vhodného pro všechny úrovně manažerského rozhodování
 • adaptibilní přístup, rozsah činnosti a časový rámec tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám a situaci
 • stanovení MI na nejvyšší úrovni, stejně tak i pro konkrétní obchodní jednotky
 • komplexní řešení od návrhu až po implementaci MI

View more

Konsolidace a reporting

PwC nabízí osvědčený přístup k účetní závěrce a reportingu, který racionalizuje a optimalizuje procesy, systémy a organizační struktury, což vede k rychlejšímu poskytování spolehlivějších informací o podnikových aktivitách. 


Mezi typické problémy, s nimiž se můžete setkat, patří:

 • nedostatečná spolupráce napříč odděleními
 • nevyužívání konceptu materiality
 • vysoký počet dodatečných manuálních oprav
 • nedostatečné řízení vztahů mezi společnostmi ve skupině
 • komplexní struktura IT systémů, problematické datové propojení a kvalita dat
 • pomalá příprava rozpočtů a prognóz
 • nepřesné rozpočty a prognózy
 • nekonsolidované rozpočty a prognózy
 • formální stránka převažuje nad praktickou využitelností
 • slabá provázanost se strategií


Jak vám může PwC pomoci

 • zredukujeme čas potřebný k provedení účetní závěrky a přípravě finančních výkazů a reportů
 • standardizujeme finanční procesy a reportování
 • zlepšíme kvalitu dat

View more

Náklady a ziskovost

Kalkulace nákladů a ziskovosti s sebou přináší mnoho problémů, od podpory rozhodování po soulad s regulačními požadavky. Cílem nákladového účetnictví je sledovat výdaje spojené s konkrétním produktem nebo službou. Ziskovost pomáhá společnostem vymezit výrobkovou strategii, stanovit ceny, pomáhá při prognózování atd.


Jak vám může PwC pomoci:

 • zkontrolujeme váš současný systém kalkulace nákladů a s ním spojené procesy reportování, fakturace, finančního plánování, rozpočtování a kontrolingu
 • zavedeme Activity-Based Costing, Activity-Based Budgeting, Activity-Based Management, Ekonomickou přidanou hodnotu (EVA) a metodologii Balanced Scorecard
 • vytvoříme koncept kalkulace nákladů a výběr vhodného postupu kalkulace nákladů
 • zmapujeme procesy a identifikujeme dostupné zdroje dat
 • poradíme při výběru podpůrného IT nástroje
 • zavedeme (navrhneme nebo přizpůsobíme) software pro kalkulaci nákladů, vymezíme rozhraní a provedeme testování systému
 • zaškolíme vaše zaměstnance, vytvoříme uživatelské manuály a vymezíme pracovní programy
 • definujeme reporty a integrujeme kalkulační model se systémy MIS, DSS a SEM
 • v případě potřeby poskytneme podporu při souladu kalkulačního modelu s regulačními pravidly a předpisy
 • implementujeme tzv. best practice pro finanční procesy

View more

Cashfinder™

Únik peněžních prostředků je obvykle následkem chyb a opomenutí, které nastanou i přes sebelépe kontrolované procesy. Tyto ztráty jsou často větší při fúzích a akvizicích, zavádění nových systémů, reorganizacích, v obdobích s vysokou fluktuací zaměstnanců nebo při centralizaci platebních funkcí (např. centra sdílených služeb).


Jak vám může PwC pomoci:

S pomocí nástroje PwC Cashfinder™ můžeme získat zpět peněžní prostředky, které by jinak byly nenávratně ztraceny. Pomůžeme vám také vyřešit problémy, které únik financí způsobily. Nejčastějšími problémy jsou: nalezení neuplatněných finančních nároků, duplikátní platby, daňové přeplatky a překročené náklady za telekomunikační služby.

Vybereme takové prvky nástroje Cashfinder™, které jsou pro vaši společnost a situaci nejvhodnější. Cashfinder™ odhalí daňové nedoplatky dříve než příslušné úřady. Projekt lze rozšířit také o kontrolu nákladů na nákupy od externích dodavatelů nebo o vylepšení řízení pracovního kapitálu.

View more

Efektivita finanční funkce

Diagnostika efektivity finanční funkce (FFE) poskytuje komplexní pohled na efektivitu a účinnost finančního oddělení společnosti. Zahrnuje soubor strukturovaných otázek, které doprovází sběr relevantních informací a ukazatelů výkonnosti. Diagnostika FFE je navržena tak, aby zajistila výsledky během 4–5 dnů.


Jak vám může PwC pomoci:

Naše diagnostika FFE zachytí a rozpozná nejproblematičtější oblasti a aktivity, kterým společnost čelí nebo může čelit.


Našim klientům nabízíme:

 • srovnání s předními světovými benchmarky
 • plán pro budoucí směřování financí
 • zhodnocení všech nebo vybraných oblastí nebo jejich specifických částí
 • kontrolu zdraví firmy ve smyslu hodnoty a odpovědného řízení firmy

View more


Kontakty

Jiří Moser

Jiří Moser

řídící partner pro ČR a CEE leader pro oblast poradenství, PwC Česká republika

Tel: +420 602 648 065

Mike Jennings

Mike Jennings

partner, Poradenské služby, PwC Česká republika

Tel: +420 603 280 371

Buďte s námi v obraze