Smluvní podmínky k akcím

1. Úvod

1.1 Tyto smluvní podmínky („Smluvní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti té ze společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o, IČ: 61063029, PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o. advokátní kancelář, IČ: 24162019, PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČ: 40765521, PricewaterhouseCoopers IT Services, s.r.o., IČ: 24182486 nebo PricewaterhouseCoopers IT Services Limited, odštěpný závod, IČ: 06075479, všechny se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, která Vám bude poskytovat vzdělávací služby (“Poskytovatel”), pořádat kurzy, školení, semináře jejich soubory případně lektorské činnosti („Služby“) a jejích klientů („Klient“).

2. Smlouva a její uzavření

2.1 Služby jsou Klientovi poskytovány osobně nebo prostřednictvím internetu na základě smlouvy („Smlouva“), která je ve vztahu ke konkrétnímu školení nebo souboru školení („Kurz“) uzavřena:

(i) písemně, přičemž za písemnou formu se považuje i email; nebo
(ii) v případě Online přihlášení, tj. odeslání vyplněného registračního formuláře dostupného v registračním systému Poskytovatele po zakliknutí tlačítka „Odeslat/Přihlásit“, k okamžiku přijetí potvrzení o konání Kurzu, prostřednictvím kterého bude Klient informován o datu, místě a času konání Kurzu, jakož i dalších užitečných informacích k účasti na Kurzu („Potvrzení“).

2.2 Tyto Smluvní podmínky tvoří vždy nedílnou součást Smlouvy.

3. Předmět Smlouvy

3.1 Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Klientovi a příp. i dalším přihlášeným osobám Kurz, resp. jim umožnit se za podmínek dle Smlouvy Kurzu účastnit a závazek Klienta zaplatit Poskytovateli sjednanou odměnu („Odměna“).

3.2 Poskytovatel bude poskytovat Kurzy s odbornou péčí a v rozsahu sjednaném ve Smlouvě.

4. Platební podmínky

4.1 Odměna je splatná na základě faktury, kterou Poskytovatel zašle Klientovi elektronicky (případně poštou) na adresu, kterou Klient uvedl při uzavírání Smlouvy, a to, pokud nebude dohodnuto písemně jinak, bez zbytečného odkladu po uskutečnění Kurzu. Na stejnou adresu Klienta bude odeslaná i faktura na storno poplatek, kterou Poskytovatel vystaví dle bodu 5.1 níže.

4.2 Splatnost faktur Poskytovatele je 14 dnů, pokud nebude dohodnuto písemně jinak.

4.3 Pokud je v souladu s lokální legislativou a mezinárodními daňovými dohodami nutno uplatnit jakoukoliv daň (DPH, srážkovou daň, popř. obdobné zahraniční daně) na Odměnu sjednanou dle Smlouvy, sjednaná Odměna se navyšuje o tuto daň. Odměna uvedená ve Smlouvě je tedy sjednána v čisté výši.

4.4 Daňový doklad bude vystaven v souladu s ustanovením § 26 odst. 3 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v elektronické podobě ve formátu .pdf. Daňové doklady v elektronické podobě budou zasílány e-mailem z e-mailové adresy: cz_clientinvoices@pwc.com na e-mailovou adresu: uvedenou ve smlouvě, při přihlášení  případně na jinou emailovou adresu, kterou Klient Poskytovateli písemně oznámí.

5. Změny Smlouvy ze strany Klienta

5.1 Zrušení účasti na Kurzu

5.1.1 Odhlášení z Kurzu musí Klient provést písemně.

5.1.2 Odhlásí-li se Klient z Kurzu nejpozději 11 dní před datem Kurzu, není Klient povinen zaplatit Poskytovateli Odměnu.

5.1.3 Jestliže se Klient odhlásí z Kurzu alespoň 10 dnů před datem Kurzu avšak nejpozději 5 dní před datem Kurzu, je Klient povinen zaplatit Poskytovateli 50% Odměny jako storno poplatek.

5.1.4 Klient je povinen zaplatit celou částku Odměny jako storno poplatek v následujících případech (i) Klient se odhlásí z Kurzu méně než 5 dní před datem Kurzu, (ii) prostá neúčast na Kurzu (iii) Klient se odhlásí z Kurzu, který má být poskytnut na základě Smlouvy uzavřené dle bodu 2.1 písm. i) těchto Smluvních Podmínek. 

5.1.5 Rozhodujícím dnem pro určení dne zrušení Kurzu ze strany Klienta je den doručení písemného/mailového oznámení Klienta o odhlášení se z Kurzu Poskytovateli.

5.2 Změna osoby účastnící se Kurzu

5.2.1 Klient může kdykoliv před zahájením Kurzu nahradit původně přihlášenou osobu jinou osobu, aniž by mu za tuto změnu byly účtovány jakékoli poplatky.

6. Změny Smlouvy ze strany Poskytovatele

6.1 Zrušení Kurzu

6.1.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo Kurz zrušit. O zrušení Kurzu Poskytovatel informuje Klienta bez zbytečného odkladu poté, kdy bylo o zrušení rozhodnuto

6.2 Změna termínu/místa konání Kurzu

6.2.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín/místo konání Kurzu, o čemž je Poskytovatel povinen Klienta bezodkladně informovat. Nevyhovuje-li náhradní termín Klientovi, je tento oprávněn se z kurzu bezplatně odhlásit.

6.3 Změna v obsahové náplni Kurzu

6.3.1 Poskytovatel je oprávněn provést změny v obsahové náplni Kurzu, pokud tyto změny neovlivní všeobecný cíl Kurzu. O změnách v obsahové náplni Kurzu bude Klient včas informován.

7. Duševní vlastnictví

7.1 Klient je povinen respektovat práva duševního vlastnictví Poskytovatele a třetích stran.

7.2 Klientovi může být zpřístupněna vzdělávací platforma PwC nebo jiná platforma třetí strany („Platforma“), prostřednictvím které mohou být Klientovi poskytnuté Kurzy, nahrávky Kurzů nebo různé informace, prezentace, podklady a další studijní materiály („Studijní materiály“). Studijní materiály mohou být poskytnuty Klientovi i v tištěné podobě.

7.3 Klient je oprávněn používat Platformu, jakož i Studijní materiály obdržené v jakékoliv podobě výhradně pro své osobní a/nebo interní potřeby a nesmí je poskytovat či zpřístupňovat třetím osobám.

7.4 Klient bere na vědomí, že používaní Platformy a/nebo Studijních materiálů může podléhat zvláštním podmínkám užívání třetí strany a zavazuje se zajistit a odpovídá za to, že osoby účastníci se Kurzu budu tyto podmínky dodržovat.

7.5 Vlastníkem veškerých předmětů duševního vlastnictví zpřístupněných Klientovi zůstává Poskytovatel příp. příslušná třetí strana.

7.6 Klient je oprávněn pořizovat audio – nebo videozáznamy Kurzu pouze pokud a pouze v rozsahu v jakém jejich pořízení schválil Poskytovatel.

7.7 Z důvodů ochrany vlastního duševního vlastnictví si Poskytovatel vyhrazuje právo vyloučit z Kurzu resp. neumožnit účast na Kurzu Klientům, u nichž se lze rozumně domnívat, že hrozí nebezpečí zneužití Platformy a/nebo Studijních materiálů k získání neoprávněného prospěchu subjektů v soutěžním postavení vůči Poskytovateli.

8. Omezení odpovědnosti

8.1 V souvislosti s Kurzem a Službami není Poskytovatel zodpovědný vůči žádné jiné osobě kromě Klienta. Klient se zavazuje uplatňovat jakékoli nároky v souvislosti se Smlouvou pouze vůči Poskytovateli a nikoli vůči jakémukoliv jednotlivci.

8.2 Výše Odměny byla stanovena tak, aby odrážela a zohlednila, že odpovědnost Poskytovatele za škodu se v rozsahu povoleném zákonem omezuje na částku ve výši dvojnásobku Odměny. Poskytovatel nenese odpovědnost za (i) ušlý zisk, poškození dobrého jména, ztrátu obchodní příležitosti, očekávaných úspor nebo výnosů (ii) nepřímou nebo následnou škodu způsobenou v důsledku nedbalosti nebo porušení Smlouvy.

8.3 Informace obsažené ve Studijních materiálech nebo jinak poskytnuté Klientovi během Kurzu nebo v souvislosti s ním nepředstavují a nemohou být považovány za konkrétní radu ke konkrétní situaci Klienta ani za souhrnnou nebo vyčerpávající analýzu příslušných témat. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za žádné závěry, ke kterým Klient dospěje na základě informací uvedených v Studijních materiálech nebo poskytnutých během Kurzu nebo v souvislosti s ním, jako ani za praktické uplatnění těchto závěrů ze strany Klienta. Klient by měl před konkrétním jednáním (zdržením se jednání) na základě těchto informací vždy zvážit využití příslušných profesionálních (poradenských) služeb.

8.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, která vznikne v důsledku narušení nebo výpadků přístupu Klienta k síti internet nebo narušení přístupu na Platformu z důvodů přičitatelných Klientovi nebo třetím stranám.

8.5 Poskytovatel ani Klient nenese odpovědnost za porušení svých povinností dle Smlouvy v důsledku okolností vyšší moci.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Poskytovatel zpracovává osobní údaje Klientů a potenciálních Klientů jako správce v souladu s platnými právními předpisy pro oblast ochrany osobních údajů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobnější informace ke zpracování osobních údajů, Vašim právům, vč. kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů, jsou k nalezení v Prohlášení o ochraně soukromí pro klienty na našich webových stránkách zde.

9.2 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, Email: cz_dpo@pwc.com

9.3 Na Kurzu mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo videozáznam, které budou využívány za účelem interní a externí propagace aktivit Poskytovatele, typicky na webových stránkách společnosti a sociálních sítích, pro navazující komunikaci s účastníky Kurzu a přípravu dalších obdobných či navazujících Kurzů a pro účely dokumentace naší činnosti. Podrobnější informace k ochraně soukromí naleznete zde.

Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše záznamy (fotografie, audio, video), kontaktujte prosím organizátora akce. 

10. Ukončení Smlouvy

10.1 Smlouva může být ukončena dohodou Klienta a Poskytovatele. V tomto případě Smlouva zanikne s účinností ke dni uplynutí lhůty stanovené v dohodě o ukončení.

10.2 Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit, porušil-li Klient Smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Klienta je považováno rovněž porušení jakékoliv z jeho povinností nebo uplatnění práva Poskytovatele dle článků 7 těchto Smluvních podmínek. Klient nemá v tomto případě právo na vrácení zaplacené Odměny.

10.3 Poskytovatel může od Smlouvy rovněž odstoupit, jestliže by plnění Smlouvy bylo v rozporu s právními předpisy nebo požadavky regulačních orgánů.

10.4 Odstoupení od Smlouvy je účinné ode dne doručení písemného oznámení Poskytovatele o odstoupení od Smlouvy Klientovi.

11. Různé

11.1 Klienti, kteří navštěvují jakýkoli Kurz, jsou povinni poskytnout údaje o své totožnosti a/nebo se zapsat na recepci. Neposkytnutí údajů o totožnosti a/nebo nepřihlášení se na recepci může být důvodem k odmítnutí vstupu do místa konání Kurzu.

11.2 Vstupem do prostoru Poskytovatele se Klient zavazuje dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před požárem jako i jiné všeobecně závazné právní předpisy ČR. Pro případ, že bude Klientovi předána karta zabezpečující vstup do místa konání Kurzu, je si klient vědom, že odpovídá za její vrácení, a že v případě její ztráty nebo poškození odpovídá za škodu, která tím Poskytovateli vznikla.

11.3 Při poskytování Služeb prostřednictvím internetu, resp. Platformy je Klient povinen zabezpečit si na svoje vlastní náklady přístup k síti internet, jakož i počítačové zařízení s požadovaným softwarem.

11.4 Pokud budou Klientovi poskytnuty přihlašovací údaje za účelem přístupu na Platformu, Klient odpovídá za jejich zabezpečení.

11.5 Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel může poskytovat služby i konkurenci Klienta a jiným stranám, jejichž zájmy mohou být v konfliktu se zájmy Klienta, a to za podmínky, že Poskytovatel nezveřejní důvěrné informace Klienta a dodrží své etické zásady.

11.6 Klient bere na vědomí, že Poskytovatel nebude při poskytování Služeb dle Smlouvy (i) vykonávat audit nebo poskytovat jiné auditorské služby v souladu s profesními standardy ani (ii) žádné daňové nebo právní poradenství.

11.7 Vztah mezi Poskytovatelem a Klientem na základě Smlouvy jakož i tyto Smluvní podmínky se řídí právním řádem České republiky.

11.8 Žádné z výše uvedených omezení se nedotkne žádných práv uvedených v ustanoveních § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, jestliže je lze aplikovat na daného Klienta jako spotřebitele.

Zůstaňte s námi v kontaktu