Skip to content Skip to footer
Vyhledat

Menu

O nás

Loading Results

PwC Akademie: Smluvní podmínky

1. Úvod

1.1 Tyto smluvní podmínky („Smluvní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 610 63 029, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 43246 („Poskytovatel”) a jeho klientů („Klient“) v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb, pořádáním kurzů, školení, jejich souborů případně lektorské činnosti („Služby“).

2. Smlouva a její uzavření

2.1 Služby jsou Klientovi poskytovány osobně nebo prostřednictvím internetu na základě smlouvy („Smlouva“), která je ve vztahu ke konkrétnímu školení nebo souboru školení („Kurz“) uzavřena:
(i) písemně, přičemž za písemnou formu se považuje i email; nebo
(ii) v případě Online přihlášení, tj. odeslání vyplněného registračního formuláře dostupného na webových stránkách Poskytovatele po zakliknutí tlačítka „Odeslat/Přihlásit“, k okamžiku přijetí potvrzení o konání Kurzu, prostřednictvím kterého bude Klient informován o datu, místě a času konání Kurzu, jakož i dalších užitečných informacích k účasti na Kurzu („Potvrzení“). Potvrzení bude Klientovi odesláno nejpozději 10 kalendářních dnů před plánovaným termínem Kurzu. Pro vyloučení pochybností platí, že potvrzení o doručení Online přihlášení Klienta na Kurz se nepovažuje za uzavření Smlouvy.

2.2 Tyto Smluvní podmínky tvoří vždy nedílnou součást Smlouvy.

3. Předmět Smlouvy

3.1 Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Klientovi a příp. i dalším přihlášeným osobám Kurz, resp. jim umožnit se za podmínek dle Smlouvy Kurzu účastnit a závazek Klienta zaplatit Poskytovateli sjednanou odměnu („Odměna“).
3.2 Poskytovatel bude poskytovat Kurzy s odbornou péčí a v rozsahu sjednaném ve Smlouvě.

4. Platební podmínky

4.1 Odměna je splatná na základě faktury, kterou Poskytovatel zašle Klientovi elektronicky (případně poštou) na adresu, kterou Klient uvedl při uzavírání Smlouvy, a to, pokud nebude dohodnuto písemně jinak, bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Na stejnou adresu Klienta bude odeslaná i faktura na storno poplatek, kterou Poskytovatel vystaví dle bodu 5.1 níže.
4.2 Splatnost faktur Poskytovatele je 14 dnů, pokud nebude dohodnuto písemně jinak.
4.3 Pokud je v souladu s lokální legislativou a mezinárodními daňovými dohodami nutno uplatnit jakoukoliv daň (DPH, srážkovou daň, popř. obdobné zahraniční daně) na Odměnu sjednanou dle Smlouvy, sjednaná Odměna se navyšuje o tuto daň. Odměna uvedená ve Smlouvě je tedy sjednána v čisté výši.

5. Změny Smlouvy ze strany Klienta

5.1 Zrušení účasti na Kurzu

5.1.1 Odhlášení z Kurzu musí Klient provést písemně.
5.1.2 Odhlásí-li se Klient z Kurzu před doručením Potvrzení, není Klient povinen zaplatit Poskytovateli Odměnu.
5.1.3 Jestliže se Klient odhlásí z Kurzu po doručení Potvrzení a alespoň 10 dnů před datem Kurzu, Klient je povinen zaplatit Poskytovateli 50% Odměny jako storno poplatek. V případě, že již byla uhrazena cela Odměna, má Klient nárok na vrácení 50% Odměny.
5.1.4 Klient je povinen zaplatit celou částku Odměny jako storno poplatek v následujících případech (i) Klient se odhlásí z Kurzu méně než 10 dní před datem Kurzu, (ii) prostá neúčast na Kurzu (iii) Klient se odhlásí z Kurzu, který má být poskytnut na základě Smlouvy uzavřené dle bodu 2.1 písm. i) těchto Smluvních Podmínek. Pokud byla již Odměna uhrazena, Klient nemá nárok na její vrácení.
5.1.5 Rozhodujícím dnem pro určení dne zrušení Kurzu ze strany Klienta je den doručení písemného/mailového oznámení Klienta o odhlášení se z Kurzu Poskytovateli.

5.2 Změna osoby účastnící se Kurzu

5.2.1 Klient může kdykoliv před zahájením Kurzu nahradit původně přihlášenou osobu jinou osobu, aniž by mu za tuto změnu byly účtovány jakékoli poplatky. To neplatí v případě poplatků hrazených profesním organizacím prostřednictvím Poskytovatele, které podléhají zvláštním předpisům dostupným na webových stránkách daných organizací.

6. Změny Smlouvy ze strany Poskytovatele

6.1 Zrušení Kurzu

6.1.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo Kurz zrušit. O zrušení Kurzu Poskytovatel informuje Klienta bez zbytečného odkladu poté, kdy bylo o zrušení rozhodnuto. Poskytovatel je rovněž povinen vrátit Klientovi Odměnu, která byla za zrušený Kurz předem zaplacena.

6.2 Změna termínu/místa konání Kurzu

6.2.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín/místo konání Kurzu, o čemž je Poskytovatel povinen Klienta bezodkladně informovat. Nevyhovuje-li náhradní termín Klientovi, je tento oprávněn: (i) přehlásit se na jiný kurz z nabídky Poskytovatele, s tím, že již uhrazená Odměna by se bez jakýchkoliv srážek použila na úhradu odměny za nově vybraný kurz, (ii) z kurzu se odhlásit s právem na vrácení již zaplacené Odměny v plné výši.

6.3 Změna v obsahové náplni Kurzu

6.3.1 Poskytovatel je oprávněn provést změny v obsahové náplni Kurzu, pokud tyto změny neovlivní všeobecný cíl Kurzu. O změnách v obsahové náplni Kurzu bude Klient včas informován.

7. Duševní vlastnictví

7.1 Klient je povinen respektovat práva duševního vlastnictví Poskytovatele a třetích stran.
7.2 Klientovi může být zpřístupněna vzdělávací platforma PwC Academy nebo jiná platforma třetí strany („Platforma“), prostřednictvím které mohou být Klientovi poskytnuté Kurzy, nahrávky Kurzů nebo různé informace, prezentace, podklady a další studijní materiály („Studijní materiály“). Studijní materiály mohou být poskytnuty Klientovi i v tištené podobě.
7.3 Klient je oprávněn používat Platformu, jakož i Studijní materiály obdržené v jakékoliv podobě výhradně pro své osobní a/nebo interní potřeby a nesmí je poskytovat či zpřístupňovat třetím osobám.
7.4 Klient bere na vědomí, že používaní Platformy a/nebo Studijních materiálů může podléhat zvláštním podmínkám užívaní třetí strany a zavazuje se zajistit a odpovídá za to, že osoby účastníci se Kurzu budu tyto podmínky dodržovat.
7.5 Vlastníkem veškerých předmětů duševního vlastnictví zpřístupněných Klientovi zůstává Poskytovatel příp. příslušná třetí strana.
7.6 Klient je oprávněn pořizovat audio – nebo videozáznamy Kurzu pouze pokud a pouze v rozsahu v jakém jejich pořízení schválil Poskytovatel.

8. Omezení odpovědnosti

8.1 V souvislosti s Kurzem a Službami není Poskytovatel zodpovědný vůči žádné jiné osobě kromě Klienta. Klient se zavazuje uplatňovat jakékoli nároky v souvislosti se Smlouvou pouze vůči Poskytovateli a nikoli vůči jakémukoliv jednotlivci.
8.2 Výše Odměny byla stanovena tak, aby odrážela a zohlednila, že odpovědnost Poskytovatele za škodu se v rozsahu povoleném zákonem omezuje na částku ve výši dvojnásobku Odměny. Poskytovatel nenese odpovědnost za (i) ušlý zisk, poškození dobrého jména, ztrátu obchodní příležitosti, očekávaných úspor nebo výnosů (ii) nepřímou nebo následnou škodu způsobenou v důsledku nedbalosti nebo porušení Smlouvy.
8.3 Informace obsažené ve Studijních materiálech nebo jinak poskytnuté Klientovi během Kurzu nebo v souvislosti s ním nepředstavují a nemohou být považovány za konkrétní radu ke konkrétní situaci Klienta ani za souhrnnou nebo vyčerpávající analýzu příslušných témat. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za žádné závěry, ke kterým Klient dospěje na základě informací uvedených v Studijních materiálech nebo poskytnutých během Kurzu nebo v souvislosti s ním, jako ani za praktické uplatnění těchto závěrů ze strany Klienta. Klient by měl před konkrétním jednáním (zdržením se jednání) na základě těchto informací vždy zvážit využití příslušných profesionálních (poradenských) služeb.
8.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, která vznikne v důsledku narušení nebo výpadků přístupu Klienta k síti internet nebo narušení přístupu na Platformu z důvodů přičitatelných Klientovi nebo třetím stranám.
8.5 Poskytovatel ani Klient nenese odpovědnost za porušení svých povinností dle Smlouvy v důsledku okolností vyšší moci.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Poskytovatel zpracovává osobní údaje Klientů, osob účastnících se Kurzů a potenciálních klientů jako správce v souladu s platnými právními předpisy pro oblast ochrany osobních údajů, zejméně Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Podrobnější informace ke zpracování osobních údajů, Vašim právům, vč. kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů, jsou k nalezení v Prohlášení o ochraně soukromí pro klienty PwC Academy na našich webových stránkách zde
9.2 Kontaktní údaje správce osobních údajů: PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 email: cz_privacy@pwc.com
9.3 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, Email: cz_dpo@pwc.com

10. Ukončení Smlouvy

10.1 Smlouva může být ukončena dohodou Klienta a Poskytovatele. V tomto případě Smlouva zanikne s účinností ke dni uplynutí lhůty stanovené v dohodě o ukončení.
10.2 Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit, porušil-li Klient Smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Klienta je považováno rovněž porušení jakékoliv z jeho povinností dle článků 7 těchto Smluvních podmínek. Klient nemá v tomto případě právo na vrácení zaplacené Odměny.
10.3 Poskytovatel může od Smlouvy rovněž odstoupit, jestliže by plnění Smlouvy bylo v rozporu s právními předpisy nebo požadavky regulačních orgánů.
10.4 Odstoupení od Smlouvy je účinné ode dne doručení písemného oznámení Poskytovatele o odstoupení od Smlouvy Klientovi.

11. Různé

11.1 Klienti, kteří navštěvují jakýkoli Kurz, jsou povinni poskytnout údaje o své totožnosti a/nebo se zapsat na recepci. Neposkytnutí údajů o totožnosti a/nebo nepřihlášení se na recepci může být důvodem k odmítnutí vstupu do místa konání Kurzu.
11.2 Vstupem do prostoru Poskytovatele se Klient zavazuje dodržovat všechny předpisy tykající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před požárem jako i jiné všeobecně závazné právní předpisy ČR. Pro případ, že bude Klientovi předána karta zabezpečující vstup do místa konání Kurzu, je si klient vědom, že odpovídá za její vrácení, a že v případě její ztráty nebo poškození odpovídá za škodu, která tím Poskytovateli vznikla.
11.3 Při poskytování Služeb prostřednictvím internetu, resp. Platformy je Klient povinen zabezpečit si na svoje vlastní náklady přístup k síti internet, jakož i počítačové zařízení s požadovaným softwarem.
11.4 Pokud budou Klientovi poskytnuty přihlašovací údaje za účelem přístupu na Platformu, Klient odpovídá za jejich zabezpečení.
11.5 Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel může poskytovat služby i konkurenci Klienta a jiným stranám, jejichž zájmy mohou být v konfliktu se zájmy Klienta, a to za podmínky, že Poskytovatel nezveřejní důvěrné informace Klienta a dodrží své etické zásady.
11.6 Klient bere na vědomí, že Poskytovatel nebude při poskytování Služeb dle Smlouvy (i) vykonávat audit nebo poskytovat jiné auditorské služby v souladu s profesními standardy ani (ii) žádné daňové nebo právní poradenství.
11.7 Vztah mezi Poskytovatelem a Klientem na základě Smlouvy jakož i tyto Smluvní podmínky se řídí právním řádem České republiky.
11.8 Žádné z výše uvedených omezení se nedotkne žádných práv uvedených v ustanoveních § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, jestliže je lze aplikovat na daného Klienta jako spotřebitele.

Kontakty

Michal Vychodil

Michal Vychodil

Head of PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 602 589 530

Kamila Menšíková

Kamila Menšíková

Training Coordinator, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 735 701 535

Anna Tubert

Anna Tubert

Training Coordinator, PwC Academy, PwC Česká republika

Tel: +420 731 431 337

Zůstaňte s námi v kontaktu