Kalendář kurzů

View this page in: English

Kybernetická bezpečnost

BUDE UPŘESNĚNO | Bezpečnost kyberprostoru států, institucí, firem i jednotlivců je stále více otázkou jejich existence, důvěryhodnosti a konkurenceschopnosti. Informační systémy jsou zranitelné, informace v nich jsou citlivé a staly se cenným zbožím.

ISO 27001 - Požadavky na systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)

BUDE UPŘESNĚNO | Globalizace, zvýšená konkurence a potřeba zvyšovat přidanou hodnotu pro zákazníky nutí společnosti úzce propojovat své počítačové systémy s technologiemi, internetem, třetími stranami a jejich zákazníky. Tato propojení přinášejí nové hrozby proti kterým vám pomůžeme se účinně bránit.

Lean Six Sigma: Yellow Belt

BUDE UPŘESNĚNO | Kurz PwC Lean Six Sigma Yellow Belt vám představí základní prvky a výhody metodologie Lean Six Sigma a provede Vás jednotlivými fázemi procesu DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

AKCE Lean Six Sigma: Yellow + Green Belt

BUDE UPŘESNĚNO | Pro ty z vás, kteří by rádi absolvovali úroveň Green Belt, ale ještě nemají certifikát Yellow Belt jsme připravili speciální nabídku. Nyní máte možnost absolvovat Yellow Belt ve zkrácené jednodenní variantě oproti klasickému dvoudennímu školení a ihned pokračovat úrovní Green Belt. Po úspěšném absolvování celého programu Yellow + Green Belt získáte certifikáty obou úrovní.

Lean Six Sigma: Green Belt

BUDE UPŘESNĚNO | Kurz PwC Lean Six Sigma Green Belt je mezinárodně uznávaný program navazující na základní kurz Yellow Belt. Program vám umožní získat hlubší teoretické i praktické dovednosti v oblasti Lean Six Sigma. Součástí programu je vedení samostatného projektu, který můžete provést přímo ve vaší společnosti a již během kurzu tak vytvořit skutečný přínos.

PMP intenzivní přípravný kurz (4 dny)

BUDE UPŘESNĚNO | Pokud jste zkušený projektový manažer, který hledá cestu jak prokázat své schopnosti, zatraktivnit svůj profil pro zaměstnavatele a maximalizovat svůj potenciál, kvalifikace PMP je tou správnou volbou pro vás.

CIPD Certificate in Human Resource Management (CHRM) - brněnské kurzy

ŘÍJEN 2016 - ÚNOR 2017 | Cílem programu CIPD Certificate in HRM je vést účastníky k efektivnímu prokazování schopností a plnění povinností v rámci různých rolí řízení a rozvoje lidí. Jedná se o roční studijní program certifikovaný CIPD.

CIPD Certificate in Human Resource Management (CHRM) - pražské kurzy

ZÁŘÍ 2016 - BŘEZEN 2017 | Cílem programu CIPD Certificate in HRM je vést účastníky k efektivnímu prokazování schopností a plnění povinností v rámci různých rolí řízení a rozvoje lidí. Jedná se o roční studijní program certifikovaný CIPD.

Komunikační dovednosti

8. PROSINCE | Komunikace je cesta a je na vás, kterým směrem se vydáte. Dobrá komunikace vyžaduje tři věci: vědět kde jsem, kam jdu a jak se tam dostanu. Tyto jednoduché předpoklady jsou často schované za předsudky, mylnými předpoklady, nepodloženými obavami a vlastní pohodlností nebo pouhou neznalostí. Naučíme vás, jak odhalit vaši myšlenku ke sdělení, jak definovat cíl, ke kterému směřujete, jak strukturovat sdělení, aby bylo pochopeno a také, kdy nemluvit a raději naslouchat. Dále se naučíte základní rozhodovací mechanismy a jak dosáhnout dobrých týmových dohod. Kurz je zaměřen na kvalitu verbálního i neverbálního projevu.

ACCA přípravné kurzy ke zkouškám v září a prosinci 2016

ACCA přípravné kurzy ke zkouškám v září a prosinci 2016

Asertivita

13. PROSINCE | Asertivita, někdy mylně chápana jako dovednost prosadit se každou cenu, je o zdravém a dospělém postoji ke světu kolem nás. Asertivně jednající člověk dokáže přímo vysvětlit, o co mu jde a co si myslí, umí naslouchat druhým a přistoupit na kompromis, stejně tak jako požádat o laskavost a zároveň ji poskytnout někomu jinému. Na kurzu vás naučíme, jak prosadit svůj oprávněný požadavek či umět říkat „ne“ na nepřijatelné nároky, aniž byste se dotkli druhých, rozlišovat agresivní, pasivní a manipulativní chování a účinně se mu bránit a efektivně a otevřeně komunikovat své názory a požadavky.

Vyjednávací dovednosti

14.–15. PROSINCE | Seminář je určen pro ty, kteří potřebují být připraveni na nejrůznější situace, jež mohou při jednáních nastat, a zároveň chtějí rozvíjet své schopnosti v oblasti efektivního jednání, budování osobních vztahů s klienty a podpořit tak získávání nových obchodních příležitostí. Po skončení kurzu budou účastníci schopni sebejistěji a přesvědčivě používat techniky a dovednosti nutné pro úspěšné jednání.

Účetní závěrka za rok 2016 připravená podle IFRS přijatého Evropskou unií

15. PROSINCE | Tento kurz je zaměřen na přípravu účetní závěrky dle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií pro rok končící 31. 12. 2016. Kurz zdůrazňuje nově požadované zveřejnění informací v porovnání s rokem 2016 a zaměřuje se na časté chyby/nedostatky při sestavování účetní závěrky dle IFRS, jako například zveřejnění týkající se finančních nástrojů (IFRS 7 a IFRS 13), struktura primárních finančních výkazů, zveřejnění ke snížení hodnoty nefinančních aktiv, ukončované činnosti a aktiva držená k prodeji, spřízněné strany apod.). Tento kurz vás seznámí s požadavky na zveřejnění, ale zejména vám pomůže jim porozumět.

Prezentační dovednosti

20.–21. PROSINCE | Interaktivní kurz vám pomůže definovat váš osobní styl prezentování i prostor pro zlepšení. Dozvíte se, jak správně pojmout prezentaci a klíčová sdělení a zefektivnit přípravu. Naučíte se, jak působit přirozeně a vytvořit silný a příznivý první dojem, jakým způsobem ovládat řeč těla, hlas a mimiku během projevu, jak zvládat obtížné situace či neplánovanou prezentaci atd. Důležitou součástí kurzu jsou praktická cvičení a zpětná vazba.

CIPD Certificate in Human Resource Practice (CHRP)

ZÁŘÍ 2016 - BŘEZEN 2017 | Absolvováním CIPD Foundation Certificate in HRP získáte pevné základy ve všech oblastech lidských zdrojů. Pomůže vám v rozvoji základních klíčových schopností pro HR, budete pracovat efektivněji s větší jistotou a vaše funkce v HR získá na hodnotě. Tento interaktivní program je veden v angličtině a 10 školicích dní zahrnuje jak face-to-face výuku, tak online webináře. Čekají vás také případové studie, zpracování esejí, reportů nebo praktických cvičení se zpětnou vazbou. Program je ukončen CIPD certifikátem.

IFRS 15 – vykazování výnosů

2. ÚNORA | S účinností od 1. ledna 2018 vstupuje v platnost nový standard IFRS 15, který nahradí všechny stávající mezinárodní i americké účetní předpisy upravující účtování výnosů a přináší významnou změnu v jejich účtování. Standard ovlivní účtování velkého počtu smluv na dodání zboží či služeb zákazníkům. Během workshopu vás naši lektoři seznámí s praktickými příklady, kde dojde k odlišnému vykazování výnosů, než jsme byli zvyklí doposud. Příklady jsou vhodné jak pro aplikaci ve společnostech, které připravují svoji vlastní účetní závěrku podle IFRS, tak pro společnosti, které pro skupinu sestavují konsolidační balíčky.

Šaolinský kurz stress-managementu

2. ÚNORA | V dnešní době je stres chápán jako běžná součást života moderní společnosti. Vyčerpání, pesimismus a deprese, to jsou příznaky, které se projevují u lidí vystavených nadměrnému množství stresových situací. Negativní vliv se projevuje jak v profesním, tak i v osobním životě. Je zajímavé sledovat, jak nepřetržitá tradice stará více jak jedno tisíciletí, může efektivně zlepšit vypořádání se s tlakem a stresem dnešní doby.

Přípravný kurz ke zkoušce DipIFR - jaro 2017

Program je vhodný zejména pro profesionály s praxí v oblasti účetnictví, auditu a financí, kteří chtějí získat kvalifikaci v mezinárodních standardech účetního výkaznictví, ale také pro všechny, kdo si chtějí rozšířit a ucelit své znalosti o teoretické i praktické aspekty IFRS.

Tax Academy – Úvod do světa daní - podzim 2017

Chcete porozumět základním principům českého a mezinárodního zdanění? Pak je náš program určen právě vám!

Základy účtování dle IFRS a rozdíly oproti českým účetním standardům

BUDE UPŘESNĚNO | Přijďte se dozvědět ty nejdůležitější informace o rozdílech mezi českým účetnictvím a IFRS a usnadněte si vaši každodenní praxi. Seminář je zaměřen na hlavní principy a pravidla účtování a oceňování dle IFRS. Důraz je kladen na oblasti, které jsou řešeny rozdílně oproti českým účetním standardům (hmotný a nehmotný majetek, rezervy, finanční nástroje, leasing, výnosy, rozeznání aktiv apod.). Seminář poskytuje obecný přehled. Detailní informace spolu s řadou praktických příkladů jsou obsaženy v našich dalších seminářích zaměřených na individuální oblasti.

Odložená daň dle českých účetních standardů a IFRS – účetní a daňové hledisko

BUDE UPŘESNĚNO | Tento seminář přináší kombinaci účetní a daňové problematiky. V dopolední části vás provedeme daňovými úskalími (uznatelnost nákladů, dočasné a trvalé rozdíly). Znalost základů výpočtu splatné daně je klíčová pro správnou kalkulaci daně odložené. Odpoledne vás seznámíme s principy a způsobem výpočtu odložené daně. Seminář vás také naučí, jak sestavit sesouhlasení efektivní daňové sazby, které je základním kontrolním mechanizmem pro ověření správnosti výpočtu odložené daně a také povinným zveřejněním v IFRS účetní závěrce.

IFRS 9

BUDE UPŘESNĚNO |Seminář je vhodný pro odborníky z účetního, controllingového a reportingového oddělení a odborníky z oddělení treasury a řízení rizik, kteří se v současnosti zabývají problematikou přechodu z IAS 39 na IFRS 9 a kteří k rozhodnutí o přípravách a zavedení změn souvisejících s tímto přechodem potřebují znalost aktuální úpravy IFRS 9.

Konsolidace – složité skupiny, transakce pod společnou kontrolou, konsolidované cash flow

BUDE UPŘESNĚNO | Seminář je zaměřen na konsolidace komplexních skupin podniků a účtování změn vlastnického podílu ve společnostech v rámci skupiny během roku (postupné akvizice, zvýšení podílu v dceřiné společnosti, částečný prodej apod.). Seznámíte se s dopady transakcí pod společnou kontrolou a podrobněji se budeme věnovat problematice kontroly v případech, kdy kontrola není definována dle vlastnického podílu. Probereme i specifika vnitroskupinových transakcí nebo transakcí s vlastníky, které nejsou uzavřeny za tržních podmínek a dopady kapitalizace úrokových nákladů na skupinu.

IFRS – aktuality pro rok 2016

BUDE UPŘESNĚNO | Tento kurz vás seznámí s novými a novelizovanými standardy platnými pro rok 2016 a poskytne krátké souhrnné informace o dopadu standardů, které jsou v Evropské unii platné od 1. 1. 2017 a později (například nový standard na výnosy a na leasingy, dopad změn IFRS 9 pro opravné položky k pohledávkám, novelizace IAS 1 nebo IAS 12 - daně). Část tohoto kurzu je také zaměřena na nejčastější problematické oblasti. Tento rok se budeme věnovat nejčastějším chybám při akvizičním účtování (pořízení dceřiné společnosti v konsolidované účetní závěrce), rezervám, platbám vázaným na akcie nebo rozlišení mezi vlastním kapitálem (akcie) a úvěrem.

IFRS 16 – účtování leasingů – nový standard platný od 1. 1. 2019

BUDE UPŘESNĚNO | Tento seminář vám představí zásadní změnu v účtování operativních leasingů, které budou u nájemce nově rozeznávány na rozvaze. Během semináře společně projdeme vybrané příklady výpočtu a účtování nových aktiv a závazků vztahujících se k operativnímu leasingu. Budeme se zabývat specifickými ustanoveními smluv (opce na prodloužení, indexace, variabilní nájem, garance zůstatkové ceny apod.) a změnami smluv a jejich dopady na výši aktiv a závazků. Také řekneme co dělat v den D tedy den přechodu a jak se na něj dopředu připravit. Dále také upozorníme na dopady nového standardu na klíčové finanční ukazatele, finanční rizika a interní systémy a procesy.

Zajišťovací účetnictví

BUDE UPŘESNĚNO | Seminář vám poskytne praktický pohled na použití zajišťovacího účetnictví v souladu s IAS 39. Obsahově seminář pokrývá základy zajišťovacího účetnictví (např. požadavky na dokumentaci, posouzení účinnosti zajištění atp.) a také příklady využití těchto základů v praxi (např. zajištění peněžních toků pro očekávané nákupy nebo prodeje v cizí měně).

Test na snížení hodnoty nefinančního majetku (goodwillu a ostatních fixních aktiv) a rozeznání rezerv dle IFRS

BUDE UPŘESNĚNO | První část semináře se věnuje testování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a goodwillu na snížení hodnoty dle IAS 36. Po teoretickém úvodu následuje přehled nejčastějších úskalí a ukázka praktického výpočtu na základě modelu budoucích peněžních toků. Tématem druhé části semináře jsou požadavky standardu IAS 37 týkající se rozeznání a ocenění rezerv s důrazem na rezervy na restrukturalizace, odstranění aktiv, nevýhodné smlouvy, programy zaměstnaneckých výhod apod. Na praktických příkladech je ukázána aplikace základního principu, tj. existence současného závazku jako výsledku minulých událostí.

Finanční nástroje

BUDE UPŘESNĚNO | Tento program vám umožní správně porozumět účtování finančních nástrojů v souladu s IFRS. Kurz bude veden našimi experty na finanční IFRS, kteří mají rozsáhlé zkušenosti se školeními a poradenstvím v rámci finančního a bankovního sektoru: IAS 32 finanční nástroje (vykazování), IAS 39 finanční nástroje (účtování a oceňování) a IFRS 7 finanční nástroje (zveřejňování).

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

ACCA přípravné kurzy ke zkouškám v září a prosinci 2016

ACCA přípravné kurzy ke zkouškám v září a prosinci 2016


Diploma in IFRS

Přípravný kurz ke zkoušce DipIFR - jaro 2017

Program je vhodný zejména pro profesionály s praxí v oblasti účetnictví, auditu a financí, kteří chtějí získat kvalifikaci v mezinárodních standardech účetního výkaznictví, ale také pro všechny, kdo si chtějí rozšířit a ucelit své znalosti o teoretické i praktické aspekty IFRS.


Semináře IFRS

Účetní závěrka za rok 2016 připravená podle IFRS přijatého Evropskou unií

15. PROSINCE | Tento kurz je zaměřen na přípravu účetní závěrky dle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií pro rok končící 31. 12. 2016. Kurz zdůrazňuje nově požadované zveřejnění informací v porovnání s rokem 2016 a zaměřuje se na časté chyby/nedostatky při sestavování účetní závěrky dle IFRS, jako například zveřejnění týkající se finančních nástrojů (IFRS 7 a IFRS 13), struktura primárních finančních výkazů, zveřejnění ke snížení hodnoty nefinančních aktiv, ukončované činnosti a aktiva držená k prodeji, spřízněné strany apod.). Tento kurz vás seznámí s požadavky na zveřejnění, ale zejména vám pomůže jim porozumět.

IFRS 15 – vykazování výnosů

2. ÚNORA | S účinností od 1. ledna 2018 vstupuje v platnost nový standard IFRS 15, který nahradí všechny stávající mezinárodní i americké účetní předpisy upravující účtování výnosů a přináší významnou změnu v jejich účtování. Standard ovlivní účtování velkého počtu smluv na dodání zboží či služeb zákazníkům. Během workshopu vás naši lektoři seznámí s praktickými příklady, kde dojde k odlišnému vykazování výnosů, než jsme byli zvyklí doposud. Příklady jsou vhodné jak pro aplikaci ve společnostech, které připravují svoji vlastní účetní závěrku podle IFRS, tak pro společnosti, které pro skupinu sestavují konsolidační balíčky.

Základy účtování dle IFRS a rozdíly oproti českým účetním standardům

BUDE UPŘESNĚNO | Přijďte se dozvědět ty nejdůležitější informace o rozdílech mezi českým účetnictvím a IFRS a usnadněte si vaši každodenní praxi. Seminář je zaměřen na hlavní principy a pravidla účtování a oceňování dle IFRS. Důraz je kladen na oblasti, které jsou řešeny rozdílně oproti českým účetním standardům (hmotný a nehmotný majetek, rezervy, finanční nástroje, leasing, výnosy, rozeznání aktiv apod.). Seminář poskytuje obecný přehled. Detailní informace spolu s řadou praktických příkladů jsou obsaženy v našich dalších seminářích zaměřených na individuální oblasti.

Konsolidace – složité skupiny, transakce pod společnou kontrolou, konsolidované cash flow

BUDE UPŘESNĚNO | Seminář je zaměřen na konsolidace komplexních skupin podniků a účtování změn vlastnického podílu ve společnostech v rámci skupiny během roku (postupné akvizice, zvýšení podílu v dceřiné společnosti, částečný prodej apod.). Seznámíte se s dopady transakcí pod společnou kontrolou a podrobněji se budeme věnovat problematice kontroly v případech, kdy kontrola není definována dle vlastnického podílu. Probereme i specifika vnitroskupinových transakcí nebo transakcí s vlastníky, které nejsou uzavřeny za tržních podmínek a dopady kapitalizace úrokových nákladů na skupinu.

Odložená daň dle českých účetních standardů a IFRS – účetní a daňové hledisko

BUDE UPŘESNĚNO | Tento seminář přináší kombinaci účetní a daňové problematiky. V dopolední části vás provedeme daňovými úskalími (uznatelnost nákladů, dočasné a trvalé rozdíly). Znalost základů výpočtu splatné daně je klíčová pro správnou kalkulaci daně odložené. Odpoledne vás seznámíme s principy a způsobem výpočtu odložené daně. Seminář vás také naučí, jak sestavit sesouhlasení efektivní daňové sazby, které je základním kontrolním mechanizmem pro ověření správnosti výpočtu odložené daně a také povinným zveřejněním v IFRS účetní závěrce.

IFRS – aktuality pro rok 2016

BUDE UPŘESNĚNO | Tento kurz vás seznámí s novými a novelizovanými standardy platnými pro rok 2016 a poskytne krátké souhrnné informace o dopadu standardů, které jsou v Evropské unii platné od 1. 1. 2017 a později (například nový standard na výnosy a na leasingy, dopad změn IFRS 9 pro opravné položky k pohledávkám, novelizace IAS 1 nebo IAS 12 - daně). Část tohoto kurzu je také zaměřena na nejčastější problematické oblasti. Tento rok se budeme věnovat nejčastějším chybám při akvizičním účtování (pořízení dceřiné společnosti v konsolidované účetní závěrce), rezervám, platbám vázaným na akcie nebo rozlišení mezi vlastním kapitálem (akcie) a úvěrem.

IFRS 9

BUDE UPŘESNĚNO |Seminář je vhodný pro odborníky z účetního, controllingového a reportingového oddělení a odborníky z oddělení treasury a řízení rizik, kteří se v současnosti zabývají problematikou přechodu z IAS 39 na IFRS 9 a kteří k rozhodnutí o přípravách a zavedení změn souvisejících s tímto přechodem potřebují znalost aktuální úpravy IFRS 9.

IFRS 16 – účtování leasingů – nový standard platný od 1. 1. 2019

BUDE UPŘESNĚNO | Tento seminář vám představí zásadní změnu v účtování operativních leasingů, které budou u nájemce nově rozeznávány na rozvaze. Během semináře společně projdeme vybrané příklady výpočtu a účtování nových aktiv a závazků vztahujících se k operativnímu leasingu. Budeme se zabývat specifickými ustanoveními smluv (opce na prodloužení, indexace, variabilní nájem, garance zůstatkové ceny apod.) a změnami smluv a jejich dopady na výši aktiv a závazků. Také řekneme co dělat v den D tedy den přechodu a jak se na něj dopředu připravit. Dále také upozorníme na dopady nového standardu na klíčové finanční ukazatele, finanční rizika a interní systémy a procesy.

Cash Flow aneb jak sestavit výkaz o peněžních tocích nepřímou metodou

BUDE UPŘESNĚNO | Během tohoto workshopu sestavíme společně výkaz peněžních toků nepřímou metodou krok po kroku. Odnesete si jednak praktické tipy, ale také přehled nejčastějších úprav (daně, majetek, zápočty, kapitalizaci apod.) a hlavně jistotu, že cash flow, které počítáte nepřímou metodou z rozvahy, musí vždy vyjít. Dále probereme základní rozdíly ve struktuře cash flow dle CZ GAAP a IFRS a možná úskalí při sestavování konsolidovaného cash flow.

Konsolidace - základy dle IFRS, rozdíly oproti českým účetním standardům, účtování přeměn

BUDE UPŘESNĚNO | Seminář vás provede základními pravidly konsolidace existující skupiny a účtování při akvizicích a prodejích podniků dle českých účetních standardů i IFRS. Seminář pokrývá standardy IFRS 10, IAS 28, IFRS 3 a IFRS 5. Seminář obsahuje praktické příklady týkající se základních konsolidačních úprav (vyloučení vzájemných vazeb se zaměřením na zásoby a majetek pořízený v rámci skupiny, goodwill, odloženou daň při akvizici a podobně). Na závěr školení vás provedeme úskalím účtování o přeměnách (fúze a rozdělení) a to jak z pohledu CZ GAAP, tak jeho dopady do IFRS účetní závěrky.

Finanční nástroje

BUDE UPŘESNĚNO | Tento program vám umožní správně porozumět účtování finančních nástrojů v souladu s IFRS. Kurz bude veden našimi experty na finanční IFRS, kteří mají rozsáhlé zkušenosti se školeními a poradenstvím v rámci finančního a bankovního sektoru: IAS 32 finanční nástroje (vykazování), IAS 39 finanční nástroje (účtování a oceňování) a IFRS 7 finanční nástroje (zveřejňování).

Zajišťovací účetnictví

BUDE UPŘESNĚNO | Seminář vám poskytne praktický pohled na použití zajišťovacího účetnictví v souladu s IAS 39. Obsahově seminář pokrývá základy zajišťovacího účetnictví (např. požadavky na dokumentaci, posouzení účinnosti zajištění atp.) a také příklady využití těchto základů v praxi (např. zajištění peněžních toků pro očekávané nákupy nebo prodeje v cizí měně).

Test na snížení hodnoty nefinančního majetku (goodwillu a ostatních fixních aktiv) a rozeznání rezerv dle IFRS

BUDE UPŘESNĚNO | První část semináře se věnuje testování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a goodwillu na snížení hodnoty dle IAS 36. Po teoretickém úvodu následuje přehled nejčastějších úskalí a ukázka praktického výpočtu na základě modelu budoucích peněžních toků. Tématem druhé části semináře jsou požadavky standardu IAS 37 týkající se rozeznání a ocenění rezerv s důrazem na rezervy na restrukturalizace, odstranění aktiv, nevýhodné smlouvy, programy zaměstnaneckých výhod apod. Na praktických příkladech je ukázána aplikace základního principu, tj. existence současného závazku jako výsledku minulých událostí.

Konsolidace workshop aneb konsolidace bez překvapení

BUDE UPŘESNĚNO | Ověřte si v praxi již nabyté teoretické znalosti o sestavení konsolidované rozvahy, výsledovky a přehledu o změnách vlastního kapitálu dle IFRS (aplikovatelné s drobnými úpravami i na CZ GAAP). Komplexní případová studie zahrnuje konsolidaci skupiny s následujícími specifiky: dceřiná společnost vlastněná po celé období, nově pořízená zahraniční dceřiná společnost s put opcí ve vlastnictví nekontrolního podílu, prodaná dceřiná společnost, dokup a prodej části nekontrolního podílu, přidružená společnost, vzájemné transakce, výplatu dividend, snížení hodnoty goodwillu apod. Při včasném přihlášení máte možnost zaslat lektorce transakce, které byste rádi v případové studii řešili.

Část I: Úloha interního auditu při řízení a správě společnosti, řízení rizik a kontrole (3 dny)

BUDE UPŘESNĚNO | Témata CIA části I zahrnují soulad se základními standardy IIA, určení priorit pro činnosti interního auditu na základě plánu vyplývajícího z analýzy rizik, pochopení úlohy činnosti interního auditu při správě a řízení společnosti, plnění dalších činností a odpovědností interního auditu, znalosti o správě a řízení společnosti, rizicích a kontrole a plánování auditů.

Část II: Realizace interního auditu (2 dny)

BUDE UPŘESNĚNO | CIA část II obsahuje realizaci auditů, provádění specifických auditů, monitorování výsledků auditů, znalosti o oblasti podvodů a nástroje pro provádění auditu.

Část III: Prvky znalosti interního auditu (5 dní)

BUDE UPŘESNĚNO | Nová témata části 3 zahrnují správní a podnikatelskou etiku, řízení rizik, organizační strukturu včetně podnikových procesů a rizik, komunikaci, principy řízení a vedení, informační technologie a podnikatelskou kontinuitu, finanční řízení a globální podnikatelské prostředí.

Tax Academy

Tax Academy – Úvod do světa daní - podzim 2017

Chcete porozumět základním principům českého a mezinárodního zdanění? Pak je náš program určen právě vám!


Český daňový systém v angličtině 

Český daňový systém v angličtině

BUDE UPŘESNĚNO | Seminář je zaměřen převážně na Daň z příjmů právnických osob a Daň z příjmů fyzických osob, včetně sociálního a zdravotního pojištění, avšak shrne také základní principy DPH a Daňového řádu. Provedeme vás obsahem daňových přiznání a vysvětlíme také principy zdanění zahraničních příjmů a metody zamezení dvojího zdanění.

Právní semináře

Obchodní korporace – jejich správa a řízení

BUDE UPŘESNĚNO | Tento seminář vám pomůže zorientovat se v základních institutech práva obchodních společností. Získáte informace nejen o právní úpravě jednotlivých obchodních společností, ale také o často opomíjených povinnostech a rizicích správy a řízení společnosti.

Postavení členů statutárních orgánů

BUDE UPŘESNĚNO | Seminář vám pomůže zorientovat se v problematice postavení členů statutárních orgánů. Provede vás všemi aspekty výkonu funkce člena statutárního orgánu včetně otázek péče řádného hospodáře, zákazu konkurence, střetu zájmů, souběhu výkonu více funkcí a odpovědnosti za taková jednání.

Pracovní právo v otázkách a odpovědích

BUDE UPŘESNĚNO | Toto školení vám pomůže zorientovat se v základních institutech pracovního práva. Provede vás různorodými situacemi od vzniku pracovního poměru až po jeho skončení se všemi dopady a problémy s tím souvisejícími.

 

Zaměstnávání cizinců

Zaměstnávání cizinců - Celý dvoudenní program

BUDE UPŘESNĚNO | Náš dvoudenní program vám pomůže zorientovat se v legislativních změnách, které nastaly v letech 2011 a 2012 v souvislosti s novelou zákonů o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce a jejich dopadech na vaši každodenní praxi.

Projektový management - Základní tábor

BUDE UPŘESNĚNO | Náš kurz vás naučí základním konceptům, procesům a technikám důležitým pro úspěšné řízení projektů.

PMP intenzivní přípravný kurz (4 dny)

BUDE UPŘESNĚNO | Pokud jste zkušený projektový manažer, který hledá cestu jak prokázat své schopnosti, zatraktivnit svůj profil pro zaměstnavatele a maximalizovat svůj potenciál, kvalifikace PMP je tou správnou volbou pro vás.

PRINCE2 Foundation

BUDE UPŘESNĚNO | Vhodné pro ty, kteří se setkávají s projektovým řízením v roli člena týmu a projektové manažery, kteří chtějí získat certifikaci.

PRINCE2 Foundation + Practitioner

BUDE UPŘESNĚNO | Vhodné pro zkušené projektové a liniové manažery, kteří chtějí získat pokročilý certifikát prokazující jejich hluboké porozumění procesu projektového řízení podle PRINCE2 a jeho aplikaci na reálné projekty.

Lean Six Sigma: Yellow Belt

BUDE UPŘESNĚNO | Kurz PwC Lean Six Sigma Yellow Belt vám představí základní prvky a výhody metodologie Lean Six Sigma a provede Vás jednotlivými fázemi procesu DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

AKCE Lean Six Sigma: Yellow + Green Belt

BUDE UPŘESNĚNO | Pro ty z vás, kteří by rádi absolvovali úroveň Green Belt, ale ještě nemají certifikát Yellow Belt jsme připravili speciální nabídku. Nyní máte možnost absolvovat Yellow Belt ve zkrácené jednodenní variantě oproti klasickému dvoudennímu školení a ihned pokračovat úrovní Green Belt. Po úspěšném absolvování celého programu Yellow + Green Belt získáte certifikáty obou úrovní.

Lean Six Sigma: Green Belt

BUDE UPŘESNĚNO | Kurz PwC Lean Six Sigma Green Belt je mezinárodně uznávaný program navazující na základní kurz Yellow Belt. Program vám umožní získat hlubší teoretické i praktické dovednosti v oblasti Lean Six Sigma. Součástí programu je vedení samostatného projektu, který můžete provést přímo ve vaší společnosti a již během kurzu tak vytvořit skutečný přínos.

CIPD Certificate in Human Resource Management (CHRM) - pražské kurzy

ZÁŘÍ 2016 - BŘEZEN 2017 | Cílem programu CIPD Certificate in HRM je vést účastníky k efektivnímu prokazování schopností a plnění povinností v rámci různých rolí řízení a rozvoje lidí. Jedná se o roční studijní program certifikovaný CIPD.

CIPD Certificate in Human Resource Management (CHRM) - brněnské kurzy

ŘÍJEN 2016 - ÚNOR 2017 | Cílem programu CIPD Certificate in HRM je vést účastníky k efektivnímu prokazování schopností a plnění povinností v rámci různých rolí řízení a rozvoje lidí. Jedná se o roční studijní program certifikovaný CIPD.

CIPD Certificate in Human Resource Practice (CHRP)

ZÁŘÍ 2016 - BŘEZEN 2017 | Absolvováním CIPD Foundation Certificate in HRP získáte pevné základy ve všech oblastech lidských zdrojů. Pomůže vám v rozvoji základních klíčových schopností pro HR, budete pracovat efektivněji s větší jistotou a vaše funkce v HR získá na hodnotě. Tento interaktivní program je veden v angličtině a 10 školicích dní zahrnuje jak face-to-face výuku, tak online webináře. Čekají vás také případové studie, zpracování esejí, reportů nebo praktických cvičení se zpětnou vazbou. Program je ukončen CIPD certifikátem.

Manažerské a obchodní dovednosti

Komunikační dovednosti

8. PROSINCE | Komunikace je cesta a je na vás, kterým směrem se vydáte. Dobrá komunikace vyžaduje tři věci: vědět kde jsem, kam jdu a jak se tam dostanu. Tyto jednoduché předpoklady jsou často schované za předsudky, mylnými předpoklady, nepodloženými obavami a vlastní pohodlností nebo pouhou neznalostí. Naučíme vás, jak odhalit vaši myšlenku ke sdělení, jak definovat cíl, ke kterému směřujete, jak strukturovat sdělení, aby bylo pochopeno a také, kdy nemluvit a raději naslouchat. Dále se naučíte základní rozhodovací mechanismy a jak dosáhnout dobrých týmových dohod. Kurz je zaměřen na kvalitu verbálního i neverbálního projevu.

Asertivita

13. PROSINCE | Asertivita, někdy mylně chápana jako dovednost prosadit se každou cenu, je o zdravém a dospělém postoji ke světu kolem nás. Asertivně jednající člověk dokáže přímo vysvětlit, o co mu jde a co si myslí, umí naslouchat druhým a přistoupit na kompromis, stejně tak jako požádat o laskavost a zároveň ji poskytnout někomu jinému. Na kurzu vás naučíme, jak prosadit svůj oprávněný požadavek či umět říkat „ne“ na nepřijatelné nároky, aniž byste se dotkli druhých, rozlišovat agresivní, pasivní a manipulativní chování a účinně se mu bránit a efektivně a otevřeně komunikovat své názory a požadavky.

Vyjednávací dovednosti

14.–15. PROSINCE | Seminář je určen pro ty, kteří potřebují být připraveni na nejrůznější situace, jež mohou při jednáních nastat, a zároveň chtějí rozvíjet své schopnosti v oblasti efektivního jednání, budování osobních vztahů s klienty a podpořit tak získávání nových obchodních příležitostí. Po skončení kurzu budou účastníci schopni sebejistěji a přesvědčivě používat techniky a dovednosti nutné pro úspěšné jednání.

Prezentační dovednosti

20.–21. PROSINCE | Interaktivní kurz vám pomůže definovat váš osobní styl prezentování i prostor pro zlepšení. Dozvíte se, jak správně pojmout prezentaci a klíčová sdělení a zefektivnit přípravu. Naučíte se, jak působit přirozeně a vytvořit silný a příznivý první dojem, jakým způsobem ovládat řeč těla, hlas a mimiku během projevu, jak zvládat obtížné situace či neplánovanou prezentaci atd. Důležitou součástí kurzu jsou praktická cvičení a zpětná vazba.

Přesvědčovací schopnosti

BUDE UPŘESNĚNO | Tento dvoudenní program je určen těm, kteří potřebují efektivně působit na ostatní v komplexním, multikulturním prostředí. Kurz je velmi interaktivní a bude zaměřen na rozpoznávání převládajících stylů přesvědčování a jim odpovídajících individuálních překážek, stejně jako k procvičování a používání dovedností potřebných v různých situacích či vytváření nových možností a sebedůvěry při ovlivňování ostatních.

Vedení a motivace lidí

BUDE UPŘESNĚNO | Kurz je určen pro ty, kteří potřebují organizovat a řídit ostatní lidi, vést je při výkonu svého zaměstnání formálně i neformálně, motivovat je a odvádět výsledky v rámci týmu. Tento dvoudenní program vás obdaří nejen znalostmi, ale také praktickými dovednostmi v oblasti všech klíčových manažerských oblastí jakými jsou plánování, stanovení cílů, vedení, komunikace, motivace, kontrola a zpětná vazba v rámci týmu.

Time Management

BUDE UPŘESNĚNO | Zjistěte, jak ztrácíme energii a čas – tento kurz je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o osobním i týmovém time managementu a jeho technikách a jednoduše organizovat svou pracovní dobu efektivněji. Cílem kurzu je odhalit váš osobní styl při plánování času, stanovit priority a naučit se čelit požadavkům z více stran, plánovat si práci efektivně a podle časových rozvrhů.

SDI Workshop

BUDE UPŘESNĚNO | Proč na stejnou situaci máme každý jiné reakce, a i když nám je něco zcela jasné, to ostatní vidí jinak? Podle psychologie jednáme pod vlivem různých motivů. Dokud jim neporozumíme, bude nám chování ostatních záhadou. K pochopení není třeba být psychologem. Na SDI workshopu pronikneme do tajů lidského jednání pomocí jednoduché a praktické typologie, která nám umožní zvolit na každého účinnou komunikační strategii. Po workshopu budete lépe umět vyznat se ve vlastní motivaci a lépe porozumět tomu, jak přirozeně reagujete, rozeznat u ostatních, se kterým typem máte tu čest, jednat s ním tak, abyste se rozumně domluvili a předcházet konfliktu nebo ho úspěšně zvládnout.

Smart slides

BUDE UPŘESNĚNO | Dominantním smyslem člověka je zrak – věříme tomu, co vidíme. Slidy v prezentacích se často nevyznačují dobrou grafikou a jdou proti smyslu prezentace. Přemíra odrážkových seznamů a grafů není efektivním nástrojem. Cílem semináře je obsáhnout základní pravidla klasického designu a cestu, jak se k němu dopracovat. Naučíme vás jak místo textu slidy lépe vizualizovat, jak správně prezentace používat, jak do nich zasadit příběh a ukážeme vám, že to jde i bez slidů. Na první dojem máte 20 vteřin nebo 2 slidy. Jestliže na prvním slidu je nic neříkající titulek a na druhém agenda v odrážkách, skončili jste dříve, než jste začali.

Coaching na pracovišti

BUDE UPŘESNĚNO | Tento dvoudenní program je určen těm, kteří potřebují efektivně působit na ostatní v komplexním multikulturním prostředí. Kurz je velmi interaktivní a bude zaměřen na rozpoznávání převládajících stylů přesvědčování a jim odpovídajících individuálních překážek, stejně jako k procvičování a používání dovedností potřebných v různých situacích či vytváření nových možností a sebedůvěry při ovlivňování ostatních.

Školení se šaolinskými mnichy

Šaolinský kurz stress-managementu

2. ÚNORA | V dnešní době je stres chápán jako běžná součást života moderní společnosti. Vyčerpání, pesimismus a deprese, to jsou příznaky, které se projevují u lidí vystavených nadměrnému množství stresových situací. Negativní vliv se projevuje jak v profesním, tak i v osobním životě. Je zajímavé sledovat, jak nepřetržitá tradice stará více jak jedno tisíciletí, může efektivně zlepšit vypořádání se s tlakem a stresem dnešní doby.

Šaolinský kurz self-empowerment

BUDE UPŘESNĚNO | Self-empowerment v pojetí šaolinské kultury znamená porozumění a přijetí vlastních limitů. Mnoho vedoucích pracovníků a manažerů je konstantně pod stresem, což se často projevuje syndromem vyhoření. Tento kurz není o filosofii. Zajistíme vám nezbytné techniky, nástroje a znalosti, které potřebujete ke zlepšení kvality svého profesního života.

Šaolinský kurz jak řešit konflikty

BUDE UPŘESNĚNO | Součástí každodenní komunikace, ať už v profesním nebo osobním životě, jsou různé konflikty. Umění vyjednávat a argumentovat je však běh na dlouhou trať. Manažeři a jiní profesionální leadeři potřebují výborné komunikační dovednosti, schopnost efektivně řešit problémy a také umět motivovat své zaměstnance. Jak toho všeho ale docílit v praxi? Lze se to naučit. Proto využijte této jedinečné šance změnit konflikty v příležitosti a příležitosti ve výhody.

Umění strategie

BUDE UPŘESNĚNO | Strategie je umění plánování konceptů, které vede k naplnění záměrů firmy. Sama šaolinská kultura je příkladem úspěšné strategie, která existuje po více než 1500 let. Základem jsou strategické rady převzaté z klasických asijských knih, jako je například Umění války, Hagakure, Strategemata a Kniha pěti kruhů a učení Konfucia a Lao Tse. Obsah kurzu je vázán na dnešní moderní život a může se tak aplikovat na současnou situaci.

Pokročilá analýza dat a jejich vizualizace

BUDE UPŘESNĚNO | Prakticky zaměřený seminář vás seznámí s možnostmi, jak pracovat s velkými objemy dat, když Excel a SQL nejsou vhodné nebo dostačující. Naučíme vás používat procházet, vizualizovat a prezentovat data s Qlik Sense.

ISO 27001 - Požadavky na systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)

BUDE UPŘESNĚNO | Globalizace, zvýšená konkurence a potřeba zvyšovat přidanou hodnotu pro zákazníky nutí společnosti úzce propojovat své počítačové systémy s technologiemi, internetem, třetími stranami a jejich zákazníky. Tato propojení přinášejí nové hrozby, proti kterým vám pomůžeme se účinně bránit.

Kybernetická bezpečnost

BUDE UPŘESNĚNO | Bezpečnost kyberprostoru států, institucí, firem i jednotlivců je stále více otázkou jejich existence, důvěryhodnosti a konkurenceschopnosti. Informační systémy jsou zranitelné, informace v nich jsou citlivé a staly se cenným zbožím.