ESG rating: zhodnoťte včas závazky udržitelnosti vaší firmy

Pomůžeme vám vypracovat doporučení, opatření a roadmapu pro zlepšení ESG výkonnosti vaší společnosti.

Co to je ESG rating?

ESG rating

je metoda hodnocení environmentálních, sociálních a správních (ESG) praktik a výkonnosti společnosti.

Kritéria ESG

hodnotí dopad společnosti na životní prostředí, společnost a ekonomiku, stejně jako způsob, jakým řídí své vnitřní operace a vztahy se zainteresovanými stranami.

Jaký je rozdíl mezi ESG a úvěrovým ratingem?

ESG rating se zaměřuje na udržitelnost společnosti a její dopad na společnost a životní prostředí, zatímco úvěrový rating se zaměřuje na schopnost společnosti splácet své dluhy.

ESG ratingové agentury

shromažďují údaje o různých faktorech, jako jsou emise skleníkových plynů, pracovní postupy, diverzita správních rad a zapojení komunity, aby zhodnotily celkovou výkonnost společnosti. Tyto ratingy používají investoři, analytici a další zúčastněné strany k posouzení dlouhodobé udržitelnosti společnosti a řízení rizik.

Metodiky ESG ratingu

nejsou sjednocené a každá ratingová agentura může používat různé metodiky a kritéria pro hodnocení společností, které se tak může napříč agenturami lišit. Je také důležité mít na paměti, že ESG ratingy jsou pouze jedním z nástrojů pro hodnocení udržitelnosti společnosti a měly by být používány ve spojení s jinými zdroji informací.

Jaké jsou benefity ESG ratingu?

Tento rating pomáhá společnostem identifikovat a řídit rizika související s ESG, jako je znečištění životního prostředí, pracovní postupy a otázky etické správy. Řešením těchto rizik mohou společnosti snížit pravděpodobnost negativních dopadů na jejich pověst, finance a právní závazky.

ESG rating pomáhá společnostem navázat kontakt s jejich zainteresovanými stranami, včetně investorů, zákazníků, zaměstnanců a komunit. Prokázáním svého odhodlání k otázkám ESG mohou společnosti vybudovat důvěru a loajalitu se svými akcionáři a přilákat investice a zákazníky, kteří upřednostňují udržitelnost.

Rating může zlepšit reputaci značky společnosti zdůrazněním jejích udržitelných postupů, řádné správy věcí veřejných a etických standardů. Pozitivní hodnocení ESG může odlišit společnost od jejích konkurentů a přilákat pozitivní mediální pokrytí a uznání indexů udržitelnosti.

Implementace ESG do obchodní strategie byla spojena se zlepšenou finanční výkonností, včetně vyšší ziskovosti, nižších nákladů na kapitál a lepší dlouhodobé hodnoty pro akcionáře. Důvodem je, že společnosti se silnými postupy ESG jsou lépe vybaveny pro řízení rizik, přilákání investic a splnění požadavků investorů, kteří se stále více zaměřují na udržitelnost.

ESG rating může společnostem pomoci dodržovat předpisy týkající se vykazování udržitelnosti, jako je nařízení EU o zveřejňování informací o udržitelném financování a doporučení pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem (TCFD). Dodržováním těchto předpisů se společnosti mohou vyhnout právním rizikům a rizikům souvisejícím s reputací, a tudíž prokázat svůj závazek udržitelnosti.

Proces ESG ratingu

Proces ratingu se může u jednotlivých ratingových agentur lišit, ale obecně zahrnuje následující kroky:

Sběr dat

Ratingové agentury shromažďují ESG data z různých zdrojů, jako jsou zprávy o udržitelnosti společnosti, finanční výkazy, zpravodajské články a regulační záznamy. Mohou také využívat poskytovatele dat třetích stran a provádět vlastní výzkum k doplnění dat.

Rámec (Framework)

Ratingové agentury používají rámec pro hodnocení společností na základě řady ESG faktorů, jako je dopad na životní prostředí, sociální odpovědnost a správa společnosti. Rámec se může mezi agenturami lišit, ale obecně zahrnuje posouzení firemních politik, socialních postupů a výkonnosti na základě faktorů ESG.

Skóre

Ratingové agentury hodnotí společnosti na základě jejich výkonnosti v jednotlivých faktorech ESG. Skóre může být založeno na číselné stupnici, abecedních stupních nebo relativním klasifikačním systému.

Důležitost

Ratingové agentury mohou každému faktoru ESG přiřadit různou váhu na základě jejich významnosti a důležitosti pro odvětví společnosti a zainteresované strany.

Validace

Ratingové agentury mohou ověřovat své ratingy různými metodami, jako jsou odborné posudky, konzultace se zúčastněnými stranami a vzájemné porovnávání.

Vykazování

Ratingové agentury poskytují svým klientům, jako jsou investoři, správci aktiv a společnosti, zprávy, které podrobně popisují jejich hodnocení, metodologii a analýzu.

Jak vám můžeme pomoci?

Poradenství ESG ratingu přizpůsobíme vašim potřebám.

Identifikace a výběr nejvhodnější ESG ratingové agentury

Provedeme vás výběrem nejrelevantnější ratingové agentury s ohledem na váš business a vaše real estate portfolio.


Výstup: organizace úvodního workshopu a vypracování reportu s představením ratingových agentur a jejich výhod a nevýhod s doporučením výběru partnera, kterého následně kontaktujeme.

Průvodce ratingovým procesem

Po výběru ratingové agentury vás budeme provázet celým ratingovým procesem, abychom docílili co nejlepšího možného výsledku.


Výstup: zastřešení komunikace s ratingovou agenturou, koordinace vyplňování podkladů. Výstupem tohoto kroku je procesní podpora.

Návrh opatření na zlepšení ratingu a postavení v peer group rating

V případě potřeby vám navrhneme:

  • opatření na budoucí zlepšení ratingu
  • roadmapu ke zlepšení hodnocení a postavení v rámci peer group


Výstup: závěrečný report s doporučením.

Kontakty

Jan Brázda

Jan Brázda

Partner a Sustainability Leader, PwC Česká republika

Tel: +420 731 635 035

Ondřej Ptáček

Ondřej Ptáček

ESG projekty a strategie, PwC Česká republika

Tel: +420 770 104 795

Strahinja Mladenović

Strahinja Mladenović

ESG projekty a strategie, PwC Česká republika

Tel: +420 734 353 838