Kalendář kurzů

View this page in: English

Time Management

29. BŘEZNA | Zjistěte, jak ztrácíme energii a čas – tento kurz je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o osobním i týmovém time managementu a jeho technikách a jednoduše organizovat svou pracovní dobu efektivněji. Cílem kurzu je odhalit váš osobní styl při plánování času, stanovit priority a naučit se čelit požadavkům z více stran, plánovat si práci efektivně a podle časových rozvrhů.

Vyjednávací dovednosti

30.–31. BŘEZNA | Seminář je určen pro ty, kteří potřebují být připraveni na nejrůznější situace, jež mohou při jednáních nastat a zároveň chtějí rozvíjet své schopnosti v oblasti efektivního jednání, budování osobních vztahů s klienty a podpořit tak získávání nových obchodních příležitostí. Po skončení kurzu budou účastníci schopni sebejistěji a přesvědčivě používat techniky a dovednosti nutné pro úspěšné jednání.

Šaolinský kurz self-empowerment

4. DUBNA | V pojetí šaolinského myšlení znamená self-empowerment porozumění a přijetí vlastních limitů. Mnoho vedoucích pracovníků a manažerů je neustále pod stresem, což může vést až k syndromu vyhoření. V tomto kurzu se seznámíte se znalostmi, technikami a nástroji, které přispějí ke zkvalitnění Vašeho profesního života.

Projektový management - Základní tábor

10.–11. DUBNA | Náš kurz vás naučí základním konceptům, procesům a technikám důležitým pro úspěšné řízení projektů.

Komunikační dovednosti

18. DUBNA | Komunikace je cesta a je na vás, kterým směrem se vydáte. Dobrá komunikace vyžaduje tři věci: vědět kde jsem, kam jdu a jak se tam dostanu. Tyto jednoduché předpoklady jsou často schované za předsudky, mylnými předpoklady, nepodloženými obavami a vlastní pohodlností nebo pouhou neznalostí. Naučíme vás, jak odhalit vaši myšlenku ke sdělení, jak definovat cíl, ke kterému směřujete, jak strukturovat sdělení, aby bylo pochopeno a také, kdy nemluvit a raději naslouchat. Dále se naučíte základní rozhodovací mechanismy a jak dosáhnout dobrých týmových dohod. Kurz je zaměřen na kvalitu verbálního i neverbálního projevu.

IFRS 16 – účtování leasingů – nový standard platný od 1. 1. 2019

18. DUBNA | Tento seminář vám představí zásadní změnu v účtování operativních leasingů, které budou u nájemce nově rozeznávány na rozvaze. Během semináře společně projdeme vybrané příklady výpočtu a účtování nových aktiv a závazků vztahujících se k operativnímu leasingu. Budeme se zabývat specifickými ustanoveními smluv (opce na prodloužení, indexace, variabilní nájem, garance zůstatkové ceny apod.) a změnami smluv a jejich dopady na výši aktiv a závazků. Také řekneme co dělat v den D tedy den přechodu a jak se na něj dopředu připravit. Dále také upozorníme na dopady nového standardu na klíčové finanční ukazatele, finanční rizika a interní systémy a procesy.

Přípravný kurz ke zkoušce DipIFR - jaro 2017

Program je vhodný zejména pro profesionály s praxí v oblasti účetnictví, auditu a financí, kteří chtějí získat kvalifikaci v mezinárodních standardech účetního výkaznictví, ale také pro všechny, kdo si chtějí rozšířit a ucelit své znalosti o teoretické i praktické aspekty IFRS.

Prezentační dovednosti

19.–20. DUBNA | Interaktivní kurz vám pomůže definovat váš osobní styl prezentování i prostor pro zlepšení. Dozvíte se, jak správně pojmout prezentaci a klíčová sdělení a zefektivnit přípravu. Naučíte se, jak působit přirozeně a vytvořit silný a příznivý první dojem, jakým způsobem ovládat řeč těla, hlas a mimiku během projevu, jak zvládat obtížné situace či neplánovanou prezentaci atd. Důležitou součástí kurzu jsou praktická cvičení a zpětná vazba.

Time Management

24. DUBNA | Zjistěte, jak ztrácíme energii a čas – tento kurz je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o osobním i týmovém time managementu a jeho technikách a jednoduše organizovat svou pracovní dobu efektivněji. Cílem kurzu je odhalit váš osobní styl při plánování času, stanovit priority a naučit se čelit požadavkům z více stran, plánovat si práci efektivně a podle časových rozvrhů.

Konsolidace – složité skupiny, transakce pod společnou kontrolou, konsolidované cash flow

24. DUBNA | Seminář je zaměřen na konsolidace komplexních skupin podniků a účtování změn vlastnického podílu ve společnostech v rámci skupiny během roku (postupné akvizice, zvýšení podílu v dceřiné společnosti, částečný prodej apod.). Seznámíte se s dopady transakcí pod společnou kontrolou a podrobněji se budeme věnovat problematice kontroly v případech, kdy kontrola není definována dle vlastnického podílu. Probereme i specifika vnitroskupinových transakcí nebo transakcí s vlastníky, které nejsou uzavřeny za tržních podmínek a dopady kapitalizace úrokových nákladů na skupinu.

PMP intenzivní přípravný kurz (4 dny)

24.–27. DUBNA | Pokud jste zkušený projektový manažer, který hledá cestu jak prokázat své schopnosti, zatraktivnit svůj profil pro zaměstnavatele a maximalizovat svůj potenciál, kvalifikace PMP je tou správnou volbou pro vás.

PRINCE2 Foundation + Practitioner

24.–28. DUBNA | Kombinovaný kurz vhodný pro zkušené projektové a liniové manažery, kteří chtějí získat pokročilý certifikátu prokazující jejich hluboké porozumění procesu projektového řízení podle PRINCE2 a jeho aplikaci na reálné projekty.

PRINCE2 Foundation

24.–26. DUBNA | Vhodné pro ty, kteří se setkávají s projektovým řízením v roli člena týmu a projektové manažery, kteří chtějí získat certifikaci.

Vyjednávací dovednosti

27.–28. DUBNA | Seminář je určen pro ty, kteří potřebují být připraveni na nejrůznější situace, jež mohou při jednáních nastat, a zároveň chtějí rozvíjet své schopnosti v oblasti efektivního jednání, budování osobních vztahů s klienty a podpořit tak získávání nových obchodních příležitostí. Po skončení kurzu budou účastníci schopni sebejistěji a přesvědčivě používat techniky a dovednosti nutné pro úspěšné jednání.

IFRS 15 – vykazování výnosů

27. DUBNA | S účinností od 1. ledna 2018 vstupuje v platnost nový standard IFRS 15, který nahradí všechny stávající mezinárodní i americké účetní předpisy upravující účtování výnosů a přináší významnou změnu v jejich účtování. Standard ovlivní účtování velkého počtu smluv na dodání zboží či služeb zákazníkům. Během workshopu vás naši lektoři seznámí s praktickými příklady, kde dojde k odlišnému vykazování výnosů, než jsme byli zvyklí doposud. Příklady jsou vhodné jak pro aplikaci ve společnostech, které připravují svoji vlastní účetní závěrku podle IFRS, tak pro společnosti, které pro skupinu sestavují konsolidační balíčky.

PRINCE2 Practitioner

27.–28. DUBNA | Vhodné pro zkušené projektové a liniové manažery, kteří chtějí získat pokročilý certifikát prokazující jejich hluboké porozumění procesu projektového řízení podle PRINCE2 a jeho aplikaci na reálné projekty.

Vedení a motivace lidí

4.–5. KVĚTNA | Kurz je určen pro ty, kteří potřebují organizovat a řídit ostatní lidi, vést je při výkonu svého zaměstnání formálně i neformálně, motivovat je a odvádět výsledky v rámci týmu. Tento dvoudenní program vás obdaří nejen znalostmi, ale také praktickými dovednostmi v oblasti všech klíčových manažerských oblastí jakými jsou plánování, stanovení cílů, vedení, komunikace, motivace, kontrola a zpětná vazba v rámci týmu.

SDI Workshop

15. KVĚTNA | Proč na stejnou situaci máme každý jiné reakce, a i když nám je něco zcela jasné, to ostatní vidí jinak? Podle psychologie jednáme pod vlivem různých motivů. Dokud jim neporozumíme, bude nám chování ostatních záhadou. K pochopení není třeba být psychologem. Na SDI workshopu pronikneme do tajů lidského jednání pomocí jednoduché a praktické typologie, která nám umožní zvolit na každého účinnou komunikační strategii. Po workshopu budete lépe umět vyznat se ve vlastní motivaci a lépe porozumět tomu, jak přirozeně reagujete, rozeznat u ostatních, se kterým typem máte tu čest, jednat s ním tak, abyste se rozumně domluvili a předcházet konfliktu nebo ho úspěšně zvládnout.

Prezentační dovednosti

17.–18. KVĚTNA | Interaktivní kurz vám pomůže definovat váš osobní styl prezentování i prostor pro zlepšení. Dozvíte se, jak správně pojmout prezentaci a klíčová sdělení a zefektivnit přípravu. Naučíte se, jak působit přirozeně a vytvořit silný a příznivý první dojem, jakým způsobem ovládat řeč těla, hlas a mimiku během projevu, jak zvládat obtížné situace či neplánovanou prezentaci atd. Důležitou součástí kurzu jsou praktická cvičení a zpětná vazba.

Konsolidace workshop aneb konsolidace bez překvapení

19 KVĚTNA | Ověřte si v praxi již nabyté teoretické znalosti o sestavení konsolidované rozvahy, výsledovky a přehledu o změnách vlastního kapitálu dle IFRS (aplikovatelné s drobnými úpravami i na CZ GAAP). Komplexní případová studie zahrnuje konsolidaci skupiny s následujícími specifiky: dceřiná společnost vlastněná po celé období, nově pořízená zahraniční dceřiná společnost s put opcí ve vlastnictví nekontrolního podílu, prodaná dceřiná společnost, dokup a prodej části nekontrolního podílu, přidružená společnost, vzájemné transakce, výplatu dividend, snížení hodnoty goodwillu apod. Při včasném přihlášení máte možnost zaslat lektorce transakce, které byste rádi v případové studii řešili.

Komunikační dovednosti

24. KVĚTNA | Komunikace je cesta a je na vás, kterým směrem se vydáte. Dobrá komunikace vyžaduje tři věci: vědět kde jsem, kam jdu a jak se tam dostanu. Tyto jednoduché předpoklady jsou často schované za předsudky, mylnými předpoklady, nepodloženými obavami a vlastní pohodlností nebo pouhou neznalostí. Naučíme vás, jak odhalit vaši myšlenku ke sdělení, jak definovat cíl, ke kterému směřujete, jak strukturovat sdělení, aby bylo pochopeno a také, kdy nemluvit a raději naslouchat. Dále se naučíte základní rozhodovací mechanismy a jak dosáhnout dobrých týmových dohod. Kurz je zaměřen na kvalitu verbálního i neverbálního projevu.

Test na snížení hodnoty nefinančního majetku (goodwillu a ostatních fixních aktiv) a rozeznání rezerv dle IFRS

25. KVĚTNA | První část semináře se věnuje testování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a goodwillu na snížení hodnoty dle IAS 36. Po teoretickém úvodu následuje přehled nejčastějších úskalí a ukázka praktického výpočtu na základě modelu budoucích peněžních toků. Tématem druhé části semináře jsou požadavky standardu IAS 37 týkající se rozeznání a ocenění rezerv s důrazem na rezervy na restrukturalizace, odstranění aktiv, nevýhodné smlouvy, programy zaměstnaneckých výhod apod. Na praktických příkladech je ukázána aplikace základního principu, tj. existence současného závazku jako výsledku minulých událostí.

Lean Six Sigma: Yellow Belt

26.–27. KVĚTNA | Kurz PwC Lean Six Sigma Yellow Belt vám představí základní prvky a výhody metodologie Lean Six Sigma a provede Vás jednotlivými fázemi procesu DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

Část II: Realizace interního auditu (2 dny)

1.–2. ČERVNA | CIA část II obsahuje realizaci auditů, provádění specifických auditů, monitorování výsledků auditů, znalosti o oblasti podvodů a nástroje pro provádění auditu.

Lean Six Sigma: Yellow Belt

2.–3. ČERVNA | Kurz PwC Lean Six Sigma Yellow Belt vám představí základní prvky a výhody metodologie Lean Six Sigma a provede Vás jednotlivými fázemi procesu DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

Část III: Prvky znalosti interního auditu (5 dní)

ČERVEN 2017 | Nová témata části 3 zahrnují správní a podnikatelskou etiku, řízení rizik, organizační strukturu včetně podnikových procesů a rizik, komunikaci, principy řízení a vedení, informační technologie a podnikatelskou kontinuitu, finanční řízení a globální podnikatelské prostředí.

Asertivita

28. ČERVNA | Asertivita, někdy mylně chápana jako dovednost prosadit se každou cenu, je o zdravém a dospělém postoji ke světu kolem nás. Asertivně jednající člověk dokáže přímo vysvětlit, o co mu jde a co si myslí, umí naslouchat druhým a přistoupit na kompromis, stejně tak jako požádat o laskavost a zároveň ji poskytnout někomu jinému. Na kurzu vás naučíme, jak prosadit svůj oprávněný požadavek či umět říkat „ne“ na nepřijatelné nároky, aniž byste se dotkli druhých, rozlišovat agresivní, pasivní a manipulativní chování a účinně se mu bránit a efektivně a otevřeně komunikovat své názory a požadavky.

Šaolinský kurz krizového managementu

18. ZÁŘÍ | Stres je v současné době chápán jako běžná součást života. Dlouhodobá práce pod neúměrným tlakem ale může vést k psychickému vyčerpání, únavě, a dokonce depresím. Negativní vliv se pak nevyhnutelně projevuje v profesním i v osobním životě. V tomto kurzu se naučíte způsob, jak se šaolinské tradice vyrovnává s řešením krizových situací.

Šaolinský kurz jak řešit konflikty

19. ZÁŘÍ | Konfliktní situace jsou součástí komunikace v profesním či osobním životě. Jejich úspěšné zvládnutí vyžaduje výborné vyjednávací a argumentační dovednosti. Manažeři i jiní vysoce postavení pracovníci musí ovládat tyto schopnosti, aby uměli co nejefektivněji řešit problémy a přitom motivovat své zaměstnance. Jak toho v praxi dosáhnout? Lze se to naučit. V našem kurzu se pod vedením šaolinských mnichů naučíte, jak změnit překážky ve výzvy a konflikty v příležitosti.

Daně z příjmů (s materiály v angličtině)

20.–21. SEPTEMBER | Chtěli byste rychle a efektivně porozumět daním z příjmů fyzických a/nebo právnických osob? Potřebujete znát anglickou terminologii v oboru daní z příjmů? Právě pro vás jsme připravili intenzivní dvoudenní seminář, s materiály v angličtině. Můžete se přihlásit na oba dny či jen na jeden den, podle vaší preference a potřeb.  První den představíme Daň z příjmů fyzických osob a druhý den bude zaměřen na Daň z příjmů právnických osob.

Lean Six Sigma: Yellow Belt

6.–7. ŘÍJNA | Kurz PwC Lean Six Sigma Yellow Belt vám představí základní prvky a výhody metodologie Lean Six Sigma a provede Vás jednotlivými fázemi procesu DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

AKCE Lean Six Sigma: Yellow + Green Belt

ŘÍJEN – LISTOPAD 2017 | Pro ty z vás, kteří by rádi absolvovali úroveň Green Belt, ale ještě nemají certifikát Yellow Belt jsme připravili speciální nabídku. Nyní máte možnost absolvovat Yellow Belt ve zkrácené jednodenní variantě oproti klasickému dvoudennímu školení a ihned pokračovat úrovní Green Belt. Po úspěšném absolvování celého programu Yellow + Green Belt získáte certifikáty obou úrovní.

Lean Six Sigma: Green Belt

ŘÍJEN 2017 – LISTOPAD 2017 | Kurz PwC Lean Six Sigma Green Belt je mezinárodně uznávaný program navazující na základní kurz Yellow Belt. Program vám umožní získat hlubší teoretické i praktické dovednosti v oblasti Lean Six Sigma. Součástí programu je vedení samostatného projektu, který můžete provést přímo ve vaší společnosti a již během kurzu tak vytvořit skutečný přínos.

Účetní závěrka za rok 2016 připravená podle IFRS přijatého Evropskou unií

BUDE UPŘESNĚNO | Tento kurz je zaměřen na přípravu účetní závěrky dle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií pro rok končící 31. 12. 2016. Kurz zdůrazňuje nově požadované zveřejnění informací v porovnání s rokem 2016 a zaměřuje se na časté chyby/nedostatky při sestavování účetní závěrky dle IFRS, jako například zveřejnění týkající se finančních nástrojů (IFRS 7 a IFRS 13), struktura primárních finančních výkazů, zveřejnění ke snížení hodnoty nefinančních aktiv, ukončované činnosti a aktiva držená k prodeji, spřízněné strany apod.). Tento kurz vás seznámí s požadavky na zveřejnění, ale zejména vám pomůže jim porozumět.

Základy účtování dle IFRS a rozdíly oproti českým účetním standardům

BUDE UPŘESNĚNO | Přijďte se dozvědět ty nejdůležitější informace o rozdílech mezi českým účetnictvím a IFRS a usnadněte si vaši každodenní praxi. Seminář je zaměřen na hlavní principy a pravidla účtování a oceňování dle IFRS. Důraz je kladen na oblasti, které jsou řešeny rozdílně oproti českým účetním standardům (hmotný a nehmotný majetek, rezervy, finanční nástroje, leasing, výnosy, rozeznání aktiv apod.). Seminář poskytuje obecný přehled. Detailní informace spolu s řadou praktických příkladů jsou obsaženy v našich dalších seminářích zaměřených na individuální oblasti.

Část I: Úloha interního auditu při řízení a správě společnosti, řízení rizik a kontrole (3 dny)

BUDE UPŘESNĚNO | Témata CIA části I zahrnují soulad se základními standardy IIA, určení priorit pro činnosti interního auditu na základě plánu vyplývajícího z analýzy rizik, pochopení úlohy činnosti interního auditu při správě a řízení společnosti, plnění dalších činností a odpovědností interního auditu, znalosti o správě a řízení společnosti, rizicích a kontrole a plánování auditů.

Zajišťovací účetnictví

BUDE UPŘESNĚNO | Seminář vám poskytne praktický pohled na použití zajišťovacího účetnictví v souladu s IAS 39. Obsahově seminář pokrývá základy zajišťovacího účetnictví (např. požadavky na dokumentaci, posouzení účinnosti zajištění atp.) a také příklady využití těchto základů v praxi (např. zajištění peněžních toků pro očekávané nákupy nebo prodeje v cizí měně).

IFRS 9

BUDE UPŘESNĚNO |Seminář je vhodný pro odborníky z účetního, controllingového a reportingového oddělení a odborníky z oddělení treasury a řízení rizik, kteří se v současnosti zabývají problematikou přechodu z IAS 39 na IFRS 9 a kteří k rozhodnutí o přípravách a zavedení změn souvisejících s tímto přechodem potřebují znalost aktuální úpravy IFRS 9.

Odložená daň dle českých účetních standardů a IFRS – účetní a daňové hledisko

BUDE UPŘESNĚNO | Tento seminář přináší kombinaci účetní a daňové problematiky. V dopolední části vás provedeme daňovými úskalími (uznatelnost nákladů, dočasné a trvalé rozdíly). Znalost základů výpočtu splatné daně je klíčová pro správnou kalkulaci daně odložené. Odpoledne vás seznámíme s principy a způsobem výpočtu odložené daně. Seminář vás také naučí, jak sestavit sesouhlasení efektivní daňové sazby, které je základním kontrolním mechanizmem pro ověření správnosti výpočtu odložené daně a také povinným zveřejněním v IFRS účetní závěrce.

Finanční nástroje

BUDE UPŘESNĚNO | Tento program vám umožní správně porozumět účtování finančních nástrojů v souladu s IFRS. Kurz bude veden našimi experty na finanční IFRS, kteří mají rozsáhlé zkušenosti se školeními a poradenstvím v rámci finančního a bankovního sektoru: IAS 32 finanční nástroje (vykazování), IAS 39 finanční nástroje (účtování a oceňování) a IFRS 7 finanční nástroje (zveřejňování).

IFRS – aktuality pro rok 2016

BUDE UPŘESNĚNO | Tento kurz vás seznámí s novými a novelizovanými standardy platnými pro rok 2016 a poskytne krátké souhrnné informace o dopadu standardů, které jsou v Evropské unii platné od 1. 1. 2017 a později (například nový standard na výnosy a na leasingy, dopad změn IFRS 9 pro opravné položky k pohledávkám, novelizace IAS 1 nebo IAS 12 - daně). Část tohoto kurzu je také zaměřena na nejčastější problematické oblasti. Tento rok se budeme věnovat nejčastějším chybám při akvizičním účtování (pořízení dceřiné společnosti v konsolidované účetní závěrce), rezervám, platbám vázaným na akcie nebo rozlišení mezi vlastním kapitálem (akcie) a úvěrem.

Přesvědčovací schopnosti

BUDE UPŘESNĚNO | Tento dvoudenní program je určen těm, kteří potřebují efektivně působit na ostatní v komplexním, multikulturním prostředí. Kurz je velmi interaktivní a bude zaměřen na rozpoznávání převládajících stylů přesvědčování a jim odpovídajících individuálních překážek, stejně jako k procvičování a používání dovedností potřebných v různých situacích či vytváření nových možností a sebedůvěry při ovlivňování ostatních.

Coaching na pracovišti

BUDE UPŘESNĚNO | Tento dvoudenní program je určen těm, kteří potřebují efektivně působit na ostatní v komplexním multikulturním prostředí. Kurz je velmi interaktivní a bude zaměřen na rozpoznávání převládajících stylů přesvědčování a jim odpovídajících individuálních překážek, stejně jako k procvičování a používání dovedností potřebných v různých situacích či vytváření nových možností a sebedůvěry při ovlivňování ostatních.

CIPD Certificate in Human Resource Practice (CHRP)

BUDE UPŘESNĚNO | Absolvováním CIPD Foundation Certificate in HRP získáte pevné základy ve všech oblastech lidských zdrojů. Pomůže vám v rozvoji základních klíčových schopností pro HR, budete pracovat efektivněji s větší jistotou a vaše funkce v HR získá na hodnotě. Tento interaktivní program je veden v angličtině a 10 školicích dní zahrnuje jak face-to-face výuku, tak online webináře. Čekají vás také případové studie, zpracování esejí, reportů nebo praktických cvičení se zpětnou vazbou. Program je ukončen CIPD certifikátem.

Konsolidace - základy dle IFRS, rozdíly oproti českým účetním standardům, účtování přeměn

BUDE UPŘESNĚNO | Seminář vás provede základními pravidly konsolidace existující skupiny a účtování při akvizicích a prodejích podniků dle českých účetních standardů i IFRS. Seminář pokrývá standardy IFRS 10, IAS 28, IFRS 3 a IFRS 5. Seminář obsahuje praktické příklady týkající se základních konsolidačních úprav (vyloučení vzájemných vazeb se zaměřením na zásoby a majetek pořízený v rámci skupiny, goodwill, odloženou daň při akvizici a podobně). Na závěr školení vás provedeme úskalím účtování o přeměnách (fúze a rozdělení) a to jak z pohledu CZ GAAP, tak jeho dopady do IFRS účetní závěrky.

Cash Flow aneb jak sestavit výkaz o peněžních tocích nepřímou metodou

BUDE UPŘESNĚNO | Během tohoto workshopu sestavíme společně výkaz peněžních toků nepřímou metodou krok po kroku. Odnesete si jednak praktické tipy, ale také přehled nejčastějších úprav (daně, majetek, zápočty, kapitalizaci apod.) a hlavně jistotu, že cash flow, které počítáte nepřímou metodou z rozvahy, musí vždy vyjít. Dále probereme základní rozdíly ve struktuře cash flow dle CZ GAAP a IFRS a možná úskalí při sestavování konsolidovaného cash flow.

CIPD Certificate in Human Resource Management (CHRM) - brněnské kurzy

BUDE UPŘESNĚNO | Cílem programu CIPD Certificate in HRM je vést účastníky k efektivnímu prokazování schopností a plnění povinností v rámci různých rolí řízení a rozvoje lidí. Jedná se o roční studijní program certifikovaný CIPD.

CIPD Certificate in Human Resource Management (CHRM) - pražské kurzy

BUDE UPŘESNĚNO | Cílem programu CIPD Certificate in HRM je vést účastníky k efektivnímu prokazování schopností a plnění povinností v rámci různých rolí řízení a rozvoje lidí. Jedná se o roční studijní program certifikovaný CIPD.

Pokročilá analýza dat a jejich vizualizace

BUDE UPŘESNĚNO | Prakticky zaměřený seminář vás seznámí s možnostmi, jak pracovat s velkými objemy dat, když Excel a SQL nejsou vhodné nebo dostačující. Naučíme vás používat procházet, vizualizovat a prezentovat data s Qlik Sense.

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)


Diploma in IFRS

Přípravný kurz ke zkoušce DipIFR - jaro 2017

Program je vhodný zejména pro profesionály s praxí v oblasti účetnictví, auditu a financí, kteří chtějí získat kvalifikaci v mezinárodních standardech účetního výkaznictví, ale také pro všechny, kdo si chtějí rozšířit a ucelit své znalosti o teoretické i praktické aspekty IFRS.


Semináře IFRS

IFRS 16 – účtování leasingů – nový standard platný od 1. 1. 2019

18. DUBNA | Tento seminář vám představí zásadní změnu v účtování operativních leasingů, které budou u nájemce nově rozeznávány na rozvaze. Během semináře společně projdeme vybrané příklady výpočtu a účtování nových aktiv a závazků vztahujících se k operativnímu leasingu. Budeme se zabývat specifickými ustanoveními smluv (opce na prodloužení, indexace, variabilní nájem, garance zůstatkové ceny apod.) a změnami smluv a jejich dopady na výši aktiv a závazků. Také řekneme co dělat v den D tedy den přechodu a jak se na něj dopředu připravit. Dále také upozorníme na dopady nového standardu na klíčové finanční ukazatele, finanční rizika a interní systémy a procesy.

Konsolidace – složité skupiny, transakce pod společnou kontrolou, konsolidované cash flow

24. DUBNA | Seminář je zaměřen na konsolidace komplexních skupin podniků a účtování změn vlastnického podílu ve společnostech v rámci skupiny během roku (postupné akvizice, zvýšení podílu v dceřiné společnosti, částečný prodej apod.). Seznámíte se s dopady transakcí pod společnou kontrolou a podrobněji se budeme věnovat problematice kontroly v případech, kdy kontrola není definována dle vlastnického podílu. Probereme i specifika vnitroskupinových transakcí nebo transakcí s vlastníky, které nejsou uzavřeny za tržních podmínek a dopady kapitalizace úrokových nákladů na skupinu.

IFRS 15 – vykazování výnosů

27. DUBNA | S účinností od 1. ledna 2018 vstupuje v platnost nový standard IFRS 15, který nahradí všechny stávající mezinárodní i americké účetní předpisy upravující účtování výnosů a přináší významnou změnu v jejich účtování. Standard ovlivní účtování velkého počtu smluv na dodání zboží či služeb zákazníkům. Během workshopu vás naši lektoři seznámí s praktickými příklady, kde dojde k odlišnému vykazování výnosů, než jsme byli zvyklí doposud. Příklady jsou vhodné jak pro aplikaci ve společnostech, které připravují svoji vlastní účetní závěrku podle IFRS, tak pro společnosti, které pro skupinu sestavují konsolidační balíčky.

Konsolidace workshop aneb konsolidace bez překvapení

19 KVĚTNA | Ověřte si v praxi již nabyté teoretické znalosti o sestavení konsolidované rozvahy, výsledovky a přehledu o změnách vlastního kapitálu dle IFRS (aplikovatelné s drobnými úpravami i na CZ GAAP). Komplexní případová studie zahrnuje konsolidaci skupiny s následujícími specifiky: dceřiná společnost vlastněná po celé období, nově pořízená zahraniční dceřiná společnost s put opcí ve vlastnictví nekontrolního podílu, prodaná dceřiná společnost, dokup a prodej části nekontrolního podílu, přidružená společnost, vzájemné transakce, výplatu dividend, snížení hodnoty goodwillu apod. Při včasném přihlášení máte možnost zaslat lektorce transakce, které byste rádi v případové studii řešili.

Test na snížení hodnoty nefinančního majetku (goodwillu a ostatních fixních aktiv) a rozeznání rezerv dle IFRS

25. KVĚTNA | První část semináře se věnuje testování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a goodwillu na snížení hodnoty dle IAS 36. Po teoretickém úvodu následuje přehled nejčastějších úskalí a ukázka praktického výpočtu na základě modelu budoucích peněžních toků. Tématem druhé části semináře jsou požadavky standardu IAS 37 týkající se rozeznání a ocenění rezerv s důrazem na rezervy na restrukturalizace, odstranění aktiv, nevýhodné smlouvy, programy zaměstnaneckých výhod apod. Na praktických příkladech je ukázána aplikace základního principu, tj. existence současného závazku jako výsledku minulých událostí.

Účetní závěrka za rok 2016 připravená podle IFRS přijatého Evropskou unií

BUDE UPŘESNĚNO | Tento kurz je zaměřen na přípravu účetní závěrky dle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií pro rok končící 31. 12. 2016. Kurz zdůrazňuje nově požadované zveřejnění informací v porovnání s rokem 2016 a zaměřuje se na časté chyby/nedostatky při sestavování účetní závěrky dle IFRS, jako například zveřejnění týkající se finančních nástrojů (IFRS 7 a IFRS 13), struktura primárních finančních výkazů, zveřejnění ke snížení hodnoty nefinančních aktiv, ukončované činnosti a aktiva držená k prodeji, spřízněné strany apod.). Tento kurz vás seznámí s požadavky na zveřejnění, ale zejména vám pomůže jim porozumět.

Zajišťovací účetnictví

BUDE UPŘESNĚNO | Seminář vám poskytne praktický pohled na použití zajišťovacího účetnictví v souladu s IAS 39. Obsahově seminář pokrývá základy zajišťovacího účetnictví (např. požadavky na dokumentaci, posouzení účinnosti zajištění atp.) a také příklady využití těchto základů v praxi (např. zajištění peněžních toků pro očekávané nákupy nebo prodeje v cizí měně).

Odložená daň dle českých účetních standardů a IFRS – účetní a daňové hledisko

BUDE UPŘESNĚNO | Tento seminář přináší kombinaci účetní a daňové problematiky. V dopolední části vás provedeme daňovými úskalími (uznatelnost nákladů, dočasné a trvalé rozdíly). Znalost základů výpočtu splatné daně je klíčová pro správnou kalkulaci daně odložené. Odpoledne vás seznámíme s principy a způsobem výpočtu odložené daně. Seminář vás také naučí, jak sestavit sesouhlasení efektivní daňové sazby, které je základním kontrolním mechanizmem pro ověření správnosti výpočtu odložené daně a také povinným zveřejněním v IFRS účetní závěrce.

Finanční nástroje

BUDE UPŘESNĚNO | Tento program vám umožní správně porozumět účtování finančních nástrojů v souladu s IFRS. Kurz bude veden našimi experty na finanční IFRS, kteří mají rozsáhlé zkušenosti se školeními a poradenstvím v rámci finančního a bankovního sektoru: IAS 32 finanční nástroje (vykazování), IAS 39 finanční nástroje (účtování a oceňování) a IFRS 7 finanční nástroje (zveřejňování).

IFRS 9

BUDE UPŘESNĚNO |Seminář je vhodný pro odborníky z účetního, controllingového a reportingového oddělení a odborníky z oddělení treasury a řízení rizik, kteří se v současnosti zabývají problematikou přechodu z IAS 39 na IFRS 9 a kteří k rozhodnutí o přípravách a zavedení změn souvisejících s tímto přechodem potřebují znalost aktuální úpravy IFRS 9.

IFRS – aktuality pro rok 2016

BUDE UPŘESNĚNO | Tento kurz vás seznámí s novými a novelizovanými standardy platnými pro rok 2016 a poskytne krátké souhrnné informace o dopadu standardů, které jsou v Evropské unii platné od 1. 1. 2017 a později (například nový standard na výnosy a na leasingy, dopad změn IFRS 9 pro opravné položky k pohledávkám, novelizace IAS 1 nebo IAS 12 - daně). Část tohoto kurzu je také zaměřena na nejčastější problematické oblasti. Tento rok se budeme věnovat nejčastějším chybám při akvizičním účtování (pořízení dceřiné společnosti v konsolidované účetní závěrce), rezervám, platbám vázaným na akcie nebo rozlišení mezi vlastním kapitálem (akcie) a úvěrem.

Základy účtování dle IFRS a rozdíly oproti českým účetním standardům

BUDE UPŘESNĚNO | Přijďte se dozvědět ty nejdůležitější informace o rozdílech mezi českým účetnictvím a IFRS a usnadněte si vaši každodenní praxi. Seminář je zaměřen na hlavní principy a pravidla účtování a oceňování dle IFRS. Důraz je kladen na oblasti, které jsou řešeny rozdílně oproti českým účetním standardům (hmotný a nehmotný majetek, rezervy, finanční nástroje, leasing, výnosy, rozeznání aktiv apod.). Seminář poskytuje obecný přehled. Detailní informace spolu s řadou praktických příkladů jsou obsaženy v našich dalších seminářích zaměřených na individuální oblasti.

Cash Flow aneb jak sestavit výkaz o peněžních tocích nepřímou metodou

BUDE UPŘESNĚNO | Během tohoto workshopu sestavíme společně výkaz peněžních toků nepřímou metodou krok po kroku. Odnesete si jednak praktické tipy, ale také přehled nejčastějších úprav (daně, majetek, zápočty, kapitalizaci apod.) a hlavně jistotu, že cash flow, které počítáte nepřímou metodou z rozvahy, musí vždy vyjít. Dále probereme základní rozdíly ve struktuře cash flow dle CZ GAAP a IFRS a možná úskalí při sestavování konsolidovaného cash flow.

Konsolidace - základy dle IFRS, rozdíly oproti českým účetním standardům, účtování přeměn

BUDE UPŘESNĚNO | Seminář vás provede základními pravidly konsolidace existující skupiny a účtování při akvizicích a prodejích podniků dle českých účetních standardů i IFRS. Seminář pokrývá standardy IFRS 10, IAS 28, IFRS 3 a IFRS 5. Seminář obsahuje praktické příklady týkající se základních konsolidačních úprav (vyloučení vzájemných vazeb se zaměřením na zásoby a majetek pořízený v rámci skupiny, goodwill, odloženou daň při akvizici a podobně). Na závěr školení vás provedeme úskalím účtování o přeměnách (fúze a rozdělení) a to jak z pohledu CZ GAAP, tak jeho dopady do IFRS účetní závěrky.

Část II: Realizace interního auditu (2 dny)

1.–2. ČERVNA | CIA část II obsahuje realizaci auditů, provádění specifických auditů, monitorování výsledků auditů, znalosti o oblasti podvodů a nástroje pro provádění auditu.

Část III: Prvky znalosti interního auditu (5 dní)

ČERVEN 2017 | Nová témata části 3 zahrnují správní a podnikatelskou etiku, řízení rizik, organizační strukturu včetně podnikových procesů a rizik, komunikaci, principy řízení a vedení, informační technologie a podnikatelskou kontinuitu, finanční řízení a globální podnikatelské prostředí.

Část I: Úloha interního auditu při řízení a správě společnosti, řízení rizik a kontrole (3 dny)

BUDE UPŘESNĚNO | Témata CIA části I zahrnují soulad se základními standardy IIA, určení priorit pro činnosti interního auditu na základě plánu vyplývajícího z analýzy rizik, pochopení úlohy činnosti interního auditu při správě a řízení společnosti, plnění dalších činností a odpovědností interního auditu, znalosti o správě a řízení společnosti, rizicích a kontrole a plánování auditů.


Daně z příjmů (s materiály v angličtině) 

Daně z příjmů (s materiály v angličtině)

20.–21. SEPTEMBER | Chtěli byste rychle a efektivně porozumět daním z příjmů fyzických a/nebo právnických osob? Potřebujete znát anglickou terminologii v oboru daní z příjmů? Právě pro vás jsme připravili intenzivní dvoudenní seminář, s materiály v angličtině. Můžete se přihlásit na oba dny či jen na jeden den, podle vaší preference a potřeb.  První den představíme Daň z příjmů fyzických osob a druhý den bude zaměřen na Daň z příjmů právnických osob.

Projektový management - Základní tábor

10.–11. DUBNA | Náš kurz vás naučí základním konceptům, procesům a technikám důležitým pro úspěšné řízení projektů.

PMP intenzivní přípravný kurz (4 dny)

24.–27. DUBNA | Pokud jste zkušený projektový manažer, který hledá cestu jak prokázat své schopnosti, zatraktivnit svůj profil pro zaměstnavatele a maximalizovat svůj potenciál, kvalifikace PMP je tou správnou volbou pro vás.

PRINCE2 Foundation + Practitioner

24.–28. DUBNA | Kombinovaný kurz vhodný pro zkušené projektové a liniové manažery, kteří chtějí získat pokročilý certifikátu prokazující jejich hluboké porozumění procesu projektového řízení podle PRINCE2 a jeho aplikaci na reálné projekty.

PRINCE2 Foundation

24.–26. DUBNA | Vhodné pro ty, kteří se setkávají s projektovým řízením v roli člena týmu a projektové manažery, kteří chtějí získat certifikaci.

PRINCE2 Practitioner

27.–28. DUBNA | Vhodné pro zkušené projektové a liniové manažery, kteří chtějí získat pokročilý certifikát prokazující jejich hluboké porozumění procesu projektového řízení podle PRINCE2 a jeho aplikaci na reálné projekty.

Lean Six Sigma: Yellow Belt

26.–27. KVĚTNA | Kurz PwC Lean Six Sigma Yellow Belt vám představí základní prvky a výhody metodologie Lean Six Sigma a provede Vás jednotlivými fázemi procesu DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

Lean Six Sigma: Yellow Belt

2.–3. ČERVNA | Kurz PwC Lean Six Sigma Yellow Belt vám představí základní prvky a výhody metodologie Lean Six Sigma a provede Vás jednotlivými fázemi procesu DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

Lean Six Sigma: Yellow Belt

6.–7. ŘÍJNA | Kurz PwC Lean Six Sigma Yellow Belt vám představí základní prvky a výhody metodologie Lean Six Sigma a provede Vás jednotlivými fázemi procesu DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

Lean Six Sigma: Green Belt

ŘÍJEN 2017 – LISTOPAD 2017 | Kurz PwC Lean Six Sigma Green Belt je mezinárodně uznávaný program navazující na základní kurz Yellow Belt. Program vám umožní získat hlubší teoretické i praktické dovednosti v oblasti Lean Six Sigma. Součástí programu je vedení samostatného projektu, který můžete provést přímo ve vaší společnosti a již během kurzu tak vytvořit skutečný přínos.

CIPD Certificate in Human Resource Practice (CHRP)

BUDE UPŘESNĚNO | Absolvováním CIPD Foundation Certificate in HRP získáte pevné základy ve všech oblastech lidských zdrojů. Pomůže vám v rozvoji základních klíčových schopností pro HR, budete pracovat efektivněji s větší jistotou a vaše funkce v HR získá na hodnotě. Tento interaktivní program je veden v angličtině a 10 školicích dní zahrnuje jak face-to-face výuku, tak online webináře. Čekají vás také případové studie, zpracování esejí, reportů nebo praktických cvičení se zpětnou vazbou. Program je ukončen CIPD certifikátem.

CIPD Certificate in Human Resource Management (CHRM) - brněnské kurzy

BUDE UPŘESNĚNO | Cílem programu CIPD Certificate in HRM je vést účastníky k efektivnímu prokazování schopností a plnění povinností v rámci různých rolí řízení a rozvoje lidí. Jedná se o roční studijní program certifikovaný CIPD.

CIPD Certificate in Human Resource Management (CHRM) - pražské kurzy

BUDE UPŘESNĚNO | Cílem programu CIPD Certificate in HRM je vést účastníky k efektivnímu prokazování schopností a plnění povinností v rámci různých rolí řízení a rozvoje lidí. Jedná se o roční studijní program certifikovaný CIPD.

Manažerské a obchodní dovednosti

Time Management

29. BŘEZNA | Zjistěte, jak ztrácíme energii a čas – tento kurz je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o osobním i týmovém time managementu a jeho technikách a jednoduše organizovat svou pracovní dobu efektivněji. Cílem kurzu je odhalit váš osobní styl při plánování času, stanovit priority a naučit se čelit požadavkům z více stran, plánovat si práci efektivně a podle časových rozvrhů.

Vyjednávací dovednosti

30.–31. BŘEZNA | Seminář je určen pro ty, kteří potřebují být připraveni na nejrůznější situace, jež mohou při jednáních nastat a zároveň chtějí rozvíjet své schopnosti v oblasti efektivního jednání, budování osobních vztahů s klienty a podpořit tak získávání nových obchodních příležitostí. Po skončení kurzu budou účastníci schopni sebejistěji a přesvědčivě používat techniky a dovednosti nutné pro úspěšné jednání.

Komunikační dovednosti

18. DUBNA | Komunikace je cesta a je na vás, kterým směrem se vydáte. Dobrá komunikace vyžaduje tři věci: vědět kde jsem, kam jdu a jak se tam dostanu. Tyto jednoduché předpoklady jsou často schované za předsudky, mylnými předpoklady, nepodloženými obavami a vlastní pohodlností nebo pouhou neznalostí. Naučíme vás, jak odhalit vaši myšlenku ke sdělení, jak definovat cíl, ke kterému směřujete, jak strukturovat sdělení, aby bylo pochopeno a také, kdy nemluvit a raději naslouchat. Dále se naučíte základní rozhodovací mechanismy a jak dosáhnout dobrých týmových dohod. Kurz je zaměřen na kvalitu verbálního i neverbálního projevu.

Prezentační dovednosti

19.–20. DUBNA | Interaktivní kurz vám pomůže definovat váš osobní styl prezentování i prostor pro zlepšení. Dozvíte se, jak správně pojmout prezentaci a klíčová sdělení a zefektivnit přípravu. Naučíte se, jak působit přirozeně a vytvořit silný a příznivý první dojem, jakým způsobem ovládat řeč těla, hlas a mimiku během projevu, jak zvládat obtížné situace či neplánovanou prezentaci atd. Důležitou součástí kurzu jsou praktická cvičení a zpětná vazba.

Time Management

24. DUBNA | Zjistěte, jak ztrácíme energii a čas – tento kurz je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět více o osobním i týmovém time managementu a jeho technikách a jednoduše organizovat svou pracovní dobu efektivněji. Cílem kurzu je odhalit váš osobní styl při plánování času, stanovit priority a naučit se čelit požadavkům z více stran, plánovat si práci efektivně a podle časových rozvrhů.

Vyjednávací dovednosti

27.–28. DUBNA | Seminář je určen pro ty, kteří potřebují být připraveni na nejrůznější situace, jež mohou při jednáních nastat, a zároveň chtějí rozvíjet své schopnosti v oblasti efektivního jednání, budování osobních vztahů s klienty a podpořit tak získávání nových obchodních příležitostí. Po skončení kurzu budou účastníci schopni sebejistěji a přesvědčivě používat techniky a dovednosti nutné pro úspěšné jednání.

Vedení a motivace lidí

4.–5. KVĚTNA | Kurz je určen pro ty, kteří potřebují organizovat a řídit ostatní lidi, vést je při výkonu svého zaměstnání formálně i neformálně, motivovat je a odvádět výsledky v rámci týmu. Tento dvoudenní program vás obdaří nejen znalostmi, ale také praktickými dovednostmi v oblasti všech klíčových manažerských oblastí jakými jsou plánování, stanovení cílů, vedení, komunikace, motivace, kontrola a zpětná vazba v rámci týmu.

SDI Workshop

15. KVĚTNA | Proč na stejnou situaci máme každý jiné reakce, a i když nám je něco zcela jasné, to ostatní vidí jinak? Podle psychologie jednáme pod vlivem různých motivů. Dokud jim neporozumíme, bude nám chování ostatních záhadou. K pochopení není třeba být psychologem. Na SDI workshopu pronikneme do tajů lidského jednání pomocí jednoduché a praktické typologie, která nám umožní zvolit na každého účinnou komunikační strategii. Po workshopu budete lépe umět vyznat se ve vlastní motivaci a lépe porozumět tomu, jak přirozeně reagujete, rozeznat u ostatních, se kterým typem máte tu čest, jednat s ním tak, abyste se rozumně domluvili a předcházet konfliktu nebo ho úspěšně zvládnout.

Prezentační dovednosti

17.–18. KVĚTNA | Interaktivní kurz vám pomůže definovat váš osobní styl prezentování i prostor pro zlepšení. Dozvíte se, jak správně pojmout prezentaci a klíčová sdělení a zefektivnit přípravu. Naučíte se, jak působit přirozeně a vytvořit silný a příznivý první dojem, jakým způsobem ovládat řeč těla, hlas a mimiku během projevu, jak zvládat obtížné situace či neplánovanou prezentaci atd. Důležitou součástí kurzu jsou praktická cvičení a zpětná vazba.

Komunikační dovednosti

24. KVĚTNA | Komunikace je cesta a je na vás, kterým směrem se vydáte. Dobrá komunikace vyžaduje tři věci: vědět kde jsem, kam jdu a jak se tam dostanu. Tyto jednoduché předpoklady jsou často schované za předsudky, mylnými předpoklady, nepodloženými obavami a vlastní pohodlností nebo pouhou neznalostí. Naučíme vás, jak odhalit vaši myšlenku ke sdělení, jak definovat cíl, ke kterému směřujete, jak strukturovat sdělení, aby bylo pochopeno a také, kdy nemluvit a raději naslouchat. Dále se naučíte základní rozhodovací mechanismy a jak dosáhnout dobrých týmových dohod. Kurz je zaměřen na kvalitu verbálního i neverbálního projevu.

Asertivita

28. ČERVNA | Asertivita, někdy mylně chápana jako dovednost prosadit se každou cenu, je o zdravém a dospělém postoji ke světu kolem nás. Asertivně jednající člověk dokáže přímo vysvětlit, o co mu jde a co si myslí, umí naslouchat druhým a přistoupit na kompromis, stejně tak jako požádat o laskavost a zároveň ji poskytnout někomu jinému. Na kurzu vás naučíme, jak prosadit svůj oprávněný požadavek či umět říkat „ne“ na nepřijatelné nároky, aniž byste se dotkli druhých, rozlišovat agresivní, pasivní a manipulativní chování a účinně se mu bránit a efektivně a otevřeně komunikovat své názory a požadavky.

Přesvědčovací schopnosti

BUDE UPŘESNĚNO | Tento dvoudenní program je určen těm, kteří potřebují efektivně působit na ostatní v komplexním, multikulturním prostředí. Kurz je velmi interaktivní a bude zaměřen na rozpoznávání převládajících stylů přesvědčování a jim odpovídajících individuálních překážek, stejně jako k procvičování a používání dovedností potřebných v různých situacích či vytváření nových možností a sebedůvěry při ovlivňování ostatních.

Coaching na pracovišti

BUDE UPŘESNĚNO | Tento dvoudenní program je určen těm, kteří potřebují efektivně působit na ostatní v komplexním multikulturním prostředí. Kurz je velmi interaktivní a bude zaměřen na rozpoznávání převládajících stylů přesvědčování a jim odpovídajících individuálních překážek, stejně jako k procvičování a používání dovedností potřebných v různých situacích či vytváření nových možností a sebedůvěry při ovlivňování ostatních.

Školení se šaolinskými mnichy

Šaolinský kurz self-empowerment

4. DUBNA | V pojetí šaolinského myšlení znamená self-empowerment porozumění a přijetí vlastních limitů. Mnoho vedoucích pracovníků a manažerů je neustále pod stresem, což může vést až k syndromu vyhoření. V tomto kurzu se seznámíte se znalostmi, technikami a nástroji, které přispějí ke zkvalitnění Vašeho profesního života.

Šaolinský kurz krizového managementu

18. ZÁŘÍ | Stres je v současné době chápán jako běžná součást života. Dlouhodobá práce pod neúměrným tlakem ale může vést k psychickému vyčerpání, únavě, a dokonce depresím. Negativní vliv se pak nevyhnutelně projevuje v profesním i v osobním životě. V tomto kurzu se naučíte způsob, jak se šaolinské tradice vyrovnává s řešením krizových situací.

Šaolinský kurz jak řešit konflikty

19. ZÁŘÍ | Konfliktní situace jsou součástí komunikace v profesním či osobním životě. Jejich úspěšné zvládnutí vyžaduje výborné vyjednávací a argumentační dovednosti. Manažeři i jiní vysoce postavení pracovníci musí ovládat tyto schopnosti, aby uměli co nejefektivněji řešit problémy a přitom motivovat své zaměstnance. Jak toho v praxi dosáhnout? Lze se to naučit. V našem kurzu se pod vedením šaolinských mnichů naučíte, jak změnit překážky ve výzvy a konflikty v příležitosti.

Umění strategie

BUDE UPŘESNĚNO | Strategie je umění naplánovat koncepty tak, aby vedly k naplnění záměrů firmy. Šaolinská tradice patří mezi úspěšné strategie, protože existuje více než 1500 let. Jejím základem jsou strategické rady převzaté z klasických děl východní filozofie jako např. Umění války, Kniha pěti kruhů či učení Konfucia a Lao Tse. Tyto myšlenky mají nadčasový charakter a šaolinští mniši Vám ukáží, jak je používat i v současné době.

Pokročilá analýza dat a jejich vizualizace

BUDE UPŘESNĚNO | Prakticky zaměřený seminář vás seznámí s možnostmi, jak pracovat s velkými objemy dat, když Excel a SQL nejsou vhodné nebo dostačující. Naučíme vás používat procházet, vizualizovat a prezentovat data s Qlik Sense.

Kybernetická bezpečnost

BUDE UPŘESNĚNO | Bezpečnost kyberprostoru států, institucí, firem i jednotlivců je stále více otázkou jejich existence, důvěryhodnosti a konkurenceschopnosti. Informační systémy jsou zranitelné, informace v nich jsou citlivé a staly se cenným zbožím.

ISO 27001 - Požadavky na systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)

BUDE UPŘESNĚNO | Globalizace, zvýšená konkurence a potřeba zvyšovat přidanou hodnotu pro zákazníky nutí společnosti úzce propojovat své počítačové systémy s technologiemi, internetem, třetími stranami a jejich zákazníky. Tato propojení přinášejí nové hrozby, proti kterým vám pomůžeme se účinně bránit.