PwC Akademie: Smluvní podmínky

1. Předmět Smlouvy

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ: 610 63 029 („Poskytovatel”) poskytne Klientovi školení nebo soubor školení („Kurz“). Kurz se uskuteční v prostorách Poskytovatele na této adrese: Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika („Místo“), popřípadě v jiném objektu, který Poskytovatel zajistí. Poskytovatel je oprávněný provést změny v náplni Kurzů, pokud tyto změny neovlivní obecný cíl Kurzů. Klient musí být informován o termínech všech Kurzů předem. V případě neúčasti na Kurzu nemá Klient nárok na refundaci. Tyto Podmínky spolu s Přihláškou tvoří nedílnou smlouvu o službách („Smlouva“).

 

2. Platební podmínky

Po prvotní registraci bude Klientovi elektronicky (případně poštou) zaslána faktura na adresu, kterou uvedl v registračním formuláři. Je nutné, aby Klient uhradil fakturovanou částku („Odměna“) do 2 týdnů ode dne vystavení faktury. Odměna je stanovena bez jakýchkoli daní a/nebo poplatků.

 

3. Zrušení, ukončení a změna Kurzu

Jakékoli zrušení Kurzu musí Klient provést písemně nebo emailem zaslaným Poskytovateli. Jestliže Klient zruší Kurz písemně nebo emailem nejméně 14 pracovních dnů před datem Kurzu, Poskytovatel mu vrátí uhrazenou Odměnu. Klientovi však bude účtován administrativní poplatek ve výši 25 % Odměny. V případě, že Klient zruší účast na Kurzu méně než 14 pracovních dní před začátkem kurzu, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100 %.

Klient může kdykoliv před zahájením Kurzu nahradit osobu vysílanou do jakéhokoli Kurzu jinou osobu, aniž by mu za tuto změnu byly účtovány jakékoli poplatky.

Poskytovatel je povinen vrátit Klientovi Odměnu, která byla za zrušený Kurz zaplacena. Smlouva může být ukončena dohodou Klienta a Poskytovatele; v tomto případě Smlouva zanikne s účinností ke dni uplynutí lhůty stanovené v dohodě o ukončení. Poskytovatel může Smlouvu jednostranně vypovědět v případě, že Klient se dopustil závažného porušení Smlouvy. Za závažné porušení Smlouvy ze strany Klienta je považováno porušení kteréhokoli ustanovení uvedeného v bodu 2 a bodu 4 těchto Podmínek. Jestliže se Poskytovatel z jakéhokoli důvodu rozhodne Kurz neuskutečnit, vznikne Klientovi nárok na vrácení Odměny nebo její příslušné části.

Pokud byla Smlouva uzavřena za pomoci jakýchkoli prostředků dálkové komunikace, má spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí plnění.

 

4. Duševní vlastnictví

Klient má právo využívat všechny podklady a další studijní materiály obdržené během Kurzu výhradně pro své osobní a/nebo interní potřeby. Klient především nesmí z žádných důvodů poskytovat jakékoli podklady a/nebo jiné studijní materiály jakýmkoli třetím osobám.

Pokud Klient obdrží jakýkoli software jako součást Kurzu na základě této Smlouvy (ať už spolu s podklady nebo samostatně), musí být všechny podmínky dodání a užití tohoto software sjednány mezi Poskytovatelem a Klientem v dodatku k této Smlouvě. Bez uzavření dodatku nebudou podmínky poskytnutí software považovány za sjednané a z poskytnutí takového software Klientovi nebude pro Poskytovatele vyplývat žádná odpovědnost. Klient není oprávněn pořizovat z Kurzu žádné jiné audiozáznamy nebo videozáznamy než ty, které schválil Poskytovatel.

 

5. Omezení odpovědnosti

Odpovědnost Poskytovatele za škodu se v rozsahu povoleném zákony omezuje na částku již zaplacené Odměny. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli nepřímou škodu nebo ušlý zisk v důsledku nedbalosti nebo porušení Smlouvy.

 

6. Ochrana osobních údajů

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO: 610 63 029 jakožto správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zpracovává osobní údaje Klienta jakožto subjektu osobních údajů, které Klient vyplnil/a v registračním formuláři (identifikační údaje, kontaktní údaje, fakturační údaje a údaje o pracovní pozici). Tyto osobní údaje správce zpracovává z důvodu splnění smlouvy, za účelem poskytnutí služeb PwC Akademie. Osobní údaje Klienta zpracovává správce manuálně i automatizovaně prostřednictvím svých zaměstnanců.

V případě neexistence jiných právních nebo smluvních důvodů nebo požadavků nepřekračuje doba uchovávání záznamů a jiných listinných dokladů vytvořených při poskytování služeb 3,5 roku, jedná-li se o osobní údaje a dokumenty nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Pro poskytnutí služeb PwC Akademie může být nutné předat osobní údaje Klienta jiným správcům (příjemcům) osobních údajů, kteří zajišťují danou službu PwC Akademie. Těmito jsou převážně členské společnosti PwC. Více o tom kdy a jak sdílíme osobní údaje a o místech zpracování se můžete dočíst zde.

Se zpracováním osobních údajů jsou spojena i práva subjektu údajů. O těchto právech se můžete dočíst zde.

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, email: cz_privacy@pwc.com.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář, Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, emailová adresa cz_dpo@pwc.com.

 

7. Různé

Klienti, kteří navštěvují jakýkoli Kurz, jsou povinni poskytnout údaje o své totožnosti a/nebo se zapsat na recepci. Neposkytnutí údajů o totožnosti a/nebo nepřihlášení se na recepci může být důvodem k odmítnutí vstupu do Místa.

Vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem na základě této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky.

Klient není oprávněn postoupit svá práva nebo povinnosti vyplývající z této Smlouvy zcela nebo částečně žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn převést svá práva nebo povinnosti vyplývající z této Smlouvy zcela nebo zčásti na jiné společnosti skupiny PricewaterhouseCoopers bez souhlasu Klienta.

Žádné z výše uvedených omezení se nedotkne žádných práv uvedených v ustanoveních § 51a – 71 zákona č. 40/1964 Sb., jestliže je lze aplikovat na daného Klienta jako spotřebitele.

Tato Smlouva se řídí Podmínkami Poskytovatele, avšak v případě jakéhokoli rozporu mezi Podmínkami a touto Smlouvou mají přednost ustanovení této Smlouvy.

Buďte s námi v obraze