Ngành kinh tế

Xem trang này bằng: English
Kết nối với chúng tôi
 • Dịch vụ tài chính
  Nguyễn Hoàng Nam
  ĐT: +84 8 3824 0105
  Trần Quốc Dũng
  ĐT: +84 8 3824 0106
  Đinh Hồng Hạnh
  ĐT: +84 4 3946 2246, máy lẻ: 1602
 • Dầu khí
  Richard Peters
  ĐT: +84 8 3824 0123
  Quách Thành Châu
  ĐT: +84 8 3824 0102
  David Fitzgerald
  ĐT: +84 8 3824 0116

 
 
 
 • Công nghệ
  Đinh Thị Quỳnh Vân
  ĐT: +84 4 39462231
  Stephen Gaskill
  ĐT: +84 8 3824 0125
  Quách Thành Châu
  ĐT: +84 8 3824 0102