Sản phẩm công nghiệp

Ngành sản phẩm công nghiệp bao gồm nhiều tổ chức đa quốc gia năng động nhất trong các ngành công nghiệp ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. PwC Việt Nam đưa ra những quan điểm và các biện pháp giúp giải quyết các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực này.

Hỗ trợ của chúng tôi

Chúng tôi đưa ra hướng dẫn trong các lĩnh vực như tăng trưởng lợi nhuận, lãi suất, hàng tồn kho, chi phí, xu hướng đầu tư, mua bán & sáp nhập, quản lý vòng đời sản phẩm, quản lý quan hệ khách hàng, bán hàng và vận hành, hoạch định tích hợp kinh doanh, và kiến trúc công nghệ theo hướng dịch vụ. 

Liên hệ

Quách Thành Châu
Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán
ĐT: +84 28 3824 0102
Email

Stephen Gaskill
Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Dịch vụ Tư vấn thương vụ
ĐT: +84 28 3824 0125
Email

Kết nối với chúng tôi